Nařízení Komise (EU) č. 230/2011 ze dne 9. března 2011 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 992/95, pokud jde o celní kvóty Unie pro některé zemědělské produkty a produkty rybolovu pocházející z Norska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 230/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 230/2011
          ze dne 9. března 2011,
          kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 992/95, pokud jde o celní kvóty Unie pro některé zemědělské produkty a produkty rybolovu pocházející z Norska
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 992/95 ze dne 10. dubna 1995 o otevření a správě celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a produkty rybolovu pocházející z Norska [1], a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V roce 2009 byla ukončena jednání o Dodatkovém protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím o zvláštních ustanoveních pro dovoz některých ryb a produktů rybolovu do Evropské unie na období 2009–2014 (dále jen "dodatkový protokol").
          (2) Podpis jménem Evropské unie a prozatímní uplatňování dodatkového protokolu byly schváleny rozhodnutím Rady 2010/674/EU ze dne 26. července 2010 o podpisu a prozatímním uplatňování Dohody mezi Evropskou unií, Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem o finančním mechanismu EHP na období 2009–2014, Dohody mezi Evropskou unií a Norskem o norském finančním mechanismu na období 2009–2014, Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandem o zvláštních ustanoveních pro dovoz některých ryb a produktů rybolovu do Evropské unie na období 2009–2014 a Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norskem o zvláštních ustanoveních pro dovoz některých ryb a produktů rybolovu do Evropské unie na období 2009–2014 [2].
          (3) Tento dodatkový protokol stanoví nové roční kvóty s nulovou celní sazbou na dovoz některých ryb a produktů rybolovu pocházejících z Norska do Evropské unie.
          (4) V souladu s dodatkovým protokolem se roční kvóty s nulovou celní sazbou, které měly být pro Norsko otevřeny od 1. května 2009 do 1. března 2011, rozdělí na stejné díly, jež se přidělí pro každý rok zbývající doby uplatňování tohoto protokolu.
          (5) Za účelem provedení nových celních kvót stanovených v dodatkovém protokolu je třeba pozměnit nařízení (ES) č. 992/95.
          (6) V nařízení (ES) č. 992/95 je třeba nahradit stávající odkaz na cenu s dodáním na hranice odkazem na deklarovanou celní hodnotu v souladu s nařízením Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury [3] a stanovit, že pro získání preferencí stanovených v dodatkovém protokolu musí být tato hodnota alespoň rovna referenční ceně, která byla stanovena nebo má být stanovena v souladu s uvedeným nařízením.
          (7) Protokol č. 3 k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím o definici pojmu původní produkty a o metodách správní spolupráce byl pozměněn rozhodnutím Smíšeného výboru ES a Norska č. 1/2005 ze dne 20. prosince 2005 [4]. Je proto nutné výslovně stanovit, že se použije protokol 3 ve znění z roku 2005.
          (8) V zájmu jasnosti a zohlednění změn kódů kombinované nomenklatury stanovených v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku [5] a zohlednění třídění TARIC je vhodné nahradit přílohy I a II nařízení (ES) č. 992/95.
          (9) V zájmu jasnosti a vzhledem ke skutečnosti, že několik celních kvót se vztahuje na stejné produkty pro stejné období, je vhodné tyto kvóty sloučit.
          (10) Nařízení (ES) č. 992/95 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (11) V souladu s rozhodnutím 2010/674/EU se musí nové celní kvóty použít od 1. března 2011. Toto nařízení by se tudíž mělo použít od stejného data.
          (12) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 992/95 se mění takto:
          1) Článek 1 se nahrazuje tímto:
          Článek 1
          "1. Během období stanovených tímto nařízením a v souladu s ním jsou produkty pocházející z Norska uvedené v příloze při propuštění do volného oběhu v Evropské unii způsobilé pro osvobození od cel v rámci limitů celních kvót.
          2. Na dovoz ryb a produktů rybolovu uvedených v příloze se kvóty uvedené v odstavci 1 vztahují pouze v případě, že deklarovaná celní hodnota je alespoň rovna referenční ceně, která byla stanovena nebo má být stanovena podle článku 29 nařízení Rady (ES) č. 104/2000 ze dne 17. prosince 1999 o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury [******].
          3. Použije se protokol 3 k dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím o definici pojmu původní produkty a metodách správní spolupráce, naposledy pozměněný rozhodnutím Smíšeného výboru ES a Norska č. 1/2005ze dne 20. prosince 2005 [].
          4. Celní kvóty s pořadovými čísly 09.0710 a 09.0712 nelze využít pro zboží deklarované k propuštění do volného oběhu v období od 15. února do 15. června. Dále nelze využít celní kvótu s pořadovým číslem 09.0714 pro zboží kódu KN 03049923 deklarované k propuštění do volného oběhu v období od 15. února do 15. června.
          2) V článku 3 se druhý odstavec nahrazuje tímto:
          "Ustanovení čl. 308c odst. 2 a 3 nařízení (EHS) č. 2454/93 se však nepoužijí na celní kvóty s pořadovými čísly 09.0702, 09.0710, 09.0712, 09.0713, 09.0714, 09.0749 a 09.0750."
          3. Přílohy I a II se nahrazují zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. března 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 9. března 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 101, 4.5.1995, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 291, 9.11.2010, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22.
          [4] Úř. věst. L 117, 2.5.2006, s. 1.
          [5] Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.
          [******] Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22.
          [] Úř. věst. L 117, 2.5.2006, s. 1."
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          "PŘÍLOHA
          Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, považuje se popis produktů pouze za orientační a působnost preferenčního režimu se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN platných ke dni přijetí tohoto nařízení. Je-li před kódem KN uvedeno "ex", určuje se působnost preferenčního režimu současně zněním kódu KN a odpovídajícím popisem.
          Pořadové číslo | Kód KN | Třídění TARIC | Popis produktů | Kvótové období | Objem kvóty (t čisté hmotnosti, není-li uvedeno jinak) | Clo v rámci kvóty (%) |
          09.0701 | ex15042010 | 90 | Tuky a oleje z ryb a mořských savců, jiné než velrybí olej nebo spermacetový olej, v baleních o čisté hmotnosti převyšující 1 kg | Od 1.1. do 31.12. | 1000 | 8,5 |
          ex15043010 | 99 |
          ex15161090 | 11 |
          09.0702 | 03032900 | | Ostatní zmrazené lososovité ryby | Od 1.3.2011 do 30.4.2011 | 526 | 0 |
          Od 1.5.2011 do 30.4.2012 | 3158 |
          Od 1.5.2012 do 30.4.2013 | 3158 |
          Od 1.5.2013 do 30.4.2014 | 3158 |
          09.0703 | ex03055190 | 10 20 | Sušená, solená, ne však uzená treska, kromě tresky druhu Gadus macrocephalus | Od 1.4. do 31.12. | 13250 | 0 |
          ex03055910 | 90 | Sušené, solené, ne však uzené ryby druhu Boreogadus saida |
          09.0710 | 03035100 | | Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii), zmrazení, kromě jater, jiker a mlíčí [1] | Od 1.5.2011 do 30.4.2012 | 76333 | 0 |
          Od 1.5.2012 do 30.4.2013 | 76333 |
          Od 1.5.2013 do 30.4.2014 | 76334 |
          09.0711 | | | Přípravky nebo konzervy z ryb; kaviár a kaviárové náhražky připravené z rybích jiker: | Od 1.1. do 31.12. | 400 | 3 |
          ex16041390 | 91 92 99 | sardinelya šproty, kromě syrového filé jen obaleného těstem nebo strouhankou, též předsmaženého v oleji, hluboce zmrazeného |
          16041992 | | Treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) |
          ex16041993 | 90 | Treska tmavá (Pollachius virens), kromě tresky tmavočerné konzervované uzením |
          16041994 | | Štikozubci (Merluccius spp., Urophycis spp.) |
          16041995 | | Treska aljašská (Theragra chalcogramma) a treska evropská (Pollachius pollachius) |
          16041998 | | Ostatní ryby |
          ex16042090 | 30 35 50 60 90 | Ostatní přípravky nebo konzervy z ryb, kromě sleďů a makrel |
          ex16042090 | 40 | Ostatní přípravky nebo konzervy z makrel | | | 10 |
          09.0712 | 03037430 | | Makrela (Scomber scombrus a Scomber japonicus), zmrazená, kromě jater, jiker a mlíčí [1] | Od 1.5.2011 do 30.4.2012 | 66333 | 0 |
          Od 1.5.2012 do 30.4.2013 | 66333 |
          Od 1.5.2013 do 30.4.2014 | 66334 |
          09.0713 | 03037998 | | Ostatní ryby, zmrazené, kromě jater, jiker a mlíčí | Od 1.3.2011 do 30.4.2011 | 578 | 0 |
          Od 1.5.2011 do 30.4.2012 | 3474 |
          Od 1.5.2012 do 30.4.2013 | 3474 |
          Od 1.5.2013 do 30.4.2014 | 3474 |
          09.0714 | 03042975 | | Filety ze sleďů (Clupea harengus, Clupea pallasii), zmrazené | Od 1.3.2011 do 30.4.2011 | 8896 | 0 |
          Od 1.5.2011 do 30.4.2012 | 109701 |
          Od 1.5.2012 do 30.4.2013 | 109701 |
          ex03049923 | 10 20 30 | Řezy ze sleďů (Clupea harengus, Clupea pallasii), zmrazené | Od 1.5.2013 do 30.4.2014 | 109702 |
          09.0715 | 030211 | | Pstruh (Salmo trutta, mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aquabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster), čerstvý nebo chlazený | Od 1.1. do 31.12. | 500 | 0 |
          030321 | Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aquabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster), zmrazený |
          09.0716 | 03021200 | | Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos obecný (atlantský) (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho), čerstvý nebo chlazený | Od 1.1. do 31.12. | 6100 | 0 |
          09.0717 | 03031100 03031900 | | Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), zmrazený | Od 1.1. do 31.12. | 580 | 0 |
          ex03032200 | 20 | Losos obecný (atlantský) (Salmo salar), zmrazený |
          09.0718 | 03041913 03042913 | | Čerstvé, chlazené nebo zmrazené filé z lososa (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), z lososa obecného (atlantského) (Salmo salar) a z hlavatky podunajské (Hucho hucho) | Od 1.1. do 31.12. | 610 | 0 |
          09.0719 | 03021900 | | Ostatní lososovité ryby, čerstvé nebo chlazené | Od 1.1. do 31.12. | 670 | 0 |
          03032900 | Ostatní zmrazené lososovité ryby |
          09.0720 | 03026945 | | Mník (Molva spp.), čerstvý nebo chlazený | Od 1.1. do 31.12. | 370 | 0 |
          09.0721 | 03022200 | | Platýs velký (Pleuronectes platessa), čerstvý nebo chlazený, kromě rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304 | Od 1.1. do 31.12. | 250 | 0 |
          03022300 | Jazyk (Solea spp.), čerstvý nebo chlazený, kromě rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304 |
          030229 | Kambala (Lepidorhombus spp.) a ostatní platýsovité ryby, čerstvé nebo chlazené, kromě rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304 |
          030339 | Platýs malý (Platichtys flesus), kambaly tlamaté (Lepidorhombus spp.), platýsi rodu Rhombosolea a ostatní platýsovité ryby, zmrazené, kromě rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304 |
          ex03026982 | 20 | Treska patagonská (Micromesistius australis), čerstvá nebo chlazená, kromě rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304 |
          03026966 03026967 03026968 03026969 | Štikozubci (Merluccius spp., Urophycis spp.), čerství nebo chlazení, kromě rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304 |
          03026981 | Mořský ďas (Lophius spp.), čerstvý nebo chlazený, kromě rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304 |
          03026700 | Mečoun obecný (Xiphias gladius), čerstvý nebo chlazený, kromě rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304 |
          03026800 | Zubatka (Dissostichus spp.), čerstvá nebo chlazená, kromě rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304 |
          03026991 | Kranas obecný (Caranx trachurus, Trachurus trachurus), čerstvý nebo chlazený, kromě rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304 |
          03026992 | Hruj černá (Genypterus blacodes), čerstvá nebo chlazená, kromě rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304 |
          03026994 03026995 03026999 | Mořský okoun (Dicentrarchus labrax), mořský cejn a ostatní ryby, čerstvé nebo chlazené, kromě rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304 |
          09.0722 | 03049100 | | Zmrazené maso z mečouna obecného (Xiphias gladius) | Od 1.1. do 31.12. | 500 | 0 |
          03049931 03049933 03049939 | | Zmrazené maso z tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a z ryb druhu Boreogadus saida |
          03049941 | | Zmrazené maso z tresky tmavé (Pollachius virens) |
          03049945 | | Zmrazené maso z tresky jednoskvrnné (Melanogrammus aeglefinus) |
          03049951 | | Zmrazené maso ze štikozubců (Merluccius spp., Urophycis spp.) |
          03049971 | | Zmrazené maso z tresky modravé (Micromesistius poutassou nebo Gadus potassou) |
          03049975 | | Zmrazené maso z tresky pestré (Theragra chalcogramma) |
          ex03049999 | 20 25 30 40 50 60 65 69 70 81 89 90 | Zmrazené maso z mořských ryb, kromě makrel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) |
          09.0723 | 03024000 03035100 | | Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii), čerství, chlazení nebo zmrazení | Od 16.6. do 14.2. | 800 | 0 |
          09.0724 | 030264 | | Makrela (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), čerstvá nebo chlazená | Od 16.6. do 14.2. | 260 | 0 |
          09.0725 | 03037430 | | Makrela (Scomber scombrus, Scomber japonicus), zmrazená | Od 16.6. do 14.2. | 30600 | 0 |
          09.0726 | 03026931 03026933 03037935 03037937 | | Okouníci (Sebastes spp.), čerství, chlazení nebo zmrazení | Od 1.1. do 31.12. | 130 | 0 |
          09.0727 | 03041901 03041903 03041918 03042901 03042903 03042905 03042918 | | Filé z ostatních sladkovodních ryb, čerstvé, chlazené nebo zmrazené | Od 1.1. do 31.12. | 110 | 0 |
          09.0728 | 03041933 03041935 | | Filé z tresky tmavé (Pollachius virens) a z okouníků (Sebastes spp.), čerstvé nebo chlazené | Od 1.1. do 31.12. | 180 | 0 |
          03041110 03041210 | Ostatní filé, čerstvé nebo chlazené |
          ex03041939 | 30 40 60 70 75 80 85 90 | |
          09.0729 | 03041997 03041999 | | Řezy ze sleďů a ostatní rybí maso | Od 1.1. do 31.12. | 130 | 0 |
          09.0730 | 030421 030422 | | Zmrazené filé z mečouna obecného (Xiphias gladius) a zubatky (Dissostichus spp.) | Od 1.1. do 31.12. | 9000 | 0 |
          03042921 03042929 | Zmrazené filé z tresek (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a z ryb druhu Boreogadus saida |
          03042931 | Zmrazené filé z tresky tmavé (Pollachius virens) |
          03042933 | Zmrazené filé z tresky jednoskvrnné (Melanogrammus aeglefinus) |
          03042935 03042939 | Zmrazené filé z okouníků (Sebastes spp.) |
          03042955 03042956 03042958 03042959 | Zmrazené filé ze štikozubců (Merluccius spp., Urophycis spp.) |
          03042971 | Zmrazené filé z platýsů (Pleuronectes platessa) |
          03042983 | Zmrazené filé z mořských ďasů (Lophius spp.) |
          03042985 | Zmrazené filé z tresky pestré (Theragra chalcogramma) |
          03042991 | Zmrazené maso z treskovníka novozélandského (Macruronus novaezelandiae) |
          ex03042999 | 10 20 41 49 50 60 81 89 91 92 93 99 | Ostatní zmrazené filé |
          09.0731 | ex03052000 | 11 18 19 21 30 73 75 77 79 99 | Rybí játra, jikry a mlíčí, sušené, solené nebo ve slaném nálevu, ne však uzené | Od 1.1. do 31.12. | 1900 | 0 |
          09.0732 | 03054100 | | Uzený losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos obecný (atlantský) (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho) | Od 1.1. do 31.12. | 450 | 0 |
          09.0733 | 03054200 030549 | | Uzené ryby jiné než losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos obecný (atlantský) (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho) | Od 1.1. do 31.12. | 140 | 0 |
          09.0734 | ex03056980 | 20 30 40 50 61 63 64 65 67 90 | Ostatní ryby, solené, ne však sušené nebo uzené, a ryby ve slaném nálevu | Od 1.1. do 31.12. | 250 | 0 |
          09.0735 | 03056100 | | Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii), solení, ne však sušení nebo uzení, a sledi ve slaném nálevu | Od 1.1. do 31.12. | 1440 | 0 |
          09.0736 | 03061310 | | Zmrazené krevety čeledi Pandalidae | Od 1.1. do 31.12. | 950 | 0 |
          03061930 | Zmrazený humr severský (Nephrops norvegicus) |
          09.0737 | ex03062310 | 95 | Krevety čeledi Pandalidae, nezmrazené, vařené na palubě | Od 1.1. do 31.12. | 800 | 0 |
          09.0738 | ex03062310 | 11 20 91 96 | Krevety čeledi Pandalidae, nezmrazené, určené na zpracování [8] | Od 1.1. do 31.12. | 900 | 0 |
          03062930 | | Humr severský (Nephrops norvegicus), nezmrazený |
          09.0739 | 16041100 | | Přípravky nebo konzervy z lososů, celých nebo v kusech | Od 1.1. do 31.12. | 170 | 0 |
          09.0740 | 16041291 16041299 | | Přípravky nebo konzervy ze sleďů, celých nebo v kusech, v hermeticky uzavřených obalech; ostatní | Od 1.1. do 31.12. | 3000 | 0 |
          09.0741 | 16041390 | | Přípravky nebo konzervy ze sardinel a šprotů, celých nebo v kusech | Od 1.1. do 31.12. | 180 | 0 |
          09.0742 | 16041511 16041519 | | Přípravky nebo konzervy z makrel (Scomber scombrus, Scomber japonicus), celých nebo v kusech | Od 1.1. do 31.12. | 130 | 0 |
          09.0743 | 16041992 | | Přípravky nebo konzervy z tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), celých nebo v kusech | Od 1.1. do 31.12. | 5500 | 0 |
          16041993 | Přípravky nebo konzervy z tresky tmavé (Pollachius virens) |
          16041994 | Přípravky nebo konzervy ze štikozubců (Merluccius spp., Urophycis spp.) |
          16041995 | Přípravky nebo konzervy z tresky aljašské (Theragra chalcogramma) a tresky evropské (Pollachius pollachius) |
          16041998 | Přípravky nebo konzervy z ostatních ryb |
          16042090 | Přípravky nebo konzervy z masa z ostatních ryb |
          09.0744 | 16042010 | | Přípravky nebo konzervy z lososů | Od 1.1. do 31.12. | 300 | 0 |
          09.0745 | ex16052010 | 20 40 91 | Krevety a garnáti, loupaní a zmrazení | Od 1.1. do 31.12. | 8000 | 0 |
          ex16052091 | 20 40 91 |
          ex16052099 | 20 40 91 |
          09.0746 | ex16052010 | 30 96 99 | Krevety a garnáti, jiní než loupaní a zmrazení | Od 1.1. do 31.12. | 1000 | 0 |
          ex16052091 | 30 96 99 |
          ex16052099 | 30 45 49 96 99 |
          09.0747 | 23012000 | | Moučky, šroty a pelety, z ryb nebo korýšů, měkkýšů a jiných vodních bezobratlých | Od 1.1. do 31.12. | 28000 | 0 |
          09.0748 | 16051000 | | Přípravky nebo konzervy z krabů | Od 1.1. do 31.12. | 50 | 0 |
          09.0749 | ex16052010 | 20 40 91 | Krevety a garnáti, loupaní a zmrazení, upravení nebo v konzervách | Od 1.3.2011 do 30.4.2011 | 1841 | 0 |
          ex16052091 | 20 40 91 | Od 1.5.2011 do 30.4.2012 | 11053 |
          ex16052099 | 20 40 91 | Od 1.5.2012 do 30.4.2013 | 11053 |
          Od 1.5.2013 do 30.4.2014 | 11053 |
          09.0750 | ex16041291 | 10 | Sledi, kořenění a/nebo naložení v octu, ve slaném nálevu | Od 1.3.2011 do 30.4.2011 | 1000 tun čisté odkapané hmotnosti | 0 |
          ex16041299 | 11 19 | Od 1.5.2011 do 30.4.2012 | 7000 tun čisté odkapané hmotnosti |
          Od 1.5.2012 do 30.4.2013 | 8000 tun čisté odkapané hmotnosti |
          Od 1.5.2013 do 30.4.2014 | 8000 tun čisté odkapané hmotnosti |
          09.0751 | 07041000 | | Květák a brokolice | Od 1.8. do 31.10. | 2000 | 0 |
          09.0752 | 03035100 | | Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii), zmrazení [1] | Od 1.1. do 31.12. | 44000 | 0 |
          09.0753 | ex07049090 | 10 | Brokolice (Brassica oleracea var. italica)čerstvá nebo chlazená | Od 1.7. do 31.10. | 1000 | 0 |
          09.0755 | ex07049090 | 20 | Čínské zelí, čerstvé nebo chlazené | Od 1.7. do 28.2. | 3000 | 0 |
          09.0756 | 03042975 | | Filety ze sleďů (Clupea harengus, Clupea pallasii), zmrazené | Od 1.1. do 31.12. | 67000 | 0 |
          03049923 | 10 20 30 | Řezy ze sleďů (Clupea harengus, Clupea pallasii), zmrazené [2] |
          09.0757 | 08092005 08092095 | | Třešně a višně, čerstvé | Od 16.7. do 31.8. | 900 | 0 [3] |
          09.0759 | 08094005 08094090 | | Švestky a trnky, čerstvé, od 1. září do 15. října | Od 1.9. do 15.10. | 600 | 0 [3] |
          09.0761 | 08101000 | | Jahody, čerstvé, od 9. června do 31. července | Od 9.6. do 31.7. | 900 | 0 |
          09.0762 | 08101000 | | Jahody, čerstvé, od 1. srpna do 15. září | Od 1.8. do 15.9. | 900 | 0 |
          09.0775 | 15041010 | | Oleje z rybích jater a jejich frakce o obsahu vitaminu A nepřesahujícím 2500 mezinárodních jednotek na gram | Od 1.1. do 31.12. | 103 | 0 |
          09.0776 | 15042010 | | Pevné frakce tuků a olejů a jejich frakce z ryb, jiné než oleje z jater | Od 1.1. do 31.12. | 384 | 0 |
          09.0777 | ex15161090 | 11 19 | Živočišné tuky a oleje a jejich frakce, získané výlučně z ryb či mořských savců | Od 1.1. do 31.12. | 5141 | 0 |
          09.0781 | 0204 | | Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené [4] [5] [6] [7] | Od 1.1. do 31.12. | 300 tun hmotnosti jatečně upraveného těla | 0 |
          09.0782 | 0210 | | Maso a jedlé droby, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené; jedlé moučky a prášky z masa nebo drobů | Od 1.1. do 31.12. | 200 | 0 |
          09.0783 | 07051100 | | Hlávkový salát, čerstvý nebo chlazený | Od 1.1. do 31.12. | 300 | 0 |
          09.0784 | 07051900 | | Ostatní salát, čerstvý nebo chlazený | Od 1.1. do 31.12. | 300 | 0 |
          09.0785 | ex06029050 | 10 | Víceleté venkovní rostliny (trvalky) | Od 1.1. do 31.12. | 136212 EUR | 0 |
          09.0786 | 06029070 | | Pokojové rostliny: zakořeněné řízky a mladé rostliny, kromě kaktusů | Od 1.1. do 31.12. | 544848 EUR | 0 |
          09.0787 | 1601 | | Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve; potravinové přípravky na bázi těchto výrobků | Od 1.1. do 31.12. | 300 | 0 |
          [1] Jelikož je od 15. února do 15. června celní sazba DNV nulová, výhoda této celní kvóty se během tohoto období neudělí na zboží deklarované k propuštění do volného oběhu.
          [2] V případě zboží kódu KN 03049923 je od 15. února do 15. června celní sazba DNV nulová a výhoda celní kvóty se během tohoto období neudělí na zboží deklarované k propuštění do volného oběhu.
          [3] Použije se zvláštní dodatečné clo.
          [4] Pro zboží kódu KN 02042300 se množství v žádosti o čerpání celní kvóty určí tak, že čistá hmotnost produktů se vynásobí koeficientem 1,67 (jehněčí maso) nebo 1,81 (maso z ovcí jiné než jehněčí).
          [5] Pro zboží kódu KN 02045039 a 02045079 se množství v žádosti o čerpání celní kvóty určí tak, že čistá hmotnost produktů se vynásobí koeficientem 1,67 (maso z kůzlat) nebo 1,81 (maso z koz jiných než kůzlat).
          [6] Pro zboží kódu KN 02044310 se množství v žádosti o čerpání celní kvóty určí tak, že čistá hmotnost produktů se vynásobí koeficientem 1,67.
          [7] Pro zboží kódu KN 02044390 se množství v žádosti o čerpání celní kvóty určí tak, že čistá hmotnost produktů se vynásobí koeficientem 1,81.
          [8] Na zařazení do této podpoložky se vztahují podmínky stanovené právními předpisy Společenství (viz články 291 až 300 nařízení (EHS) č. 2454/93 (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1))."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.