Nařízení Komise (EU) č. 249/2011 ze dne 14. března 2011 , kterým se přijímají specifikace modulu ad hoc pro rok 2012 o odchodu z práce do důchodu podle nařízení Rady (ES) č. 577/98 Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 249/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 249/2011
          ze dne 14. března 2011,
          kterým se přijímají specifikace modulu ad hoc pro rok 2012 o odchodu z práce do důchodu podle nařízení Rady (ES) č. 577/98
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 577/98 ze dne 9. března 1998 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství [1], a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Za účelem sledování pokroku dosaženého při plnění společných cílů strategie Evropa 2020 a otevřené metody koordinace v oblasti sociální ochrany a sociálního začleňování je třeba mít k dispozici ucelený a srovnatelný soubor údajů o odchodu z práce do důchodu. Oba postupy stanoví jako své prioritní oblasti činností podporu aktivního stárnutí a prodlužování pracovního života, a to zejména podle hlavního směru 7 integrovaných hlavních směrů strategie Evropa 2020 ("Zvýšit zapojení do trhu práce a omezit strukturální nezaměstnanost") a v rámci cíle přiměřených a udržitelných důchodů, který přijala Evropská rada v březnu 2006 na základě sdělení Komise "Pracujme společně, pracujme lépe: nový rámec pro otevřenou koordinaci politiky sociální ochrany a začlenění v Evropské unii".
          (2) Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1672/2006/ES ze dne 24. října 2006, kterým se zavádí program Společenství pro zaměstnanost a sociální solidaritu – Progress [2], podporuje provádění evropské strategie zaměstnanosti. Tento program finančně podporuje provádění cílů Evropské unie v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí v období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013. Pokud jde o důchody, program zajišťuje analýzu politik, statistické informace a poradenství.
          (3) Nařízení Komise (ES) č. 365/2008 ze dne 23. dubna 2008 o přijetí programu modulů ad hoc na období 2010, 2011 a 2012 pro výběrové šetření pracovních sil, které je stanoveno nařízením Rady (ES) č. 577/98 [3], zahrnuje modul ad hoc o odchodu z práce do důchodu. Měl by být stanoven seznam proměnných pro tento modul.
          (4) Měl by být proveden odkaz na čl. 12 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 [4] o podávání zpráv o kvalitě a na doporučení Komise 2009/498/ES [5] o struktuře zpráv.
          (5) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro evropský statistický systém,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V příloze se stanoví podrobný seznam proměnných modulu ad hoc pro rok 2012 o odchodu z práce do důchodu, které se přidají do výběrového šetření pracovních sil.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 14. března 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 77, 14.3.1998, s. 3.
          [2] Úř. věst. L 315, 15.11.2006, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 112, 24.4.2008, s. 22.
          [4] Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164.
          [5] Úř. věst. L 168, 30.6.2009, s. 50.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL
          Specifikace modulu ad hoc pro rok 2012 o odchodu z práce do důchodu
          1. Dotčené členské státy a regiony: všechny.
          2. Proměnné se kódují takto:
          (Kódy proměnných pro výběrové šetření pracovních sil ve sloupci "Filtr" vychází z přílohy III nařízení Komise (ES) č. 377/2008 ze dne 25. dubna 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 577/98 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství, pokud jde o kódování používané pro přenos dat od roku 2009, používání dílčího výběrového souboru pro sběr údajů o strukturálních proměnných a o definici referenčních čtvrtletí [1].)
          Název | Položka | Kód | Popis | Filtr |
          PENSION | 197 | | Osoba pobírá důchod | Všechny osoby ve věku 50–69 let a (WSTATOR = 1, 2 nebo (WSTATOR = 3, 5 a (YEARPR-YEARBIR) > 49)) |
          1 | Ano |
          2 | Ne |
          9 | Nehodí se (nezahrnuto ve filtru) |
          prázdný | Žádná odpověď nebo neví |
          PENSTYPE | 198-205 | | Druh důchodu/ů | PENSION = 1 |
          PENSTYP1 | 1: ano; 0: ne | Starobní důchod. Státní systém sociálního zabezpečení |
          PENSTYP2 | 1: ano; 0: ne | Starobní důchod. Zaměstnanecký důchodový systém |
          PENSTYP3 | 1: ano; 0: ne | Starobní důchod. Důchodové připojištění |
          PENSTYP4 | 1: ano; 0: ne | Starobní důchod. Systém není znám |
          PENSTYP5 | 1: ano; 0: ne | Důchod v nezaměstnanosti |
          PENSTYP6 | 1: ano; 0: ne | Invalidní důchod |
          PENSTYP7 | 1: ano; 0: ne | Pozůstalostní důchod |
          PENSTYP8 | 1: ano; 0: ne | Jiný druh důchodu nebo neznámý druh důchodu |
          99999999 | Nehodí se (nezahrnuto ve filtru) |
          EARLYRET | 206 | | Předčasný odchod do důchodu | PENSTYP1 = 1 nebo PENSTYP2 = 1 nebo PENSTYP3 = 1 nebo PENSTYP4 = 1 |
          1 | Ano |
          2 | Ne |
          9 | Nehodí se (nezahrnuto ve filtru) |
          prázdný | Žádná odpověď nebo neví |
          AGEPENS | 207-208 | | V jakém věku osoba začala pobírat starobní důchod | PENSTYP1 = 1 nebo PENSTYP2 = 1 nebo PENSTYP3 = 1 nebo PENSTYP4 = 1 |
          | 2 číslice |
          99 | Nehodí se (nezahrnuto ve filtru) |
          prázdný | Žádná odpověď nebo neví |
          REASNOT | 209 | | Hlavní důvod, proč osoba nepracuje déle | WSTATOR = 3, 5 a SEEKWORK = 3 a PENSION = 1 |
          1 | Finanční výhodnost odchodu |
          2 | Ztráta zaměstnání a/nebo nové zaměstnání nenalezeno |
          3 | Dosažení maximálního věku pro odchod do důchodu |
          4 | Dosažení způsobilosti pro přiznání důchodu |
          5 | Jiné důvody související se zaměstnáním |
          6 | Zdravotní stav nebo zdravotní postižení |
          7 | Rodinné důvody nebo důvody související s péčí |
          8 | Ostatní |
          9 | Nehodí se (nezahrnuto ve filtru) |
          prázdný | Žádná odpověď nebo neví |
          WORKLONG | 210 | | Osoba si přeje pracovat déle | WSTATOR = 3, 5 a SEEKWORK = 3 a PENSION = 1 |
          1 | Ano |
          2 | Ne |
          9 | Nehodí se (nezahrnuto ve filtru) |
          prázdný | Žádná odpověď nebo neví |
          REDUCHRS | 211 | | Osoba si před odchodem do plného důchodu snížila počet pracovních hodin | (WSTATOR = 1, 2 a ve věku 55–69 let) nebo (WSTATOR = 3, 5 a SEEKWORK = 3 a PENSION = 1) |
          1 | Ano, dříve než začala pobírat starobní důchod |
          2 | Ano, od doby, kdy začala pobírat starobní důchod, nebo poté |
          3 | Ne |
          9 | Nehodí se (nezahrnuto ve filtru) |
          prázdný | Žádná odpověď nebo neví |
          STAYWORK | 212 | | Hlavní důvod, proč osoba zůstala v práci | WSTATOR = 1, 2 a PENSION = 1 |
          1 | V zájmu získání či zvýšení budoucího nároku na důchod |
          2 | K zajištění dostatečného osobního příjmu / příjmu pro domácnost |
          3 | Kombinace alternativ 1 a 2 |
          4 | Jiné než finanční důvody, např. spokojenost v práci |
          9 | Nehodí se (nezahrnuto ve filtru) |
          prázdný | Žádná odpověď nebo neví |
          PLANSTOP | 213 | | Předpokládané ukončení práce | WSTATOR = 1, 2 a PENSION = 1 |
          1 | Do jednoho roku |
          2 | Později než za rok a nejpozději za 3 roky |
          3 | Později než za 3 roky a nejpozději za 5 let |
          4 | Později než za 5 let a nejpozději za 10 let |
          5 | Později než za 10 let |
          9 | Nehodí se (nezahrnuto ve filtru) |
          prázdný | Žádná odpověď nebo neví |
          BUILDPEN | 214-217 | | Dosud dosažené nároky na důchod | PENSION = 2, prázdný nebo (PENSTYP1 až PENSTYP4 = 0) |
          BUILDPEN1 | 1: ano 0: ne | Starobní důchod. Státní systém sociálního zabezpečení |
          BUILDPEN2 | 1: ano 0: ne | Starobní důchod. Zaměstnanecký důchodový systém |
          BUILDPEN3 | 1: ano 0: ne | Starobní důchod. Důchodové připojištění |
          BUILDPEN4 | 1: ano 0: ne | Starobní důchod. Systém není znám |
          9999 | Nehodí se (nezahrnuto ve filtru) |
          CONTWORK | 218 | | Osoba hodlá poté, co začne pobírat starobní důchod, dále pracovat/hledat si práci | (WSTATOR = 1, 2 nebo (WSTATOR = 3, 5 a SEEKWORK = 1, 2, 4)) a BUILDPEN ≠ 0000, 9999 a PENSION = 2, prázdný |
          1 | Ano, z finančních důvodů |
          2 | Ano, z jiných důvodů |
          3 | Ne, přestane ihned poté, co začne pobírat starobní důchod |
          4 | Ne, přestane dříve, než začne pobírat starobní důchod |
          9 | Nehodí se (nezahrnuto ve filtru) |
          prázdný | Žádná odpověď nebo neví |
          219-224 | | Váhový faktor pro modul ad hoc pro rok 2012 (nepovinné) | Všechny osoby ve věku 50–69 let a (WSTATOR = 1, 2 nebo (WSTATOR = 3, 5 a (YEARPR-YEARBIR) > 49)) |
          0000-9999 | Položky 219-222 obsahují celá čísla |
          00-99 | Položky 223-224 obsahují desetinná čísla |
          [1] Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 57.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.