Nařízení Komise (EU) č. 259/2011 ze dne 16. března 2011 o změně nařízení (EU) č. 642/2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 259/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 259/2011
          ze dne 16. března 2011
          o změně nařízení (EU) č. 642/2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [1], a zejména na článek 143 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 5 nařízení Komise (EU) č. 642/2010 ze dne 20. července 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin [2], stanoví složky reprezentativních dovozních cen CIF stanovených v čl. 136 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 pro obiloviny uvedené v čl. 2 odst. 1 nařízení (EU) č. 642/2010.
          (2) Třebaže je v čl. 2 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) č. 642/2010 uvedena pšenice obecná vysoké jakosti, stanoví se v příloze III uvedeného nařízení kotační burzy a referenční odrůdy též pro pšenici obecnou střední a nízké jakosti. Pšenici obecnou střední a nízké jakosti je proto v zájmu zachování soudržnosti vhodné z uvedené přílohy vyjmout.
          (3) Nařízení (EU) č. 642/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha III nařízení (EU) č. 642/2010 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 16. března 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 187, 21.7.2010, s. 5.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          "PŘÍLOHA III
          Kotační burzy a referenční odrůdy
          Produkt | Pšenice obecná | Pšenice tvrdá | Kukuřice | Jiné krmné zrní |
          Standardní jakost | Vysoká | | | |
          Referenční odrůda (typ, stupeň) pro burzovní kotaci | Hard Red Spring no 2 | Hard Amber Durum no 2 | Yellow Corn no 3 | US Barely no 2 |
          Kotační burzy | Minneapolis Grain Exchange | Minneapolis Grain Exchange [1] | Chicago Board of Trade | Minneapolis Grain Exchange [2] |
          [1] Pokud nejsou k dispozici kotace, které lze použít pro výpočet reprezentativní dovozní ceny CIF, použijí se kotace FOB veřejně dostupné ve Spojených státech amerických.
          [2] Pokud nejsou k dispozici kotace, které lze použít pro výpočet reprezentativní dovozní ceny CIF, použijí se nejreprezentativnější kotace FOB veřejně dostupné ve Spojených státech amerických."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.