Nařízení Komise (EU) č. 260/2011 ze dne 16. března 2011 , kterým se po sto čtyřicáté šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 260/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 260/2011
          ze dne 16. března 2011,
          kterým se po sto čtyřicáté šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu [1], a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
          (2) Dne 10. března 2011 Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN rozhodl o zařazení jedné fyzické osoby do seznamu osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů.
          (3) Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 by tudíž měla být odpovídajícím způsobem aktualizována.
          (4) V zájmu zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením by mělo toto nařízení neprodleně vstoupit v platnost,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 16. března 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          vedoucí služby nástrojů zahraniční politiky
          [1] Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Do oddílu "Fyzické osoby" přílohy I nařízení (ES) č. 881/2002 se doplňuje následující záznam:
          "Doku Khamatovich Umarov (také znám jako Умаров Доку Хаматович). Datum narození: 12.5.1964. Místo narození: vesnice Charsenoj, Šatojský (sovětský) okres, Čečenská republika, Ruská federace. Státní příslušnost: a) ruská, b) SSSR (do roku 1991). Další informace: a) žije v Ruské federaci od listopadu 2010; b) mezinárodní zatykač vydán v roce 2000. Datum zařazení na seznam podle čl. 2a odst. 4 písm. b): 10.3.2011."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.