Nařízení Komise (EU) č. 263/2011 ze dne 17. března 2011 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 458/2007 o Evropském systému jednotné statistiky sociální ochrany (ESSPROS), pokud jde o zahájení úplného sběru údajů pro modul ESSPROS „čisté dávky sociální ochrany“ Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 263/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 263/2011
          ze dne 17. března 2011,
          kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 458/2007 o Evropském systému jednotné statistiky sociální ochrany (ESSPROS), pokud jde o zahájení úplného sběru údajů pro modul ESSPROS "čisté dávky sociální ochrany"
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 458/2007 ze 25. dubna 2007 o Evropském systému jednotné statistiky sociální ochrany (ESSPROS) [1], a zejména na čl. 5 odst. 2 a čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 458/2007 stanovilo metodický rámec pro sestavování statistik na srovnatelném základě k užitku Evropské unie a lhůty pro předávání a šíření statistik sestavených v souladu s Evropským systémem jednotné statistiky sociální ochrany (dále jen "ESSPROS").
          (2) Podle čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 458/2007 se s cílem zavést modul "čisté dávky sociální ochrany" provedl pilotní sběr údajů za rok 2005 ve všech členských státech
          (3) Syntéza vnitrostátního pilotního sběru údajů ukázala, že výsledky velmi velké většiny pilotních studií byly kladné, takže by měla být přijata prováděcí opatření, která jsou k zahájení úplného sběru údajů pro modul "čisté dávky sociální ochrany" nezbytná.
          (4) Aby byl soubor příjemců stejný jako v případě hrubých dávek sociální ochrany, o nichž se sbírají údaje v základním systému ESSPROS, údaje pro modul "čisté dávky sociální ochrany" by se měly získávat použitím omezené metody.
          (5) Podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 458/2007 by pro modul "čisté dávky sociální ochrany" měla být přijata prováděcí opatření týkající se prvního roku, za který mají být úplné údaje sbírány, a opatření týkající se podrobné klasifikace příslušných údajů, používaných definic a pravidel šíření údajů.
          (6) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro evropský statistický systém,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Členské státy předloží každoročně Komisi (Eurostatu) údaje týkající se modulu ESSPROS "čisté dávky sociální ochrany". Referenčním obdobím je kalendářní rok.
          2. Termín pro předání údajů za rok N, společně s jakoukoliv revizí údajů za předchozí roky, je 31. prosinec roku N + 2.
          3. Prvním referenčním rokem, za který se údaje týkající se čistých dávek sociální ochrany sbírají, je rok 2010.
          Článek 2
          1. Definice používané pro modul "čisté dávky sociální ochrany" jsou stanoveny v příloze I.
          2. Podrobné klasifikace, které se použijí pro modul "čisté dávky sociální ochrany", jsou stanoveny v příloze II.
          3. Kritéria šíření údajů týkajících se modulu "čisté dávky sociální ochrany" jsou stanoveny v příloze III.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 17. března 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 113, 30.4.2007, s. 3.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Definice pro modul "čisté dávky sociální ochrany"
          1. Použijí se definice stanovené v článku 2 nařízení (ES) č. 458/2007.
          2. Použijí se definice stanovené v bodě "1.3 Výdaje programů sociální ochrany" v příloze I nařízení Komise (ES) č. 10/2008 [1].
          3. Kromě toho se pro zvláštní účely tohoto nařízení rozumí:
          3.1 "čistými dávkami sociální ochrany – omezená metoda" sociální dávky po odečtu daní a sociálních příspěvků, které příjemce z peněžitých sociálních dávek zaplatí, a po započtení případné reziduální fiskální dávky podle vzorce:
          čisté sociální dávky (omezená metoda) = hrubé dávky sociální ochrany * (1-AITR-AISCR) + reziduální fiskální dávky
          reziduální fiskální dávky by měly být do výpočtu čistých sociálních dávek zahrnuty, pouze pokud nejsou přímo zohledněny v AITR a/nebo AISCR;
          3.2 "průměrnou položkovou daňovou sazbou (AITR) pro dávku (nebo skupinu dávek)" součet daní, které příjemci z uvedené dávky zaplatí, vydělený celkovým příjmem z této dávky (tj. přijatou hrubou dávkou);
          3.3 "průměrnou položkovou sazbou sociálního zabezpečení (AISCR) pro dávku (nebo skupinu dávek)" součet příspěvků na sociální zabezpečení, které příjemci z uvedené dávky zaplatí, vydělený celkovým příjmem z této dávky (tj. přijatou hrubou dávkou);
          3.4 "reziduální fiskální dávkou" ta část celkové hodnoty daňového zvýhodnění, která se vztahuje na osvobození od odvodů uplatňovaných na sociální dávky (na rozdíl od části, která se vztahuje na osvobození od odvodů uplatňovaných na všechny ostatní formy příjmu).
          4. Podrobné definice, které se mají používat při uplatňování tohoto nařízení, jsou stanoveny v příručce ESSPROS vypracované Komisí ve spolupráci s členskými státy.
          [1] Úř. věst. L 5, 9.1.2008, s. 3.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Podrobné klasifikace týkající se modulu "čisté dávky sociální ochrany"
          1. Dávky sociální ochrany se člení na dávky s průzkumem majetkových poměrů a dávky bez průzkumu majetkových poměrů. Klasifikace dávek sociální ochrany stanovuje další podrobnosti podle toho, zda-li je dávka poskytována peněžitou formou jako pravidelná platba nebo platba jednorázová:
          - dávky sociální ochrany,
          - dávky sociální ochrany bez průzkumu majetkových poměrů,
          - peněžité dávky bez průzkumu majetkových poměrů,
          - pravidelné peněžité dávky bez průzkumu majetkových poměrů,
          - jednorázové peněžité dávky bez průzkumu majetkových poměrů,
          - dávky sociální ochrany s průzkumem majetkových poměrů,
          - peněžité dávky s průzkumem majetkových poměrů,
          - pravidelné peněžité dávky s průzkumem majetkových poměrů,
          - jednorázové peněžité dávky s průzkumem majetkových poměrů.
          2. Dávky se člení podle funkce stanovené v čl. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 458/2007. Tato podrobná klasifikace se do klasifikace prvního stupně zahrnuje takto:
          - nemoc/zdravotní péče,
          - postižení,
          - stáří,
          - ovdovění a osiření,
          - rodina/děti,
          - nezaměstnanost,
          - bydlení,
          - sociální vyloučení (jinde nezařazené).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          Kritéria pro šíření údajů týkajících se modulu "čisté dávky sociální ochrany"
          1. Eurostat zveřejní informace za jednotlivé členské státy až po agregaci za všechny programy, a to alespoň údaje o:
          - celkových čistých dávkách sociální ochrany,
          - podílu dávek sociální ochrany, z něhož se odvádějí daně a/nebo sociální příspěvky,
          - čistých dávkách sociální ochrany podle funkce,
          - dávkách s průzkumem majetkových poměrů v porovnání s dávkami bez průzkumu majetkových poměrů.
          2. Komise (Eurostat) na požádání poskytne specifickým uživatelům (vnitrostátním orgánům sestavujícím údaje ESSPROS, útvarům Komise a mezinárodním institucím) podrobné údaje členěné podle programu a členského státu.
          3. Pokud dotčený členský stát souhlasí s plným šířením údajů, jsou specifičtí uživatelé oprávněni zveřejnit údaje podle programu.
          4. Pokud dotčený členský stát nesouhlasí s plným šířením údajů, jsou specifičtí uživatelé oprávněni zveřejnit o programech souhrnné údaje. Agregace za všechny programy musí odpovídat pravidlům pro šíření, která příslušný členský stát stanovil.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.