Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 265/2011 ze dne 17. března 2011 , kterým se stanoví vývozní náhrady pro hovězí a telecí maso

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 265/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 265/2011
          ze dne 17. března 2011,
          kterým se stanoví vývozní náhrady pro hovězí a telecí maso
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty [1], a zejména na čl. 164 odst. 2 a článek 170 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle čl. 162 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 může být rozdíl mezi cenami produktů uvedených v části XV přílohy I uvedeného nařízení na světovém trhu a jejich cenami na trhu Unie pokryt vývozní náhradou.
          (2) S ohledem na současnou situaci na trhu s hovězím a telecím masem je třeba stanovit vývozní náhrady v souladu s pravidly a kritérii stanovenými v článcích 162, 163, 164, 167, 168 a 169 nařízení (ES) č. 1234/2007.
          (3) Podle čl. 164 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 se náhrady mohou lišit podle místa určení, zejména pokud je to nezbytné vzhledem k situaci na světovém trhu, konkrétním požadavkům některých trhů nebo závazkům vyplývajícím z dohod uzavřených podle článku 300 Smlouvy.
          (4) Náhrady by se měly poskytovat jen pro produkty, jejichž volný pohyb v Unii je povolen a jež jsou opatřeny označením zdravotní nezávadnosti podle čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu [2]. Tyto produkty musí rovněž splňovat požadavky stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin [3] a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě [4].
          (5) Podle čl. 7 odst. 2 třetího pododstavce nařízení Komise (ES) č. 1359/2007 ze dne 21. listopadu 2007, kterým se stanoví podmínky pro poskytování zvláštních vývozních náhrad pro některé druhy vykostěného hovězího masa [5], se výše zvláštní náhrady snižuje, pokud množství vykostěného masa určené k vývozu nepředstavuje 95 % celkové hmotnosti vykostěných kusů, avšak činí alespoň 85 % celkové hmotnosti vykostěných kusů.
          (6) V současnosti použitelné vývozní náhrady byly stanoveny nařízením Komise (EU) č. 1206/2010 [6]. Jelikož je třeba stanovit nové náhrady, mělo by být uvedené nařízení zrušeno.
          (7) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Vývozní náhrady podle článku 164 nařízení (ES) č. 1234/2007 se poskytují pro produkty a v částkách, které jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení za podmínek stanovených v odstavci 2 tohoto článku.
          2. Produkty způsobilé pro náhradu podle odstavce 1 musí splňovat příslušné požadavky nařízení (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004, zejména pokud jde o přípravu ve schváleném zařízení a o dodržení požadavků na označení zdravotní nezávadnosti, které jsou stanoveny v příloze I oddílu I kapitole III nařízení (ES) č. 854/2004.
          Článek 2
          V případě uvedeném v čl. 7 odst. 2 třetím pododstavci nařízení (ES) č. 1359/2007 se výše náhrady pro produkty kódu 0201 30 00 9100 snižuje o 3,5 EUR/100 kg.
          Článek 3
          Nařízení (EU) č. 1206/2010 se zrušuje.
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 18. března 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 17. března 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          José Manuel Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.
          [3] Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206.
          [5] Úř. věst. L 304, 22.11.2007, s. 21.
          [6] Úř. věst. L 333, 17.12.2010, s. 49.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Vývozní náhrady pro hovězí a telecí maso použitelné ode dne 18. března 2011
          POZN.: Kódy produktů a kódy místa určení řady "A" jsou stanoveny v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).
          Kódy míst určení jsou stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 1833/2006 (Úř. věst. L 354, 14.12.2006, s. 19).
          Ostatní místa určení jsou stanovena takto:
          B00 : všechna místa určení (třetí země, ostatní území, zásobování plavidel a letadel a místa určení považovaná za vývoz ze Unie).
          B02 : B04 a místa určení EG.
          B03 : Albánie, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Kosova [1], Černá Hora, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, obchody a zásobovací sklady (místa určení uvedená v článcích 33 a 42 a popřípadě v článku 41 nařízení Komise (ES) č. 612/2009 (Úř. věst. L 186, 17.7.2009, s. 1)).
          B04 : Turecko, Ukrajina, Bělorusko, Moldavsko, Rusko, Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán, Kazachstán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tádžikistán, Kyrgyzstán, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye, Libanon, Sýrie, Irák, Írán, Izrael, západní břeh Jordánu a pásmo Gazy, Jordánsko, Saudská Arábie, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Spojené arabské emiráty, Omán, Jemen, Pákistán, Srí Lanka, Myanmar (Barma), Thajsko, Vietnam, Indonésie, Filipíny, Čína, Severní Korea, Hongkong, Súdán, Mauretánie, Mali, Burkina Faso, Niger, Čad, Kapverdy, Senegal, Gambie, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Libérie, Pobřeží slonoviny, Ghana, Togo, Benin, Nigérie, Kamerun, Středoafrická republika, Rovníková Guinea, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Gabon, Kongo (Konžská republika), Kongo (Konžská demokratická republika), Rwanda, Burundi, Svatá Helena a závislá území, Angola, Etiopie, Eritrea, Džibuti, Somálsko, Uganda, Tanzanie, Seychely a závislá území, Britské indickooceánské území, Mosambik, Mauricius, Komory, Mayotte, Zambie, Malawi, Jižní Afrika, Lesotho.
          [*] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
          Kód výrobků | Místo určení | Měrná jednotka | Výše náhrad |
          0102 10 10 9140 | B00 | EUR/100 kg živé hmotnosti | 12,9 |
          0102 10 30 9140 | B00 | EUR/100 kg živé hmotnosti | 12,9 |
          0201 10 00 9110 [2] | B02 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 18,3 |
          B03 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 10,8 |
          0201 10 00 9130 [2] | B02 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 24,4 |
          B03 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 14,4 |
          0201 20 20 9110 [2] | B02 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 24,4 |
          B03 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 14,4 |
          0201 20 30 9110 [2] | B02 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 18,3 |
          B03 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 10,8 |
          0201 20 50 9110 [2] | B02 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 30,5 |
          B03 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 17,9 |
          0201 20 50 9130 [2] | B02 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 18,3 |
          B03 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 10,8 |
          0201 30 00 9050 | US [4] | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 3,3 |
          CA [5] | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 3,3 |
          0201 30 00 9060 [7] | B02 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 11,3 |
          B03 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 3,8 |
          0201 30 00 9100 [3] [7] | B04 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 42,4 |
          B03 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 24,9 |
          EG | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 51,7 |
          0201 30 00 9120 [3] [7] | B04 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 25,4 |
          B03 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 15,0 |
          EG | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 31,0 |
          0202 10 00 9100 | B02 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 8,1 |
          B03 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 2,7 |
          0202 20 30 9000 | B02 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 8,1 |
          B03 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 2,7 |
          0202 20 50 9900 | B02 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 8,1 |
          B03 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 2,7 |
          0202 20 90 9100 | B02 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 8,1 |
          B03 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 2,7 |
          0202 30 90 9100 | US [4] | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 3,3 |
          CA [5] | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 3,3 |
          0202 30 90 9200 [7] | B02 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 11,3 |
          B03 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 3,8 |
          1602 50 31 9125 [6] | B00 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 11,6 |
          1602 50 31 9325 [6] | B00 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 10,3 |
          1602 50 95 9125 [6] | B00 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 11,6 |
          1602 50 95 9325 [6] | B00 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 10,3 |
          [*] Podle definice usnesení Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 1244 ze dne 10. června 1999.
          [2] Zařazení do této podpoložky je podmíněno předložením osvědčení uvedeného v příloze nařízení Komise (ES) č. 433/2007 (Úř. věst. L 104, 21.4.2007, s. 3).
          [3] Náhrada je poskytnuta na základě splnění podmínek uvedených v nařízení Komise (ES) č. 1359/2007 (Úř. věst. L 304, 22.11.2007, s. 21) a případně v nařízení Komise (ES) č. 1741/2006 (Úř. věst. L 329, 25.11.2006, s. 7).
          [4] Provedeno za podmínek stanovených v nařízení Komise (ES) č. 1643/2006 (Úř. věst. L 308, 8.11.2006, s. 7).
          [5] Provedeno za podmínek stanovených v nařízení Komise (ES) č. 1041/2008 (Úř. věst. L 281, 24.10.2008, s. 3).
          [6] Poskytnutí náhrady je podmíněno dodržením podmínek podle nařízení Komise (ES) č. 1731/2006 (Úř. věst. L 325, 24.11.2006, s. 12).
          [7] Obsah libového hovězího masa s vyloučením tuku se určí analýzou popsanou v příloze nařízení Komise (EHS) č. 2429/86 (Úř. věst. L 210, 1.8.1986, s. 39).Výraz "průměrný obsah" se vztahuje k množství vzorku podle čl. 2 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 765/2002 (Úř. věst. L 117, 4.5.2002, s. 6). Vzorek musí být odebrán z té části zásilky, která představuje nejvyšší riziko.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.