Nařízení Rady (EU) č. 270/2011 ze dne 21. března 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 270/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (EU) č. 270/2011
          ze dne 21. března 2011
          o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 215 odst. 2 této smlouvy,
          s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/172/SZBP ze dne 21. března 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě [1],
          s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Rozhodnutí Rady 2011/172/SZBP stanoví zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů některých osob, jež byly shledány odpovědnými za zneužití egyptských státních prostředků, a fyzických a právnických osob, subjektů nebo orgánů s nimi spojených, neboť tím připravují egyptské občany o přínosy udržitelného rozvoje jejich hospodářství a společnosti a narušují rozvoj demokracie v této zemi. Tyto fyzické nebo právnické osoby, subjekty a orgány jsou uvedeny v příloze zmíněného rozhodnutí.
          (2) Tato opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie, a k jejich provádění je tedy nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, především z důvodu zajištění jejich jednotného uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.
          (3) Toto nařízení dodržuje základní práva a ctí zásady uznané zejména v Listině základních práv Evropské unie, především právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces a právo na ochranu osobních údajů. Toto nařízení by mělo být uplatňováno v souladu s těmito právy.
          (4) S ohledem na závažnost politické a bezpečnostní situace v Egyptě a v zájmu zajištění soudržnosti s postupem v případě změny a přezkumu přílohy rozhodnutí 2011/172/SZBP by pravomoc ke změně seznamu v příloze I tohoto nařízení měla vykonávat Rada.
          (5) Součástí postupu pro změny seznamů uvedených v příloze I tohoto nařízení by mělo být to, že dotčeným označeným fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům budou sděleny důvody jejich zařazení na seznam, aby měly příležitost se k nim vyjádřit. Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, měla by Rada s ohledem na tyto připomínky své rozhodnutí přezkoumat a dotčenou osobu, subjekt nebo orgán o této skutečnosti informovat.
          (6) Pro účely provádění tohoto nařízení a v zájmu zajištění co největší právní jistoty v rámci Unie musí být zveřejněna jména a další důležité údaje týkající se fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, jejichž finanční prostředky a hospodářské zdroje musí být v souladu s tímto nařízením zmrazeny. Při zpracovávání osobních údajů by mělo být dodržováno nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů [2] a směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů [3].
          (7) K zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením by mělo toto nařízení neprodleně vstoupit v platnost,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
          a) "finančními prostředky" finanční aktiva a hospodářské výhody všeho druhu, mimo jiné:
          i) peníze v hotovosti, šeky, finanční pohledávky, směnky, platební příkazy a jiné platební nástroje,
          ii) vklady u finančních institucí nebo jiných subjektů, zůstatky na účtech, pohledávky a závazky z pohledávek,
          iii) veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje, včetně akcií a kapitálových podílů, certifikátů zastupujících cenné papíry, dluhopisů, směnek, opčních listů, dlužních úpisů a smluv o derivátových nástrojích,
          iv) úroky, dividendy nebo jiné výnosy či hodnoty pocházející z aktiv nebo jimi vytvářené,
          v) úvěry, práva na započtení, záruky, závazky plnění nebo jiné finanční závazky,
          vi) akreditivy, nákladní listy, dodací listy,
          vii) dokumenty prokazující podíl na finančních prostředcích nebo na finančních zdrojích;
          b) "zmrazením finančních prostředků" zabránění jakémukoli pohybu, převodu, přeměně, použití prostředků, přístupu k nim nebo zacházení s nimi jakýmkoli způsobem, který by vedl k jakékoli změně jejich objemu, výše, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto prostředků, včetně správy portfolia;
          c) "hospodářskými zdroji" aktiva všeho druhu, hmotná nebo nehmotná, movitá či nemovitá, která nejsou finančními prostředky, ale lze je použít k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb;
          d) "zmrazením hospodářských zdrojů" zabránění jejich použití k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména, ale ne výhradně, prodejem, pronájmem nebo zastavením;
          e) "územím Unie" území členských států, na která se vztahuje Smlouva, za podmínek v ní stanovených, včetně jejich vzdušného prostoru.
          Článek 2
          1. Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje náležející fyzickým nebo osobám uvedeným v příloze I, které byly v souladu s čl. 1 odst. 1 rozhodnutí Rady 2011/172/SZBP shledány odpovědnými za zneužití egyptských státních prostředků, a fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům a orgánům s nimi spojeným, anebo těmito osobami, subjekty a orgány vlastněné, držené či ovládané.
          2. Žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným v příloze I ani v jejich prospěch.
          3. Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo výsledkem je přímé či nepřímé obcházení opatření uvedených v odstavcích 1 a 2.
          Článek 3
          1. Příloha I obsahuje důvody pro zařazení dotčených fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů na seznam.
          2. Příloha I rovněž obsahuje případné dostupné informace nezbytné k identifikaci dotčených fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů. Pokud jde o fyzické osoby, mohou tyto informace zahrnovat jména, včetně přezdívek, datum a místo narození, státní příslušnost, čísla pasu a průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci nebo povolání. Pokud jde o právnické osoby, subjekty a orgány, mohou tyto informace zahrnovat názvy, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání.
          Článek 4
          1. Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze II, povolit za podmínek, které považují za vhodné, uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů anebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud rozhodly, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:
          a) nezbytné pro uspokojení základních potřeb fyzických osob uvedených v příloze I a na nich závislých rodinných příslušníků, včetně úhrad za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypotéky, plateb za léky a lékařskou péči, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;
          b) určené výlučně k úhradě přiměřených profesních odměn nebo k náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb;
          c) určeny výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo
          d) nezbytné k úhradě mimořádných výdajů, pokud členský stát v takovém případě oznámil všem ostatním členským státům a Komisi alespoň dva týdny před udělením povolení důvody, pro něž se domnívá, že by mělo být dané povolení uděleno.
          2. Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.
          Článek 5
          1. Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány v členských státech uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze II, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud jsou splněny tyto podmínky:
          a) dotyčné finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem soudcovského, správního nebo rozhodčího zástavního práva, které vzniklo přede dnem, kdy byly právnická nebo fyzická osoba, subjekt nebo orgán uvedené v článku 2 zařazeny do přílohy I, nebo se na ně vztahuje před tímto dnem vydané soudní, správní nebo rozhodčí rozhodnutí;
          b) dotyčné finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení pohledávek zajištěných takovým zástavním právem nebo uznaných jako platné takovým rozhodnutím, a to v mezích stanovených platnými právními předpisy, jimiž se řídí práva osob majících takové nároky;
          c) zástavní právo nebo rozhodnutí není ve prospěch osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v příloze I a
          d) uznání zástavního práva nebo rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v dotčeném členském státě.
          2. Příslušný členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.
          Článek 6
          1. Ustanovení čl. 2 odst. 2 se nepoužije na připisování na zmrazené účty:
          a) úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů nebo
          b) plateb splatných na základě smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, kdy byly fyzické či právnické osoby, subjekty nebo orgány uvedené v článku 2 zařazeny do přílohy I,
          pokud jsou tyto úroky, jiné výnosy a platby rovněž zmrazeny podle čl. 2 odst. 1.
          2. Ustanovení čl. 2 odst. 2 nebrání finančním nebo úvěrovým institucím v Unii v připisování finančních prostředků na zmrazené účty v případech, kdy přijímají finanční prostředky převáděné na účet fyzické či právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených na seznamu, pokud jsou tyto přírůstky na účtech rovněž zmrazeny. Dotčená finanční nebo úvěrová instituce neprodleně uvědomí o každé takové transakci příslušný orgán.
          Článek 7
          Odchylně od článku 2 a v případě, kdy je splatná platba fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v příloze I na základě smlouvy nebo dohody, které dotčená osoba nebo dotčený subjekt či orgán uzavřely přede dnem, kdy byly zařazeny do přílohy I, nebo na základě závazku, který této osobě, subjektu či orgánu vznikl před tímto dnem, mohou příslušné orgány členských států, uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze II, za podmínek, které považují za vhodné, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud jsou splněny tyto podmínky:
          a) dotčený příslušný orgán shledá, že
          i) finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity na platbu provedenou osobou, subjektem nebo orgánem uvedenými v příloze I,
          ii) platba není v rozporu s čl. 2 odst. 2;
          b) dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi alespoň dva týdny před udělením povolení o závěrech, které učinil, a svém úmyslu toto povolení udělit.
          Článek 8
          1. Zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů nebo odmítnutí zpřístupnit finanční prostředky nebo hospodářské zdroje učiněné v dobré víře, že toto jednání je v souladu s tímto nařízením, nezakládá jakoukoli odpovědnost fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů, které je provádějí, ani jejich vedoucích pracovníků či zaměstnanců, neprokáže-li se, že finanční prostředky a hospodářské zdroje byly zmrazeny nebo zadrženy v důsledku nedbalosti.
          2. Zákaz uvedený v čl. 2 odst. 2 nezakládá jakoukoli odpovědnost fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, které zpřístupnily finanční prostředky nebo hospodářské zdroje, pokud nevěděly a neměly rozumný důvod domnívat se, že svým jednáním daný zákaz porušují.
          Článek 9
          1. Aniž jsou dotčeny platné předpisy o ohlašování, důvěrnosti a služebním tajemství, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:
          a) neprodleně poskytnou příslušnému orgánu členského státu, ve kterém mají bydliště nebo jsou umístěny, uvedenému na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze II, veškeré informace, které mohou usnadnit dodržování tohoto nařízení, jako jsou informace o účtech a částkách zmrazených v souladu s článkem 2, a předají tyto informace buď přímo, nebo prostřednictvím členských států Komisi a
          b) spolupracují s tímto příslušným orgánem při každém ověřování těchto informací.
          2. Veškeré informace poskytnuté nebo obdržené v souladu s tímto článkem se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo obdrženy.
          Článek 10
          Komise a členské státy se neprodleně navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a předávají si všechny další důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace o porušování tohoto nařízení a obtížích s jeho prosazováním a o rozhodnutích vnitrostátních soudů.
          Článek 11
          Komise je oprávněna měnit přílohu II na základě informací poskytnutých členskými státy.
          Článek 12
          1. Pokud Rada rozhodne o tom, že se na fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán mají vztahovat opatření uvedená v čl. 2 odst. 1, změní odpovídajícím způsobem přílohu I.
          2. Rada své rozhodnutí uvedené v odstavci 1 včetně odůvodnění zařazení na seznam sdělí dotčené fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, a to buď přímo, je-li známa jejich adresa, nebo zveřejněním oznámení, a tím umožní této osobě, subjektu nebo orgánu se k záležitosti vyjádřit.
          3. Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada své rozhodnutí uvedené v odstavci 1 přezkoumá a dotčenou osobu, subjekt nebo orgán o této skutečnosti vyrozumí.
          4. Seznam obsažený v příloze I se pravidelně přezkoumává, a to alespoň jednou za dvanáct měsíců od 21. března 2011.
          Článek 13
          1. Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.
          2. Členské státy oznámí takto stanovené sankce Komisi neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí veškeré následné změny těchto ustanovení.
          Článek 14
          Pokud se v tomto nařízení ukládá povinnost oznámit určité skutečnosti Komisi, informovat Komisi nebo s ní jinak komunikovat, použije se pro tyto účely adresa a další kontaktní údaje uvedené v příloze II.
          Článek 15
          Toto nařízení se použije:
          a) na území Unie;
          b) na palubě každého letadla nebo plavidla podléhajících pravomoci některého členského státu;
          c) pro každou osobu nacházející se na území Unie nebo mimo ně, která je státním příslušníkem některého členského státu;
          d) pro každou právnickou osobu, subjekt nebo orgán založený nebo zřízený podle práva některého členského státu;
          e) pro každou právnickou osobu, subjekt nebo orgán v souvislosti s jakoukoli podnikatelskou činností vykonávanou zcela nebo zčásti v Unii.
          Článek 16
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 21. března 2011.
          Za Radu
          předsedkyně
          C. Ashton
          [1] Viz strana 63 v tomto čísle Úředního věstníku.
          [2] Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Seznam fyzických a právnických osob, subjektů nebo orgánů uvedených v čl. 2 odst. 1
          | Namn (och eventuella alias) | Personuppgifter | Skäl för införande i förteckningen |
          1. | Mohammed Hosni Sayyid Mubarak | Arabrepubliken Egyptens före detta president Födelsedatum 4.5.1928 Man | Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption |
          2. | Suzanne Saleh Thabet | Gift med Mohammed Hosni Sayyid Mubarak, Arabrepubliken Egyptens före detta president Födelsedatum: 28.2.1941 Kvinna | Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption |
          3. | Alaa Mohammed Hosni Sayyid Mubarak | Son till Mohammed Hosni Sayyid Mubarak, Arabrepubliken Egyptens före detta president Födelsedatum: 26.11.1960 Man | Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption |
          4. | Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh | Gift med Alaa Mohammed Hosni Sayyid Mubarak, son till Arabrepubliken Egyptens före detta president Födelsedatum: 5.10.1971 Kvinna | Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption |
          5. | Gamal Mohammed Hosni Sayyid Mubarak | Son till Mohammed Hosni Sayyid Mubarak, Arabrepubliken Egyptens före detta president Födelsedatum: 28.12.1963 Man | Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption |
          6. | Khadiga Mahmoud El Gammal | Gift med Gamal Mohammed Hosni Sayyid Mubarak, son till Arabrepubliken Egyptens före detta president Födelsedatum: 13.10.1982 Kvinna | Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption |
          7. | Ahmed Abdelaziz Ezz | Före detta parlamentsledamot Födelsedatum: 12.1.1959 Man | Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption |
          8. | Abla Mohamed Fawzi Ali Ahmed | Gift med Ahmed Abdelaziz Ezz Födelsedatum: 31.1.1963 Kvinna | Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption |
          9. | Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin | Gift med Ahmed Abdelaziz Ezz Födelsedatum: 25.5.1959 Kvinna | Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption |
          10. | Shahinaz Abdel Aziz Abdel Wahab Al Naggar | Gift med Ahmed Abdelaziz Ezz Födelsedatum: 9.10.1969 Kvinna | Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption |
          11. | Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby | Före detta minister för bostadsfrågor, allmännyttiga företag och stadsutveckling Födelsedatum: 16.5.1945 Man | Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption |
          12. | Naglaa Abdallah El Gazaerly | Gift med Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby Födelsedatum: 3.6.1956 Kvinna | Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption |
          13. | Rashid Mohammed Rashid Hussein | Före detta handels- och industriminister Födelsedatum: 9.2.1955 Man | Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption |
          14. | Hania Mahmoud Abdel Rahman Fahmy | Gift med Rashid Mohammed Rashid Hussein Födelsedatum: 5.7.1959 Kvinna | Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption |
          15. | Mohamed Zoheir Mohamed Wahid Garrana | Före detta minister för turism Födelsedatum: 20.2.1959 Man | Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption |
          16. | Jaylane Shawkat Hosni Galal Eldin | Gift med Mohamed Zoheir Mohamed Wahid Garrana Födelsedatum: 8.1.1960 Kvinna | Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption |
          17. | Amir Mohamed Zoheir Mohamed Wahid Garrana | Son till Mohamed Zoheir Mohamed Wahid Garrana Födelsedatum: 21.9.1990 Man | Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption |
          18. | Habib Ibrahim Habib al-Adli | Före detta inrikesminister Födelsedatum: 1.3.1938 Man | Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption |
          19. | Elham Sayed Salem Sharshar | Gift med Habib Ibrahim al-Adli Födelsedatum: 23.1.1963 Kvinna | Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Seznam příslušných orgánů členských států podle čl. 4 odst. 1, čl. 5 odst. 1, článku 7 a čl. 9 odst. 1 písm. a) a adresa Evropské komise pro účely zasílání oznámení
          A. Příslušné orgány v každém členském státě:
          BELGIE
          http://www.diplomatie.be/eusanctions
          BULHARSKO
          http://www.mfa.bg/pages/view/5519
          ČESKÁ REPUBLIKA
          http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
          DÁNSKO
          http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/
          NĚMECKO
          http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html
          ESTONSKO
          http://www.vm.ee/est/kat_622/
          IRSKO
          http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
          ŘECKO
          http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/
          ŠPANĚLSKO
          http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx
          FRANCIE
          http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
          ITÁLIE
          http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
          KYPR
          http://www.mfa.gov.cy/sanctions
          LOTYŠSKO
          http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
          LITVA
          http://www.urm.lt
          LUCEMBURSKO
          http://www.mae.lu/sanctions
          MAĎARSKO
          http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
          MALTA
          http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
          NIZOZEMSKO
          http://www.minbuza.nl/sancties
          RAKOUSKO
          http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
          POLSKO
          http://www.msz.gov.pl
          PORTUGALSKO
          http://www.min-nestrangeiros.pt
          RUMUNSKO
          http://www.mae.ro/node/1548
          SLOVINSKO
          http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
          SLOVENSKO
          http://www.foreign.gov.sk
          FINSKO
          http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
          ŠVÉDSKO
          http://www.ud.se/sanktioner
          SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
          www.fco.gov.uk/competentauthorities
          B. Adresa pro zasílání oznámení nebo jinou komunikaci s Evropskou komisí:
          European Commission
          Foreign Policy Instruments Service
          CHAR 12/106
          B-1049 Bruxelles/Brussel
          Belgium
          E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
          Tel.: +32 22955585
          Fax: +32 22990873
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.