Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 271/2011 ze dne 21. března 2011 , kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 271/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 271/2011
          ze dne 21. března 2011,
          kterým se provádí čl. 8a odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska [1], a zejména na čl. 8a odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dne 18. května 2006 přijala Rada nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska.
          (2) Vzhledem k závažnosti situace v Bělorusku by v přílohách I a IA nařízení (ES) č. 765/2006 měly být na seznamy osob, na něž se vztahují omezující opatření, zařazeny další osoby. Je rovněž třeba aktualizovat informace týkající se některých osob uvedených na seznamech v přílohách I a IA uvedeného nařízení,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Přílohy I a IA nařízení (ES) č. 765/2006 se nahrazují zněním uvedeným v přílohách I a II tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 21. března 2011.
          Za Radu
          předsedkyně
          C. Ashton
          [1] Úř. věst. L 134, 20.5.2006, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          "PŘÍLOHA I
          Seznam fyzických a právnických osob, subjektů nebo orgánů podle čl. 2 odst. 1, 2 a 4
          | Jméno Transkripce běloruského a ruského zápisu | Jméno (v běloruštině) | Jméno (přepis do ruštiny) | Datum narození | Místo narození | Adresa | Číslo pasu | Funkce |
          1. | Lukašenka, Aljaksandr Ryhoravič Lukašenko, Aleksandr Grigorjevič | Лукашэнка Аляксандр Рыгоравiч | ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич | 30.8.1954 | Kopys, Vitebská oblast | | | prezident |
          2. | Njavyhas, Henadz Mikalajevič Něvyglas, Gennadij Nikolajevič | Нявыглас Генадзь Мiкалаевiч | НЕВЫГЛАС Геннадий Николаевич | 11.2.1954 | Parahonsk, Pinská oblast | | | bývalý vedoucí úřadu prezidenta |
          3. | Pjatkevičová, Natallja Uladzimirauna Petkevičová, Natalja Vladimirovna (Petkevich, Natalya Vladimirovna) | Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна | ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна | 24.10.1972 | Minsk | | | bývalá zástupkyně vedoucího úřadu prezidenta |
          4. | Rubinav Anatol Mikalajevič Rubinov, Anatolij Nikolajevič | Рубiнаў Анатоль Мiкалаевiч | РУБИНОВ Анатолий Николаевич | 4.4.1939 | Mohylev | | | předseda horní komory parlamentu bývalý zástupce vedoucího úřadu prezidenta pro média a ideologii |
          5. | Praljaskouski, Aleh Vitoldavič Proleskovskij, OLeg Vitoldovič | Праляскоўскi Алег Вiтольдавiч | ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович | 1.10.1963 | Zagorsk, (Sergijev Posad, Rusko) | | | ministr informací |
          6. | (Radzkov, Aljaksandr Michajlavič) Rad’kov, Aleksandr Michajlovič | Радзькоў Аляксандр Мiхайлавiч | РАДЬКОВ Александр Михайлович | 1.7.1951 | Votňa, Mohylevská oblast | | | zástupce vedoucího úřadu prezidenta |
          7. | Rusakevič, Uladzimir Vasiljevič Rusakevič, Vladimir Vasiljevič | Русакевiч Уладзiмiр Васiльевiч | РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич | 13.9.1947 | Vyhonošči, Brestská oblast | | | bývalý ministr informací |
          8. | Halavanav, Viktar Ryhoravič Golovanov, Viktor Grigorjevič | Галаванаў Вiктар Рыгоравiч | ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич | 1952 | Barysav | | | ministr spravedlnosti |
          9. | Zimouski, Aljaksandr Leanidavič Zimovskij, Aleksandr Leonidovič | Зiмоўскi Аляксандр Леанiдавiч | ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович | 10.1.1961 | Německo | | | bývalý ředitel státní televize |
          10. | Kanapljov, Uladzimir Mikalajevič Konopljov, Vladimir Nikolajevič | Канаплёў Уладзiмiр Мiкалаевiч | КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич | 3.1.1954 | Akulinci, Mohylevská oblast | | | bývalý předseda dolní komory parlamentu |
          11. | Čarhyněc, Mikalaj Ivanavič Čerginec, Nikolaj Ivanovič | Чаргiнец Мiкалай Iванавiч | ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович | 17.10.1937 | Minsk | | | předseda zahraničního výboru horní komory parlamentu |
          12. | Kascjan, Sjarhej Ivanavič Kostjan, Sergej Ivanovič | Касцян Сяргей Iванавiч | КОСТЯН Сергей Иванович | 15.1.1941 | Usochy, Mohylevská oblast | | | předseda zahraničního výboru dolní komory parlamentu |
          13. | Orda, Michail Sjarhejevič Orda, Michajil Sergejevič | Орда Мiхаiл Сяргеевiч | ОРДА Михаил Сергеевич | 28.9.1966 | Djatlovo, Hrodenská oblast Дятлово Гродненской области | | | člen horní komory, bývalý předseda Běloruského republikového svazu mládeže (BRSM) |
          14. | Lazavik, Mikalaj Ivanavič Lozovik, Nikolaj Ivanovič | Лазавiк Мiкалай Iванавiч | ЛОЗОВИК Николай Иванович | 18.1.1951 | Neviňany, Minská oblast Невиняны Вилейского р-на Минской обл | | | tajemník ústřední volební komise |
          15. | Miklaševič, Pjotr Pjatrovič Miklaševič, Pjotr Petrovič | Мiклашэвiч Пётр Пятровiч | МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович | 1954 | Kosuta, Minská oblast | | | generální prokurátor |
          16. | Sližeuski, Aleh Leanidavič Sliževskij, Oleg Leonidovič | Слiжэўскi Алег Леанiдавiч | СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович | | | | | člen ústřední volební komise |
          17. | Charyton, Aljaksandr Chariton, Aleksandr | Харытон Аляксандр | ХАРИТОН Александр | | | | | poradce oddělení ministerstva spravedlnosti pro zájmové organizace, politické strany a nevládní organizace |
          18. | Smirnov, Jauhen Aljaksandravič Smirnov, Jevgenij Aleksandrovič | Смiрноў Яўген Аляксандравiч | CМИРНОВ Евгений Александрович | 15.3.1949 | Rjazaňská oblast, Rusko | | | první místopředseda hospodářského soudu |
          19. | Ravuckaja, Nadzeja Zalauna Reutskaja, Naděžda Zalovna | Равуцкая Надзея Залаўна | РЕУТСКАЯ Надежда Заловна | | | | | soudkyně obvodu Moskovski v Minsku |
          20. | Trubnikav, Mikalaj Aljaksejevič Trubnikov, Nikolaj Aleksejevič | Трубнiкаў Мiкалай Аляксеевiч | ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич | | | | | soudce obvodu Partizanski v Minsku |
          21. | (Kupryjanav, Mikalaj Michajlavič) Kuprijanov, Nikolaj Michajlovič | Купрыянаў Мiкалай Мiхайлавiч | КУПРИЯНОВ Николай Михайлович | | | | | bývalý náměstek generálního prokurátora |
          22. | Sucharenka, Scjapan Mikalajevič Suchorenko, Štěpan Nikolajevič | Сухарэнка Сцяпан Мiкалаевiч | СУХОРЕНКО Степан Николаевич | 27.1.1957 | Zdudiči, Homelská oblast | | | bývalý ředitel KGB |
          23. | Dzemjancej, Vasil Ivanavič Děmentěj, Vasilij Ivanovič | Дземянцей Васiль Iванавiч | ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович | | | | | první náměstek KGB |
          24. | Kozik, Leanid Pjatrovič Kozik, Leonid Petrovič | Козiк Леанiд Пятровiч | КОЗИК Леонид Петрович | 13.7.1948 | Barysav | | | předseda svazu odborových organizací |
          25. | Kaljada, Aljaksandr Michajlavič Koleda, Aleksandr Michajlovič | Каляда Аляксандр Мiхайлавiч | КОЛЕДА Александр Михайлович | | | | | člen ústřední volební komise |
          26. | Michasjov, Uladzimir Iljič Michasjov, Vladimir Iljič | Мiхасёў Уладзiмiр Iльiч | МИХАСЕВ Владимир Ильич | | | | | bývalý předseda regionální volební komise Homelské oblasti |
          27. | Lučyna, Leanid Aljaksandravič Lučina, Leonid Aleksandrovič | Лучына Леанiд Аляксандравiч | ЛУЧИНА Леонид Александрович | 18.11.1947 | Minská oblast | | | bývalý předseda regionální volební komise Hrodenské oblasti |
          28. | Karpenka, Ihar Vasiljevič Karpenko, Igor Vasiljevič | Карпенка Iгар Васiльевiч | КАРПЕНКО Игорь Васильевич | 28.4.1964 | Novokuzněck, Rusko | | | předseda regionální volební komise města Minsk |
          29. | Kurlovič, Uladzimir Anatoljevič Kurlovič, Vladimir Anatoljevič | Курловiч Уладзiмiр Анатольевiч | КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич | | | | | bývalý předseda regionální volební komise Minské oblasti |
          30. | Mjacelica, Mikalaj Cimafejevič Metělica, Nikolaj Timofejevič | Мяцелiца Мiкалай Цiмафеевiч | МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич | | | | | bývalý předseda regionální volební komise Mohylevské oblasti |
          31. | Rybakov, Aljaksej Rybakov, Aleksej | Рыбакоў Аляксей | РЫБАКОВ Алексей | | | Ul. Yesenina 31-1-104, Minsk | | soudce soudu pro obvod Moskovskij v Minsku |
          32. | Bortnik, Sjarhej Aljaksandravič Bortnik, Sergej Aleksandrovič | Бортнiк Сяргей Аляксандравiч | БОРТНИК Сергей Александрович | 28.5.1953 | Minsk | Ul. Surganova 80-263, Minsk | MP0469554 | prokurátor |
          33. | Jasjanovič, Leanid Stanislavavič Jasenovič, Leonid Stanislavovič | Ясяновiч Леанiд Станiслававiч | ЯСЕНОВИЧ Леонид Станиславович | 26.11.1961 | Bučani, Vitebská oblast | Ul. Gorovtsa 4-104, Minsk | MP0515811 | soudce soudu obvodu Centralnyj v Minsku |
          34. | Mihun, Andrej Arkadzevič Mihun, Andrej Arkaděvič | Мiгун Андрэй Аркадзевiч | МИГУН Андрей Аркадевич | 5.2.1978 | Minsk | UI. Goretskovo Maksima 53-16, Minsk | MP1313262 | prokurátor |
          35. | Šejman, Viktar Uladzimiravič Šejman, Viktor Vladimirovič | Шэйман Вiктар Уладзiмiравiч | ШЕЙМАН Виктор Владимирович | 26.5.1958 | Hrodenská oblast | | | bývalý tajemník bezpečnostní rady, v současnosti zvláštní asistent/poradce prezidenta |
          36. | Navumav, Uladzimir Uladzimiravič Naumov, Vladimir Vladimirovič | Навумаў Уладзiмiр Уладзiмiравiч | НАУМОВ Владимир Владимирович | 7.2.1956 | Smolensk | | | bývalý ministr vnitra |
          37. | Sivakov, Jurij Leonidovič | | Сиваков, Юрий Леонидович | 5.8.1946 | Sachalinská oblast | | | bývalý ministr cestovního ruchu a bývalý ministr vnitra |
          38. | Pauličenka, Dzmitryj Valerjevič Pavličenko, Dmitrij Valerjevič | Паўлiчэнка Дзмiтрый Валер'евiч | Павличенко, Дмитрий Валериевич | 1966 | Vitebsk | | | vedoucí skupiny zvláštní reakce při ministerstvu vnitra (SOBR) |
          39. | Jarmošina, Lidzija Michajlauna Jermošina, Lidija Michajlovna | Ярмошына Лiдзiя Мiхайлаўна | ЕРМОШИНА Лидия Михайловна | 29.1.1953 | Slutsk (Minská oblast) | | | předsedkyně Ústřední volební komise Běloruska |
          40. | Padaběd, Jurij Mikalajevič Podoběd, Jurij Nikolajevič | Падабед Юрый Мiкалаевiч | Подобед, Юрий Николаевич | 5.3.1962 | Slutsk (Minská oblast) | | | jednotka pro zvláštní účely, ministerstvo vnitra" |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          "PŘÍLOHA IA
          Seznam fyzických a právnických osob, subjektů či orgánů podle čl. 2 odst. 1, čl. 2 odst. 2 a čl. 2 odst. 5
          | Jméno Transkripce běloruského a ruského zápisu | Jméno v běloruštině | Jméno v ruštině | Místo a datum narození | Funkce |
          1. | Lukašenka, Viktar Aljaksandravič Lukašenko, Viktor Aleksandrovič | Лукашэнка Вiктар Аляксандравiч | Лукашенко Виктор Александрович | 1976 | asistent/poradce prezidenta pro otázky národní bezpečnosti |
          2. | Bazanav, Aliaksandr Viktaravič Bazanov, Aleksandr Viktorovič | Базанаў Аляскандр Вiктаравiч | Базанов Александр Викторович | | ředitel informačního a analytického střediska při úřadu prezidenta |
          3. | Gusev, Aljaksej Viktaravič Gusev, Aleksej Viktorovič | Гусеў Аляксей Вiктаравiч | Гусев Алексей Викторович | | první náměstek ředitele informačního a analytického střediska při úřadu prezidenta |
          4. | Kryštapovič, Lev Jeustafjevič Krištapovič, Lev Jevstafjevič | Крыштаповiч Леў Еўстафьевiч | Криштапович Лев Евстафьевич | | náměstek ředitele informačního a analytického střediska při úřadu prezidenta |
          5. | Kolas, Alena Pjatrouna Kolos, Jelena Petrovna | Колас Алена Пятроўна | Колос Елена Петровна | | náměstkyně ředitele informačního a analytického střediska při úřadu prezidenta |
          6. | Makej, Uladzimir Uladzimiravič Makej, Vladimir Vladimirovič | Макей Уладзiмiр Уладзiмiравiч | МАКЕЙ Владимир Владимирович | 5. srpna 1958, Hrodenská oblast | vedoucí úřadu prezidenta |
          7. | Jančeuski, Usevalad Vjačaslavavič Jančevskij, Vselovod Vjačeslavovič | Янчэўскi Усевалад Вячаслававiч | ЯНЧЕВСКИЙ Всеволод Вячеславович | 22. dubna 1976, Barisav | asistent prezidenta, vedoucí odboru ideologie v úřadu prezidenta |
          8. | Malcav, Leanid Sjamjonavič Malcev, Leonid Semjonovič | Мальцаў Леанiд Сямёнавiч | МАЛЬЦЕВ Леонид Семенович | 29. srpna 1949, Vetěněvka, Slonimský okres, Hrodenská oblast | tajemník bezpečnostní rady |
          9. | Ucjuryn, Andrej Aljaksandravič Vtjurin, Andrej Aleksandrovič | Уцюрын Андрэй Аляксандравiч | Втюрин, Андрей Александрович | | vedoucí odboru bezpečnosti v úřadu prezidenta |
          10. | Ipatav, Vadzim Dzmitryjevič Ipatov, Vadim Dmitrijevič | Iпатаў Вадзiм Дзмiтрыевiч | ИПАТОВ Вадим Дмитриевич | | zástupce předsedy ústřední volební komise |
          11. | Bušnaja, Natallja Uladzimirauna Bušnaja, Natalja Vladimirovna | Бушная Наталля Уладзiмiраўна | Бушная, Наталья Владимировна | 1953, Mohylev | členka ústřední volební komise |
          12. | Buščyk, Vasil Vasiljevič Buščik, Vasilij Vasiljevič | Бушчык Васiль Васiльевiч | Бущик, Василий Васильевич | | člen ústřední volební komise |
          13. | Kacuba, Svjatlana Pjatrouna Kacubo, Světlana Petrovna | Кацуба Святлана Пятроўна | Кацубо, Светлана Петровна | | členka ústřední volební komise |
          14. | Kisjaljova, Nadzeja Mikalajeuna Kiseljova, Naděžda Nikolajevna | Кiсялёва Надзея Мiкалаеўна | Киселева, Надежда Николаевна | | členka ústřední volební komise |
          15. | Padaljak, Eduard Vasiljevič Podoljak, Eduard Vasiljevič | Падаляк Эдуард Васiльевiч | Подоляк, Эдуард Васильевич | | člen ústřední volební komise |
          16. | Rachmanava, Maryna Jurjeuna Rachmanova, Marina Jurjevna | Рахманава Марына Юр'еўна | Рахманова, Марина Юрьевна | | členka ústřední volební komise |
          17. | Ščurok, Ivan Antonavič Ščurok, Ivan Antonovič | Шчурок Iван Антонавiч | Щурок, Иван Антонович | | člen ústřední volební komise |
          18. | Kisjaljov, Anatol Sjamjonavič Kiseljov, Anatolij Semjonovič | Кiсялёў Анатоль Сямёнавiч | Киселев, Анатолий Семенович | | předseda regionální volební komise Brestské oblasti |
          19. | Krukouski, Vjačaslav Jafimavič Krjukovskij, Vjačeslav Jefimovič | Крукоўскi, Вячаслаў Яфiмавiч | Крюковский, Вячеслав Ефимович | | předseda regionální volební komise Vitebské oblasti |
          20. | Stoš, Mikalaj Mikalajevič Stoš, Nikolaj Nikolajevič | Стош Мiкалай Мiкалаевiч | Стош, Николай Николаевич | | předseda regionální volební komise Homelské oblasti |
          21. | Sauko, Valeryj Josifavič Savko, Valerij Josifovič | Саўко Валерый Iосiфавiч | Савко, Валерий Иосифович | | předseda regionální volební komise Hrodenské oblasti |
          22. | Vasiljev, Aljaksej Aljaksandravič Vasiljev, Aleksej Aleksandrovič | Васiльеў Аляксей Аляксандравiч | Васильев, Алексей Александрович | | předseda regionální volební komise Minské oblasti |
          23. | Berastav, Valerij Vasiljevič Berestov, Valerij Vasiljevič | Берастаў Валерый Васiльевiч | Берестов, Валерий Васильевич | | předseda regionální volební komise Mohylevské oblasti |
          24. | Vasilevič, Ryhor Aljaksejevič Vasilevič, Grigorij Aleksejevič | Васiлевiч Рыгор Аляксеевiч | ВАСИЛЕВИЧ Григорий Алексеевич | 13. února 1955 | generální prokurátor |
          25. | Šved, Andrej Ivanavič Šved, Andrej Ivanovič | Швед Андрэй Iванавiч | Швед Андрей Иванович | | náměstek generálního prokurátora |
          26. | Lašyn, Aljaksandr Michajlavič Lašin, Aleksandr Michajlovič | Лашын Аляксандр Мiхайлавiч | Лашин, Александр Михайлович | | náměstek generálního prokurátora |
          27. | Konan, Viktar Aljaksandravič Konon, Viktor Aleksandrovič | Конан Вiктар Аляксандравiч | Конон, Виктoр Александрович | | náměstek generálního prokurátora |
          28. | Stuk, Aljaksej Kanstancinavič Stuk, Aleksej Konstantinovič | Стук Аляксей Канстанцiнавiч | Стук, Алексей Константинович | | náměstek generálního prokurátora |
          29. | Kuklis, Milalaj Ivanavič Kuklis, Nikolaj Ivanovič | Куклiс Мiкалай Iванавiч | Куклис, Николай Иванович | | náměstek generálního prokurátora |
          30. | Chmaruk, Sjarhej Kanstancinavič Chmaruk, Sergej Konstantinovič | Хмарук Сяргей Канстанцiнавiч | Хмарук, Сергей Константинович | | prokurátor Brestské oblasti |
          31. | Dysko, Henadz Josifavič Dysko, Genadij Josifovič | Дыско Генадзь Iосiфавiч | Дыско, Генадий Иосифович | | prokurátor Vitebské oblasti |
          32. | Šajev, Valjancin Pjatrovič Šajev, Valentin Petrovič | Шаеў Валянцiн Пятровiч | Шаев, Валентин Петрович | | prokurátor Homelské oblasti |
          33. | Morozav, Viktar Mikalajevič Morozov, Viktor Nikolajevič | Марозаў Вiктар Мiкалаевiч | Морозов, Виктор Николаевич | | prokurátor Hrodenské oblasti |
          34. | Archipav, Aljaksandr Michajlavič Archipov, Aleksandr Michajlovič | Архiпаў Аляксандр Мiхайлавiч | Архипов, Александр Михайлович | 1959, Mohylev | prokurátor Minské oblasti |
          35. | Sjaňkevič, Eduard Aljaksandravič Seňkevič, Eduard Aleksandrovič | Сянькевiч Эдуард Аляксандравiч | Сенькевич, Эдуард Александрович | | prokurátor Mohylevské oblasti |
          36. | Kulik, Mikalaj Mikalajevič Kulik, Nikolaj Nikolajevič | Кулiк Мiкалай Мiкалаевiч | Кулик, Николай Николаевич | | prokurátor města Minsku |
          37. | Dudkin, Anatol Kanstancinavič Dudkin, Anatolij Konstantinovič | Дудкiн Анатоль Канстанцiнавiч | Дудкин, Анатолий Константинович | | prokurátor pro problematiku dopravy v Běloruské republice |
          38. | Dranica, Aljaksandr Mikalajevič Dranica, Aleksandr Nikolajevič | Дранiца Аляксандр Мiкалаевiч | Драница, Александр Николаевич | | vojenský prokurátor |
          39. | Bilejčyk, Aljaksandr Uladzimiravič Bilejčik, Aleksandr Vladimirovič | Бiлейчык Аляксандр Уладзiмiравiч | БИЛЕЙЧИК Александр Владимирович | 1964 | první náměstek ministra spravedlnosti |
          40. | Lomac, Zjanon Kuzmič Lomať, Zenon Kuzmič | Ломаць Зянон Кузьмiч | Ломать, Зенон Кузьмич | 1944, Karabani | bývalý předseda státního kontrolního výboru |
          41. | Kuljašov, Anatol Nilavič Kulešov, Anatolij Nilovič | Куляшоў Анатоль Нiлавiч | Кулешов Анатолий Нилович | 25.7.1959 | ministr vnitra |
          42. | Pjakarski Aleh Anatoljevič Pekarskij, Oleg Anatoljevič | Пякарскi Алег Анатольевiч | Пекарский, Олег Анатольевич | | první náměstek ministra vnitra |
          43. | Poludzeň, Jauhen Jauhenavič Poluděň, Jevgenij Jevgenjevič | Полудзень Яўген Яўгенавiч | Полудень, Евгений Евгеньевич | | náměstek ministra vnitra |
          44. | Jausejev, Ihar Uladzimiravič Jevsejev, Igor Vladimirovič | Яўсееў Iгар Уладзiмiравiч | Евсеев, Игорь Владимирович | | velitel operačního týmu OMON |
          45. | Farmahej, Leanid Kanstancinavič Farmagej, Leonid Konstantinovič | Фармагей Леанiд Канстанцiнавiч | ФАРМАГЕЙ, Леонид Константинович | 1962 | velitel milice města Minsku |
          46. | Lukomski, Aljaksandr Valjancinavič Lukomskij, Aleksandr Valentinovič | Лукомскi Аляксандр Валянцiнавiч | Лукомский, Александр Валентинович | | velitel zvláštního pluku ministerstva vnitra v městě Minsku |
          47. | Zajcav, Vadzim Jurjevič Zajcev, Vadim Jurjevič | Зайцаў Вадзiм Юр'евiч | Зайцев, Вадим Юрьевич | 1964 | vrchní velitel KGB |
          48. | Dzjadkov, Leanid Mikalajevič Dědkov, Leonid Nikolajevič | Дзядкоў Леанiд Мiкалаевiч | Дедков, Леонид Николаевич | | zástupce vrchního velitele KGB, velitel KGB Vitebské oblasti |
          49. | Bachmatav, Ihar Andrejevič Bachmatov, Igor Andrejevič | Бахматаў Iгар Андрэевiч | Бахматов, Игорь Андреевич | | zástupce vrchního velitele KGB |
          50. | Cercel Ivan Stanislavavič Těrtěl, Ivan Stanislavovič | Церцель Iван Станiслававiч | Тертель Иван Станиславович | | zástupce vrchního velitele KGB |
          51. | Smalenski, Mikalaj Zinoujevič Smolenskij, Nikolaj Zinovjevič | Смаленскi Мiкалай Зiноўевiч | Смоленский, Николай Зиновьевич | | bývalý zástupce vrchního velitele KGB |
          52. | Vehera, Viktar Paulavič Vegera, Viktor Pavlovič | Вегера Вiктар Паўлавiч | Вегера Виктор Павлович | | první zástupce vrchního velitele KGB |
          53. | Svorab, Mikalaj Kanstancinavič Svorob, Nikolaj Konstantinovič | Свораб Мiкалай Канстанцiнавiч | Свороб Николай Константинoвич | | bývalý zástupce vrchního velitele KGB |
          54. | Traccjak, Pjotr Tretjak, Pjotr | Траццяк Пётр | Третьяк, Петр | | bývalý zástupce vrchního velitele KGB |
          55. | Zacharav, Aljaksej Ivanavič Zacharov, Aleksej Ivanovič | Захараў Аляксей Iванавiч | Захаров Алексей Иванович | | bývalý velitel správy KGB pro kontrarozvědku |
          56. | Talstašov, Aljaksandr Alehavič Tolstašov, Aleksandr Olegovič | Талсташоў Аляксандр Алегавiч | Толсташов Александр Олегович | | velitel správy KGB pro ochranu ústavního pořádku a pro boj proti terorismu |
          57. | Rusak, Viktar Uladzimiravič Rusak, Viktor Vladimirovič | Русак Вiктар Уладзiмiравiч | Русак Виктор Владимирович | | velitel správy KGB pro bezpečnost hospodářství |
          58. | Jaruta, Viktar Jaruta, Viktor | Ярута Вiктар | Ярута, Виктор | | velitel správy KGB pro státní sdělovací prostředky |
          59. | Varapajev, Ihar Ryhoravič Voropajev, Igor Grigorjevič | Варапаеў Iгар Рыгоравiч | Воропаев Игорь Григорьевич | | bývalý velitel správy KGB pro státní sdělovací prostředky |
          60. | Kalač, Uladzimir Viktaravič Kalač, Vladimir Viktorovič | Калач Уладзiмiр Вiктаравiч | Калач Владимир Викторович | | bývalý velitel KGB Minské oblasti |
          61. | Busko, Ihar Jauhenavič Busko, Igor Jevgenjevič | Бусько Iгар Яўгенавiч | Бусько Игорь Евгеньевич | | velitel KGB Brestské oblasti |
          62. | Korž, Ivan Aljaksejevič Korž, Ivan Aleksejevič | Корж Iван Аляксеевiч | Корж Иван Алексеевич | | velitel KGB Hrodenské oblasti |
          63. | Sjarhejenka, Ihar Pjatrovič Sergejenko, Igor Pjotrovič | Сяргеенка Iгар Пятровiч | Сергеенко Игорь Петрович | | velitel KGB městské Mohylevské oblasti |
          64. | Herasimenka, Henadz Anatoljevič Gerasimenko, Gennadij Anatoljevič | Герасiменка Генадзь Анатольевiч | Герасименко Геннадий Анатольевич | | velitel KGB Vitebské oblasti |
          65. | Ljaskouski, Ivan Anatoljevič Leskovskij, Ivan Anatoljevič | Ляскоўскi Iван Анатольевiч | Лесковский Иван Анатольевич | | bývalý velitel KGB Homelské oblasti |
          66. | Maslakov, Valeryj Maslakov, Valerij | Маслакоў Валерый | Маслаков Валерий | | velitel správy KGB pro rozvědku |
          67. | Volkav, Sjarhej Volkov, Sergej | Волкаў Сяргей | Волков Сергей | | bývalý velitel správy KGB pro rozvědku |
          68. | Žadobin, Jurij Viktaravič Žadobin, Jurij Viktorovič | Жадобiн Юрый Вiктаравiч | ЖАДОБИН Юрий Викторович | 14. listopadu 1954 | ministr obrany |
          69. | Krašeuski, Viktar Kraševskij, Viktor | Крашэўскi Вiктар | КРАШЕВСКИЙ Виктор | | vrchní velitel GRU |
          70. | Ananič, Lilija Stanislavauna Ananič, Lilija Stanislavovna | Ананiч Лiлiя Станiславаўна | АНАНИЧ Лилия Станиславовна | 1960 | první náměstkyně ministra informací |
          71. | Lapcjonak, Ihar Mikalajevič Lapťonok, Igor Nikolajevič | Лапцёнак Iгар Мiкалаевiч | ЛАПТЕНОК Игорь Николаевич | 1947, Minsk | náměstek ministra informací |
          72. | Davydzka, Henadz Branislavavič Davydko, Genadij Bronislavovič | Давыдзька Генадзь Бранiслававiч | Давыдько, Геннадий Брониславович | | ředitel státní televize |
          73. | Kazijatka, Jurij Vasiljevič Kozijatko, Jurij Vasiljevič | Казiятка Юрый Васiльевiч | КОЗИЯТКО Юрий Васильевич | 1964, Brest | generální ředitel TV stanice "Stoličnoje Televiděnje" |
          74. | Jakubovič, Pavel Izotavič Jakubovič, Pavel Izotovič | Якубовiч Павел Iзотавiч | ЯКУБОВИЧ Павел Изотович | 23. září 1946 | šéfredaktor listu "Sovětskaja Belarus" |
          75. | Lemjašonak, Anatol Ivanavič Lemešjonok, Anatolij Ivanovič | Лемяшонак Анатоль Iванавiч | ЛЕМЕШЕНОК Анатолий Иванович | | šéfredaktor listu "Republika" |
          76. | Prakopav, Jurij Prokopov, Jurij | Пракопаў Юрый | Прокопов Юрий | | novinář působící ve státní TV stanici "Pjervi" (Jednička), kde zastává vlivnou vedoucí funkci |
          77. | Michalčanka, Aljaksej Michalčenko, Aleksej | Мiхальчанка Аляксей | Михальченко Алексей | | novinář působící ve státní TV stanici ONT, kde zastává vlivnou vedoucí funkci |
          78. | Taranda, Aljaksandr Michajlavič Taranda, Aleksandr Michajlovič | Таранда Аляксандр Мiхайлавiч | Таранда Александр Михайлович | | zástupce šéfredaktora listu "Sovětskaja Belarus" |
          79. | Hardzijenka, Sjarhej Aljaksandravič Gordijenko, Sergej Aleksandrovič | Гардзiенка Сяргей Аляксандравiч | Гордиенко Сергей Александрович | | zástupce šéfredaktora listu "Sovětskaja Belarus" |
          80. | Tarapeckaja, Halina Michajlauna Toropeckaja, Galina Michajlovna | Тарапецкая Галiна Мiхайлаўна | Торопецкая Галина Михайловна | | zástupkyně šéfredaktora listu "Sovětskaja Belarus" |
          81. | Šadryna, Hanna Stanislavauna Šadrina, Anna Stanislavovna | Шадрына Ганна Станiславаўна | Шадрина Анна Станиславовна | | zástupkyně šéfredaktora listu "Sovětskaja Belarus" |
          82. | Žuk, Dzmitryj Aljaksandravič Žuk, Dmitrij Aleksandrovič | Жук Дзмiтрый Аляксандравiч | Жук Дмитрий Александрович | | generální ředitel státní tiskové kanceláře BELTA |
          83. | Hihin, Vadzim Gigin, Vadim | Гiгiн Вадзiм | Гигин Вадим | | šéfredaktor měsíčníku "Beloruskaja Dumka" |
          84. | Ablamejka, Sjarhej Uladzimiravič Ablamejko, Sergej Vladimirovič | Абламейка Сяргей Уладзiмiравiч | Абламейко, Сергей Владимирович | 1956, Hrodenská oblast | rektor, Běloruská státní univerzita |
          85. | Sirenka, Viktar Ivanavič Sirenko, Viktor Ivanovič | Сiрэнка Вiктар Iванавiч | Сиренко Виктор Иванович | | primář minské úrazové nemocnice |
          86. | Ananič, Alena Mikalajeuna Ananič, Jelena Nikolajevna | Ананiч Алена Мiкалаеўна | Ананич Елена Николаевна | | soudkyně soudu pro obvod Pjervomajskij v Minsku |
          87. | Ravinskaja, Taccjana Uladzimirauna Revinskaja, Taťjana Vladimirovna | Равiнская Таццяна Уладзiмiраўна | Ревинская Татьяна Владимировна | | soudkyně soudu pro obvod Pjervomajskij v Minsku |
          88. | Jesman, Valeryj Aljaksandravič Jesman, Valerij Aleksandrovič | Есьман Валерый Аляксандравiч | Есьман Валерий Александрович | | soudce soudu pro obvod Centralnyj v Minsku |
          89. | Byčko, Aljaksej Viktaravič Byčko, Aleksej Viktorovič | Бычко Аляксей Вiктаравiч | Бычко Алексей Викторович | | soudce soudu pro obvod Centralnyj v Minsku |
          90. | Chadaněvič, Aljaksandr Aljaksandravič Chodaněvič, Aleksandr Aleksandrovič | Хаданевiч Аляксандр Аляксандравiч | Ходаневич Александр Александрович | | soudce soudu pro obvod Centralnyj v Minsku |
          91. | Baranouski, Andrej Fjodaravič Baranovskij, Andrej Fjodorovič | Бараноўскi Андрэй Фёдаравiч | Барановский Андрей Федорович | | soudce soudu pro obvod Partizanskij v Minsku |
          92. | Cicjankova, Alena Viktarauna Titěnkova, Jelena Viktorovna | Цiцянкова Алена Вiктараўна | Титенкова Елена Викторовна | | soudkyně soudu pro obvod Partizanskij v Minsku |
          93. | Tupik, Věra Michajlauna Tupik, Věra Michajlovna | Тупiк Вера Мiхайлаўна | Тупик Вера Михайловна | | soudkyně soudu pro obvod Leninskij v Minsku |
          94. | Njakrasava, Alena Cimafejeuna Někrasova, Jelena Timofejevna | Някрасава Алена Цiмафееўна | Некрасова Елена Тимофеевна | | soudkyně soudu pro obvod Zavodskoj v Minsku |
          95. | Lapceva Alena Vjačaslavauna Laptěva, Jelena Vjačeslavovna | Лапцева Алена Вячаславаўна | Лаптева Елена Вячеславовна | | soudkyně soudu pro obvod Zavodskoj v Minsku |
          96. | Balauňov, Mikalaj Vasiljevič Bolovňov, Nikolaj Vasiljevič | Балаўнёў Мiкалай Васiльевiч | Боловнев Николай Васильевич | | soudce soudu pro obvod Zavodskij v Minsku |
          97. | Kazak, Viktar Uladzimiravič Kazak, Viktor Vladimirovič | Казак Вiктар Уладзiмiравiч | Казак Виктор Владимирович | | soudce soudu pro obvod Moskovskij v Minsku |
          98. | Šylko, Alena Mikalajeuna Šilko, Jelena Nikolajevna | Шылько Алена Мiкалаеўна | Шилько Елена Николаевна | | soudkyně soudu pro obvod Moskovskij v Minsku |
          99. | Simachina, Ljubov Sjarhejeuna Simachina, Ljubov Sergejevna | Сiмахiна Любоў Сяргееўна | Симахина Любовь Сергеевна | | soudkyně soudu pro obvod Moskovskij v Minsku |
          100. | Kuzňacova, Natallja Anatoljeuna Kuzněcova, Natalja Anatoljevna | Кузняцова Наталля Анатольеўна | Кузнецова Наталья Анатольевна | 1973, Minsk | soudkyně soudu pro obvod Moskovskij v Minsku |
          101. | Celica, Lidzija Fjodarauna Tělica, Lidija Fjodorovna | Целiца Лiдзiя Фёдараўна | Телица Лидия Федоровна | | soudkyně soudu pro obvod Moskovskij v Minsku |
          102. | Čarňak, Alena Leanidauna Čerňak, Jelena Leonidovna | Чарняк Алена Леанiдаўна | Черняк Елена Леонидовна | | soudkyně soudu pro obvod Moskovskij v Minsku |
          103. | Šastakav, Jurij Valerjevič Šestakov, Jurij Valerjevič | Шастакоў Юрый Валер'евiч | Шестаков Юрий Валерьевич | | soudce soudu pro obvod Moskovskij v Minsku |
          104. | Matyl, Taccjana, Jaraslavauna Motyl, Taťjana Jaroslavovna | Матыль Таццяна Яраславаўна | Мотыль Татьяна Ярославовна | | soudkyně soudu pro obvod Moskovskij v Minsku |
          105. | Chatkevič, Jauhen Viktaravič Chatkevič, Jevgenij Viktorovič | Хаткевiч Яўген Вiктаравiч | Хаткевич Евгений Викторович | | soudkyně soudu pro obvod Moskovskij v Minsku |
          106. | Husakova, Volha Arkadzjeuna Gusakova, Olga Arkaďjevna | Гусакова Вольга Аркадзьеўна | Гусакова Ольга Аркадьевна | | soudkyně soudu pro obvod Oktjabrskij v Minsku |
          107. | Šahraj, Ryta Pjatrouna Šagraj, Rita Petrovna | Шаграй Рыта Пятроўна | Шаграй Рита Петровна | | soudkyně soudu pro obvod Oktjabrskij v Minsku |
          108. | Mitrachovič, Iryna Aljaksejeuna Mitrachovič, Irina Aleksejevna | Мiтраховiч Iрына Аляксееўна | Митрахович Ирина Алексеевна | | soudkyně soudu pro obvod Oktjabrskij v Minsku |
          109. | Pratasavickaja, Natallja Uladzimirauna Protosovickaja, Natalja Vladimirovna | Пратасавiцкая Наталля Уладзiмiраўна | Протосовицкая Наталья Владимировна | | soudkyně soudu pro obvod Oktjabrskij v Minsku |
          110. | Lapko, Maxim Fjodaravič Lapko, Maxim Fjodorovič | Лапко Максiм Фёдаравiч | Лапко Максим Федорович | | soudce soudu pro obvod Oktjabrskij v Minsku |
          111. | Varenik, Natallja Sjamjonauna Varenik, Natalja Semjonovna | Варэнiк Наталля Сямёнаўна | Вареник Наталья Семеновна | | soudkyně soudu pro obvod Frunzenskij v Minsku |
          112. | Žukouskaja, Žanna Aljaksejeuna Žukovskaja, Žanna Aleksejevna | Жукоўская Жанна Аляксееўна | Жуковская Жанна Алексеевна | | soudkyně soudu pro obvod Frunzenskij v Minsku |
          113. | Samaljuk, Hanna Valerjeuna Samoljuk, Anna Valerjevna | Самалюк Ганна Валер'еўна | Самолюк Анна Валерьевна | | soudkyně soudu pro obvod Frunzenskij v Minsku |
          114. | Lukašenka, Dzmitryj Aljaksandravič Lukašenko, Dmitrij Aleksandrovič | Лукашэнка Дзмiтрый Аляксандравiч | Лукашенко Дмитрий Александрович | | podnikatel, aktivní účast na finančních operacích, na nichž se podílí rodina Lukašenků |
          115. | Šuhajev, Sjarhej Šugajev, Sergej | Шугаеў Сяргей | Шугаев Сергей | | zástupce vrchního velitele KGB velitel správy KGB pro kontrarozvědku |
          116. | Kuzňacov, Ihar Kuzněcov, Igor | Кузняцоў Iгар | Кузнецов Игорь | | vedoucí státního výcvikového střediska KGB |
          117. | Hajdukevič, Valeryj Uladzimiravič Gajdukevič, Valerij Vladimirovič | Гайдукевiч Валерый Уладзiмiравiч | Гайдукевич Валерий Владимирович | | náměstek ministra vnitra a velitel vnitřních vojsk Jako velitel vnitřních vojsk je zodpovědný za násilné potlačování protestů. |
          118. | Hurejev, Sjarhej Viktaravič Gurejev, Sergej Viktorovič | Гурэеў Сяргей Вiктаравiч | Гуреев Сергей Викторович | | náměstek ministra vnitra a vedoucí předběžného vyšetřování Jako náměstek ministra vnitra je zodpovědný za násilné potlačování protestů a porušování lidských práv během vyšetřování. |
          119. | Kačanav, Uladzimir Uladzimiravič Kačanov, Vladimir Vladimirovič | Качанаў Уладзiмiр Уладзiмiравiч | Качанов Владимир Владимирович | | Poradce ministra spravedlnosti Z této funkce je zodpovědný za fungování běloruského soudnictví. |
          120. | Badak, Ala Mikalajeuna Bodak, Alla Nikolajevna | Бадак Ала Мiкалаеўна | Бодак Алла Николаевна | | náměstkyně ministra spravedlnosti Z této funkce je zodpovědná za fungování běloruského soudnictví. |
          121. | Simanav, Aljaksandr Anatoljevič Simonov, Aleksandr Anatoljevič | Сiманаў Аляксандр Анатольевiч | Симонов Александр Анатольевич | | náměstek ministra spravedlnosti Z této funkce je zodpovědný za fungování běloruského soudnictví. |
          122. | Tušynski, Ihar Heraninavič Tušinskij, Igor Geroninovič | Тушынскi Iгар Геранiнавiч | Тушинский Игорь Геронинович | | náměstek ministra spravedlnosti Z této funkce je zodpovědný za fungování běloruského soudnictví. |
          123. | Skurat, Viktar Skurat, Viktor | Скурат Вiктар | Скурат Виктор | | ředitel minského městského ředitelství odboru veřejné bezpečnosti ministerstva vnitra, plukovník milice Vyznamenán Lukašenkem za aktivní účast a splnění příkazů během zásahu proti demonstraci dne 19.12.2010. |
          124. | Ivanov, Sjarhej Ivanov, Sergej | Iваноў Сяргей | Иванов Сергей | | náměstek ředitele odboru zásobování ideologického a personálního ředitelství minského městského odboru vnitra, major milice Vyznamenán Lukašenkem za aktivní účast a splnění příkazů během zásahu proti demonstraci dne 19.12.2010. |
          125. | Kadzin, Raman Kadin, Roman | Кадзiн Раман | Кадин Роман | | Velící důstojník odboru zbrojního a technického zásobování služby motorizovaných hlídek, major milice. Vyznamenán Lukašenkem za aktivní účast a splnění příkazů během zásahu proti demonstraci dne 19.12.2010. |
          126. | Komarová, Volha Komarová, Olga | Комар Вольга | Комар Ольга | | soudkyně obvodu Frunzenskij v Minsku; soudila případ Vasilije Parfenkova |
          127. | Zaharouski, Anton Zagorovskij, Anton | Загароўскi Антон | Загоровский Антон | | prokurátor obvodu Frunzenskij v Minsku; působil v případu Vasilije Parfenkova |
          128. | Čarkas (Čerkas), Taccjana Stanislavauna Čerkas, Taťjana Stanislavovna | Чаркас (Чэркас) Таццяна Станiславаўна | Черкас Татьяна Станиславовна | | soudkyně obvodu Frunzenskij v Minsku; soudila případ Aleksandra Otroščenkova (odsouzen na 4 roky vězení s ostrahou), Aleksandra Molčanova (3 roky) a Dmitrije Novika (3,5 roku vězení s ostrahou) |
          129. | Maladcova, Taccjana Molodcova, Taťjana | Маладцова Таццяна | Молодцова Татьяна | | prokurátorka obvodu Frunzenskij v Minsku; působila v případu Aleksandra Otroščenka, Aleksandra Molčanova a Dmitrije Novika |
          130. | Ljabedzik, Michail Pjatrovič Lebedik, Michail Pjotrovič | Лябедзiк Мiхаiл Пятровiч | Лебедик Михаил Петрович | | první zástupce šéfredaktora listu "Sovětskaja Belarus" Aktivně šíří a analyzuje provládní politiku, falšuje fakta, negativně komentuje probíhající procesy v Bělorusku s cílem poškodit občanskou společnost. |
          131. | Padhajski, Henadz Danatavič Podgajskij, Gennadij Donatovič | Падгайскi Генадзь Данатавiч | Подгайский Геннадий Донатович | | ředitel státní polytechnické vysoké školy v Minsku odpovědný za vyloučení studentů |
          132. | Kucharčyk Pjotr Dzmitryjevič Kucharčik, Pjotr Dmitrijevič | Кухарчык Пётр Дзмiтрыевiч | Кухарчик Пётр Дмитриевич | | rektor státní pedagogické univerzity v Minsku odpovědný za vyloučení studentů |
          133. | Batura, Michail Paulavič Batura, Michail Pavlovič | Батура Мiхаiл Паўлавiч | Батура Михаил Павлович | | rektor státní univerzity informatiky a radioelektroniky v Minsku odpovědný za vyloučení studentů |
          134. | Časnouski, Mečyslav Edvardavič Česnovskij, Mečislav Edvardovič | Часноўскi Мечыслаў Эдвардавiч | Чесновский Мечислав Эдвардович | | rektor Puškinovy státní univerzity v Brestu odpovědný za vyloučení studentů |
          135. | Alpejeva, Tamara Michajlauna Alpejeva, Tamara Michajlovna | Алпеева Тамара Мiхайлаўна | Алпеева Тамара Михайловна | | rektorka mezinárodního institutu humanitárních a ekonomických studií odpovědná za vyloučení studentů". |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.