Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 278/2011 ze dne 21. března 2011 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2011 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 278/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 278/2011
          ze dne 21. března 2011
          o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2011 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) [1],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí [2], a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1385/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla nařízení Rady (ES) č. 774/94, pokud jde o otevření a správu některých celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa [3], a zejména na čl. 5 odst. 6 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          Žádosti o dovozní licence podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2011 pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2011 přesahují pro některé kvóty dostupná množství. Je proto třeba určit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydávány, a to stanovením koeficientu přidělení, který se použije pro požadovaná množství,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Na žádosti o dovozní licence podané podle nařízení (ES) č. 1385/2007 pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2011 se vztahují koeficienty přidělení uvedené v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 22. března 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 21. března 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          José Manuel Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.
          [3] Úř. věst. L 309, 27.11.2007, s. 47.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Číslo skupiny | Pořadové číslo | Koeficient přidělení pro žádosti o dovozní licence podané pro podobdobí od 1.4.2011- 30.6.2011 (%) |
          1 | 09.4410 | 0,366598 |
          3 | 09.4412 | 0,374816 |
          4 | 09.4420 | 0,458298 |
          6 | 09.4422 | 0,476877 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.