Nařízení Komise (EU) č. 283/2011 ze dne 22. března 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 633/2007, pokud jde o přechodná opatření uvedená v článku 7 Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 283/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 283/2011
          ze dne 22. března 2011,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 633/2007, pokud jde o přechodná opatření uvedená v článku 7
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 ze dne 10. března 2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu (dále jen "nařízení o interoperabilitě") [1], a zejména na čl. 3 odst. 5 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (dále jen "rámcové nařízení") [2], a zejména na čl. 8 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Účelem provádění protokolu pro přenos zpráv o letu je použití pro výměnu letových údajů v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1032/2006 ze dne 6. července 2006, kterým se stanoví požadavky na automatické systémy pro výměnu letových údajů pro účely oznamování, koordinace a předávání letů mezi stanovišti řízení letového provozu [3].
          (2) Aby splnily požadavky bodu 6 přílohy I nařízení Komise (ES) č. 633/2007 ze dne 7. června 2007, kterým se stanoví požadavky použití protokolu pro přenos zpráv o letu pro účely oznamování, koordinace a předávání letů mezi stanovišti řízení letového provozu [4], musí některé členské státy nebo poskytovatelé letových navigačních služeb aktualizovat nejen svou síť internetového protokolu, ale také mnoho svých systémů letových údajů a síťovou infrastrukturu. Jelikož by aktualizace uvedených systémů před 20. dubnem 2011 mohla mít pro dotčené členské státy nebo poskytovatele letových navigačních služeb závažné finanční důsledky, měla by vhodná přechodná opatření pomoci tyto náklady minimalizovat.
          (3) Během doby platnosti přechodných opatření by dotčené členské státy nebo poskytovatelé letových navigačních služeb měli uplatňovat nezbytná opatření pro zajištění interoperability v rámci evropské sítě uspořádání letového provozu (dále jen "EATMN").
          (4) Nařízení (ES) č. 633/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (5) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro jednotné nebe,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V článku 7 nařízení (ES) č. 633/2007 jsou první dva odstavce očíslovány a doplňují se nové odstavce 3, 4 a 5:
          "3. Pokud členský stát nebo poskytovatel letových navigačních služeb v souvislosti s prováděním nařízení (ES) č. 1032/2006 vytváří protokol pro přenos zpráv o letu mezi svými systémy, musí systémy uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. a) a b) splnit požadavky přílohy I do 31. prosince 2012.
          4. Pokud si členský stát nebo poskytovatel letových navigačních služeb pro potřeby systémů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) a b) objednal protokol pro přenos zpráv o letu, podepsal za tímto účelem závaznou smlouvu nebo protokol vypracoval před datem vstupu tohoto nařízení v platnost, takže splnění požadavků bodu 6 přílohy I nelze zaručit, může poskytovatel letových navigačních služeb nebo řídící vojenské stanoviště pro přímou komunikaci (peer-to-peer) mezi svými systémy používat jiné verze internetového protokolu do 31. prosince 2014.
          Uvedené členské státy a poskytovatelé letových navigačních služeb zajistí, aby veškerá přímá komunikace (peer-to-peer) z jejich systémů do systémů jiných členských států nebo poskytovatelů letových navigačních služeb splňovala požadavky uvedené v příloze I, vyjma případů, kdy dvoustranná dohoda uzavřená před 20. dubnem 2011 umožňuje používání jiných verzí internetového protokolu po přechodné období, které skončí nejpozději 31. prosince 2014.
          5. Členské státy uvedené v odstavcích 3 a 4 sdělí Komisi před 20. dubnem 2011 podrobné informace o opatřeních uplatňovaných poskytovatelem letových navigačních služeb nebo řídícími vojenskými stanovišti pro zajištění interoperability systémů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) a b) v rámci EATMN."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 22. března 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 26.
          [2] Úř. věst. L 96, 31.3.2004, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 186, 7.7.2006, s. 27.
          [4] Úř. věst. L 146, 8.6.2007, s. 7.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.