Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 288/2011 ze dne 23. března 2011 , kterým se provádí čl. 16 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 288/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 288/2011
          ze dne 23. března 2011,
          kterým se provádí čl. 16 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 204/2011 ze dne 2. března 2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi [1], a zejména na čl. 16 odst. 1 a 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dne 2. března 2011 přijala Rada nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi.
          (2) Dne 17. března 2011 přijala Rada bezpečnosti Organizace spojených národů rezoluci č. 1973 (2011), která rozšířila působnost omezujících opatření uložených rezolucí Radou bezpečnosti OSN č. 1970 (2011) a zavedla další omezující opatření vůči Libyi.
          (3) Seznamy osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, jak jsou uvedeny v přílohách II a III nařízení (EU) č. 204/2011, je třeba odpovídajícím způsobem změnit,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Přílohy II a III nařízení (EU) č. 204/2011 se nahrazují zněním uvedeným v přílohách I a II tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 23. března 2011.
          Za Radu
          předseda
          Martonyi J.
          [1] Úř. věst. L 58, 3.3.2011, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          "PŘÍLOHA II
          Seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů podle čl. 6 odst. 1
          1. KADDÁFÍ, Ajša Muammar (QADHAFI, Aisha Muammar)
          Datum narození: 1978. Místo narození: Tripolis, Libye.
          Dcera Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem.
          Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.
          2. KADDÁFÍ, Hannibal Muammar (QADHAFI, Hannibal Muammar)
          Číslo pasu: B/002210. Datum narození: 20.9.1975. Místo narození: Tripolis, Libye.
          Syn Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem.
          Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.
          3. KADDÁFÍ, Chámis Muammar (QADHAFI, Khamis Muammar)
          Datum narození: 1978. Místo narození: Tripolis, Libye.
          Syn Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem. Velení vojenským jednotkám zapojeným do potlačování demonstrací.
          Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.
          4. KADDÁFÍ, Muammar Muhammad Abú Minjar (QADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar)
          Datum narození: 1942. Místo narození: Sirte, Libye.
          Vedoucí představitel revoluce, vrchní velitel ozbrojených sil. Odpovědnost za příkaz k potlačení demonstrací, porušování lidských práv.
          Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.
          5. KADDÁFÍ, Mutassím (QADHAFI, Mutassim)
          Datum narození: 1976. Místo narození: Tripolis, Libye.
          Národní bezpečnostní poradce. Syn Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem.
          Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.
          6. KADDÁFÍ, Sajf al-Islám (QADHAFI, Saif al-Islam)
          Ředitel Kaddáfího nadace. Číslo pasu: B014995. Datum narození: 25.6.1972. Místo narození: Tripolis, Libye. Syn Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem. Štvavá veřejná prohlášení podněcující k násilí vůči demonstrantům.
          Datum určení Organizací spojených národů: 26.2.2011.
          7. DÚRDA, Abú Zajd Umar (DORDA, Abu Zayd Umar)
          Ředitel, Organizace pro vnější bezpečnost. Věrný stoupenec režimu. Vedoucí zahraniční zpravodajské služby.
          Datum určení Organizací spojených národů: 17.3.2011 (Datum určení Evropskou unií: 28.2.2011)
          8. DŽÁBIR, Abú Bakr Júnis, generálmajor (JABIR, Major General Abu Bakr Yunis)
          Datum narození: 1952. Místo narození: Džalo, Libye.
          Ministr obrany. Celková odpovědnost za jednání ozbrojených sil.
          Datum určení Organizací spojených národů: 17.3.2011 (Datum určení Evropskou unií: 28.2.2011)
          9. MA’TÚK, Ma’túk Muhammad (MATUQ, Matuq Mohammed)
          Datum narození: 1956. Místo narození: Choms.
          Tajemník pro veřejné služby. Vysoce postavený představitel režimu. Zapojen do revolučních výborů. V minulosti zapojen do potlačování opozice a do násilných činů.
          Datum určení Organizací spojených národů: 17.3.2011 (Datum určení Evropskou unií: 28.2.2011)
          10. KADDÁFÍ, Muhammad Muammar (QADHAFI, Mohammed Muammar)
          Datum narození: 1970. Místo narození: Tripolis, Libye.
          Syn Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem.
          Datum určení Organizací spojených národů: 17.3.2011 (Datum určení Evropskou unií: 28.2.2011)
          11. KADDÁFÍ, Sádí (QADHAFI, Saadi)
          Číslo pasu: 014797. Datum narození: 25.5.1973. Místo narození: Tripolis, Libye. Velitel zvláštních sil.
          Syn Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem. Velení vojenským jednotkám zapojeným do potlačování demonstrací.
          Datum určení Organizací spojených národů: 17.3.2011 (Datum určení Evropskou unií: 28.2.2011)
          12. KADDÁFÍ, Sajf al-Arab (QADHAFI, Saif al-Arab).
          Datum narození: 1982. Místo narození: Tripolis, Libye.
          Syn Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem.
          Datum určení Organizací spojených národů: 17.3.2011 (Datum určení Evropskou unií: 28.2.2011)
          13. AL-SÁNÚSÍ, Abdulláh, plukovník (AL-SENUSSI, Colonel Abdullah)
          Datum narození: 1949. Místo narození: Súdán.
          Ředitel vojenského zpravodajství. Zapojení vojenského zpravodajství do potlačování demonstrací. V minulosti podezření na zapojení do masakru ve vězení v Abú Sálim. Odsouzen v nepřítomnosti za bombový útok na let UTA. Švagr Muammara KADDÁFÍHO.
          Datum určení Organizací spojených národů: 17.3.2011 (Datum určení Evropskou unií: 28.2.2011)
          Subjekty
          1. Centrální banka Libye (Central Bank of Libya)
          Subjekt ovládaný Muammarem Kaddáfím a jeho rodinou, potenciální zdroj financování jeho režimu.
          Datum určení Organizací spojených národů: 17.3.2011 (Datum určení Evropskou unií: 10.3.2011)
          2. Libyjská investiční agentura (Libyan Investment Authority)
          Společnost ovládaná Muammarem Kaddáfím a jeho rodinou, potenciální zdroj financování jeho režimu;
          také známa jako: Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO) 1 Fateh Tower Office No.99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103 Libya
          Datum určení Organizací spojených národů: 17.3.2011 (Datum určení Evropskou unií: 10.3.2011)
          3. Libyjská zahraniční banka (Libyan Foreign Bank)
          Společnost ovládaná Muammarem Kaddáfím a jeho rodinou, potenciální zdroj financování jeho režimu.
          Datum určení Organizací spojených národů: 17.3.2011 (Datum určení Evropskou unií: 10.3.2011)
          4. Libya Africa Investment Portfolio
          Společnost ovládaná Muammarem Kaddáfím a jeho rodinou, potenciální zdroj financování jeho režimu.
          Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libya
          Datum určení Organizací spojených národů: 17.3.2011 (Datum určení Evropskou unií: 10.3.2011)
          5. Libyjská národní ropná společnost (Libyan National Oil Corporation)
          Společnost ovládaná Muammarem Kaddáfím a jeho rodinou, potenciální zdroj financování jeho režimu.
          Bashir Saadwi Street, Tripoli, Tarabulus, Libya
          Datum určení Organizací spojených národů: 17.3.2011"
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          "PŘÍLOHA III
          Seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů podle čl. 6 odst. 2
          | Jméno | Identifikační údaje | Důvody | Datum zařazení do seznamu |
          1. | ABDULHÁFIZ, Maš'úd, plukovník (ABDULHAFIZ, Colonel Mas'ud) | Funkce: velitel ozbrojených sil. | Třetí v linii velení ozbrojených sil. Důležitá úloha ve vojenském zpravodajství. | 28.2.2011 |
          2. | ABDUSSALÁM, Abdussalám Muhammad (ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed) | Funkce: vedoucí Organizace pro boj proti terorismu a vnější bezpečnost. Datum narození: 1952. Místo narození: Tripolis, Libye. | Významný člen revolučního výboru. Blízký stoupenec Muammara KADDÁFÍHO. | 28.2.2011 |
          3. | ABÚ ŠA'RÍJA (ABU SHAARIYA) | Funkce: zástupce vedoucího Organizace pro vnější bezpečnost. | Významný představitel režimu. Švagr Muammara KADDÁFÍHO. | 28.2.2011 |
          4. | AŠKÁL, Al-Barrání (ASHKAL, Al-Barrani) | Funkce: zástupce ředitele vojenského zpravodajství. | Vysoce postavený představitel režimu. | 28.2.2011 |
          5. | AŠKÁL, Umar (ASHKAL, Omar) | Funkce: vedoucí Hnutí revolučních výborů. Místo narození: Sirte, Libye. | Revoluční výbory se podílely na násilí vůči demonstrantům. | 28.2.2011 |
          6. | AL-BAGHDÁDÍ, Abdulkádir Muhammad, Dr. (AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed) | Funkce: vedoucí styčného úřadu revolučních výborů. Číslo pasu: B010574 Datum narození: 1. července 1950. | Revoluční výbory se podílely na násilí vůči demonstrantům. | 28.2.2011 |
          7. | DIBRÍ, Abdulkádir Júsif (DIBRI, Abdulqader Yusef) | Funkce: vedoucí osobní ochranky Muammara Kaddáfího. Datum narození: 1946. Místo narození: Houn, Libye. | Odpovědnost za ochranu představitelů režimu. V minulosti řízení násilí vůči disidentům. | 28.2.2011 |
          8. | KADDÁF AL-DAM, Ahmad Muhammad (QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed) | Datum narození: 1952 Místo narození: Egypt | Bratranec Muammara KADDÁFÍHO. Má se za to, že od roku 1995 velí elitnímu ozbrojenému praporu pověřenému osobní ochranou Kaddáfího a že zastává klíčové postavení v Organizaci pro vnější bezpečnost. Je zapojen do plánování operací vůči libyjským disidentům žijícím v zahraničí a byl přímo zapojen do teroristické činnosti. | 28.2.2011 |
          9. | KADDÁF AL-DAM, Sajjid Muhammad (QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed) | Datum narození: 1948. Místo narození: Sirte, Libye. | Bratranec Muammara KADDÁFÍHO. V 80. letech minulého století byl Sajjid zapojen do organizovaných smrtících útoků proti disidentům a údajně nese odpovědnost za několik zabití v Evropě. Má se rovněž za to, že se podílel na zadávání zbrojních zakázek. | 28.2.2011 |
          10. | AL-BARÁSÍ, Safíja Farkaš (AL-BARASSI, Safia Farkash) | Datum narození: 1952. Místo narození: Al- Bajda, Libye. | Manželka Muammara KADDÁFÍHO. Blízká spřízněnost s režimem. | 28.2.2011 |
          11. | SÁLIH, Bašír (SALEH, Bachir) | Datum narození: 1946. Místo narození: Traghen. | Vedoucí kabinetu vůdce. Blízká spřízněnost s režimem. | 28.2.2011 |
          12. | TÚHÁMÍ, Chálid, generál (General TOHAMI, Khaled) | Datum narození: 1946. Místo narození: Genzur | Ředitel Úřadu pro vnitřní bezpečnost. Blízká spřízněnost s režimem. | 28.2.2011 |
          13. | FARKAŠ, Muhammad Búša'rája (FARKASH, Mohammed Boucharaya) | Datum narození: 1. července 1949. Místo narození: Al-Bajda. | Ředitel zpravodajství v Úřadu pro vnější bezpečnost. Blízká spřízněnost s režimem. | 28.2.2011 |
          14. | ZARTÍ, Mustafa (ZARTI Mustafa) | Datum narození: 29. března 1970. Rakouské občanství, pas č. P1362998 platný od 6. listopadu 2006 do 5. listopadu 2016. | Blízká spřízněnost s režimem. Zástupce generálního ředitele společnosti "Libyan Investment Company", člen představenstva společnosti "National Oil Corporation" a zástupce ředitele banky "First Energy Bank" v Bahrajnu. | 10.3.2011 |
          15. | AL-KÁSSIM ZUWAJÍ, Muhammad Abú (EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou) | | Generální tajemník všeobecného lidového kongresu, zapojen do represí namířených proti demonstrantům. | 21.3.2011 |
          16. | AL-MAHMUDÍ, Baghadí (AL- (AL-MAHMOUDI, Baghdadi) | | Předseda vlády plukovníka Kaddáfího, zapojen do represí namířených proti demonstrantům. | 21.3.2011 |
          17. | HIDŽÁZÍ, Muhammad Mahmúd (HIJAZI, Mohamad Mahmoud) | | Ministr zdravotnictví a životního prostředí ve vládě plukovníka Kaddáfího, zapojen do represí namířených proti demonstrantům. | 21.3.2011 |
          18. | ZLITNI, Abdelhazíz (ZLITNI, Abdelhaziz) | Datum narození: 1935 | Ministr plánování a financí ve vládě plukovníka Kaddáfího, zapojen do represí namířených proti demonstrantům. | 21.3.2011 |
          19. | HOUEJ, Mohamad Ali (HOUEJ, Mohamad Ali) | Datum narození: 1949. Místo narození: Al-Azizia (u Tripolisu) | Ministr průmyslu, hospodářství a obchodu ve vládě plukovníka Kaddáfího, zapojen do represí namířených proti demonstrantům. | 21.3.2011 |
          20. | AL-GAÚD, Abdelmadžíd (AL-GAOUD, Abdelmajid) | | Ministr zemědělství a živočišných a mořských zdrojů ve vládě plukovníka Kaddáfího. | 21.3.2011 |
          21. | AL-ŠARÍF, Ibrahím Zarrúgh (AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug) | | Ministr sociálních věcí ve vládě plukovníka Kaddáfího, zapojen do represí namířených proti demonstrantům. | 21.3.2011 |
          22. | FAKHÍRI, Abdelkebír Muhamad (FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad) | | Ministr školství, vysokého školství a výzkumu ve vládě plukovníka Kaddáfího, zapojen do represí namířených proti demonstrantům. | 21.3.2011 |
          23. | ZIDANE, Muhamad Alí (ZIDANE, Mohamad Ali) | | Ministr dopravy ve vládě plukovníka Kaddáfího, zapojen do represí namířených proti demonstrantům. | 21.3.2011 |
          24. | KÚSSÁ, Mússa Muhammad (KOUSSA, Moussa Mohamad) | | Ministr zahraničních věcí ve vládě plukovníka Kaddáfího, zapojen do represí namířených proti demonstrantům. | 21.3.2011 |
          25. | MANSÚR, Abdalláh (MANSOUR, Abdallah) | | Blízký spolupracovník plukovníka Kaddáfího, prvořadá úloha v bezpečnostních službách, bývalý ředitel rozhlasu a televize, zapojen do represí namířených proti demonstrantům. | 21.3.2011 |
          Subjekty
          | Název | Identifikační údaje | Důvody | Datum zařazení na seznam |
          1. | Libyan Housing and Infrastructure Board - HIB, Tajora, Tripolis, Libye | Identifikační číslo: 60/2006 přidělené všeobecným libyjským lidovým výborem. Tel.: +218 21 369 1840 Fax: +218 21 369 6447 http://www.hib.org.ly | Společnost ovládaná Muammarem Kaddáfím a jeho rodinou, potenciální zdroj financování jeho režimu. | 10.3.2011 |
          2. | Fond hospodářského a sociálního rozvoje (Fonds de développement économique et social (FDES)) | Qaser Bin Ghasher road Salaheddine Cross - BP: 93599 Libye-Tripolis Tel.: +218 21 490 8893 – Fax: +218 21 491 8893 E-mail: info@esdf.ly | Společnost ovládaná režimem Muammara Kaddáfího, potenciální zdroj financování jeho režimu. | 21.3.2011 |
          3. | Libyan Arab African Investment Company - LAAICO | Internetová stránka: http://www.laaico.com Společnost založená v roce 1981. 76351 Genzur-Libye 81370 Tripolis-Libye Tel.: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 - 4892613 Fax: 00 218 (21) 4893800 - 4891867 E-mail: info@laaico.com | Společnost ovládaná režimem Muammara Kaddáfího, potenciální zdroj financování jeho režimu. | 21.3.2011 |
          4. | Kaddáfího nadace pro dobročinná sdružení a rozvoj (Fondation Qadhafi pour les associations caritatives et le développement) | Kontaktní údaje správy nadace: Hay Alandalus – Jian St. – Tripolis – PoBox: 1101 – LIBYE Tel.: (+218) 214778301 Fax: (+218) 214778766; E-mail: info@gicdf.org | Společnost ovládaná režimem Muammara Kaddáfího, potenciální zdroj financování jeho režimu. | 21.3.2011 |
          5. | Nadace Waatassimou | Se sídlem v Tripolisu | Společnost ovládaná režimem Muammara Kaddáfího, potenciální zdroj financování jeho režimu. | 21.3.2011 |
          6. | Ústředí libyjského rozhlasu a televize | Kontaktní údaje: Tel.: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00; Fax: 00 218 21 340 21 07 http://www.ljbc.net; E-mail: info@ljbc.net | Veřejné podněcování k nenávisti a násilí účastí na dezinformačních kampaních, pokud jde o represe proti demontrantům. | 21.3.2011 |
          7. | Útvary revolučních gard | | Zapojeny do represí namířených proti demonstrantům. | 21.3.2011 |
          8. | National Commercial Bank | Orouba Street Al-Bajda, Libye Tel.: +218 21-361-2429 Fax: +218 21-446-705 www.ncb.ly | National Commercial Bank je jednou z libyjských komerčních bank. Byla založena v roce 1970 a sídlí v libyjském městě Al-Bajda. Má hlavní zastoupení v Tripolisu a Al-Bajda a provozuje pobočky po celé Libyi. Je plně ve vlastnictví státu (100 % podíl) a představuje potenciální zdroj financování jeho režimu. | 21.3.2011 |
          9. | Gumhoria Bank | Gumhouria Bank Building Omar Al Mukhtar Avenue Giaddal Omer Al Moukhtar P.O. Box 685 Tarabulus Tripolis Libye Tel.: +218 21-333-4035 +218 21-444-2541 +218 21-444-2544 +218 21-333-4031 Fax: +218 21-444-2476 +218 21-333-2505 E-mail: info@gumhouria-bank.com.ly Internetová stránka: www.gumhouria-bank.com.ly | Banka Gumhouria je jednou z libyjských komerčních bank. Vznikla v roce 2008 fúzí bank Al Ummah a Gumhouria. Je plně ve vlastnictví státu (100 % podíl) a představuje potenciální zdroj financování jeho režimu. | 21.3.2011 |
          10. | Sahara Bank | Sahara Bank Building First of September Street P.O. Box 270 Tarabulus Tripolis Libye Tel.: +218 21-379-0022 Fax: +218 21-333-7922 E-mail: info@saharabank.com.ly Internetová stránka: www.saharabank.com.ly | Sahara Bank je jednou z libyjských komerčních bank. Je z 81 % vlastněna státem a představuje potenciální zdroj financování jeho režimu. | 21.3.2011 |
          11. | Azzawia ( Azawiya) Refining | P.O. Box 6451 Tripolis Libye +218 023 7976 26778 http://www.arc.com.ly | Společnost ovládaná Muammarem Kaddáfím a potenciální zdroj financování jeho režimu. | 23.3.2011 |
          12. | Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company (RASCO) | Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company Building Ras Lanuf City P.O. Box 2323 Libye Tel.: +218 21-360-5171 +218 21-360-5177 +218 21-360-5182 Fax: +218 21-360-5174 E-mail: info@raslanuf.ly Website: www.raslanuf.ly | Společnost ovládaná Muammarem Kaddáfím a potenciální zdroj financování jeho režimu. | 23.3.2011 |
          13. | Brega | Head Office: Azzawia / coast road P.O. Box Azzawia 16649 Tel.: 2 – 625021-023 / 3611222 Fax: 3610818 Telex: 30460 / 30461 / 30462 | Společnost ovládaná Muammarem Kaddáfím a potenciální zdroj financování jeho režimu. | 23.3.2011 |
          14. | Sirte Oil Company | Sirte Oil Company Building Marsa Al Brega Area P.O. Box 385 Tarabulus Tripolis Libye Tel.: +218 21-361-0376 +218 21-361-0390 Fax: +218 21-361-0604 +218 21-360-5118 E-mail: info@soc.com.ly Website: www.soc.com.ly | Společnost ovládaná Muammarem Kaddáfím a potenciální zdroj financování jeho režimu. | 23.3.2011 |
          15. | Waha Oil Company | Waha Oil Company Office Location: Off Airport Road Tripolis Tarabulus Libye Adres: P.O. Box 395 Tripolis Libye Tel.: +218 21-3331116 Fax: +218 21-3337169 Telex: 21058 | Společnost ovládaná Muammarem Kaddáfím a potenciální zdroj financování jeho režimu. | 23.3.2011" |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.