Nařízení Komise (EU) č. 289/2011 ze dne 23. března 2011 , kterým se opravuje maďarské znění nařízení (EU) č. 1272/2009, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o nákup a prodej zemědělských produktů v rámci veřejné intervence

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 289/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 289/2011
          ze dne 23. března 2011,
          kterým se opravuje maďarské znění nařízení (EU) č. 1272/2009, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o nákup a prodej zemědělských produktů v rámci veřejné intervence
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [1], a zejména na čl. 43 písm. a), aa), c), d), f), j), k) a l) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Maďarské znění nařízení Komise (EU) č. 1272/2009 [2] obsahuje dvě chyby, které je nutné opravit s účinkem ode dne použitelnosti nařízení (EU) č. 1272/2009.
          (2) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Týká se pouze maďarského jazykového znění.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. března 2010.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 23. března 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 349, 29.12.2009, s. 1.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.