Nařízení Komise (EU) č. 291/2011 ze dne 24. března 2011 o základním použití jiných regulovaných látek než hydrochlorfluoruhlovodíků pro laboratorní a analytické účely v Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 291/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 291/2011
          ze dne 24. března 2011
          o základním použití jiných regulovaných látek než hydrochlorfluoruhlovodíků pro laboratorní a analytické účely v Unii podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 16. září 2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu [1], a zejména na čl. 10 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Unie již ukončila výrobu a spotřebu regulovaných látek pro většinu použití. Komise musí pro jiné regulované látky než hydrochlorfluoruhlovodíky stanovit základní laboratorní a analytická použití.
          (2) Rozhodnutí XXI/6 smluvních stran Montrealského protokolu konsoliduje stávající rozhodnutí a prodlužuje obecnou výjimku ze základního laboratorního a analytického použití po dni 31. prosince 2010 do dne 31. prosince 2014 pro všechny regulované látky vyjma hydrochlorfluoruhlovodíků. Povoluje tedy výrobu a spotřebu nutnou k uspokojení základních laboratorních a analytických použití regulovaných látek při dodržení podmínek stanovených Montrealským protokolem.
          (3) Rozhodnutí VI/25 smluvních stran Montrealského protokolu upřesňuje, že použití lze považovat za základní, pouze pokud nejsou dostupné žádné technicky a ekonomicky schůdné alternativy nebo náhrady, které jsou přijatelné z hlediska životního prostředí a zdraví. Skupina pro technická a hospodářská hodnocení ve své průběžné zprávě za rok 2010 určila značné množství postupů, v jejichž případě jsou již k použití regulovaných látek dostupné alternativy. Na základě uvedených informací a rozhodnutí XXI/6 by měl být stanoven seznam těch použití, pro něž jsou dostupné technicky a ekonomicky schůdné alternativy, které jsou přijatelné z hlediska ochrany životního prostředí a zdraví.
          (4) Podle dohody smluvních stran v rozhodnutí XVIII/15 by měl být rovněž stanoven taxativní seznam povolených základních použití methylbromidu, jakož i použití, u nichž skupina pro technická a hospodářská hodnocení určila, že pro ně neexistují alternativy.
          (5) Navíc by mělo být ujasněno, že použití regulovaných látek pro účely primárního a sekundárního vzdělávání nemůže být považováno za základní a mělo by být omezeno na vysokoškolské či odborné vzdělávání. Kromě toho použití regulovaných látek v testovacích chemických soupravách, jež jsou dostupné široké veřejnosti, by nemělo být považováno za základní.
          (6) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 25 odst. 1 nařízení (ES) č. 1005/2009,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Výroba, dovoz a použití jiných regulovaných látek než hydrochlorfluoruhlovodíků mohou být povoleny pro kterékoli základní laboratorní a analytické použití uvedené v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 24. března 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 286, 31.10.2009, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Základní laboratorní a analytická použití jiných regulovaných látek než hydrochlorfluoruhlovodíků
          1. Následující použití jiných regulovaných látek než hydrochlorfluoruhlovodíků se považují za základní laboratorní a analytická použití:
          a) Použití regulovaných látek jako jako referenční hodnoty nebo normy
          - ke kalibraci zařízení, které používá regulované látky,
          - k monitorování úrovní emisí regulovaných látek,
          - ke stanovení hladin reziduí regulovaných látek ve zboží, v rostlinách a komoditách;
          b) použití regulovaných látek v laboratorních toxikologických studiích;
          c) laboratorní použití, v němž je regulovaná látka změněna chemickou reakcí, jako jsou regulované látky využívané jako vstupní surovina;
          d) použití methylbromidu v laboratoři s cílem porovnat účinnost methylbromidu a jeho alternativ;
          e) použití tetrachlormethanu jako rozpouštědla v reakcích při bromování s N-bromsukcinimidem;
          f) použití tetrachlormethanu jako přenašeče řetězce v radikálových polymerizačních reakcích;
          g) jakékoli jiné laboratorní a analytické použití, pro které není dostupná technicky a ekonomicky schůdná alternativa.
          2. Následující použití všech jiných regulovaných látek než hydrochlorfluoruhlovodíků se nepovažují za základní laboratorní a analytická použití:
          a) chladicí a klimatizační zařízení používané v laboratořích, včetně chladicího laboratorního zařízení, jako jsou ultraodstředivky;
          b) čištění, přepracovávání, oprava nebo přestavba elektronických součástí nebo soustav;
          c) uchovávání publikací a archivů;
          d) sterilizace materiálů v laboratoři;
          e) jakékoli použití v primárním a sekundárním vzdělávání;
          f) jako složky v testovacích chemických soupravách, jež jsou dostupné široké veřejnosti a nejsou určeny k používání ve vysokoškolském vzdělávání;
          g) při čištění a sušení včetně odstraňování mastnoty z výrobků ze skla a jiných zařízení;
          h) při stanovení uhlovodíků, olejů a tuků ve vodě, půdě, vzduchu nebo odpadu;
          i) testování dehtu v dlažebních materiálech;
          j) forenzní snímání otisků prstů;
          k) testování organických látek v uhlí;
          l) jako rozpouštědla při stanovení kyanokobalaminu (Vitamin B12) a bromového čísla;
          m) při metodách, při nichž se v regulované látce využívá selektivní rozpustnost, včetně stanovení kaskarosidů, výtažků štítné žlázy a tvorby pikrátů;
          n) prekoncentrace analytů v chromatografických metodách (např. vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC), plynová chromatografie (GC), adsorpční chromatografie), atomová absorpční spektrometrie (AAS), spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP), rentgenová fluorescenční analýza;
          o) při stanovení jodového čísla v tucích a olejích;
          p) jakékoli jiné laboratorní a analytické použití, pro které je dostupná technicky a ekonomicky schůdná alternativa.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.