Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 292/2011 ze dne 23. března 2011 o stanovení přídělového koeficientu, o odmítnutí dalších žádostí a o ukončení období pro podání žádostí o dostupná množství isoglukózy nepodléhající kvótám, jež mají být prodána na trhu Unie při snížené dávce z přebytku

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 292/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 292/2011
          ze dne 23. března 2011
          o stanovení přídělového koeficientu, o odmítnutí dalších žádostí a o ukončení období pro podání žádostí o dostupná množství isoglukózy nepodléhající kvótám, jež mají být prodána na trhu Unie při snížené dávce z přebytku
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [1],
          s ohledem na nařízení Komise (EU) č. 222/2011 ze dne 3. března 2011, kterým se stanoví výjimečná opatření, pokud jde o uvolnění cukru a isoglukózy nepodléhajících kvótám na trh Unie při snížené dávce z přebytku v hospodářském roce 2010/11 [2], a zejména na článek 5 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Množství, na něž se vztahují žádosti o osvědčení pro isoglukózu nepodléhající kvótám, které byly podány od 14. března 2011 do 18. března 2011 a jež byly oznámeny Komisi, překračují omezení stanovená v článku 1 nařízení (EU) č. 222/2011.
          (2) Proto je v souladu s článkem 5 nařízení (EU) č. 222/2011 nezbytné stanovit přídělový koeficient, který budou členské státy používat pro množství, na něž se vztahuje každá oznámená žádost o osvědčení, odmítnout žádosti, které ještě nebyly oznámeny a ukončit období pro podávání žádostí.
          (3) Aby bylo možné konat před vydáním osvědčení, jež byla předmětem žádosti, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Množství, na něž se vztahují žádosti o osvědčení pro isoglukózu nepodléhající kvótám, které byly podány podle nařízení (EU) č. 222/2011 od 14. března 2011 do 18. března 2011 a jež byly oznámeny Komisi, se vynásobí přídělovým koeficientem 51,126352 %. Žádosti o osvědčení podané od 21. března 2011 do 25. března 2011 se zamítají a období pro podávání žádostí o osvědčení končí ke dni 28. března 2011.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 23. března 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          José Manuel Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 60, 5.3.2011, s. 6.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.