Nařízení Rady (EU) č. 296/2011 ze dne 25. března 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 296/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (EU) č. 296/2011
          ze dne 25. března 2011,
          kterým se mění nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,
          s ohledem na rozhodnutí 2011/178/SZBP ze dne 23. března 2011, kterým se mění rozhodnutí Rady 2011/137/SZBP o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi [1],
          s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Rozhodnutí 2011/178/SZBP stanoví mimo jiné další omezující opatření týkající se Libye, včetně zákazu letů v libyjském vzdušném prostoru, zákaz libyjských letadel ve vzdušném prostoru Unie a další ustanovení týkající se opatření zavedených rozhodnutím 2011/137/SZBP ze dne 28 února 2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi [2], včetně ustanovení zajišťujícího, že tato opatření nebudou mít vliv na humanitární operace v Libyi.
          (2) Některá z těchto opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie a k jejich provádění je tedy nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména s ohledem na zajištění jejich jednotného uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.
          (3) Nařízení (EU) č. 204/2011 [3] by mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (4) K zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením musí toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (EU) č. 204/2011 se mění takto:
          1) Článek 3 se nahrazuje tímto:
          "Článek 3
          1. Zakazuje se:
          a) přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc související se zbožím a technologiemi uvedenými na společném vojenském seznamu Evropské unie (společný vojenský seznam) [****] a s poskytováním, výrobou, údržbou nebo používáním zboží uvedeného na tomto seznamu jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Libyi nebo pro použití v Libyi;
          b) přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc nebo zprostředkovatelské služby související s vybavením, které může být použito k vnitřní represi a které je uvedeno v příloze I, jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Libyi nebo pro použití v Libyi;
          c) přímo či nepřímo poskytovat financování nebo finanční pomoc související se zbožím a technologiemi uvedenými na společném vojenském seznamu nebo v příloze I, což zahrnuje zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz těchto věcí nebo pro poskytování související technické pomoci jakékoli osobě, subjektu či orgánu v Libyi nebo pro použití v Libyi;
          d) přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc, financování či finanční pomoc, zprostředkovatelské služby či přepravní služby související s poskytováním vyzbrojených žoldnéřů v Libyi nebo pro použití v Libyi;
          e) vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž cílem nebo důsledkem je obcházení zákazů uvedených v písmenech a) až d).
          2. Odchylně od odstavce 1 se zákazy uvedené v tomto odstavci neuplatní na poskytování technické pomoci, financování a finanční pomoci související s nesmrtící vojenskou technikou určenou výlučně k humanitárním účelům nebo k ochraně ani na prodej a dodávky zbraní a souvisejícího materiálu schválené předem Výborem pro sankce.
          3. Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány jednotlivých členských států uvedené v příloze IV povolit poskytnutí technické pomoci, financování a finanční pomoci související s vybavením, které lze použít k vnitřním represím, za podmínek, které uznají za vhodné, pokud shledají, že takové vybavení je určeno pouze pro humanitární nebo ochranné použití.
          4. Odchylně od odstavce 1 mohou příslušné orgány jednotlivých členských států uvedené v příloze IV povolit, aby byla osobám, subjektům či orgánům v Libyi poskytována technická pomoc, financování a finanční pomoc související se zbožím a technologiemi uvedenými na společném vojenském seznamu nebo s vybavením, které lze použít k vnitřním represím, pokud se příslušné orgány domnívají, že je toto povolení potřebné k ochraně civilního obyvatelstva a území civilním obyvatelstvem obývaného v Libyi, jimž hrozí útok, přičemž pokud jde o poskytování pomoci související se zbožím a technologiemi uvedenými na společném vojenském seznamu, dotčený členský stát o tom předem uvědomí generálního tajemníka OSN.
          5. Odstavec 1 se nevztahuje na ochranné oděvy, včetně neprůstřelných vest a vojenských přileb, dočasně vyvážené do Libye zaměstnanci OSN, zaměstnanci Unie nebo jejích členských států, zástupci sdělovacích prostředků a humanitárními a rozvojovými pracovníky a doprovodným personálem pouze pro jejich osobní potřebu.
          2) Vkládají se nové články, které znějí:
          "Článek 4a
          1. Jakémukoli letadlu či leteckému dopravci registrovanému v Libyi nebo vlastněnému či provozovanému libyjským státním příslušníkem nebo subjektem se zakazuje:
          a) přelétávat území Unie;
          b) přistávat na území Unie za jakýmkoli účelem nebo
          c) provozovat letecké služby do Unie nebo z Unie,
          pokud nebyl konkrétní let předem schválen Výborem pro sankce nebo se nejedná o nouzové přistání.
          2. Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo důsledkem je obcházení zákazu stanoveného v odstavci 1.
          Článek 4b
          1. Jakémukoli letadlu či leteckému dopravci v Unii nebo vlastněnému či provozovanému občany Unie nebo subjekty založenými či zřízenými podle práva některého členského státu se zakazuje:
          a) přelétávat území Libye;
          b) přistávat na území Libye za jakýmkoli účelem;
          c) provozovat letecké služby do Libye nebo z Libye.
          2. Odstavec 1 se nevztahuje na lety:
          i) mající pouze humanitární účel, jako je dodávka pomoci nebo její usnadnění, a to včetně zdravotnického materiálu, potravin, humanitárních pracovníků a související pomoci,
          ii) určené k evakuacím z Libye,
          iii) povolené odstavci 4 nebo 8 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1973 (2011) nebo
          iv) považované členskými státy jednajícími na základě zmocnění obsaženého v odstavci 8 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1973 (2011) za nezbytné z hlediska prospěšnosti pro libyjské obyvatelstvo.
          3. Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo důsledkem je obcházení zákazu stanoveného v odstavci 1."
          3) V článku 6 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:
          "1. V příloze II jsou uvedeny fyzické nebo právnické osoby, subjekty a orgány, které byly určeny Radou bezpečnosti OSN nebo Výborem pro sankce v souladu s odstavcem 22 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1970 (2011) nebo s odstavci 19, 22 nebo 23 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1973 (2011).
          2. Příloha III obsahuje fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány, které nejsou uvedeny v příloze II a které určila Rada v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) rozhodnutí 2011/137/SZBP jako osoby či subjekty, které se účastnily nebo spolupůsobily při vydávání rozkazů, dozoru či jiném způsobu vedení v souvislosti se závažnými porušeními lidských práv osob v Libyi, včetně toho, že se účastnily či spolupůsobily při plánování, velení, vydávání rozkazů nebo vedení útoků v rozporu s mezinárodním právem, včetně leteckých útoků, vůči civilnímu obyvatelstvu a zařízení, nebo jako osoby subjekty či orgány, které jsou libyjskými orgány, nebo jako osoby, subjekty či orgány, které porušují nebo se účastní porušování ustanovení rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1970 (2011) a č. 1973 (2011) nebo tohoto nařízení nebo jako osoby, subjekty či orgány jednající jménem nebo na pokyn výše uvedených osob, subjektů a orgánů nebo subjekty či orgány v jejich vlastnictví či pod jejich kontrolou nebo ve vlastnictví či pod kontrolou osob, subjektů či orgánů uvedených v příloze II."
          4) Vkládá se nový článek, který zní:
          "Článek 6a
          Pokud jde o osoby, subjekty a orgány, které nejsou určeny v přílohách II či III, v nichž má podíl osoba, subjekt nebo orgány ve zmíněných přílohách určený, povinnost zmrazit finanční prostředky a hospodářské zdroje určené osoby, subjektu či orgánu nebrání takovým neurčeným osobám, subjektům a orgánům v dalším provádění dovolené podnikatelské činnosti, pokud při ní nedochází ke zpřístupnění jakýchkoli finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů určeným osobám, subjektům či orgánům."
          5) Vkládá se nový článek, který zní:
          "Článek 8a
          Odchylně od článku 5 mohou příslušné orgány členských států uvedené v příloze IV povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů náležejících osobám, subjektům či orgánům uvedeným v příloze III nebo zpřístupnění nkěterých finančních prostředků či hospodářských zdrojů osobám, subjektům či orgánům uvedeným v příloze III, a to za podmínek, které uznají za vhodné, pokud se domnívají, že je to potřebné k humanitárním účelům, jako jsou dodávky pomoci nebo jejich usnadnění, včetně zdravotnického materiálu, potravin, zajišťování elektrické energie, humanitárních pracovníků a související pomoci nebo k evakuacím z Libye. Dotyčný členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o povoleních podle tohoto článku."
          6) Článek 12 se nahrazuje tímto:
          "Článek 12
          Libyjským orgánům, ani jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu, která vznese nárok jejch jménem nebo v jejich prospěch, se nepřiznají žádné nároky, a to ani kompenzace nebo jiný nárok tohoto druhu, jako je nárok na započtení pohledávek nebo nárok v rámci záruky v souvislosti s jakoukoli smlouvou nebo transakcí, jejíž plnění bylo přímo či nepřímo, zcela či částečně dotčeno z důvodu opatření, o nichž bylo rozhodnuto podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1970 (2011) nebo rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1973 (2011), včetně opatření Unie nebo kteréhokoli členského státu k provedení příslušných rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN nebo opatření, na která se vztahuje toto nařízení, nebo v souladu či spojitosti s nimi.
          Činnost fyzických či právnických osob, subjektů a orgánů konaná v dobré víře při provádění povinností stanovených tímto nařízením nezakládá jakoukoli odpovědnost na jejich straně."
          7) V čl. 13 odst. 1 písm. a) se odkaz na článek 4 nahrazuje odkazem na článek 5.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 25. března 2011.
          Za Radu
          předseda
          Martonyi J.
          [1] Úř. věst. L 78, 24.3.2011, s. 24.
          [2] Úř. věst. L 58, 3.3.2011, s. 53.
          [3] Úř. věst. L 58, 3.3.2011, s. 1.
          [****] Úř. věst. C 69, 18.3.2010, s. 19."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.