Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 297/2011 ze dne 25. března 2011 , kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 297/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 297/2011
          ze dne 25. března 2011,
          kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin [1], a zejména na čl. 53 odst. 1 písm. b) bod ii) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 53 nařízení (ES) č. 178/2002 stanoví možnost přijetí vhodných mimořádných opatření Unie u potravin a krmiv dovezených ze třetí země za účelem ochrany lidského zdraví, zdraví zvířat nebo životního prostředí, pokud se nelze s rizikem úspěšně vypořádat pomocí opatření přijatých jednotlivými členskými státy.
          (2) Po havárii v jaderné elektrárně Fukušima dne 11. března 2011 byla Komise informována o tom, že úrovně radionuklidů v některých potravinářských produktech pocházejících z Japonska, jako například v mléce a špenátu, přesáhly akční hladiny stanovené pro potraviny a použitelné v Japonsku. Taková kontaminace může představovat hrozbu pro lidské zdraví a zdraví zvířat v Unii, a je proto vhodné, aby byla na úrovni Unie preventivně přijata okamžitá opatření, která zajistí bezpečnost krmiv a potravin, včetně ryb a produktů rybolovu, pocházejících nebo odesílaných z Japonska. Vzhledem k tomu, že havárie stále není pod kontrolou, je v této fázi vhodné, aby se u krmiv a potravin pocházejících z postižených prefektur a nárazníkové zóny použily požadované testy před vývozem a aby se při dovozu krmiv a potravin z celého území Japonska prováděly namátkové testy.
          (3) Nejvyšší přípustné úrovně byly stanoveny nařízením Rady (Euratom) č. 3954/87 ze dne 22. prosince 1987, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace [2], nařízením Komise (Euratom) č. 944/89 ze dne 12. dubna 1989, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace méně významných potravin po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace [3] a nařízením Komise (Euratom) č. 770/90 ze dne 29. března 1990, kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné situace [4].
          (4) Tyto nejvyšší přípustné úrovně mohou být použity poté, co Komise na základě rozhodnutí Rady 87/600/Euratom ze dne 14. prosince 1987 o opatřeních Společenství pro včasnou výměnu informací v případě radiační mimořádné situace [5] nebo na základě Úmluvy MAAE ze dne 26. září 1986 o včasném oznamování jaderné havárie obdrží informaci o jaderné havárii, z níž vyplývá, že bylo nebo pravděpodobně bude dosaženo nejvyšších přípustných úrovní radioaktivní kontaminace potravin a krmiv. Do té doby je vhodné použít tyto předem stanovené nejvyšší přípustné úrovně jako referenční hodnoty pro posouzení, zda je přijatelné uvést dotčená krmiva a potraviny na trh.
          (5) Orgány Japonska informovaly útvary Komise, že u potravin, které pocházejí z postiženého regionu a jsou vyváženy z Japonska, jsou prováděny patřičné testy.
          (6) Kromě testů prováděných orgány Japonska je vhodné provádět namátkové testování při dovozu takových produktů.
          (7) Je vhodné, aby členské státy prostřednictvím systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF) a prostřednictvím systému Evropské unie pro včasnou výměnu informací v případě radiační mimořádné situace (ECURIE) informovaly Komisi o všech výsledcích analýz. Na základě těchto výsledků analýz budou opatření přezkoumána.
          (8) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Oblast působnosti
          Toto nařízení se použije pro potraviny a krmiva ve smyslu čl. 1 odst. 2 nařízení č. 3954/87 pocházející nebo odesílané z Japonska, s výjimkou produktů, které opustily Japonsko před 28. březnem 2011, a produktů, které byly sklizeny a/nebo zpracovány před 11. březnem 2011.
          Článek 2
          Osvědčení
          1. Podmínky stanovené níže v tomto nařízení se vztahují na všechny zásilky produktů podle článku 1.
          2. Zásilky produktů podle článku 1, které nespadají do oblasti působnosti směrnice Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství [6], jsou uváděny do EU v určeném místě vstupu ve smyslu čl. 3 písm. b) nařízení Komise (ES) č. 669/2009 ze dne 24. července 2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a kterým se mění rozhodnutí 2006/504/ES [7].
          3. Ke každé zásilce produktů podle článku 1 musí být přiloženo prohlášení osvědčující, že:
          - produkt byl sklizen a/nebo zpracován před 11. březnem 2011, nebo že
          - produkt pochází z jiné prefektury než Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Jamagata, Niigata, Nagano, Jamanaši, Saitama, Tokio a Čiba, nebo že
          - v případě produktů pocházejících z prefektur Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Jamagata, Niigata, Nagano, Jamanaši, Saitama, Tokio a Čiba produkt neobsahuje úrovně radionuklidů jódu 131, cesia 134 a cesia 137 přesahující nejvyšší přípustné úrovně stanovené nařízením Rady (Euratom) č. 3954/87 ze dne 22. prosince 1987, nařízením Komise (Euratom) č. 944/89 ze dne 12. dubna 1989 a nařízením Komise (Euratom) č. 770/90 ze dne 29. března 1990.
          4. Vzorové prohlášení podle odstavce 3 je uvedeno v příloze. Prohlášení podepíše oprávněný zástupce příslušných orgánů Japonska a v případě produktů spadajících do působnosti odst. 3 třetí odrážky se k němu přiloží protokol o analýze.
          Článek 3
          Označování
          Každá zásilka produktů podle článku 1 se označí kódem, který je uveden v prohlášení, v protokolu o analýze obsahujícím výsledky odběru vzorků a analýz, ve zdravotním osvědčení a ve všech obchodních dokladech přiložených k zásilce.
          Článek 4
          Předběžné oznamování
          Provozovatelé krmivářských a potravinářských podniků nebo jejich zástupci předběžně oznámí příslušným orgánům na stanovišti hraniční kontroly nebo v určeném místě vstupu příchod každé zásilky produktů podle článku 1, a to nejméně dva pracovní dny před fyzickým příchodem zásilky.
          Článek 5
          Úřední kontroly
          1. Příslušné orgány na stanovišti hraniční kontroly nebo v určeném místě vstupu provedou kontrolu dokladů a kontrolu totožnosti u všech zásilek produktů podle článku 1, a fyzickou kontrolu včetně laboratorních analýz na zjištění přítomnosti jódu 131, cesia 134 a cesia 137 alespoň u 10 % zásilek produktů podle čl. 2 odst. 3 třetí odrážky a alespoň u 20 % zásilek produktů podle čl. 2 odst. 3 druhé odrážky.
          2. Zásilky budou pod úředním dozorem nejvýše pět pracovních dnů, dokud nebudou k dispozici výsledky laboratorních analýz.
          3. Zásilky mohou být propuštěny do volného oběhu pouze poté, co provozovatelé krmivářských a potravinářských podniků nebo jejich zástupce předloží celním orgánům prohlášení uvedené v příloze, řádně potvrzené příslušným orgánem na stanovišti hraniční kontroly nebo v určeném místě vstupu, které prokazuje, že byly provedeny úřední kontroly uvedené v odstavci 1 a že výsledky fyzických kontrol, pokud byly provedeny, jsou příznivé.
          Článek 6
          Náklady
          Všechny náklady vzniklé v souvislosti s prováděním úředních kontrol uvedených v čl. 5 odst. 1 a odst. 2 a přijetím jakýchkoli opatření v důsledku nesplnění požadavků nesou provozovatelé krmivářských a potravinářských podniků.
          Článek 7
          Nevyhovující produkty
          V souladu s článkem 6 nařízení (Euratom) č. 3954/87 nesmí být potraviny nebo krmiva, u nichž nejsou dodrženy nejvyšší přípustné úrovně stanovené v příloze nařízení (Euratom) č. 3954/87, nařízení (Euratom) č. 944/89 a nařízení (Euratom) č. 770/90, uvedeny na trh a musí být bezpečně odstraněny nebo vráceny do země původu.
          Článek 8
          Zprávy
          Členské státy prostřednictvím systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva (RASFF) a prostřednictvím systému Evropské unie pro včasnou výměnu informací v případě radiační mimořádné situace (ECURIE) pravidelně informují Komisi o všech získaných výsledcích analýz.
          Článek 9
          Vstup v platnost a doba použitelnosti
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne vstupu v platnost do 30. června 2011. Na základě získaných výsledků analýz bude nařízení každý měsíc přezkoumáno.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 25. března 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 371, 30.12.1987, s. 11.
          [3] Úř. věst. L 101, 13.4.1989, s. 17.
          [4] Úř. věst. L 83, 30.3.1990, s. 78.
          [5] Úř. věst. L 371, 30.12.1987, s. 76.
          [6] Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9.
          [7] Úř. věst. L 194, 25.7.2009, s. 11.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Prohlášení o dovozu do Evropské unie
          … (*)
          Kód zásilky …
          Číslo prohlášení …
          V souladu s ustanoveními prováděcího nařízení Komise (EU) č. 297/2011 (1), kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima
          … (příslušný orgán podle čl. 2 odst. 2)
          PROHLAŠUJE, že produkt … (produkty podle článku 1)
          z této zásilky složené z/ze: … (popis zásilky, produktu, počet a druh balení, hrubá nebo čistá hmotnost),
          která byla naložena v … (místo nakládky)
          dne … (datum nakládky)
          dopravcem … (identifikace dopravce)
          a směřuje do … (místo a země určení),
          a která pochází ze zařízení … (název a adresa zařízení),
          byl sklizen a/nebo zpracován před 11. březnem 2011
          pochází z jiné prefektury než Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Jamagata, Niigata, Nagano, Jamanaši, Saitama, Tokio a Čiba
          pochází z prefektur Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Jamagata, Niigata, Nagano, Jamanaši, Saitama, Tokio a Čiba a byly z něho odebrány vzorky dne … (datum), které byly laboratorně analyzovány dne … (datum) v laboratoři … (název laboratoře) za účelem stanovení úrovně radionuklidů jódu 131, cesia 134 a cesia 137, přičemž výsledky těchto analýz jsou v souladu s nejvyššími přípustnými úrovněmi podle čl. 2 odst. 3. Protokol o analýze je přiložen.
          V … dne …
          Razítko a podpis oprávněného zástupce příslušného orgánu podle čl. 2 odst. 4
          Tuto část vyplní příslušný orgán na stanovišti hraniční kontroly nebo v určeném místě vstupu
          Zásilka byla přijata celními orgány Evropské unie k propuštění do volného oběhu
          (příslušný orgán, členský stát)
          datum
          razítko
          podpis
          (*) Produkt a země původu.
          (1) Toto nařízení.
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.