Nařízení Komise (EU) č. 301/2011 ze dne 28. března 2011 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 297/95, pokud jde o úpravu poplatků, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky, na základě míry inflace Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 301/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 301/2011
          ze dne 28. března 2011,
          kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 297/95, pokud jde o úpravu poplatků, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky, na základě míry inflace
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 297/95 ze dne 10. února 1995 o poplatcích, které se platí Evropské agentuře pro hodnocení léčivých přípravků [1], a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle ustanovení čl. 67 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky [2], se příjmy Evropské agentury pro léčivé přípravky (dále jen "agentura") skládají z příspěvku Unie a z poplatků placených agentuře podniky. Nařízení (ES) č. 297/95 stanoví kategorie a výši těchto poplatků.
          (2) Podle článku 12 nařízení (ES) č. 297/95 se poplatky, které se platí agentuře, každoročně aktualizují s přihlédnutím k míře inflace.
          (3) Uvedené poplatky by tudíž měly být aktualizovány s přihlédnutím k míře inflace za rok 2010. Podle údajů zveřejněných Statistickým úřadem Evropské unie (Eurostat) dosáhla míra inflace v Unii v roce 2010 výše 2,1 %.
          (4) Pro zjednodušení by upravené výše poplatků měly být zaokrouhleny na nejbližších 100 EUR.
          (5) Nařízení (ES) č. 297/95 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (6) Z důvodů právní jistoty by se toto nařízení nemělo vztahovat na platné žádosti, které nejsou vyřízeny ke dni 1. dubna 2011.
          (7) Podle článku 12 nařízení (ES) č. 297/95 musí být aktualizace provedena s účinností ode dne 1. dubna 2011. Je tudíž vhodné, aby toto nařízení vstoupilo v platnost neprodleně a použilo se od uvedeného dne,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (EHS) č. 297/95 se mění takto:
          1) Článek 3 se mění takto:
          a) Odstavec 1 se mění takto:
          i) písmeno a) se mění takto:
          - v prvním pododstavci se částka "254100 EUR" nahrazuje částkou "259400 EUR",
          - ve druhém pododstavci se částka "25500 EUR" nahrazuje částkou "26000 EUR",
          - ve třetím pododstavci se částka "6400 EUR" nahrazuje částkou "6500 EUR",
          ii) písmeno b) se mění takto:
          - v prvním pododstavci se částka "98600 EUR" nahrazuje částkou "100700 EUR",
          - ve druhém pododstavci se částka "164200 EUR" nahrazuje částkou "167600 EUR",
          - ve třetím pododstavci se částka "9800 EUR" nahrazuje částkou "10000 EUR",
          - ve čtvrtém pododstavci se částka "6400 EUR" nahrazuje částkou "6500 EUR",
          iii) písmeno c) se mění takto:
          - v prvním pododstavci se částka "76300 EUR" nahrazuje částkou "77900 EUR",
          - ve druhém pododstavci se rozmezí "od 19100 EUR do 57200 EUR" nahrazuje rozmezím "od 19500 EUR do 58400 EUR",
          - ve třetím pododstavci se částka "6400 EUR" nahrazuje částkou "6500 EUR";
          b) Odstavec 2 se mění takto:
          i) písmeno a) první pododstavec se mění takto:
          - částka "2700 EUR" se nahrazuje částkou "2800 EUR",
          - částka "6400 EUR" se nahrazuje částkou "6500 EUR",
          ii) písmeno b) se mění takto:
          - v prvním pododstavci se částka "76300 EUR" nahrazuje částkou "77900 EUR",
          - ve druhém pododstavci se rozmezí "od 19100 EUR do 57200 EUR" nahrazuje rozmezím "od 19500 EUR do 58400 EUR";
          c) V odstavci 3 se částka "12600 EUR" nahrazuje částkou "12900 EUR";
          d) V odstavci 4 se částka "19100 EUR" nahrazuje částkou "19500 EUR";
          e) V odstavci 5 se částka "6400 EUR" nahrazuje částkou "6500 EUR";
          f) Odstavec 6 se mění takto:
          i) v prvním pododstavci se částka "91100 EUR" nahrazuje částkou "93000 EUR",
          ii) ve druhém pododstavci se rozmezí "od 22700 EUR do 68300 EUR" nahrazuje rozmezím "od 23200 EUR do 69700 EUR".
          2) V článku 4 se částka "63400 EUR" nahrazuje částkou "64700 EUR".
          3) Článek 5 se mění takto:
          a) odstavec 1 se mění takto:
          i) písmeno a) se mění takto:
          - v prvním pododstavci se částka "127100 EUR" nahrazuje částkou "129800 EUR",
          - ve druhém pododstavci se částka "12600 EUR" nahrazuje částkou "12900 EUR",
          - ve třetím pododstavci se částka "6400 EUR" nahrazuje částkou "6500 EUR",
          - čtvrtý pododstavec se mění takto:
          - částka "63400 EUR" se nahrazuje částkou "64700 EUR",
          - částka "6400 EUR" se nahrazuje částkou "6500 EUR",
          ii) písmeno b) se mění takto:
          - v prvním pododstavci se částka "63400 EUR" nahrazuje částkou "64700 EUR",
          - ve druhém pododstavci se částka "107400 EUR" nahrazuje částkou "109700 EUR",
          - ve třetím pododstavci se částka "12600 EUR" nahrazuje částkou "12900 EUR",
          - ve čtvrtém pododstavci se částka "6400 EUR" nahrazuje částkou "6500 EUR",
          - pátý pododstavec se mění takto:
          - částka "31700 EUR" se nahrazuje částkou "32400 EUR",
          - částka "6400 EUR" se nahrazuje částkou "6500 EUR",
          iii) písmeno c) se mění takto:
          - v prvním pododstavci se částka "31700 EUR" nahrazuje částkou "32400 EUR",
          - ve druhém pododstavci se rozmezí "od 7900 EUR do 23700 EUR" nahrazuje rozmezím "od 8100 EUR do 24200 EUR",
          - ve třetím pododstavci se částka "6400 EUR" nahrazuje částkou "6500 EUR";
          b) odstavec 2 se mění takto:
          i) písmeno a) se mění takto:
          - částka "2700 EUR" se nahrazuje částkou "2800 EUR",
          - částka "6400 EUR" se nahrazuje částkou "6500 EUR",
          ii) písmeno b) se mění takto:
          - v prvním pododstavci se částka "38100 EUR" nahrazuje částkou "38900 EUR",
          - ve druhém pododstavci se rozmezí "od 9500 EUR do 28600 EUR" nahrazuje rozmezím "od 9700 EUR do 29200 EUR",
          - ve třetím pododstavci se částka "6400 EUR" nahrazuje částkou "6500 EUR";
          c) V odstavci 3 se částka "6400 EUR" nahrazuje částkou "6500 EUR";
          d) V odstavci 4 se částka "19100 EUR" nahrazuje částkou "19500 EUR";
          e) V odstavci 5 se částka "6400 EUR" nahrazuje částkou "6500 EUR";
          f) Odstavec 6 se mění takto:
          i) v prvním pododstavci se částka "30400 EUR" nahrazuje částkou "31000 EUR",
          ii) ve druhém pododstavci se rozmezí "od 7600 EUR do 22700 EUR" nahrazuje rozmezím "od 7800 EUR do 23200 EUR".
          4) V článku 6 se částka "38100 EUR" nahrazuje částkou "38900 EUR".
          5) Článek 7 se mění takto:
          a) V prvním pododstavci se částka "63400 EUR" nahrazuje částkou "64700 EUR";
          b) ve druhém pododstavci se částka "19100 EUR" nahrazuje částkou "19500 EUR".
          6) Článek 8 se mění takto:
          a) Odstavec 1 se mění takto:
          i) ve druhém pododstavci se částka "76300 EUR" nahrazuje částkou "77900 EUR",
          ii) ve třetím pododstavci se částka "38100 EUR" nahrazuje částkou "38900 EUR",
          iii) ve čtvrtém pododstavci se rozmezí "od 19100 EUR do 57200 EUR" nahrazuje rozmezím "od 19500 EUR do 58400 EUR",
          iv) v pátém pododstavci se rozmezí "od 9500 EUR do 28600 EUR" nahrazuje rozmezím "od 9700 EUR do 29200 EUR";
          b) Odstavec 2 se mění takto:
          i) ve druhém pododstavci se částka "254100 EUR" nahrazuje částkou "259400 EUR",
          ii) ve třetím pododstavci se částka "127100 EUR" nahrazuje částkou "129800 EUR",
          iii) v pátém pododstavci se rozmezí "od 2700 EUR do 219000 EUR" nahrazuje rozmezím "od 2800 EUR do 223600 EUR",
          iv) v šestém pododstavci se rozmezí "od 2700 EUR do 109600 EUR" nahrazuje rozmezím "od 2800 EUR do 111900 EUR",
          c) V odstavci 3 se částka "6400 EUR" nahrazuje částkou "6500 EUR".
          Článek 2
          Toto nařízení se nepoužije na platné žádosti, které nejsou vyřízeny ke dni 1. dubna 2011.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. dubna 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 28. března 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 35, 15.2.1995, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 1.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.