Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 302/2011 ze dne 28. března 2011 o otevření výjimečné dovozní celní kvóty pro určité množství cukru pro hospodářský rok 2010/11

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 302/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 302/2011
          ze dne 28. března 2011
          o otevření výjimečné dovozní celní kvóty pro určité množství cukru pro hospodářský rok 2010/11
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [1], a zejména na článek 187 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Ceny cukru na světovém trhu se od začátku hospodářského roku 2010/11 drží na konstantně vysoké úrovni. Podle prognóz cen na světovém trhu na základě termínovaných obchodů s cukrem na newyorské burze se na období května, července a října 2011 dá očekávat, že cena na světovém trhu zůstane vysoká.
          (2) Záporný rozdíl mezi dostupným a použitým množstvím cukru na trhu Unie se za poslední dva hospodářské roky odhaduje na 1,0 milionu tun. Důsledkem je nejnižší úroveň konečného stavu zásob od zavedení reformy v odvětví cukru v roce 2006. Hrozí, že s každým dalším poklesem dovozu bude narušeno zásobování na trhu s cukrem v Unii a zvýší se ceny cukru na vnitřním trhu. Aby se omezil záporný rozdíl mezi dostupným a použitým množstvím cukru na trhu Unie v hospodářském roce 2010/11, je nezbytné plně využít všechny stávající dovozní možnosti: dovozní celní kvóty a dovoz 1,95 milionu tun vyplývající z dohod o hospodářském partnerství/režimu obchodování "Vše kromě zbraní" (EPA/EBA).
          (3) V hospodářském roce 2009/10 však byl v rámci EPA/EBA evidován dovoz 1,5 milionu tun. Za současné situace na světovém trhu je nepravděpodobné, že toto množství v dohledné době vzroste. To by nevyhnutelně mělo za následek další nedostatek v zásobování na trhu EU. Tuto skutečnost způsobují vysoké ceny na světovém trhu s cukrem, a proto je nezbytné pozastavit ukládání dovozních cel na určité množství cukru.
          (4) Nařízení Komise (ES) č. 891/2009 ze dne 25. září 2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru [2] stanoví správu celních kvót pro dovoz produktů z odvětví cukru podle článku 187 nařízení (ES) č. 1234/2007 s pořadovým číslem 09.4380 (cukr výjimečného dovozu). V souladu s článkem 11 nařízení (ES) č. 891/2009 je však třeba množství uvedených produktů, pro které se má ukládání dovozních cel pozastavit, stanovit samostatným právním aktem.
          (5) Je třeba odpovídajícím způsobem stanovit výjimečné množství cukru, které může být v hospodářském roce 2011/12 dovezeno s nulovou celní sazbou.
          (6) Aby se zamezilo obchodování s dovozními licencemi, neměla by být práva z nich vyplývající převoditelná.
          (7) Výše jistoty by měla být stanovena na dostatečně vysoké úrovni, aby bylo zajištěno plné využití vydaných dovozních licencí při současných kolísavých světových cenách cukru.
          (8) Řídící výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Ukládání dovozního cla na cukr kódu KN 1701 s pořadovým číslem 09.4380 v množství 300000 tun se pozastavuje od 1. dubna 2011 do 30. září 2011.
          Nařízení (ES) č. 891/2009 se použije pro správu kvóty uvedené v prvním pododstavci.
          Článek 2
          Odchylně od čl. 8 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 376/2008 [3] nejsou práva vyplývající z dovozních licencí převoditelná.
          Článek 3
          Odchylně od čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 891/2009 činí výše jistoty 150 EUR za tunu.
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. dubna 2011.
          Jeho použitelnost končí dnem 30. září 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 28. března 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 254, 26.9.2009, s. 82.
          [3] Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.