Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 306/2011 ze dne 9. března 2011 o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1964/2005 o celních sazbách pro banány

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 306/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 306/2011
          ze dne 9. března 2011
          o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1964/2005 o celních sazbách pro banány
          EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 2 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Evropské komise,
          po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
          v souladu s řádným legislativním postupem [1],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Rady (ES) č. 1964/2005 [2] stanoví, že s účinkem od 1. ledna 2006 je celní sazba pro banány (kód KN 08030019) 176 EUR/mt.
          (2) Dne 31. května 2010 byla podepsána Ženevská dohoda o obchodu s banány [3] mezi Evropskou unií a Brazílií, Kolumbií, Kostarikou, Ekvádorem, Guatemalou, Hondurasem, Mexikem, Nikaraguou, Panamou, Peru a Venezuelou (dále jen "dohoda"), která se týká struktury a fungování režimu obchodu Unie s banány kódu KN 08030019.
          (3) V souladu s dohodou Unie postupně sníží své celní sazby pro banány ze 176 EUR/mt na 114 EUR/mt. Po prvním snížení, které bylo uplatněno se zpětným účinkem od 15. prosince 2009, kdy byla dohoda parafována, celní sazba dosahovala výše 148 EUR/mt. Další snížení se mají provést po částech v průběhu sedmi let s maximálním prodlením dvou let, pokud dojde ke zpoždění dohody o podmínkách týkajících se zemědělství v rámci kola jednání Světové obchodní organizace (WTO) v Dohá. Konečné výše celní sazby 114 EUR/mt má být dosaženo nejpozději dne 1. ledna 2019. Snížení celní sazby budou v rámci WTO konsolidována v okamžiku certifikace celního sazebníku EU pro banány.
          (4) Poté, co byla dohoda ode dne podpisu prozatímně uplatňována, byla schválena rozhodnutím Rady 2011/194/EU [4].
          (5) V důsledku nových celních sazeb pro banány, které budou uplatňovány podle dohody, je proto vhodné zrušit nařízení (ES) č. 1964/2005,
          PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 1964/2005 se zrušuje.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vstupu dohody v platnost.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          Ve Štrasburku 9. března 2011.
          Za Evropský parlament
          předseda
          J. Buzek
          Za Radu
          předsedkyně
          Győri E.
          [1] Postoj Evropského parlamentu ze dne 3. února 2011 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 7. března 2011.
          [2] Úř. věst. L 316, 2.12.2005, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 141, 9.6.2010, s. 3.
          [4] Viz strana 66 v tomto čísle Úředního věstníku.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.