Nařízení Komise (EU) č. 307/2011 ze dne 29. března 2011 , kterým se mění příloha IV a příloha VIII nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 307/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 307/2011
          ze dne 29. března 2011,
          kterým se mění příloha IV a příloha VIII nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003 [1], a zejména na čl. 8 odst. 2 písm. a) a článek 40 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Příloha VIII nařízení (ES) č. 73/2009 stanoví pro každý členský stát maximální hodnotu všech platebních nároků, které lze během kalendářního roku přiznat. Příloha VIII by měla být podle čl. 40 odst. 1 druhého pododstavce uvedeného nařízení upravena, aby zohlednila oznámení členských států týkající se vína v souladu s čl. 188a odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) [2].
          (2) Německo, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Lucembursko, Rakousko, Portugalsko a Slovinsko v souladu s čl. 188a odst. 3 nařízení (ES) č. 1234/2007 a čl. 40 odst. 1 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 73/2009 oznámily Komisi vyklučené plochy a regionální průměr hodnoty nároků uvedené v bodě B přílohy IX nařízení (ES) č. 73/2009.
          (3) Příloha IV nařízení (ES) č. 73/2009 stanoví pro každý členský stát stropy, které celkové částky přímých plateb po odečtení modulace, jež mohou být v daném členském státě poskytnuty na kalendářní rok, nesmí překročit.
          (4) Na základě oznámení členských států v souladu s čl. 188a odst. 3 nařízení (ES) č. 1234/2007 a čl. 40 odst. 1 druhým pododstavcem nařízení (ES) č. 73/2009 se celkové maximální výše přímých plateb, které mohou být poskytnuty, zvyšují. Příloha IV uvedeného nařízení by proto měla být v souladu s čl. 8 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 73/2009 přezkoumána.
          (5) Přílohy IV a VIII nařízení (ES) č. 73/2009 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.
          (6) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro přímé platby,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha IV nařízení (ES) č. 73/2009 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.
          Článek 2
          Příloha VIII nařízení (ES) č. 73/2009 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 29. března 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 16.
          [2] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          "PŘÍLOHA IV
          (v milionech EUR) |
          Kalendářní rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
          Belgie | 583,2 | 575,4 | 570,8 | 569,0 |
          Česká republika | | | | 825,9 |
          Dánsko | 987,4 | 974,9 | 966,5 | 964,3 |
          Německo | 5524,8 | 5402,6 | 5357,1 | 5329,6 |
          Estonsko | | | | 92,0 |
          Irsko | 1283,1 | 1272,4 | 1263,8 | 1255,5 |
          Řecko | 2561,4 | 2365,4 | 2359,4 | 2344,3 |
          Španělsko | 5043,7 | 5066,4 | 5037,4 | 5049,2 |
          Francie | 8064,4 | 7946,1 | 7880,7 | 7851,3 |
          Itálie | 4345,9 | 4151,6 | 4128,2 | 4125,1 |
          Kypr | | | | 49,1 |
          Lotyšsko | | | | 133,9 |
          Litva | | | | 346,7 |
          Lucembursko | 35,6 | 35,2 | 35,1 | 34,7 |
          Maďarsko | | | | 1204,5 |
          Malta | | | | 5,1 |
          Nizozemsko | 836,9 | 829,1 | 822,5 | 830,6 |
          Rakousko | 727,6 | 721,7 | 718,2 | 715,7 |
          Polsko | | | | 2787,1 |
          Portugalsko | 590,5 | 574,3 | 570,5 | 566,5 |
          Slovinsko | | | | 131,5 |
          Slovensko | | | | 357,9 |
          Finsko | 550,0 | 544,5 | 541,1 | 539,2 |
          Švédsko | 733,1 | 717,7 | 712,3 | 708,5 |
          Spojené království | 3373,1 | 3345,4 | 3339,4 | 3336,1" |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          "PŘÍLOHA VIII
          Vnitrostátní stropy uvedené v článku 40
          Tabulka 1
          (v tisících EUR) |
          Členský stát | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 a následující roky |
          Belgie | 614179 | 611817 | 611817 | 614855 | 614855 | 614855 | 614855 | 614855 |
          Dánsko | 1030478 | 1031321 | 1031321 | 1049002 | 1049002 | 1049002 | 1049002 | 1049002 |
          Německo | 5770254 | 5771981 | 5771994 | 5852925 | 5852925 | 5852925 | 5852925 | 5852925 |
          Řecko | 2380713 | 2228588 | 2231798 | 2233036 | 2217036 | 2217036 | 2217036 | 2217036 |
          Španělsko | 4858043 | 5119045 | 5125032 | 5298575 | 5155826 | 5155826 | 5155826 | 5155826 |
          Francie | 8407555 | 8423196 | 8425326 | 8525740 | 8525740 | 8525740 | 8525740 | 8525740 |
          Irsko | 1342268 | 1340521 | 1340521 | 1340869 | 1340869 | 1340869 | 1340869 | 1340869 |
          Itálie | 4143175 | 4210875 | 4234364 | 4377211 | 4377211 | 4377211 | 4377211 | 4377211 |
          Lucembursko | 37518 | 37569 | 37679 | 37671 | 37084 | 37084 | 37084 | 37084 |
          Nizozemsko | 853090 | 853169 | 853169 | 897751 | 897751 | 897751 | 897751 | 897751 |
          Rakousko | 745561 | 747344 | 747425 | 751733 | 751733 | 751733 | 751733 | 751733 |
          Portugalsko | 608751 | 589811 | 589991 | 606454 | 606454 | 606454 | 606454 | 606454 |
          Finsko | 566801 | 565520 | 565823 | 570548 | 570548 | 570548 | 570548 | 570548 |
          Švédsko | 763082 | 765229 | 765229 | 770906 | 770906 | 770906 | 770906 | 770906 |
          Spojené království | 3985895 | 3976425 | 3976482 | 3988042 | 3987922 | 3987922 | 3987922 | 3987922 |
          Tabulka 2 [1]
          (v tisících EUR) |
          Členský stát | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 a následující roky |
          Bulharsko | 287399 | 336041 | 416372 | 499327 | 580087 | 660848 | 741606 | 814295 |
          Česká republika | 559622 | 654241 | 739941 | 832144 | 909313 | 909313 | 909313 | 909313 |
          Estonsko | 60500 | 71603 | 81703 | 92042 | 101165 | 101165 | 101165 | 101165 |
          Kypr | 31670 | 38928 | 43749 | 49146 | 53499 | 53499 | 53499 | 53499 |
          Lotyšsko | 90016 | 105368 | 119268 | 133978 | 146479 | 146479 | 146479 | 146479 |
          Litva | 230560 | 271029 | 307729 | 346958 | 380109 | 380109 | 380109 | 380109 |
          Maďarsko | 807366 | 947114 | 1073824 | 1205037 | 1318975 | 1318975 | 1318975 | 1318975 |
          Malta | 3752 | 4231 | 4726 | 5137 | 5102 | 5102 | 5102 | 5102 |
          Polsko | 1877107 | 2192294 | 2477294 | 2788247 | 3044518 | 3044518 | 3044518 | 3044518 |
          Rumunsko | 623399 | 729863 | 907473 | 1086608 | 1264472 | 1442335 | 1620201 | 1780406 |
          Slovinsko | 87942 | 103394 | 117423 | 131554 | 144253 | 144253 | 144253 | 144253 |
          Slovensko | 240014 | 280364 | 316964 | 355242 | 388176 | 388176 | 388176 | 388176 |
          [*] Stropy vypočtené s ohledem na plán zvýšení stanovený v článku 121."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.