Nařízení Komise (EU) č. 310/2011 ze dne 28. března 2011 , kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro aldikarb, bromopropylát, chlorfenvinfos, endosulfan, EPTC, ethion, fenthion, fomesafen, methabenzthiazuron, methidathion, simazin, tetradifon a triforin v některých produktech nebo na jejich povrchu Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 310/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 310/2011
          ze dne 28. března 2011,
          kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro aldikarb, bromopropylát, chlorfenvinfos, endosulfan, EPTC, ethion, fenthion, fomesafen, methabenzthiazuron, methidathion, simazin, tetradifon a triforin v některých produktech nebo na jejich povrchu
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS [1], a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Maximální limity reziduí (MLR) pro aldikarb, bromopropylát, chlorfenvinfos, endosulfan, EPTC, ethion, fenthion, methidathion, simazin a triforin jsou stanoveny v příloze II a příloze III části B nařízení (ES) č. 396/2005. Pro fomesafen, methabenzthiazuron a tetradifon jsou MLR stanoveny v příloze III části A nařízení (ES) č. 396/2005.
          (2) Nezařazení aldikarbu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS [2] je stanoveno v rozhodnutí Rady 2003/199/ES [3] a určité členské státy byly oprávněny poskytnout lhůtu končící nejpozději dne 31. prosince 2007. Nezařazení bromopropylatu, chlorfenvinfosu, EPTC, ethionu, fomesafenu, tetradifonu a triforinu je stanoveno v nařízení Komise (ES) č. 2076/2002 [4] a určité členské státy byly oprávněny poskytnout lhůtu končící nejpozději dne 31. prosince 2007. Nezařazení endosulfanu do přílohy I směrnice 91/414/EHS je stanoveno v rozhodnutí Komise 2005/864/ES [5] a určité členské státy byly oprávněny poskytnout lhůtu končící nejpozději dne 31. prosince 2007. Nezařazení fenthionu do přílohy I směrnice 91/414/EHS je stanoveno v rozhodnutí Komise 2004/140/ES [6] a určité členské státy byly oprávněny poskytnout lhůtu končící nejpozději dne 31. prosince 2007. Nezařazení methabenzthiazuronu do přílohy I směrnice 91/414/EHS je stanoveno v rozhodnutí Komise 2006/302/ES [7] a určité členské státy byly oprávněny poskytnout lhůtu končící nejpozději dne 31. prosince 2009. Nezařazení methidathionu do přílohy I směrnice 91/414/EHS je stanoveno v rozhodnutí Komise 2004/129/ES [8] a určité členské státy byly oprávněny poskytnout lhůtu končící nejpozději dne 31. prosince 2007. Nezařazení simazinu do přílohy I směrnice 91/414/EHS je stanoveno v rozhodnutí Komise 2004/247/ES [9] a určité členské státy byly oprávněny poskytnout lhůtu končící nejpozději dne 31. prosince 2007.
          (3) Jelikož tyto lhůty vypršely, je vhodné snížit hodnoty MLR u uvedených látek na příslušnou mez stanovitelnosti (LOD). Toto se nemá týkat hodnot CXL založených na použitích ve třetích zemích, jsou-li hodnoty CXL přijatelné, pokud jde o bezpečnost spotřebitelů. Stejně tak se to nemá týkat případů, kde hodnoty MLR jsou dány jako dovozní tolerance.
          (4) Komise požádala Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen "úřad"), aby sdělil své stanovisko k hodnotám CXL založeným na použití ve třetích zemích u bromopropylátu, methidathionu a triforinu, přičemž aby se zaměřil zejména na rizika pro spotřebitele a případně pro zvířata. Úřad podal odůvodněná stanoviska k uvedeným látkám a tyto byly předány Komisi a členským státům a zpřístupněny veřejnosti.
          (5) Úřad ve svém stanovisku ze dne 31. května 2010 [10] týkajícím se bromopropylátu dospěl k závěru, že stávající hodnoty CXL u citrusových plodů, jádrového ovoce a vinných hroznů se nemohou považovat za přijatelné, pokud jde o expozici spotřebitelů. Proto by se měly stávající hodnoty MLR stanovené pro tyto plodiny snížit na příslušnou LOD.
          (6) Úřad ve svém stanovisku ze dne 31. května 2010 [11] týkajícím se methidathionu dospěl k závěru, že dostupné údaje nepodporují stávající hodnoty MLR u citrusových plodů, třešní, broskví, švestek, oliv, cibule, rajčat, okurek, hlávkového zelí, sušeného hrachu, semen řepky, slunečnicových semen, kukuřice, čaje, jádrového ovoce a ananasu. Nicméně úřad, pokud jde o jádrového ovoce a ananas, navrhnul nové hodnoty MLR na základě dostupných údajů. Úřad došel k závěru, že pokud jde o hrách s lusky a chmel, jsou stávající hodnoty MLR zastaralé a v mezinárodním obchodě již nepotřebné. Proto by se měly stávající hodnoty MLR stanovené pro tyto plodiny odpovídajícím způsobem změnit.
          (7) Úřad ve svém stanovisku ze dne 31. května 2010 [12] týkajícím se triforinu dospěl k závěru, že dostupné údaje nepodporují stávající hodnoty MLR u jádrového ovoce, peckového ovoce, korintek, angreštu, tykvovitých (s jedlou slupkou), ječmene, ovsa, žita, pšenice a chmele. Proto by se měly stávající hodnoty MLR stanovené pro tyto plodiny snížit na příslušný LOD.
          (8) Pokud jde o potřebu přizpůsobit některé LOD, Komise konzultovala referenční laboratoře Evropské unie pro rezidua pesticidů. Co se týká bromopropylátu, EPTC, fenthionu, methabenzthiazuronu, simazinu, tetradifonu a triforinu, uvedené laboratoře došly k závěru, že u některých komodit technický vývoj umožňuje nastavení nižších LOD. Uvedené laboratoře dále doporučily zvýšit LOD u aldikarbu v ořechách ze stromů a cibulové zelenině, u chlorfenvinfosu v ořechách ze stromů, cibulové zelenině, olejnatých semenech, olejnatých plodech, u endosulfanu v cibulové zelenině, u ethionu v ořechách, cibulové zelenině, čaji, kávě, bylinných čajích a kakau, chmelu a koření, u fenthionu v ořechách ze stromů a cibulové zelenině, u fomesafenu v ořechách ze stromů, cibulové zelenině, olejnatých semenech a olejnatých plodech, čaji, kávě, bylinných čajích a kakau, chmelu a koření a u methidathionu v cibulové zelenině, olejnatých semenech a olejnatých plodech.
          (9) Na základě odůvodněných stanovisek úřadu a technického poradenství uvedených laboratoří a s přihlédnutím k hlediskům významným pro danou záležitost splňují příslušné změny hodnot MLR požadavky čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 396/2005.
          (10) Obchodní partneři Unie byli prostřednictvím Světové obchodní organizace konzultováni ohledně nových hodnot MLR a jejich připomínky byly zohledněny.
          (11) Předtím, než upravené MLR nabudou platnost, je třeba poskytnout třetím zemím a potravinářským podnikům přiměřené období, které jim umožní připravit se na plnění nových požadavků, které z úpravy hodnot MLR vyplynou.
          (12) Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.
          (13) V zájmu běžného obchodování s produkty, jejich zpracování a spotřeby se v nařízení stanoví přechodné ustanovení pro výrobky, které byly vyrobené v souladu s právními předpisy před úpravou MLR a u kterých model úřadu pro posouzení akutního a chronického rizika znázorňuje, že je zachována vysoká úroveň ochrany spotřebitele.
          (14) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a Evropský parlament ani Rada nevyjádřily s těmito opatřeními nesouhlas,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Přílohy II a III nařízení (ES) č. 396/2005 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Pokud jde o účinné látky a produkty uvedené na tomto seznamu, na produkty zákonně vyprodukované před 21. říjnem 2011 se nadále uplatňuje nařízení (ES) č. 396/2005 v jeho podobě předtím, než bylo změněno tímto nařízením:
          a) aldikarb : obiloviny;
          b) bromopropylát : kdoulový džem, víno, rozinky, rajčatová šťáva, konzervovaná rajčata, fazole, bylinné čaje (květy);
          c) chlorfenvinfos : pěstované houby;
          d) endosulfan : konzervovaná rajčata, víno, hrozinky, hrušková šťáva, rajčatová šťáva, hroznová šťáva, bylinné čaje (květy, listy, kořeny);
          e) EPTC : bramborové vločky, smažené hranolky, kuřice, slunečnicová semena, lusková zelenina;
          f) ethion : šťáva z azarole, šťáva z čerimoja, šťáva z guave, čočka, bambusové výhonky, sušené byliny (šalvěj, rozmarýn, tymián, bazalka, bobkový list a estragon);
          g) fenthion : olivový olej;
          h) fomesafen : fazole a hrách (s a bez lusků, luštěniny), sojové boby;
          i) methabenzthiazuron : všechna zelenina;
          j) methidathion : všechno ovoce a zelenina kromě citrusových plodů, sušený hrách, kukuřice, čirok, slunečnicová semena a semena řepky;
          k) simazin : všechno ovoce a zelenina, luštěniny, olejnatá semena a olejnaté plody, obiloviny;
          l) tetradifon : víno, hrozinky, luštěniny;
          m) triforin : všechno ovoce a zelenina kromě jádrového ovoce.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Je použitelné ode dne 21. října 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 28. března 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 76, 22.3.2003, s. 21.
          [4] Úř. věst. L 319, 23.11.2002, s. 3.
          [5] Úř. věst. L 317, 3.12.2005, s. 25.
          [6] Úř. věst. L 46, 17.2.2004, s. 32.
          [7] Úř. věst. L 112, 26.4.2006, s. 15.
          [8] Úř. věst. L 37, 10.2.2004, s. 27.
          [9] Úř. věst. L 78, 16.3.2004, s. 50.
          [10] Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Consumer safety assessment of certain EU MRLs established for bromopropylate EFSA Journal 2010; 8(6):1640. [26 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1640.
          [11] Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Consumer safety assessment of the EU MRLs established for methidathion. EFSA Journal 2010; 8(6):1639. [49 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1639.
          [12] Evropský úřad pro bezpečnost potravin; Assessment of maximum residue limits for triforine established by Codex Alimentarius Commission. EFSA Journal 2010; 8(6):1638. [22 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1638.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          V nařízení (ES) č. 396/2005 se přílohy II a III mění takto:
          (1) V příloze II se sloupce pro aldikarb, bromopropylát, chlorfenvinfos, endosulfan, EPTC, ethion, fenthion, methidathion, simazin a triforin nahrazují tímto:
          "Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)
          [1] [**] [***]
          (F) = rozpustné v tuku"
          Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [1] | Aldikarb (suma aldikarbu, jeho sulfoxidu a sulfonu, vyjádřeno jako aldikarb) | Bromopropylát (F) | Chlorfenvinfos (F) | Endosulfan (suma alfa- a betaizomerů a endosulfan sulfátu | Ethion | Fenthion (fenthion a jeho kyslíkatý analog, jejich sulfoxidy a sulfony vyjádřené jako fenthion) (F) | Methidathion | Triforin |
          0100000 | 1.OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY | | | | | | | | |
          0110000 | i)Citrusové plody | 0,02 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,01 [2] |
          0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | | | | | | | | |
          0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | | | | | | | | |
          0110030 | Citrony (Citron, cedrát) | | | | | | | | |
          0110040 | Kyselé lajmy | | | | | | | | |
          0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy) | | | | | | | | |
          0110990 | Ostatní | | | | | | | | |
          0120000 | ii)Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané) | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,1 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] |
          0120010 | Mandle | | | | | | | | |
          0120020 | Para ořechy | | | | | | | | |
          0120030 | Kešu ořechy | | | | | | | | |
          0120040 | Kaštany jedlé | | | | | | | | |
          0120050 | Kokosové ořechy | | | | | | | | |
          0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | | | | | | | | |
          0120070 | Makadamie | | | | | | | | |
          0120080 | Pekanové ořechy | | | | | | | | |
          0120090 | Piniové oříšky | | | | | | | | |
          0120100 | Pistácie | | | | | | | | |
          0120110 | Vlašské ořechy | | | | | | | | |
          0120990 | Ostatní | | | | | | | | |
          0130000 | iii)Jádrové ovoce | 0,02 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,03 | 0,01 [2] |
          0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | | | | | | | | |
          0130020 | Hrušky (Nashi) | | | | | | | | |
          0130030 | Kdoule | | | | | | | | |
          0130040 | Mišpule | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0130990 | Ostatní | | | | | | | | |
          0140000 | iv)Peckové ovoce | 0,02 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,01 [2] |
          0140010 | Meruňky | | | | | | | | |
          0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně ) | | | | | | | | |
          0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | | | | | | | | |
          0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky) | | | | | | | | |
          0140990 | Ostatní | | | | | | | | |
          0150000 | v)Bobulové a drobné ovoce | 0,02 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,01 [2] |
          0151000 | a)Hrozny stolní a moštové | | | | | | | | |
          0151010 | Hrozny stolní | | | | | | | | |
          0151020 | Hrozny moštové | | | | | | | | |
          0152000 | b)Jahody | | | | | | | | |
          0153000 | c)Ovoce z keřů | | | | | | | | |
          0153010 | Ostružiny | | | | | | | | |
          0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružino-maliny, Boysenovy ostružiny, morušky) | | | | | | | | |
          0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (Rubus arcticus), nektarové maliny (Rubus arcticus x idaeus)) | | | | | | | | |
          0153990 | Ostatní | | | | | | | | |
          0154000 | d)Ostatní bobulové a drobné ovoce | | | | | | | | |
          0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky) | | | | | | | | |
          0154020 | Klikvy (Brusinky) | | | | | | | | |
          0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | | | | | | | | |
          0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes) | | | | | | | | |
          0154050 | Šípky | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0154060 | Moruše (Plody planiky) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu Actinidia arguta) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku (rakytníku), hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného, jiné bobule rostoucí na stromech) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0154990 | Ostatní | | | | | | | | |
          0160000 | vi)Různé ovoce | 0,02 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,01 [2] |
          0161000 | a)s jedlou slupkou | | | | | | | | |
          0161010 | Datle | | | | | | | | |
          0161020 | Fíky | | | | | | | | |
          0161030 | Stolní olivy | | | | | | | | |
          0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) | | | | | | | | |
          0161050 | Karamboly5 (Bilimbi) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0161060 | Tomel5 (persimon) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (Eugenia uniflora)) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0161990 | Ostatní | | | | | | | | |
          0162000 | b)s nejedlou slupkou, malé | | | | | | | | |
          0162010 | Kiwi | | | | | | | | |
          0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, mangostan) | | | | | | | | |
          0162030 | Mučenka (passiflora) | | | | | | | | |
          0162040 | Opuncie | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0162050 | Zlatolist | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana) a mamej sapota) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0162990 | Ostatní | | | | | | | | |
          0163000 | c)s nejedlou slupkou, velké | | | | | | | | |
          0163010 | Avokádo | | | | | | | | |
          0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | | | | | | | | |
          0163030 | Mango | | | | | | | | |
          0163040 | Papája | | | | | | | | |
          0163050 | Granátová jablka | | | | | | | | |
          0163060 | Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama a jiné středně velké Annonnaceae) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0163070 | Kvajávy (Červená pitaya neboli dračí ovoce (Hylocereus undatus)) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0163080 | Ananas | | | | | | | | |
          0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0163100 | Durian | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0163990 | Ostatní | | | | | | | | |
          0200000 | 2.ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ | | | | | | | | |
          0210000 | i)Kořenová a hlíznatá zelenina | 0,02 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,01 [2] |
          0211000 | a)Brambory | | | | | | | | |
          0212000 | b)Tropická kořenová a hlíznatá zelenina | | | | | | | | |
          0212010 | Kasava (Taro (kolokázie jedlá), eddo, Xanthosoma sagittifolium) | | | | | | | | |
          0212020 | Batáty | | | | | | | | |
          0212030 | Jam (Smldinec (jicama), mexický jam) | | | | | | | | |
          0212040 | Maranta | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0212990 | Ostatní | | | | | | | | |
          0213000 | c)Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy | | | | | | | | |
          0213010 | Řepa salátová | | | | | | | | |
          0213020 | Mrkev | | | | | | | | |
          0213030 | Celer bulvový | | | | | | | | |
          0213040 | Křen (Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce) | | | | | | | | |
          0213050 | Topinambury | | | | | | | | |
          0213060 | Pastinák | | | | | | | | |
          0213070 | Petržel kořenová | | | | | | | | |
          0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (Cyperus esculentus)) | | | | | | | | |
          0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, Scolymus hispanicus) | | | | | | | | |
          0213100 | Tuřín | | | | | | | | |
          0213110 | Vodnice | | | | | | | | |
          0213990 | Ostatní | | | | | | | | |
          0220000 | ii)Cibulová zelenina | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,1 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] |
          0220010 | Česnek | | | | | | | | |
          0220020 | Cibule kuchyňská (Cibule kuchyňská) | | | | | | | | |
          0220030 | Šalotka | | | | | | | | |
          0220040 | Cibule jarní (Cibule zimní a podobné odrůdy) | | | | | | | | |
          0220990 | Ostatní | | | | | | | | |
          0230000 | iii)Plodová zelenina | 0,02 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,01 [2] |
          0231000 | a)Lilkovité | | | | | | | | |
          0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, rajčenky, physalis, gojiberry, kustovnice (Lycium barbarum a L. chinense)) | | | | | | | | |
          0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | | | | | | | | |
          0231030 | Lilek (Pepino) | | | | | | | | |
          0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | | | | | | | | |
          0231990 | Ostatní | | | | | | | | |
          0232000 | b)Tykvovité – s jedlou slupkou | | | | | | | | |
          0232010 | Okurky salátové | | | | | | | | |
          0232020 | Okurky nakládačky | | | | | | | | |
          0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon) | | | | | | | | |
          0232990 | Ostatní | | | | | | | | |
          0233000 | c)Tykvovité – s nejedlou slupkou | | | | | | | | |
          0233010 | Melouny cukrové (Kiwano ) | | | | | | | | |
          0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá) | | | | | | | | |
          0233030 | Melouny vodní | | | | | | | | |
          0233990 | Ostatní | | | | | | | | |
          0234000 | d)Kukuřice cukrová | | | | | | | | |
          0239000 | e)Ostatní plodová zelenina | | | | | | | | |
          0240000 | iv)Košťálová zelenina | 0,02 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,01 [2] |
          0241000 | a)Košťálová zelenina vytvářející růžice | | | | | | | | |
          0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, čínská brokolice, rapini ) | | | | | | | | |
          0241020 | Květák | | | | | | | | |
          0241990 | Ostatní | | | | | | | | |
          0242000 | b)Košťálová zelenina vytvářející hlávky | | | | | | | | |
          0242010 | Kapusta růžičková | | | | | | | | |
          0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | | | | | | | | |
          0242990 | Ostatní | | | | | | | | |
          0243000 | c)Košťálová zelenina listová | | | | | | | | |
          0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí (pe-tsai)) | | | | | | | | |
          0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | | | | | | | | |
          0243990 | Ostatní | | | | | | | | |
          0244000 | d)Kedlubny | | | | | | | | |
          0250000 | v)Listová zelenina a čerstvé bylinky | 0,02 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,01 [2] |
          0251000 | a)Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea | | | | | | | | |
          0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | | | | | | | | |
          0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso, salát ledový, salát římský) | | | | | | | | |
          0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová) | | | | | | | | |
          0251040 | Řeřicha setá | | | | | | | | |
          0251050 | Barborka jarní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0251060 | Roketa setá (Křez zední) | | | | | | | | |
          0251070 | Červená hořčice | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0251080 | Listy a výhonky druhu Brassica spp. (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin druhu Brassica (plodiny sklizené v růstové fázi do 8 pravých listů)) | | | | | | | | |
          0251990 | Ostatní | | | | | | | | |
          0252000 | b)Špenát a podobná zelenina (listy) | | | | | | | | |
          0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavce (amaranthus)) | | | | | | | | |
          0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (Salsola soda)) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | | | | | | | | |
          0252990 | Ostatní | | | | | | | | |
          0253000 | c)Listy révy vinné | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0254000 | d)Potočnice lékařská | | | | | | | | |
          0255000 | e)Čekanka salátová | | | | | | | | |
          0256000 | f)Čerstvé bylinky | | | | | | | | |
          0256010 | Kerblík | | | | | | | | |
          0256020 | Pažitka | | | | | | | | |
          0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea) | | | | | | | | |
          0256040 | Petrželová nať | | | | | | | | |
          0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0256060 | Rozmarýn | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0256090 | Bobkový list | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0256100 | Estragon (Yzop) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0256990 | Ostatní (Jedlé květy) | | | | | | | | |
          0260000 | vi)Lusková zelenina (čerstvá) | 0,02 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,01 [2] |
          0260010 | Fazolové lusky (Zelené (francouzské) fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec) | | | | | | | | |
          0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Boby, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | | | | | | | | |
          0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | | | | | | | | |
          0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | | | | | | | | |
          0260050 | Čočka | | | | | | | | |
          0260990 | Ostatní | | | | | | | | |
          0270000 | vii)Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá) | 0,02 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,01 [2] |
          0270010 | Chřest | | | | | | | | |
          0270020 | Kardy | | | | | | | | |
          0270030 | Celer řapíkatý | | | | | | | | |
          0270040 | Fenykl sladký | | | | | | | | |
          0270050 | Artyčoky | | | | | | | | |
          0270060 | Pór | | | | | | | | |
          0270070 | Reveň | | | | | | | | |
          0270080 | Bambusové výhonky | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0270090 | Palmové vegetační vrcholy | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0270990 | Ostatní | | | | | | | | |
          0280000 | viii)Houby | 0,02 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,01 [2] |
          0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shitake)) | | | | | | | | |
          0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | | | | | | | | |
          0280990 | Ostatní | | | | | | | | |
          0290000 | ix)Chaluhy | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0300000 | 3.LUŠTĚNINY, SUCHÉ | 0,02 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,01 [2] |
          0300010 | Fazole (Boby, fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazol polní, fazolka čínská) | | | | | | | | |
          0300020 | Čočka | | | | | | | | |
          0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | | | | | | | | |
          0300040 | Vlčí bob | | | | | | | | |
          0300990 | Ostatní | | | | | | | | |
          0400000 | 4.OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY | | | | | | | | |
          0401000 | i)Olejnatá semena | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | | 0,02 [2] | 0,02 [2] | | 0,02 [2] |
          0401010 | Lněná semena | | | | 0,1 [2] | | | 0,05 [2] | |
          0401020 | Jádra podzemnice olejné | | | | 0,1 [2] | | | 0,05 [2] | |
          0401030 | Mák | | | | 0,1 [2] | | | 0,05 [2] | |
          0401040 | Sezamová semena | | | | 0,1 [2] | | | 0,05 [2] | |
          0401050 | Slunečnicová semena | | | | 0,1 [2] | | | 0,05 [2] | |
          0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | | | | 0,1 [2] | | | 0,05 [2] | |
          0401070 | Sojové boby | | | | 0,5 | | | 0,05 [2] | |
          0401080 | Hořčičná semena | | | | 0,1 [2] | | | 0,05 [2] | |
          0401090 | Bavlníková semena | | | | 0,3 | | | 1 | |
          0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (cucurbitacea)) | | | | 0,1 [2] | | | 0,02 [2] | |
          0401110 | Světlice barvířská | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0401120 | Brutnák | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0401130 | Lnička setá | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0401140 | Semena konopí | | | | 0,1 [2] | | | 0,05 [2] | |
          0401150 | Skočec obecný | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0401990 | Ostatní | | | | 0,1 [2] | | | 0,05 [2] | |
          0402000 | ii)Olejnaté plody | | | | | | | | |
          0402010 | Olivy na olej | 0,02 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,01 [2] |
          0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0402030 | Plody palmy olejové | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0402040 | Kapok | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0402990 | Ostatní | 0,05 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,1 [2] | 0,02 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,02 [2] |
          0500000 | 5.OBILOVINY | | 0,01 [2] | 0,02 [2] | 0,05 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | | 0,01 [2] |
          0500010 | Ječmen | 0,02 [2] | | | | | | 0,02 [2] | |
          0500020 | Pohanka (Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa)) | 0,02 [2] | | | | | | 0,02 [2] | |
          0500030 | Kukuřice | 0,05 | | | | | | 0,02 [2] | |
          0500040 | Proso (Bér vlašský, milička) | 0,02 [2] | | | | | | 0,02 [2] | |
          0500050 | Oves | 0,02 [2] | | | | | | 0,02 [2] | |
          0500060 | Rýže | 0,02 [2] | | | | | | 0,02 [2] | |
          0500070 | Žito | 0,02 [2] | | | | | | 0,02 [2] | |
          0500080 | Čirok | 0,02 [2] | | | | | | 0,2 | |
          0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) | 0,02 [2] | | | | | | 0,02 [2] | |
          0500990 | Ostatní | 0,02 [2] | | | | | | 0,02 [2] | |
          0600000 | 6.ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO | | 0,05 [2] | 0,05 [2] | | | 0,05 [2] | 0,1 [2] | 0,05 [2] |
          0610000 | i)Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis) | 0,05 [2] | | | 30 | 3 | | | |
          0620000 | ii)Kávová zrna | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0630000 | iii)Bylinné čaje (sušené) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0631000 | a)Květy | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0631010 | Květ heřmánku | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0631020 | Květ ibišku | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0631030 | Květní lístky růže | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (Sambucus nigra)) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0631050 | Lípa | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0631990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0632000 | b)Listy | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0632010 | List jahodníku | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0632990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0633000 | c)Kořeny | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0633010 | Kořen kozlíku lékařského | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0633020 | Kořen všehoje ženšenového | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0633990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0639000 | d)Ostatní bylinné čaje | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0640000 | iv)Kakao (fermentované boby) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0650000 | v)Rohovník (svatojánský chléb) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0700000 | 7.CHMEL (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu | 0,05 [2] | 0,05 [2] | 0,05 [2] | 0,1 [2] | 0,05 [2] | 0,05 [2] | 0,1 [2] | 0,05 [2] |
          0800000 | 8.KOŘENÍ | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0810000 | i)Semena | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0810010 | Anýz | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0810020 | Kmín černý | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0810040 | Semena koriandru | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0810050 | Semena kmínu | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0810060 | Semena kopru | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0810070 | Semena fenyklu | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0810080 | Pískavice řecké seno | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0810090 | Muškátové oříšky | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0810990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0820000 | ii)Plody a bobule | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0820010 | Nové koření | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0820020 | Anýzový (japonský) pepř | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0820030 | Kmín | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0820040 | Kardamom | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0820050 | Jalovcové bobule | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0820060 | Pepř, černý a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0820070 | Vanilkové lusky | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0820080 | Tamarindy (indické datle) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0820990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0830000 | iii)Kůra | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0830010 | Skořice (Skořice čínská ) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0830990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0840000 | iv)Kořeny nebo oddenky | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0840010 | Lékořice | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0840020 | Zázvor | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0840030 | Kurkuma | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0840040 | Křen | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0840990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0850000 | v)Pupeny | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0850010 | Hřebíček | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0850020 | Kapary | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0850990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0860000 | vi)Blizny | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0860010 | Šafrán | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0860990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0870000 | vii)Semenné míšky | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0870010 | Muškátový květ | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0870990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0900000 | 9.CUKRONOSNÉ ROSTLINY | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0900010 | Cukrová řepa (kořen) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0900020 | Cukrová třtina | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0900030 | Kořen čekanky | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          0900990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1000000 | 10.PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ | 0,01 [2] | 0,01 [2] | 0,01 [2] | | 0,01 [2] | | 0,02 [2] | 0,01 [2] |
          1010000 | i)Maso, masné polotovary, droby, krev a živočišné tuky, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené, uzené či zpracované na moučku nebo jídla jiné zpracované produkty, například klobásy a potravinové polotovary z nich vyrobené | | | | 0,05 [2] | | 0,05 [2] | | |
          1011000 | a)Prasata | | | | | | | | |
          1011010 | Maso | | | | | | | | |
          1011020 | Tuk bez libového masa | | | | | | | | |
          1011030 | Játra | | | | | | | | |
          1011040 | Ledviny | | | | | | | | |
          1011050 | Poživatelné droby | | | | | | | | |
          1011990 | Ostatní | | | | | | | | |
          1012000 | b)Hovězí dobytek | | | | | | | | |
          1012010 | Maso | | | | | | | | |
          1012020 | Tuk | | | | | | | | |
          1012030 | Játra | | | | | | | | |
          1012040 | Ledviny | | | | | | | | |
          1012050 | Poživatelné droby | | | | | | | | |
          1012990 | Ostatní | | | | | | | | |
          1013000 | c)Ovce | | | | | | | | |
          1013010 | Maso | | | | | | | | |
          1013020 | Tuk | | | | | | | | |
          1013030 | Játra | | | | | | | | |
          1013040 | Ledviny | | | | | | | | |
          1013050 | Poživatelné droby | | | | | | | | |
          1013990 | Ostatní | | | | | | | | |
          1014000 | d)Kozy | | | | | | | | |
          1014010 | Maso | | | | | | | | |
          1014020 | Tuk | | | | | | | | |
          1014030 | Játra | | | | | | | | |
          1014040 | Ledviny | | | | | | | | |
          1014050 | Poživatelné droby | | | | | | | | |
          1014990 | Ostatní | | | | | | | | |
          1015000 | e)Koně, osli, muly a mezci | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1015010 | Maso | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1015020 | Tuk | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1015030 | Játra | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1015040 | Ledviny | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1015050 | Poživatelné droby | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1015990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1016000 | f)Drůbež – kuřata, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi | | | | | | | | |
          1016010 | Maso | | | | | | | | |
          1016020 | Tuk | | | | | | | | |
          1016030 | Játra | | | | | | | | |
          1016040 | Ledviny | | | | | | | | |
          1016050 | Poživatelné droby | | | | | | | | |
          1016990 | Ostatní | | | | | | | | |
          1017000 | g)Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1017010 | Maso | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1017020 | Tuk | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1017030 | Játra | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1017040 | Ledviny | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1017050 | Poživatelné droby | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1017990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1020000 | ii)Mléko a smetana, nezahuštěné, bez přídavku cukru a sladidel, máslo a jiné tuky získané z mléka, sýry a tvaroh | | | | 0,05 [2] | | 0,01 [2] | | |
          1020010 | Kravské | | | | | | | | |
          1020020 | Ovčí | | | | | | | | |
          1020030 | Kozí | | | | | | | | |
          1020040 | Kobylí | | | | | | | | |
          1020990 | Ostatní | | | | | | | | |
          1030000 | iii)Vejce ptáků, čerstvá, konzervovaná nebo vařená vejce bez skořápek a vaječné žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo sladidla | | | | 0,05 [2] | | 0,01 [2] | | |
          1030010 | Slepičí | | | | | | | | |
          1030020 | Kachní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1030030 | Husí | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1030040 | Křepelčí | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1030990 | Ostatní | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1040000 | iv)Med (Mateří kašička, pyl) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1050000 | v)Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli) | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1060000 | vi)Hlemýždi | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          1070000 | vii)Ostatní produkty ze suchozemských živočichů | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] | [3] |
          (2) V příloze III části A se sloupce pro fomesafen, methabenzthiazuron a tetradifon nahrazují tímto:
          "Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)
          Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [4] | EPTC (S-ethyl-dipropylthiokarbamát) | Fomesafen | Methabenzthiazuron | Simazin | Tetradifon |
          0100000 | 1.OVOCE, ČERSTVÉ NEBO ZMRAZENÉ; OŘECHY | | | | | |
          0110000 | i)Citrusové plody | 0,01 [5] | 0,01 [5] | 0,01 [5] | 0,01 [5] | 0,01 [5] |
          0110010 | Grapefruity (Šedoky, pomela, sweeties, tangelo (kromě mineoly), ugli a jiné hybridy) | | | | | |
          0110020 | Pomeranče (Bergamot, hořký pomeranč, chinotto a jiné hybridy) | | | | | |
          0110030 | Citrony (Citron, cedrát) | | | | | |
          0110040 | Kyselé lajmy | | | | | |
          0110050 | Mandarinky (Klementinky, tangerinky, mineola a jiné hybridy) | | | | | |
          0110990 | Ostatní | | | | | |
          0120000 | ii)Ořechy ze stromů (vyloupané nebo nevyloupané) | 0,02 [5] | 0,02 [5] | 0,02 [5] | 0,02 [5] | 0,02 [5] |
          0120010 | Mandle | | | | | |
          0120020 | Para ořechy | | | | | |
          0120030 | Kešu ořechy | | | | | |
          0120040 | Kaštany jedlé | | | | | |
          0120050 | Kokosové ořechy | | | | | |
          0120060 | Lískové ořechy (Ořechy lísky největší) | | | | | |
          0120070 | Makadamie | | | | | |
          0120080 | Pekanové ořechy | | | | | |
          0120090 | Piniové oříšky | | | | | |
          0120100 | Pistácie | | | | | |
          0120110 | Vlašské ořechy | | | | | |
          0120990 | Ostatní | | | | | |
          0130000 | iii)Jádrové ovoce | 0,01 [5] | 0,01 [5] | 0,01 [5] | 0,01 [5] | 0,01 [5] |
          0130010 | Jablka (Plody jabloně lesní) | | | | | |
          0130020 | Hrušky (Nashi) | | | | | |
          0130030 | Kdoule | | | | | |
          0130040 | Mišpule | | | | | |
          0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | | | | | |
          0130990 | Ostatní | | | | | |
          0140000 | iv)Peckové ovoce | 0,01 [5] | 0,01 [5] | 0,01 [5] | | 0,01 [5] |
          0140010 | Meruňky | | | | 0,01 [5] | |
          0140020 | Třešně a višně (Třešně, višně) | | | | 0,25 | |
          0140030 | Broskve (Nektarinky a podobné hybridy) | | | | 0,01 [5] | |
          0140040 | Švestky (Slívy, ryngle, mirabelky, trnky) | | | | 0,01 [5] | |
          0140990 | Ostatní | | | | 0,01 [5] | |
          0150000 | v)Bobulové a drobné ovoce | 0,01 [5] | 0,01 [5] | 0,01 [5] | | 0,01 [5] |
          0151000 | a)Hrozny stolní a moštové | | | | | |
          0151010 | Hrozny stolní | | | | 0,2 | |
          0151020 | Hrozny moštové | | | | 0,01 [5] | |
          0152000 | b)Jahody | | | | 0,01 [5] | |
          0153000 | c)Ovoce z keřů | | | | 0,01 [5] | |
          0153010 | Ostružiny | | | | | |
          0153020 | Ostružiny ostružiníku ježiníku (Ostružino-maliny, Boysenovy ostružiny, morušky) | | | | | |
          0153030 | Maliny (Ostružiny ostružiníku japonského, arktické ostružiny/maliny (Rubus arcticus), nektarové maliny (Rubus arcticus x idaeus)) | | | | | |
          0153990 | Ostatní | | | | | |
          0154000 | d)Ostatní bobulové a drobné ovoce | | | | | |
          0154010 | Borůvky kanadské (Borůvky ) | | | | 0,01 [5] | |
          0154020 | Klikvy (Brusinky) | | | | 0,25 | |
          0154030 | Rybíz (červený, bílý a černý) | | | | 0,01 [5] | |
          0154040 | Angrešt (Včetně hybridů s jinými druhy rodu Ribes) | | | | 0,01 [5] | |
          0154050 | Šípky | | | | 0,01 [5] | |
          0154060 | Moruše (Plody planiky) | | | | 0,01 [5] | |
          0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu Actinidia arguta) | | | | 0,01 [5] | |
          0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku (rakytníku), hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného, jiné bobule rostoucí na stromech) | | | | 0,01 [5] | |
          0154990 | Ostatní | | | | 0,01 [5] | |
          0160000 | vi)Různé ovoce | 0,01 [5] | 0,01 [5] | 0,01 [5] | 0,01 [5] | 0,01 [5] |
          0161000 | a)s jedlou slupkou | | | | | |
          0161010 | Datle | | | | | |
          0161020 | Fíky | | | | | |
          0161030 | Stolní olivy | | | | | |
          0161040 | Kumkvaty (Marumi kumkvaty, nagami kumkvaty, limekvaty (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)) | | | | | |
          0161050 | Karamboly5 (Bilimbi) | | | | | |
          0161060 | Tomel5 (persimon) | | | | | |
          0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (Eugenia uniflora)) | | | | | |
          0161990 | Ostatní | | | | | |
          0162000 | b)s nejedlou slupkou, malé | | | | | |
          0162010 | Kiwi | | | | | |
          0162020 | Liči (Pulasan, rambutan, mangostan) | | | | | |
          0162030 | Mučenka (passiflora) | | | | | |
          0162040 | Opuncie | | | | | |
          0162050 | Zlatolist | | | | | |
          0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana) a mamej sapota) | | | | | |
          0162990 | Ostatní | | | | | |
          0163000 | c)s nejedlou slupkou, velké | | | | | |
          0163010 | Avokádo | | | | | |
          0163020 | Banány (Banány rajské, banány plantajny, kubánské banány) | | | | | |
          0163030 | Mango | | | | | |
          0163040 | Papája | | | | | |
          0163050 | Granátová jablka | | | | | |
          0163060 | Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama a jiné středně velké Annonnaceae) | | | | | |
          0163070 | Kvajávy (Červená pitaya neboli dračí ovoce (Hylocereus undatus)) | | | | | |
          0163080 | Ananas | | | | | |
          0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | | | | | |
          0163100 | Durian | | | | | |
          0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | | | | | |
          0163990 | Ostatní | | | | | |
          0200000 | 2.ZELENINA, ČERSTVÁ NEBO ZMRAZENÁ | | | | | |
          0210000 | i)Kořenová a hlíznatá zelenina | 0,01 [5] | 0,01 [5] | 0,01 [5] | 0,01 [5] | 0,01 [5] |
          0211000 | a)Brambory | | | | | |
          0212000 | b)Tropická kořenová a hlíznatá zelenina | | | | | |
          0212010 | Kasava (Taro (kolokázie jedlá), eddo, Xanthosoma sagittifolium) | | | | | |
          0212020 | Batáty | | | | | |
          0212030 | Jam (Smldinec (jicama), mexický jam) | | | | | |
          0212040 | Maranta | | | | | |
          0212990 | Ostatní | | | | | |
          0213000 | c)Ostatní kořenová a hlíznatá zelenina, kromě cukrové řepy | | | | | |
          0213010 | Řepa salátová | | | | | |
          0213020 | Mrkev | | | | | |
          0213030 | Celer bulvový | | | | | |
          0213040 | Křen (Kořeny děhele anděliky, kořeny libečku, kořeny hořce) | | | | | |
          0213050 | Topinambury | | | | | |
          0213060 | Pastinák | | | | | |
          0213070 | Petržel kořenová | | | | | |
          0213080 | Ředkve (Ředkev černá, daikon, ředkvička a podobné odrůdy, tygří ořech (Cyperus esculentus)) | | | | | |
          0213090 | Kozí brada (Hadí mord španělský, Scolymus hispanicus) | | | | | |
          0213100 | Tuřín | | | | | |
          0213110 | Vodnice | | | | | |
          0213990 | Ostatní | | | | | |
          0220000 | ii)Cibulová zelenina | 0,02 [5] | 0,02 [5] | 0,02 [5] | 0,02 [5] | 0,02 [5] |
          0220010 | Česnek | | | | | |
          0220020 | Cibule kuchyňská (Cibule kuchyňská) | | | | | |
          0220030 | Šalotka | | | | | |
          0220040 | Cibule jarní (Cibule zimní a podobné odrůdy) | | | | | |
          0220990 | Ostatní | | | | | |
          0230000 | iii)Plodová zelenina | 0,01 [5] | 0,01 [5] | 0,01 [5] | 0,01 [5] | 0,01 [5] |
          0231000 | a)Lilkovité | | | | | |
          0231010 | Rajčata (Rajčata třešňovitá, rajčenky, physalis, gojiberry, kustovnice (Lycium barbarum a L. chinense)) | | | | | |
          0231020 | Paprika zeleninová (Paprika chilli) | | | | | |
          0231030 | Lilek (Pepino) | | | | | |
          0231040 | Okra, tobolky ibišku jedlého | | | | | |
          0231990 | Ostatní | | | | | |
          0232000 | b)Tykvovité – s jedlou slupkou | | | | | |
          0232010 | Okurky salátové | | | | | |
          0232020 | Okurky nakládačky | | | | | |
          0232030 | Cukety (Tykev obecná, patizon) | | | | | |
          0232990 | Ostatní | | | | | |
          0233000 | c)Tykvovité – s nejedlou slupkou | | | | | |
          0233010 | Melouny cukrové (Kiwano) | | | | | |
          0233020 | Dýně (Tykev velkoplodá) | | | | | |
          0233030 | Melouny vodní | | | | | |
          0233990 | Ostatní | | | | | |
          0234000 | d)Kukuřice cukrová | | | | | |
          0239000 | e)Ostatní plodová zelenina | | | | | |
          0240000 | iv)Košťálová zelenina | 0,01 [5] | 0,01 [5] | 0,01 [5] | 0,01 [5] | 0,01 [5] |
          0241000 | a)Košťálová zelenina vytvářející růžice | | | | | |
          0241010 | Brokolice (Výhonky brokolice, čínská brokolice, rapini ) | | | | | |
          0241020 | Květák | | | | | |
          0241990 | Ostatní | | | | | |
          0242000 | b)Košťálová zelenina vytvářející hlávky | | | | | |
          0242010 | Kapusta růžičková | | | | | |
          0242020 | Zelí hlávkové (Špičaté zelí, červené zelí, kapusta hlávková, bílé zelí) | | | | | |
          0242990 | Ostatní | | | | | |
          0243000 | c)Košťálová zelenina listová | | | | | |
          0243010 | Pekingské zelí (Hořčice indická, čínské zelí (pak-choi, tai-goo-choi), choi sum, pekingské zelí (pe-tsai) ) | | | | | |
          0243020 | Kadeřávek (Kadeřavá kapusta, krmná kapusta, portugalský kadeřávek, portugalské zelí, jarmuz) | | | | | |
          0243990 | Ostatní | | | | | |
          0244000 | d)Kedlubny | | | | | |
          0250000 | v)Listová zelenina a čerstvé bylinky | 0,01 [5] | 0,01 [5] | 0,01 [5] | 0,01 [5] | 0,01 [5] |
          0251000 | a)Salát hlávkový a ostatní salátové rostliny, včetně čeledi Brassicacea | | | | | |
          0251010 | Polníček (Kozlíček polníček) | | | | | |
          0251020 | Salát (Salát hlávkový, lollo rosso, salát ledový, salát římský) | | | | | |
          0251030 | Endivie (Čekanka obecná, čekanka salátová červenolistá, čekanka hlávková, endivie kadeřavá, čekanka obecná listová) | | | | | |
          0251040 | Řeřicha setá | | | | | |
          0251050 | Barborka jarní | | | | | |
          0251060 | Roketa setá (Křez zední) | | | | | |
          0251070 | Červená hořčice | | | | | |
          0251080 | Listy a výhonky druhu Brassica spp. (Mizuna, listy hrachu a ředkve a ostatní mladé listy plodin druhu Brassica (plodiny sklizené v růstové fázi do 8 pravých listů)) | | | | | |
          0251990 | Ostatní | | | | | |
          0252000 | b)Špenát a podobná zelenina (listy) | | | | | |
          0252010 | Špenát (Novozélandský špenát (čtyřboč), špenát laskavce (amaranthus)) | | | | | |
          0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (Salsola soda)) | | | | | |
          0252030 | Mangold (řapíky) (Listy řepy salátové) | | | | | |
          0252990 | Ostatní | | | | | |
          0253000 | c)Listy révy vinné | | | | | |
          0254000 | d)Potočnice lékařská | | | | | |
          0255000 | e)Čekanka salátová | | | | | |
          0256000 | f)Čerstvé bylinky | | | | | |
          0256010 | Kerblík | | | | | |
          0256020 | Pažitka | | | | | |
          0256030 | Celerová nať (Nať fenyklu, koriandru, kopru, kmínu libeček, děhel andělika, čechřice vonná a jiné listy Apiacea) | | | | | |
          0256040 | Petrželová nať | | | | | |
          0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní) | | | | | |
          0256060 | Rozmarýn | | | | | |
          0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | | | | | |
          0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná) | | | | | |
          0256090 | Bobkový list | | | | | |
          0256100 | Estragon (Yzop) | | | | | |
          0256990 | Ostatní (Jedlé květy) | | | | | |
          0260000 | vi)Lusková zelenina (čerstvá) | 0,01 [5] | 0,01 [5] | 0,01 [5] | 0,01 [5] | 0,01 [5] |
          0260010 | Fazolové lusky (Zelené (francouzské) fazole, fazol obecný (keříčkový i pnoucí), fazol šarlatový, dlouhatec) | | | | | |
          0260020 | Vyluštěná fazolová semena (Boby, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazolka čínská) | | | | | |
          0260030 | Hrachové lusky (Hrách setý) | | | | | |
          0260040 | Vyluštěná hrachová zrna (Hrách rolní, hrách setý, cizrna) | | | | | |
          0260050 | Čočka | | | | | |
          0260990 | Ostatní | | | | | |
          0270000 | vii)Řapíkatá a stonková zelenina (čerstvá) | 0,01 [5] | 0,01 [5] | 0,01 [5] | 0,01 [5] | 0,01 [5] |
          0270010 | Chřest | | | | | |
          0270020 | Kardy | | | | | |
          0270030 | Celer řapíkatý | | | | | |
          0270040 | Fenykl sladký | | | | | |
          0270050 | Artyčoky | | | | | |
          0270060 | Pór | | | | | |
          0270070 | Reveň | | | | | |
          0270080 | Bambusové výhonky | | | | | |
          0270090 | Palmové vegetační vrcholy | | | | | |
          0270990 | Ostatní | | | | | |
          0280000 | viii)Houby | 0,01 [5] | 0,01 [5] | 0,01 [5] | 0,01 [5] | 0,01 [5] |
          0280010 | Pěstované (Pečárka polní, hlíva ústřičná, houževnatec jedlý (shitake)) | | | | | |
          0280020 | Volně rostoucí (Liška, lanýž, smrž jedlý, hřib) | | | | | |
          0280990 | Ostatní | | | | | |
          0290000 | ix)Chaluhy | 0,01 [5] | 0,01 [5] | 0,01 [5] | 0,01 [5] | 0,01 [5] |
          0300000 | 3.LUŠTĚNINY, SUCHÉ | 0,01 [5] | 0,01 [5] | 0,01 [5] | 0,01 [5] | 0,01 [5] |
          0300010 | Fazole (Boby, fazol obecný, zelené (francouzské) fazole, dlouhatec, fazol měsíční, fazol polní, fazolka čínská) | | | | | |
          0300020 | Čočka | | | | | |
          0300030 | Hrách (Cizrna, hrách polní, hrachor setý) | | | | | |
          0300040 | Vlčí bob | | | | | |
          0300990 | Ostatní | | | | | |
          0400000 | 4.OLEJNATÁ SEMENA, OLEJNATÉ PLODY | | | | | |
          0401000 | i)Olejnatá semena | 0,02 [5] | 0,02 [5] | 0,02 [5] | 0,02 [5] | 0,02 [5] |
          0401010 | Lněná semena | | | | | |
          0401020 | Jádra podzemnice olejné | | | | | |
          0401030 | Mák | | | | | |
          0401040 | Sezamová semena | | | | | |
          0401050 | Slunečnicová semena | | | | | |
          0401060 | Semena řepky (Divoký tuřín, řepice) | | | | | |
          0401070 | Sojové boby | | | | | |
          0401080 | Hořčičná semena | | | | | |
          0401090 | Bavlníková semena | | | | | |
          0401100 | Dýňová semena (Ostatní semena čeledi tykvovitých (cucurbitacea)) | | | | | |
          0401110 | Světlice barvířská | | | | | |
          0401120 | Brutnák | | | | | |
          0401130 | Lnička setá | | | | | |
          0401140 | Semena konopí | | | | | |
          0401150 | Skočec obecný | | | | | |
          0401990 | Ostatní | | | | | |
          0402000 | ii)Olejnaté plody | | | | | |
          0402010 | Olivy na olej | 0,01 [5] | 0,01 [5] | 0,01 [5] | 0,01 [5] | 0,01 [5] |
          0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | 0,02 [5] | 0,02 [5] | 0,02 [5] | 0,02 [5] | 0,02 [5] |
          0402030 | Plody palmy olejové | 0,02 [5] | 0,02 [5] | 0,02 [5] | 0,02 [5] | 0,02 [5] |
          0402040 | Kapok | 0,02 [5] | 0,02 [5] | 0,02 [5] | 0,02 [5] | 0,02 [5] |
          0402990 | Ostatní | 0,02 [5] | 0,02 [5] | 0,02 [5] | 0,05 [5] | 0,02 [5] |
          0500000 | 5.OBILOVINY | 0,01 [5] | 0,01 [5] | 0,01 [5] | 0,01 [5] | 0,01 [5] |
          0500010 | Ječmen | | | | | |
          0500020 | Pohanka (Laskavec (amaranthus), merlík (quinoa)) | | | | | |
          0500030 | Kukuřice | | | | | |
          0500040 | Proso (Bér vlašský, milička) | | | | | |
          0500050 | Oves | | | | | |
          0500060 | Rýže | | | | | |
          0500070 | Žito | | | | | |
          0500080 | Čirok | | | | | |
          0500090 | Pšenice (Špalda, žitovec (tritikale)) | | | | | |
          0500990 | Ostatní | | | | | |
          0600000 | 6.ČAJ, KÁVA, BYLINNÉ ČAJE A KAKAO | 0,05 [5] | 0,05 [5] | 0,05 [5] | 0,05 [5] | 0,05 [5] |
          0610000 | i)Čaj (sušené lístky a stonky, fermentované nebo nefermentované, čajovníku Camellia sinensis) | | | | | |
          0620000 | ii)Kávová zrna | | | | | |
          0630000 | iii)Bylinné čaje (sušené) | | | | | |
          0631000 | a)Květy | | | | | |
          0631010 | Květ heřmánku | | | | | |
          0631020 | Květ ibišku | | | | | |
          0631030 | Květní lístky růže | | | | | |
          0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (Sambucus nigra)) | | | | | |
          0631050 | Lípa | | | | | |
          0631990 | Ostatní | | | | | |
          0632000 | b)Listy | | | | | |
          0632010 | List jahodníku | | | | | |
          0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | | | | | |
          0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | | | | | |
          0632990 | Ostatní | | | | | |
          0633000 | c)Kořeny | | | | | |
          0633010 | Kořen kozlíku lékařského | | | | | |
          0633020 | Kořen všehoje ženšenového | | | | | |
          0633990 | Ostatní | | | | | |
          0639000 | d)Ostatní bylinné čaje | | | | | |
          0640000 | iv)Kakao (fermentované boby) | | | | | |
          0650000 | v)Rohovník (svatojánský chléb) | | | | | |
          0700000 | 7.CHMEL (sušený), včetně chmelových pelet a nekoncentrovaného prachu | 0,05 [5] | 0,05 [5] | 0,05 [5] | 0,05 [5] | 0,05 [5] |
          0800000 | 8.KOŘENÍ | 0,05 [5] | 0,05 [5] | 0,05 [5] | 0,05 [5] | 0,05 [5] |
          0810000 | i)Semena | | | | | |
          0810010 | Anýz | | | | | |
          0810020 | Kmín černý | | | | | |
          0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | | | | | |
          0810040 | Semena koriandru | | | | | |
          0810050 | Semena kmínu | | | | | |
          0810060 | Semena kopru | | | | | |
          0810070 | Semena fenyklu | | | | | |
          0810080 | Pískavice řecké seno | | | | | |
          0810090 | Muškátové oříšky | | | | | |
          0810990 | Ostatní | | | | | |
          0820000 | ii)Plody a bobule | | | | | |
          0820010 | Nové koření | | | | | |
          0820020 | Anýzový (japonský) pepř | | | | | |
          0820030 | Kmín | | | | | |
          0820040 | Kardamom | | | | | |
          0820050 | Jalovcové bobule | | | | | |
          0820060 | Pepř, černý a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | | | | | |
          0820070 | Vanilkové lusky | | | | | |
          0820080 | Tamarindy (indické datle) | | | | | |
          0820990 | Ostatní | | | | | |
          0830000 | iii)Kůra | | | | | |
          0830010 | Skořice (Skořice čínská ) | | | | | |
          0830990 | Ostatní | | | | | |
          0840000 | iv)Kořeny nebo oddenky | | | | | |
          0840010 | Lékořice | | | | | |
          0840020 | Zázvor | | | | | |
          0840030 | Kurkuma | | | | | |
          0840040 | Křen | | | | | |
          0840990 | Ostatní | | | | | |
          0850000 | v)Pupeny | | | | | |
          0850010 | Hřebíček | | | | | |
          0850020 | Kapary | | | | | |
          0850990 | Ostatní | | | | | |
          0860000 | vi)Blizny | | | | | |
          0860010 | Šafrán | | | | | |
          0860990 | Ostatní | | | | | |
          0870000 | vii)Semenné míšky | | | | | |
          0870010 | Muškátový květ | | | | | |
          0870990 | Ostatní | | | | | |
          0900000 | 9.CUKRONOSNÉ ROSTLINY | 0,01 [5] | 0,01 [5] | 0,01 [5] | 0,01 [5] | 0,01 [5] |
          0900010 | Cukrová řepa (kořen) | | | | | |
          0900020 | Cukrová třtina | | | | | |
          0900030 | Kořen čekanky | | | | | |
          0900990 | Ostatní | | | | | |
          1000000 | 10.PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU – SUCHOZEMŠTÍ ŽIVOČICHOVÉ | 0,02 [5] | 0,01 [5] | 0,05 [5] | 0,01 [5] | 0,05 [5] |
          1010000 | i)Maso, masné polotovary, droby, krev a živočišné tuky, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, solené, ve slaném nálevu, sušené, uzené či zpracované na moučku nebo jídla jiné zpracované produkty, například klobásy a potravinové polotovary z nich vyrobené | | | | | |
          1011000 | a)Prasata | | | | | |
          1011010 | Maso | | | | | |
          1011020 | Tuk bez libového masa | | | | | |
          1011030 | Játra | | | | | |
          1011040 | Ledviny | | | | | |
          1011050 | Poživatelné droby | | | | | |
          1011990 | Ostatní | | | | | |
          1012000 | b)Hovězí dobytek | | | | | |
          1012010 | Maso | | | | | |
          1012020 | Tuk | | | | | |
          1012030 | Játra | | | | | |
          1012040 | Ledviny | | | | | |
          1012050 | Poživatelné droby | | | | | |
          1012990 | Ostatní | | | | | |
          1013000 | c)Ovce | | | | | |
          1013010 | Maso | | | | | |
          1013020 | Tuk | | | | | |
          1013030 | Játra | | | | | |
          1013040 | Ledviny | | | | | |
          1013050 | Poživatelné droby | | | | | |
          1013990 | Ostatní | | | | | |
          1014000 | d)Kozy | | | | | |
          1014010 | Maso | | | | | |
          1014020 | Tuk | | | | | |
          1014030 | Játra | | | | | |
          1014040 | Ledviny | | | | | |
          1014050 | Poživatelné droby | | | | | |
          1014990 | Ostatní | | | | | |
          1015000 | e)Koně, osli, muly a mezci | | | | | |
          1015010 | Maso | | | | | |
          1015020 | Tuk | | | | | |
          1015030 | Játra | | | | | |
          1015040 | Ledviny | | | | | |
          1015050 | Poživatelné droby | | | | | |
          1015990 | Ostatní | | | | | |
          1016000 | f)Drůbež – kuřata, husy, kachny, krocani a perličky, pštrosi, holubi | | | | | |
          1016010 | Maso | | | | | |
          1016020 | Tuk | | | | | |
          1016030 | Játra | | | | | |
          1016040 | Ledviny | | | | | |
          1016050 | Poživatelné droby | | | | | |
          1016990 | Ostatní | | | | | |
          1017000 | g)Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani) | | | | | |
          1017010 | Maso | | | | | |
          1017020 | Tuk | | | | | |
          1017030 | Játra | | | | | |
          1017040 | Ledviny | | | | | |
          1017050 | Poživatelné droby | | | | | |
          1017990 | Ostatní | | | | | |
          1020000 | ii)Mléko a smetana, nezahuštěné, bez přídavku cukru a sladidel, máslo a jiné tuky získané z mléka, sýry a tvaroh | | | | | |
          1020010 | Kravské | | | | | |
          1020020 | Ovčí | | | | | |
          1020030 | Kozí | | | | | |
          1020040 | Kobylí | | | | | |
          1020990 | Ostatní | | | | | |
          1030000 | iii)Vejce ptáků, čerstvá, konzervovaná nebo vařená vejce bez skořápek a vaječné žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo sladidla | | | | | |
          1030010 | Slepičí | | | | | |
          1030020 | Kachní | | | | | |
          1030030 | Husí | | | | | |
          1030040 | Křepelčí | | | | | |
          1030990 | Ostatní | | | | | |
          1040000 | iv)Med (Mateří kašička, pyl) | | | | | |
          1050000 | v)Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli) | | | | | |
          1060000 | vi)Hlemýždi | | | | | |
          1070000 | vii)Ostatní produkty ze suchozemských živočichů | | | | | |
          (3) V příloze III části B se sloupce pro aldikarb, bromopropylát, chlorfenvinfos, endosulfan, EPTC, ethion, fenthion, methidathion, simazin a triforin nahrazují tímto:
          "Rezidua pesticidů a maximální limity reziduí (mg/kg)
          [6] []
          (F) = rozpustné v tuku"
          Číselný kód | Skupiny a příklady jednotlivých produktů, na něž se vztahují maximální limity reziduí [6] | Aldikarb (suma aldikarbu, jeho sulfoxidu a sulfonu, vyjádřeno jako aldikarb) | Bromopropylát (F) | Chlorfenvinfos (F) | Endosulfan (suma alfa- a betaizomerů a endosulfan sulfátu | Ethion | Fenthion (fenthion a jeho kyslíkatý analog, jejich sulfoxidy a sulfony vyjádřené jako fenthion) (F) | Methidathion | Triforin |
          0130040 | Mišpule | 0,02 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,05 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,03 | 0,01 [7] |
          0130050 | Lokvát (mišpule japonská) | 0,02 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,05 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,03 | 0,01 [7] |
          0154050 | Šípky | 0,02 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,05 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,01 [7] |
          0154060 | Moruše (Plody planiky) | 0,02 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,05 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,01 [7] |
          0154070 | Azarole (neapolská mišpule) (Plody druhu Actinidia arguta) | 0,02 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,05 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,01 [7] |
          0154080 | Bezinky (Černé jeřabiny, oskeruše, plody řešetláku (rakytníku), hlohu, jeřábu pravého, jeřábu obecného, jiné bobule rostoucí na stromech) | 0,02 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,05 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,01 [7] |
          0161050 | Karamboly5 (Bilimbi) | 0,02 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,05 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,01 [7] |
          0161060 | Tomel5 (persimon) | 0,02 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,05 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,01 [7] |
          0161070 | Jambolan (hřebíčkovec jávský) (Vodní jablko, malajské jablko, pomarosa, grumichama, surinamská třešeň (Eugenia uniflora)) | 0,02 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,05 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,01 [7] |
          0162040 | Opuncie | 0,02 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,05 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,01 [7] |
          0162050 | Zlatolist | 0,02 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,05 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,01 [7] |
          0162060 | Tomel viržinský (kaki) (Tomel, kasimiroa jedlá, sapota zelená (Calocarpum viride), sapota žlutá (Pouteria campechiana) a mamej sapota) | 0,02 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,05 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,01 [7] |
          0163060 | Čerimoja (Annona reticulata, skořicové jablko (Annona squamosa), ilama a jiné středně velké Annonnaceae) | 0,02 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,05 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,01 [7] |
          0163070 | Kvajávy (Červená pitaya neboli dračí ovoce (Hylocereus undatus)) | 0,02 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,05 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,01 [7] |
          0163090 | Chlebovník (Jackfruit (jeky)) | 0,02 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,05 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,01 [7] |
          0163100 | Durian | 0,02 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,05 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,01 [7] |
          0163110 | Anona ostnitá (guanabana) | 0,02 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,05 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,01 [7] |
          0212040 | Maranta | 0,02 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,05 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,01 [7] |
          0251050 | Barborka jarní | 0,02 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,05 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,01 [7] |
          0251070 | Červená hořčice | 0,02 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,05 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,01 [7] |
          0252020 | Šrucha (Batolka prorostlá, šrucha zelná, šrucha obecná, šťavel, slanorožec, Agretti (Salsola soda)) | 0,02 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,05 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,01 [7] |
          0253000 | c)Listy révy vinné | 0,02 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,05 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,01 [7] |
          0256050 | Šalvěj (Saturejka zahradní, marulka lesní) | 0,02 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,05 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,01 [7] |
          0256060 | Rozmarýn | 0,02 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,05 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,01 [7] |
          0256070 | Tymián (Majoránka, dobromysl (oregáno)) | 0,02 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,05 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,01 [7] |
          0256080 | Bazalka (Meduňka lékařská, máta, máta peprná) | 0,02 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,05 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,01 [7] |
          0256090 | Bobkový list | 0,02 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,05 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,01 [7] |
          0256100 | Estragon (Yzop) | 0,02 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,05 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,01 [7] |
          0270080 | Bambusové výhonky | 0,02 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,05 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,01 [7] |
          0270090 | Palmové vegetační vrcholy | 0,02 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,05 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,01 [7] |
          0290000 | ix)Chaluhy | 0,02 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,05 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,02 | 0,01 [7] |
          0401110 | Světlice barvířská | 0,05 [7] | 0,02 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,02 [7] | 0,02 [7] | 0,05 [7] | 0,02 [7] |
          0401120 | Brutnák | 0,05 [7] | 0,02 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,02 [7] | 0,02 [7] | 0,05 [7] | 0,02 [7] |
          0401130 | Lnička setá | 0,05 [7] | 0,02 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,02 [7] | 0,02 [7] | 0,05 [7] | 0,02 [7] |
          0401150 | Skočec obecný | 0,05 [7] | 0,02 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,02 [7] | 0,02 [7] | 0,05 [7] | 0,02 [7] |
          0402020 | Palmové ořechy (jádra plodů palmy olejové) | 0,05 [7] | 0,02 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,02 [7] | 0,02 [7] | 0,05 [7] | 0,02 [7] |
          0402030 | Plody palmy olejové | 0,05 [7] | 0,02 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,02 [7] | 0,02 [7] | 0,05 [7] | 0,02 [7] |
          0402040 | Kapok | 0,05 [7] | 0,02 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,02 [7] | 0,02 [7] | 0,05 [7] | 0,02 [7] |
          0620000 | ii)Kávová zrna | 0,1 | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0630000 | iii)Bylinné čaje (sušené) | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0631000 | a)Květy | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0631010 | Květ heřmánku | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0631020 | Květ ibišku | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0631030 | Květní lístky růže | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0631040 | Květ jasmínu (Květy černého bezu (Sambucus nigra)) | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0631050 | Lípa | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0631990 | Ostatní | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0632000 | b)Listy | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0632010 | List jahodníku | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0632020 | List rostliny rooibos (Listy ginkgo) | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0632030 | Cesmína paraguayská (maté) | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0632990 | Ostatní | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0633000 | c)Kořeny | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0633010 | Kořen kozlíku lékařského | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0633020 | Kořen všehoje ženšenového | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0633990 | Ostatní | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0639000 | d)Ostatní bylinné čaje | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0640000 | iv)Kakao (fermentované boby) | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0650000 | v)Rohovník (svatojánský chléb) | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0800000 | 8.KOŘENÍ | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | | | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0810000 | i)Semena | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 1 | 3 | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0810010 | Anýz | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 1 | 3 | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0810020 | Kmín černý | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 1 | 3 | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0810030 | Celerová semena (Semena libečku) | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 1 | 3 | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0810040 | Semena koriandru | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 1 | 3 | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0810050 | Semena kmínu | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 1 | 3 | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0810060 | Semena kopru | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 1 | 3 | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0810070 | Semena fenyklu | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 1 | 3 | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0810080 | Pískavice řecké seno | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 1 | 3 | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0810090 | Muškátové oříšky | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 1 | 3 | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0810990 | Ostatní | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 1 | 3 | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0820000 | ii)Plody a bobule | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 5 | 5 | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0820010 | Nové koření | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 5 | 5 | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0820020 | Anýzový (japonský) pepř | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 5 | 5 | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0820030 | Kmín | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 5 | 5 | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0820040 | Kardamom | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 5 | 5 | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0820050 | Jalovcové bobule | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 5 | 5 | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0820060 | Pepř, černý a bílý (Pepř dlouhý, pepř růžový) | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 5 | 5 | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0820070 | Vanilkové lusky | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 5 | 5 | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0820080 | Tamarindy (indické datle) | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 5 | 5 | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0820990 | Ostatní | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 5 | 5 | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0830000 | iii)Kůra | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0830010 | Skořice (Skořice čínská) | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0830990 | Ostatní | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0840000 | iv)Kořeny nebo oddenky | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,5 | 0,3 | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0840010 | Lékořice | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,5 | 0,3 | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0840020 | Zázvor | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,5 | 0,3 | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0840030 | Kurkuma | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,5 | 0,3 | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0840040 | Křen | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,5 | 0,3 | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0840990 | Ostatní | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,5 | 0,3 | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0850000 | v)Pupeny | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0850010 | Hřebíček | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0850020 | Kapary | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0850990 | Ostatní | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0860000 | vi)Blizny | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0860010 | Šafrán | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0860990 | Ostatní | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0870000 | vii)Semenné míšky | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0870010 | Muškátový květ | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0870990 | Ostatní | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] | 0,05 [7] | 0,1 [7] | 0,05 [7] |
          0900000 | 9.CUKRONOSNÉ ROSTLINY | | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,05 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,01 [7] |
          0900010 | Cukrová řepa (kořen) | 0,05 | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,05 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,01 [7] |
          0900020 | Cukrová třtina | 0,02 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,05 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,01 [7] |
          0900030 | Kořen čekanky | 0,02 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,05 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,01 [7] |
          0900990 | Ostatní | 0,02 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,05 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,01 [7] |
          1015000 | e)Koně, osli, muly a mezci | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,02 [7] | 0,01 [7] |
          1015010 | Maso | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,02 [7] | 0,01 [7] |
          1015020 | Tuk | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,02 [7] | 0,01 [7] |
          1015030 | Játra | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,02 [7] | 0,01 [7] |
          1015040 | Ledviny | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,02 [7] | 0,01 [7] |
          1015050 | Poživatelné droby | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,02 [7] | 0,01 [7] |
          1015990 | Ostatní | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,02 [7] | 0,01 [7] |
          1017000 | g)Ostatní hospodářská zvířata (Králíci, klokani) | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,02 [7] | 0,01 [7] |
          1017010 | Maso | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,02 [7] | 0,01 [7] |
          1017020 | Tuk | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,02 [7] | 0,01 [7] |
          1017030 | Játra | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,02 [7] | 0,01 [7] |
          1017040 | Ledviny | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,02 [7] | 0,01 [7] |
          1017050 | Poživatelné droby | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,02 [7] | 0,01 [7] |
          1017990 | Ostatní | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,02 [7] | 0,01 [7] |
          1030020 | Kachní | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,01 [7] |
          1030030 | Husí | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,01 [7] |
          1030040 | Křepelčí | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,01 [7] |
          1030990 | Ostatní | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,05 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,01 [7] |
          1040000 | iv)Med (Mateří kašička, pyl) | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,01 [7] |
          1050000 | v)Obojživelníci a plazi (Žabí stehýnka, krokodýli) | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,01 [7] |
          1060000 | vi)Hlemýždi | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,01 [7] |
          1070000 | vii)Ostatní produkty ze suchozemských živočichů | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,01 [7] | 0,02 [7] | 0,01 [7] |
          [1] Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba odkázat k příloze I.
          [**] Označuje mez stanovitelnosti.
          [***] Kombinace pesticid-kód, na které se vztahuje MLR stanovený v příloze III část B.
          [4] Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba odkázat k příloze I.
          [*****] Označuje mez stanovitelnosti."
          [6] Pokud jde o úplný seznam produktů rostlinného a živočišného původu, na něž se vztahují MLR, je třeba odkázat k příloze I.
          [] Označuje mez stanovitelnosti.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.