Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 311/2011 ze dne 31. března 2011 , kterým se nahrazuje příloha I nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 311/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 311/2011
          ze dne 31. března 2011,
          kterým se nahrazuje příloha I nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 673/2005 ze dne 25. dubna 2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických [1], a zejména na článek 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V důsledku toho, že Spojené státy neuvedly zákon o kompenzaci trvajícího dumpingu a subvencí (Continued Dumping and Subsidy Offset Act, dále jen "CDSOA") do souladu se svými závazky podle dohod v rámci Světové obchodní organizace (WTO), uložilo nařízení (ES) č. 673/2005 od 1. května 2005 15 % dodatečné valorické clo na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických. V souladu s povolením WTO pozastavit používání celních koncesí vůči Spojeným státům upraví Komise každý rok rozsah pozastavení podle úrovně zrušení nebo zmenšení výhod způsobeného v daném období CDSOA Společenství.
          (2) Vyplacené částky podle CDSOA v posledním roce, za který jsou údaje k dispozici, se týkají rozdělení antidumpingových a vyrovnávacích cel vybraných v průběhu rozpočtového roku 2010 (od 1. října 2009 do 30. září 2010). Na základě údajů zveřejněných Úřadem Spojených států amerických pro cla a ochranu hranic (United States‘ Customs and Border Protection) je úroveň zrušení nebo zmenšení výhod pro Evropskou unii vypočtena na částku 9,96 milionu USD.
          (3) Vzhledem k tomu, že se úroveň zrušení nebo zmenšení výhod a v důsledku toho rozsah pozastavení snížily, mělo by být 19 produktů uvedených v příloze II, které byly v roce 2010 přidány na seznam v příloze I nařízení (ES) č. 673/2005, nejprve odstraněno ze seznamu v příloze I uvedeného nařízení. Jedenáct produktů uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 673/2005 by tedy mělo být z přílohy I uvedeného nařízení odstraněno, a to podle pořadí na uvedeném seznamu.
          (4) Dopad 15 % dodatečného valorického cla na dovoz produktů, které pocházejí ze Spojených států a jsou uvedeny v pozměněné příloze I, představuje v průběhu jednoho roku hodnotu obchodu, která nepřesahuje 9,96 milionu USD.
          (5) Aby bylo zajištěno, že při celním odbavení zboží vyňatého z působnosti 15 % dodatečného valorického cla nebude docházet k prodlevám, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem svého vyhlášení.
          (6) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro odvetná obchodní opatření,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I nařízení (ES) č. 673/2005 se nahrazuje textem přílohy tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se od 1. května 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 31. března 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 110, 30.4.2005, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          "PŘÍLOHA I
          Produkty, na které se uplatní dodatečná cla, jsou určeny svými osmimístnými kódy KN. Popis produktů zařazených do těchto kódů se nachází v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku [1] ve znění nařízení Rady (ES) č. 493/2005 [2].
          07104000
          90031930
          87051000
          [1] Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 82, 31.3.2005, s. 1."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.