Nařízení Komise (EU) č. 312/2011 ze dne 30. března 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 312/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 312/2011
          ze dne 30. března 2011
          o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku [1], a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.
          (2) Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.
          (3) Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.
          (4) Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, týkající se zařazení zboží do kombinované nomenklatury, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství [2].
          (5) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.
          Článek 2
          Závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, které nejsou v souladu s tímto nařízením, lze nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 30. března 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          Algirdas Šemeta
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Popis zboží | Zařazení (kód KN) | Odůvodnění |
          (1) | (2) | (3) |
          1.Výrobek (tzv. "ultrazvukový vysílač") sestávající z piezoelektrického prvku ve tvaru keramického kotouče, ke kterému je připevněna kovová membrána s radiálně orientovaným kuželem. Celek je připevněn k základové desce a je zasazen do plastového pouzdra s propojovacími kolíky.Střídavý proud způsobuje oscilaci piezoelektrického prvku, čímž se vytvářejí ultrazvukové vlny (pro lidské ucho neslyšitelné), které jsou přenášeny vzduchem. Výrobek tedy převádí elektrické signály na ultrazvukové vlny.Výrobek se používá pro různé účely včetně měření vzdálenosti v parkovacích asistentech, monitorování prostoru u autoalarmů a měření hladiny kapalin v některých výrobcích. | 85489090 | Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 8548, 854890 a 85489090. Protože výrobek nelze považovat za část nebo součást konkrétního stroje třídy XVI, zařazení na základě poznámky 2 ke třídě XVI je vyloučeno. Protože výrobek nelze považovat za část nebo součást konkrétního nástroje nebo přístroje kapitoly 90, zařazení na základě poznámky 2 ke kapitole 90 je také vyloučeno. Výrobek je elektrickou částí nebo součástí strojů nebo přístrojů, jinde v kapitole 85 neuvedenou ani nezahrnutou. Výrobek je tedy nutno zařadit do kódu KN 85489090. |
          2.Výrobek (tzv. "ultrazvukový přijímač") sestávající z piezoelektrického prvku ve tvaru keramického kotouče, ke kterému je připevněna kovová membrána s radiálně orientovaným kuželem. Celek je připevněn k základové desce a je zasazen do plastového pouzdra s propojovacími kolíky.Ultrazvukové vlny (pro lidské ucho neslyšitelné) způsobují, že piezoelektrický prvek osciluje a převádí tyto vlny na elektrické signály.Výrobek se používá pro různé účely včetně měření vzdálenosti v parkovacích asistentech, monitorování prostoru u autoalarmů a měření hladiny kapalin v některých výrobcích. | 85489090 | Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 8548, 854890 a 85489090. Protože výrobek nelze považovat za část nebo součást konkrétního stroje třídy XVI, zařazení na základě poznámky 2 ke třídě XVI je vyloučeno. Protože výrobek nelze považovat za část nebo součást konkrétního nástroje nebo přístroje kapitoly 90, zařazení na základě poznámky 2 ke kapitole 90 je také vyloučeno. Výrobek je elektrickou částí nebo součástí strojů nebo přístrojů, jinde v kapitole 85 neuvedenou ani nezahrnutou. Výrobek je tedy nutno zařadit do kódu KN 85489090. |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.