Nařízení Komise (EU) č. 314/2011 ze dne 30. března 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 314/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 314/2011
          ze dne 30. března 2011
          o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku [1], a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.
          (2) Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.
          (3) Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.
          (4) Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, týkající se zařazení zboží do kombinované nomenklatury, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství [2].
          (5) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.
          Článek 2
          Závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, které nejsou v souladu s tímto nařízením, lze nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 30. března 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          Algirdas Šemeta
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Popis zboží | Klasifikace (kód KN) | Odůvodnění |
          (1) | (2) | (3) |
          Přístroj (tzv. "infračervená termovizní kamera") k zachycování snímků infračerveného záření pomocí mikrobolometru, který tyto snímky zobrazuje v barvách představujících různé teploty, o rozměrech zhruba 26 × 8 × 11 cm. Přístroj obsahuje: oddělitelné čočky,mikrobolometr s rozlišením 160 × 120 pixelů, schopný měřit teploty v rozsahu od – 20 °C do 250 °C,barevný displej z tekutých krystalů (LCD) s rozlišením 320 × 240 pixelů a úhlopříčkou obrazovky přibližně 7 cm (2,5 palců) apaměť k uložení až 200 snímků ve formátu JPEG.Mikrobolometr je teplotní snímač, který se používá v kameře jako detektor a poskytuje snímky o 19200 pixelech, kde každý pixel představuje výsledek měření teploty. Snímek je zobrazen v různých barvách, které představují různé naměřené teploty, společně se svislou stupnicí ukazující nejvyšší a nejnižší teplotu zvoleného teplotního rozmezí a barevnou škálu odshora dolů. Přístroj je rovněž schopen měřit teplotu určitého bodu a zobrazit výsledek na teplotní stupnici. Přístroj se používá při preventivní údržbě k detekci závad na konstrukci nebo izolaci či úniku tepla. | 90251920 | Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 9025, 902519 a 90251920. Vzhledem k tomu, že přístroj je schopen měřit teplotu a naměřené hodnoty zobrazuje v číslech, což je funkce spadající do čísla 9025, zařazení do čísla 8525 jako kamera je vyloučeno (viz rovněž vysvětlivky ke KN k číslu 8525). Účelem přístroje není měřit nebo kontrolovat množství tepla, nýbrž zjišťovat úroveň infračerveného záření (teplotní měření), jeho zařazení do čísla 9027 je proto vyloučeno. Vzhledem ke svým vlastnostem se proto přístroj zařazuje do kódu KN 90251920 jako teploměr. |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.