Nařízení Komise (EU) č. 316/2011 ze dne 30. března 2011 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 316/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 316/2011
          ze dne 30. března 2011
          o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku [1], a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení (EHS) č. 2658/87, je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.
          (2) Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.
          (3) Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.
          (4) Je vhodné umožnit, aby oprávněná osoba mohla závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, týkající se zařazení zboží do kombinované nomenklatury, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství [2].
          (5) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.
          Článek 2
          Závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané celními orgány členských států, které nejsou v souladu s tímto nařízením, lze nadále používat po dobu tří měsíců podle čl. 12 odst. 6 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 30. března 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          Algirdas Šemeta
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Popis zboží | Zařazení (kód KN) | Odůvodnění |
          (1) | (2) | (3) |
          Použité užitkové vozidlo s rozšiřitelnou korbou pro náklad na přepravu osob a zboží (tzv. "víceúčelové vozidlo") s dieselovým motorem s obsahem válců 3200 cm3, automatickou převodovkou, pohonem všech čtyř kol (4 × 4) a rozvorem kol o délce 320 cm. Skládá se z: čtyřdveřové kabiny vybavené dvěma řadami sedadel pro 5 osob, včetně řidiče. Kabina má luxusní interiér s elektricky nastavitelnými koženými sedadly, tříbodovými bezpečnostními pásy za sedadlem řidiče, elektricky obsluhovatelnými okny a klimatizací. Je vybavena rozhlasovým přijímačem, satelitním navigačním systémem a přehrávačem CD/DVD,otevřené plošiny pro náklad s vnitřní délkou 156 cm. Postranice a zadní část pro náklad mají výšku 50 cm. Postranice jsou vybaveny úchyty na upevnění nákladu. Délka nákladního prostoru se může otevřením zadní části a zdvižením prvku, který tvoří bariéru, zvětšit na 206 cm. | 87033390 | Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 8703, 870333 a 87033390. Zařazení pod číslo 8704 jako motorové vozidlo pro přepravu nákladu je vyloučeno vzhledem k zamýšlenému využití, které je neoddělitelnou součástí jeho objektivních vlastností a celkového vzhledu, neboť jde o vozidlo určené zejména k přepravě osob. Maximální vnitřní délka povrchu plochy pro přepravu zboží je po zavření omezena postranicemi a zadní částí. (Viz rovněž vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 8703a vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře k číslu 8703.). Vozidlo je tedy třeba zařadit do kódu KN 87033390jako použité motorové vozidlo konstruované především pro přepravu osob. |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.