Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 321/2011 ze dne 1. dubna 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 10/2011, pokud jde o omezení používání bisfenolu A v plastových kojeneckých láhvích Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 321/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 321/2011
          ze dne 1. dubna 2011,
          kterým se mění nařízení (EU) č. 10/2011, pokud jde o omezení používání bisfenolu A v plastových kojeneckých láhvích
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS [1], a zejména na čl. 18 odst. 3 uvedeného nařízení,
          po konzultaci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Směrnice Komise 2011/8/EU [2] pozměnila směrnici 2002/72/ES [3] o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, která omezuje používání bisfenolu A (2,2-bis(4-hydroxyphenyl)propanu) v polykarbonátových kojeneckých láhvích.
          (2) Ode dne 1. května 2011 bude směrnice 2002/72/ES nahrazena nařízením Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami [4].
          (3) Nařízení (EU) č. 10/2011 neobsahuje omezení týkající se bisfenolu A, která byla zavedena ve směrnici 2002/72/ES směrnicí 2011/8/EU.
          (4) Nařízení (EU) č. 10/2011 by tudíž mělo být změněno tak, aby odráželo omezení používání bisfenolu A.
          (5) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V tabulce 1 přílohy I nařízení (EU) č. 10/2011, v položce týkající se látky číslo 151 s názvem "2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan" se ve sloupci 10 (Omezení a specifikace) vkládá nový text, který zní:
          "Nepoužívat při výrobě polykarbonátových kojeneckých [*****] lahví [******].
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Pro zákaz výroby materiálů a předmětů z plastů, které jsou určeny pro styk s potravinami a nejsou v souladu s tímto nařízením, se použije ode dne 1. května 2011.
          Pro zákaz uvádění na trh a dovozu do Unie týkající se materiálů a předmětů z plastů, které nejsou v souladu s tímto nařízením, se použije ode dne 1. června 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 1. dubna 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. 4.
          [2] Úř. věst. L 26, 29.1.2011, s. 11.
          [3] Úř. věst. L 220, 15.8.2002, s. 18.
          [4] Úř. věst. L 12, 15.1.2011, s. 1.
          [*****] Kojenec je definován v článku 2 směrnice 2006/141/ES.
          [******] Toto omezení se použije ode dne 1. května 2011, pokud jde o výrobu, a ode dne 1. června 2011, pokud jde o uvedení na trh a dovoz do Unie."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.