Nařízení Komise (EU) č. 328/2011 ze dne 5. dubna 2011 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiky příčin smrti Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 328/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 328/2011
          ze dne 5. dubna 2011,
          kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiky příčin smrti
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [1], a zejména na čl. 9 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 1338/2008 stanoví společný rámec pro systematické vypracovávání evropských statistik v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
          (2) Podle čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1338/2008 je třeba stanovit prováděcí opatření pro upřesnění předávaných údajů a metadat týkajících se příčin smrti uvedených v příloze III uvedeného nařízení a pro určení referenčních období a intervalů pro poskytování těchto údajů.
          (3) S důvěrnými údaji předávanými Komisi (Eurostatu) členskými státy musí být nakládáno v souladu se zásadou statistické důvěrnosti, jak je stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice [2], a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů [3].
          (4) V souladu s článkem 6 nařízení (ES) č. 1338/2008 byla provedena a vyhodnocena analýza nákladů a přínosů.
          (5) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro evropský statistický systém,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Oblast působnosti
          Evropské statistiky v oblasti příčin smrti sestávají z údajů týkajících se všech zaznamenaných úmrtí a mrtvě narozených dětí v jednotlivých členských státech, přičemž se rozlišují rezidenti od nerezidentů.
          Článek 2
          Definice
          Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
          a) "úmrtím" trvalé vymizení všech známek života v libovolném okamžiku po živém narození (postnatální selhání vitálních funkcí bez možnosti opětovného oživení). Tato definice nezahrnuje mrtvě narozené děti;
          b) "mrtvě narozeným dítětem" úmrtí plodu, jmenovitě úmrtí počatého plodu, ke kterému došlo před úplným vypuzením či vynětím z těla matky, bez ohledu na dobu trvání těhotenství. Smrt je indikována skutečností, že po oddělení od matky plod nedýchá ani nevykazuje jiné známky života, jako například srdeční akci, pulzaci pupečníku nebo aktivní pohyby kosterního svalstva;
          c) "gestačním stářím" doba trvání těhotenství měřená od prvního dne poslední normální menstruace. Gestační stáří se vyjadřuje v ukončených dnech nebo ukončených týdnech;
          d) "úmrtím novorozence" úmrtí živě narozeného dítěte, které nastane v průběhu prvních 28 ukončených dnů života (dny 0–27);
          e) "paritou" počet předchozích porodů živě nebo mrtvě narozených dětí (0, 1, 2, 3 nebo více živě nebo mrtvě narozených dětí);
          f) "ostatními úmrtími" úmrtí, která nastala po novorozeneckém období, tedy po ukončeném 28 dni života;
          g) "hlavní příčinou smrti" nemoc nebo úraz, jež přivodily sled patologických událostí vedoucích přímo ke smrti, nebo okolnosti nehody či násilí, jež způsobily smrtelný úraz;
          h) "rezidentem" obyvatel místa obvyklého pobytu, tedy místa, kde osoba obvykle tráví období každodenního odpočinku bez ohledu na dočasnou nepřítomnost pro účely rekreace, dovolené, návštěv u přátel a příbuzných, služebních cest, léčení nebo náboženských poutí.
          Za rezidenty dotčené zeměpisné oblasti se považují pouze osoby, které:
          i) bydlely v místě svého obvyklého pobytu nepřetržitě alespoň dvanáct měsíců před referenčním datem, nebo
          ii) se přistěhovaly do místa svého obvyklého pobytu během období dvanácti měsíců před referenčním datem s úmyslem zůstat tam alespoň jeden rok.
          Pokud okolnosti popsané v bodech i) nebo ii) nelze prokázat, rozumí se "místem obvyklého pobytu" místo zákonného nebo ohlášeného pobytu.
          Článek 3
          Vyžadovaná data
          Členské státy předávají Komisi (Eurostatu) hodnoty proměnných uvedených v příloze. Pokud to bude možné, budou zahrnuty i statistiky týkající se rezidentů zesnulých v zahraničí.
          V případě mrtvě narozených dětí se uvede alespoň jeden z následujících tří ukazatelů v tomto pořadí: 1) porodní váha, 2) gestační stáří, 3) délka (temeno-paty). Sběr údajů se omezí na následující skupiny:
          a) porodní váha od 500 g do 999 g, nebo při nedostupnosti údaje gestační stáří od 22 do 27 ukončených týdnů, nebo při nedostupnosti obou těchto údajů délka od 25 do 34 cm (proměnná č. 9) a
          b) porodní váha 1000 g nebo vyšší, nebo při nedostupnosti údaje gestační stáří více než 27 ukončených týdnů, nebo při nedostupnosti obou těchto údajů délka nejméně 35 cm (proměnná č. 10).
          Článek 4
          Referenční období
          Sledovaným obdobím je kalendářní rok.
          Členské státy předají Komisi (Eurostatu) údaje uvedené v tomto nařízení do 24 měsíců od konce referenčního období.
          Prvním referenčním rokem je rok 2011.
          Článek 5
          Metadata
          Relevantní informace včetně informací, které se týkají národních odlišností definic, sběru údajů, použitých změn a aktualizací Mezinárodní klasifikace nemocí a automatizovaných systémů kódování, stejně jako informace ohledně výběru a změn hlavní příčiny smrti budou členskými státy předávány Komisi (Eurostatu).
          Článek 6
          Poskytování údajů a metadat Komisí (Eurostatem)
          Členské státy předají agregované údaje nebo mikrodata (dokončená, uznaná platnými a schválená) a metadata požadovaná tímto nařízením v souladu se standardem předávání specifikovaným Komisí (Eurostatem). Údaje a metadata budou předávána Komisi prostřednictvím jediného kontaktního místa.
          Článek 7
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 5. dubna 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 70.
          [2] Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164.
          [3] Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Seznam proměnných předávaných komisi (Eurostatu)
          Pozn.: C – povinný údaj V – nepovinný údaj X – nehodí se
          [*]
          Proměnná | Rezidenti | Nerezidenti, kteří zemřeli v ohlašující zemi |
          mrtvě narozené děti | úmrtí novorozence | ostatní úmrtí | mrtvě narozené děti | úmrtí novorozence | ostatní úmrtí |
          1)Rok úmrtí (datum události) | C | C | C | C | C | C |
          2)Pohlaví | V | C | C | V | C | C |
          3)Hlavní příčina smrti MKN (4místná) | V | C | C | V | C | C |
          4)Věk (0 dní; 1, 2, 3, 4, 5, 6 dní; 7–27 dní; 28–365 dní; 1 rok, 2, 3, 4, 5–9, … 85–89, … 105+) | X | C | C | X | C | C |
          5)Země, ve které došlo k úmrtí | V | C | C | V | C | C |
          6)Region, ve kterém došlo k úmrtí (NUTS 2) | V | C [1] | C [1] | V | C | C |
          7)Region obvyklého pobytu (NUTS 2) / Region obvyklého pobytu matky (NUTS 2) | V | C | C | V | V | V |
          8)Země obvyklého pobytu / Země obvyklého pobytu matky | X | X | X | V | C | C |
          9)První skupina mrtvě narozenýchporodní váha od 500 g do 999 g, nebo při nedostupnosti údaje:gestační stáří od 22 do 27 ukončených týdnů, nebo při nedostupnosti obou těchto údajů:délka (temeno-paty) od 25 do 34 cm | V | X | X | V | X | X |
          10)Druhá skupina mrtvě narozenýchporodní váha 1000 g nebo vyšší, nebo při nedostupnosti údaje:gestační stáří více než 27 ukončených týdnů, nebo při nedostupnosti obou těchto údajů:délka (temeno-paty) nejméně 35 cm | V | X | X | V | X | X |
          11)věk matky podle věkové skupiny (nižší než 15 let, dále věkové skupiny po 5 letech až do 49, pak 50 let a více) | V | V | X | V | V | X |
          12)Parita | V | V | X | V | V | X |
          [*] Nepovinný údaj pro rezidenty zesnulé v zahraničí.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.