Nařízení Komise (EU) č. 331/2011 ze dne 6. dubna 2011 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1120/2009, pokud jde o využití půdy k produkci konopí v rámci provádění režimu jednotné platby stanoveného nařízením Rady (ES) č. 73/2009

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 331/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 331/2011
          ze dne 6. dubna 2011,
          kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1120/2009, pokud jde o využití půdy k produkci konopí v rámci provádění režimu jednotné platby stanoveného nařízením Rady (ES) č. 73/2009
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003 [1], a zejména na čl. 39 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle čl. 39 odst. 1 nařízení (ES) č. 73/2009 lze na plochy využívané k produkci konopí poskytnout podporu pouze tehdy, pokud je obsah tetrahydrokanabinolu v použitých odrůdách nejvýše 0,2 %.
          (2) Podle čl. 124 odst. 3 nařízení (ES) č. 73/2009 se na plochy v režimu jednotné platby na plochu použije článek 39 téhož nařízení.
          (3) Článek 10 nařízení Komise (ES) č. 1120/2009 ze dne 29. října 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle hlavy III nařízení Rady (ES) č. 73/2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce [2], stanoví, že poskytnutí platby na plochy konopí je vázáno na používání osiva odrůd uvedených ve "Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin", s výjimkou odrůd Finola a Tiborszállási, a dále stanoví, jak se osivo osvědčuje.
          (4) Finsko a Maďarsko předložily Komisi údaje o obsahu tetrahydrokanabinolu v odrůdě Finola pěstované ve Finsku a odrůdě Tiborszállási pěstované v Maďarsku, které prokazují, že tento obsah v posledních letech úroveň 0,2 % nepřekročil.
          (5) Na základě těchto informací má Komise za to, že uvedené odrůdy konopí by se měly stát v každém z dotčených členských států způsobilými.
          (6) Nařízení (ES) č. 1120/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (7) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro přímé platby,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Článek 10 nařízení (ES) č. 1120/2009 se nahrazuje tímto:
          "Článek 10
          Produkce konopí
          Pro účely článku 39 nařízení (ES) č. 73/2009 je poskytnutí platby na plochy konopí vázáno na používání osiva odrůd uvedených ve "Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin" dne 15. března roku, pro který je poskytnuta podpora, a zveřejněných podle článku 17 směrnice Rady 2002/53/ES [***]. Plochy, na kterých se pěstuje odrůda Finola, jsou však způsobilé pouze ve Finsku a plochy, na kterých se pěstuje odrůda Tiborszállási, jsou způsobilé pouze v Maďarsku. Osivo se osvědčuje podle směrnice Rady 2002/57/ES [****].
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 6. dubna 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 16.
          [2] Úř. věst. L 316, 2.12.2009, s. 1.
          [***] Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 1.
          [****] Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 74."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.