Nařízení Komise (EU) č. 334/2011 ze dne 7. dubna 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 185/2010, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 334/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 334/2011
          ze dne 7. dubna 2011,
          kterým se mění nařízení (EU) č. 185/2010, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 [1], a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Omezení týkající se kapalin, aerosolů a gelů, jež u sebe mají cestující přilétající ze třetích zemí a transferoví cestující na letištích Unie, vytvářejí na těchto letištích určité provozní potíže a dotyčným cestujícím působí nepříjemnosti.
          (2) Nařízení Komise (EU) č. 358/2010 ze dne 23. dubna 2010, kterým se mění nařízení (EU) č. 185/2010 ze dne 4. března 2010, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti [2], stanoví výjimky týkající se kapalin, aerosolů a gelů, jež u sebe cestující mají, získaných na některých letištích ve třetích zemích. Uvedené výjimky pozbudou platnosti dne 29. dubna 2011.
          (3) Uvedené výjimky zajistily vysokou úroveň ochrany letectví před protiprávními činy a zároveň usnadnily provoz a zmírnily nepříjemnosti, kterým byli transferoví cestující přilétající ze třetích zemí a transferoví cestující na letištích Unie vystaveni, pokud u sebe měli kapaliny, aerosoly a gely. Tyto výhody by měly být zachovány za předpokladu, že podmínky, za kterých se uvedené výjimky udělovaly, jsou na uvedených letištích ve třetích zemích i nadále dodržovány.
          (4) Nařízení Komise (EU) č. 185/2010 ze dne 4. března 2010, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti [3], by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (5) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro bezpečnost civilního letectví zřízeného podle čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 300/2008,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha nařízení (EU) č. 185/2010 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 7. dubna 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 72.
          [2] Úř. věst. L 105, 27.4.2010, s. 12.
          [3] Úř. věst. L 55, 5.3.2010, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Bod 4.1.3.4 písm. g) v kapitole 4 v příloze nařízení (EU) č. 185/2010 se nahrazuje tímto:
          "g) byly získány na jednom z letišť ve třetí zemi uvedených v doplňku 4-D, pod podmínkou, že tekutina, aerosol a gel se nachází v bezpečnostním balení, které je zjevně neporušené a které obsahuje dostatečný důkaz o zakoupení v provozní části tohoto letiště během předcházejících 36 hodin. Platnost výjimek stanovených v tomto bodě skončí dnem 29. dubna 2013."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.