Nařízení Komise (EU) č. 335/2011 ze dne 7. dubna 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1091/2009, pokud jde o minimální obsah přípravku enzymu endo-1,4-beta-xylanázy z  Trichoderma reesei (MUCL 49755) a endo-1,3(4)-beta-glukanázy z  Trichoderma reesei (MUCL 49754) jako doplňkové látky přidané do krmiv pro výkrm kuřat Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 335/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 335/2011
          ze dne 7. dubna 2011,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1091/2009, pokud jde o minimální obsah přípravku enzymu endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei (MUCL 49755) a endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma reesei (MUCL 49754) jako doplňkové látky přidané do krmiv pro výkrm kuřat
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat [1], a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Použití přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei (MUCL 49755) a endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma reesei (MUCL 49754) bylo nařízením Komise (ES) č. 1091/2009 ze dne 13. listopadu 2009 o povolení přípravku enzymu endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei (MUCL 49755) a endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma reesei (MUCL 49754) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Aveve NV) [2] povoleno pro výkrm kuřat na období deseti let.
          (2) Držitel povolení předložil žádost o změnu podmínek povolení této doplňkové látky při použití pro výkrm kuřat snížením minimální doporučené dávky endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei (MUCL 49755) a endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma reesei (MUCL 49754) ze 4000 XU [3]/kg a 900 BGU [4]/kg na 2000 XU/kg a 450 BGU/kg. K uvedené žádosti byly připojeny odpovídající údaje, které podporují žádost o změnu.
          (3) Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen "úřad") dospěl ve svém stanovisku ze dne 10. listopadu 2010 k závěru, že údaje získané ze tří studií týkajících se výkrmu kuřat nepodporují snížení minimální doporučené dávky ze 4000 XU a 900 BGU/kg krmiva na 2000 XU/kg a 450 BGU/kg krmiva, jelikož z analýz krmiv vyplynulo, že zamýšlené dávky byly do značné míry překročeny. Údaje však ukázaly, že výrobek je účinný při nižší dávce, než je současně povolená dávka. Podle úřadu údaje naznačují, že přibližná dávka 3000 XU a 600 BGU/kg krmiva může zlepšit rychlost růstu a poměr spotřeby krmiva k přírůstku hmotnosti u výkrmu kuřat [5].
          (4) Podmínky stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny.
          (5) Nařízení (ES) č. 1091/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (6) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha nařízení (ES) č. 1091/2009 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 7. dubna 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
          [2] Úř. věst. L 299, 14.11.2009, s. 6.
          [3] 1 XU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujícího cukru (ekvivalent xylózy) za minutu z xylanu ovesných slupek při pH 5,0 a teplotě 50 °C.
          [4] 1 BGU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujícího cukru (ekvivalent cellobiózy) za minutu z beta-glukanu ječmene při pH 4,8 a teplotě 50 °C.
          [5] EFSA Journal 2010; 8(12):1919.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Identifikační číslo doplňkové látky | Jméno držitele povolení | Doplňková látka | Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda | Druh nebo kategorie zvířat | Maximální stáří | Minimální obsah | Maximální obsah | Jiná ustanovení | Konec platnosti povolení |
          Jednotky aktivity/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 % |
          Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: látky zvyšující stravitelnost.
          4a9 | Aveve NV | Endo-1,4-beta-xylanázaEC 3.2.1.8Endo-1,3(4)-beta-glukanázaEC 3.2.1.6 | Složení doplňkové látkyPřípravek endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei (MUCL 49755) a endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma reesei (MUCL 49754)s minimem aktivity 40000 XU/g a 9000 BGU/gCharakteristika účinné látkyEndo-1,4-beta-xylanáza z Trichoderma reesei (MUCL 49755) a endo-1,3(4)-beta-glukanáza z Trichoderma reesei (MUCL 49754)Analytická metoda [1]Charakteristika účinné látky v doplňkové látce:kolorimetrická metoda založená na reakci dinitrosalicylové kyseliny s redukujícím cukrem, který vzniká působením endo-1,4-beta-xylanázy na substrát obsahující xylan,kolorimetrická metoda založená na reakci dinitrosalicylové kyseliny s redukujícím cukrem, který vzniká působením endo-1,3(4)-beta-glukanázy na substrát obsahující beta-glukan.Charakteristika účinných látek v krmivech:kolorimetrická metoda, při které se měří barvivo rozpustné ve vodě uvolněné působením endo-1,4-beta-xylanázy z barvivem síťovaného substrátu pšeničného arabinoxylanu,kolorimetrická metoda, při které se měří barvivo rozpustné ve vodě uvolněné působením endo-1,3(4)-beta-glukanázy z barvivem síťovaného substrátu beta-glukanu ječmene. | Výkrm kuřat | — | 3000 XU 675 BGU | | 1.V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.2.Pro použití do krmiva bohatého na neškrobové polysacharidy (hlavně beta-glukany a arabinoxylany), např. obsahujícího více než 30 % pšenice, ječmene, žita a/nebo tritikale.3.Bezpečnost: během manipulace se musí používat prostředky k ochraně dýchacích cest a bezpečnostní brýle a rukavice. | 4. prosince 2019 |
          [1] Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Evropské unie: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.