Nařízení Komise (EU) č. 336/2011 ze dne 7. dubna 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1292/2008, pokud jde o používání doplňkové látky Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 v krmivech obsahujících diclazuril, monensin sodný a nikarbazin Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 336/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 336/2011
          ze dne 7. dubna 2011,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1292/2008, pokud jde o používání doplňkové látky Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 v krmivech obsahujících diclazuril, monensin sodný a nikarbazin
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat [1], a zejména na čl. 13 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.
          (2) Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví možnost změny povolení doplňkové látky na základě žádosti držitele povolení a stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen "úřad").
          (3) Použití přípravku mikroorganismů Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 bylo nařízením Komise (ES) č. 1292/2008 ze dne 18. prosince 2008 o povolení přípravku Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol a Ecobiol plus) jako doplňkové látky [2] povoleno pro výkrm kuřat na období deseti let.
          (4) Držitel povolení předložil žádost o změnu povolení této doplňkové látky, aby bylo možné ji používat v krmivech obsahujících kokcidiostatika monensin sodný, diclazuril, nikarbazin, robenidin hydrochlorid, salinomycinát sodný, lasalocid sodný, narasin/nikarbazin, maduramicin amonný, dekochinát nebo semduramicinát sodný pro výkrm kuřat. Držitel povolení předložil na podporu své žádosti příslušné údaje.
          (5) Úřad dospěl ve svém stanovisku ze dne 9. listopadu 2010 k závěru, že doplňková látka Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 je kompatibilní s diclazurilem, monensinem sodným a nikarbazinem [3].
          (6) Podmínky stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny.
          (7) Nařízení (EC) č. 1292/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (8) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha nařízení (EC) č. 1292/2008 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 7. dubna 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
          [2] Úř. věst. L 340, 19.12.2008, s. 36.
          [3] EFSA Journal 2010; 8(12):1918.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha nařízení (ES) č. 1292/2008 se nahrazuje tímto:
          "PŘÍLOHA
          Identifikační číslo doplňkové látky | Jméno držitele povolení | Doplňková látka | Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda | Druh nebo kategorie zvířat | Maximální stáří | Minimální obsah | Maximální obsah | Jiná ustanovení | Konec platnosti povolení |
          CFU/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 % |
          Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: stabilizátory střevní flóry
          4b1822 | NOREL S.A. | Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 | Složení doplňkové látkyPřípravek Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 s obsahem nejméně 1 × 109 CFU/g doplňkové látkyCharakteristika účinné látkySpory mikroorganizmu Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940Analytická metoda [1]Stanovení obsahu: metodou distanční desky pomocí trypton-sójového agaru po tepelném ošetření.Identifikace: metoda gelové elektroforézy s pulzním polem (PFGE). | Výkrm kuřat | — | 1 × 109 | — | 1.V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.2.Může být použito v krmivech obsahujících povolená kokcidiostatika: diclazuril, monensin sodný nebo nikarbazin.3.Bezpečnost: během manipulace se musí používat prostředky k ochraně dýchacích cest a bezpečnostní brýle a rukavice. | 8. ledna 2019 |
          [1] Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Evropské Unie: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.