Nařízení Komise (EU) č. 337/2011 ze dne 7. dubna 2011 o povolení přípravku enzymu endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,3(4)-beta-glukanázy jako doplňkové látky pro drůbež, selata po odstavu a výkrm prasat (držitel povolení Danisco Animal Nutrition) Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 337/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 337/2011
          ze dne 7. dubna 2011
          o povolení přípravku enzymu endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,3(4)-beta-glukanázy jako doplňkové látky pro drůbež, selata po odstavu a výkrm prasat (držitel povolení Danisco Animal Nutrition)
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat [1], a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.
          (2) V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení přípravku uvedeného v příloze tohoto nařízení. Žádost byla předložena spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.
          (3) Žádost se týká povolení přípravku uvedeného v příloze jako doplňkové látky pro drůbež, selata po odstavu a výkrm prasat se zařazením do kategorie doplňkových látek "zootechnické doplňkové látky".
          (4) Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen "úřad") dospěl ve svém stanovisku ze dne 10. listopadu 2010 [2] k závěru, že přípravek uvedený v příloze nemá za navržených podmínek použití nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví spotřebitelů nebo na životní prostředí a že tato doplňková látka může zlepšit zootechnické parametry u cílových druhů. Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří Evropské unie pro doplňkové látky, zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.
          (5) Posouzení přípravku uvedeného v příloze prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.
          (6) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek "zootechnické doplňkové látky" a funkční skupiny "látky zvyšující stravitelnost", se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 7. dubna 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
          [2] EFSA Journal (2010); 8(12):1916.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Identifikační číslo doplňkové látky | Jméno držitele povolení | Doplňková látka | Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda | Druh nebo kategorie zvířat | Maximální stáří | Minimální obsah | Maximální obsah | Jiná ustanovení | Konec platnosti povolení |
          Jednotky aktivity/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 % |
          Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: látky zvyšující stravitelnost
          4a15 | Danisco Animal Nutrition | Endo-1,4-beta-xylanázaEC 3.2.1.8Endo-1,3(4)-beta-glukanázaEC 3.2.1.6 | Složení doplňkové látkyPřípravek (v pevné a kapalné formě) endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) s minimem aktivity 12200 U [1]/g a endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Trichoderma reesei (ATCC SD 2106) s minimem aktivity 1520 U [2]/gCharakteristika účinné látkyEndo-1,4-beta-xylanáza z Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) a endo-1,3(4)-beta-glukanáza z Trichoderma reesei (ATCC SD 2106)Analytické metody [3]Charakteristika účinné látky v doplňkové látce, premixech a krmivech:kolorimetrická metoda, při které se měří barvivo rozpustné ve vodě uvolněné působením endo-1,4-beta-xylanázy z azurinem síťovaných substrátů pšeničného arabinoxylanu,kolorimetrická metoda, při které se měří barvivo rozpustné ve vodě uvolněné působením endo-1,3(4)-beta-glukanázy z azurinem síťovaných substrátů betaglukanu ječmene. | Výkrm krůt a odchov krůt Nosnice | — | endo-1,4-beta-xylanáza1220 Uendo-1,3(4)-beta-glukanáza152 U | — | 1.V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.2.Pro použití do krmiva bohatého na neškrobové polysacharidy (hlavně beta-glukany a arabinoxylany), např. obsahujícího více než 30 % pšenice, ječmene, žita a/nebo tritikale.3.Bezpečnost: během manipulace se musí používat prostředky k ochraně dýchacích cest a bezpečnostní brýle a rukavice.4.Pro selata (po odstavu) do 35 kg. | 28. duben 2011 |
          Jiná drůbež Selata (po odstavu) Výkrm prasat | endo-1,4-beta-xylanáza 610 U endo-1,3(4)-beta-glukanáza 76 U |
          [1] 1 U je množství enzymu, které uvolní 0,48 mikromolu redukujícího cukru (ekvivalent xylózy) za minutu z pšeničného arabinoxylanu při pH 4,2 a teplotě 50 °C.
          [2] 1 U je množství enzymu, které uvolní 2,4 mikromoly redukujícího cukru (ekvivalent glukózy) za minutu z glukanu ječmene při pH 5,0 a teplotě 50 °C.
          [3] Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Evropské unie pro doplňkové látky: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.