Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 343/2011 ze dne 8. dubna 2011 o otevření a správě celních kvót Unie pro vína pocházející z Bosny a Hercegoviny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 343/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 343/2011
          ze dne 8. dubna 2011
          o otevření a správě celních kvót Unie pro vína pocházející z Bosny a Hercegoviny
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [1], a zejména na čl. 144 odst. 1 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé (dále jen "dohoda o stabilizaci a přidružení"), podepsána dne 16. června 2008, se nachází v procesu ratifikace.
          (2) Prozatímní dohoda o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé (dále jen "prozatímní dohoda") a opatření přijatá nařízením Rady (ES) č. 594/2008 ze dne 16. června 2008 o některých postupech pro uplatňování Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé a pro uplatňování Prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé [2] stanoví včasné provedení obchodních a s obchodem spojených ustanovení dohody o stabilizaci a přidružení.
          (3) Prozatímní dohoda a dohoda o stabilizaci a přidružení stanoví, že vína pocházející z Bosny a Hercegoviny lze dovážet do Unie v rámci limitů celních kvót Unie s nulovou celní sazbou s výhradou, že pro vývozy těchto množství nebude Bosna a Hercegovina vyplácet žádné vývozní subvence.
          (4) Komise by měla přijmout prováděcí opatření pro otevření a správu uvedených celních kvót Unie.
          (5) Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství [3], stanoví pravidla pro správu celních kvót, které mají být používány chronologicky podle dat přijetí celních prohlášení.
          (6) Zejména by všem dovozcům Unie měl být zajištěn stejný a trvalý přístup k uvedeným celním kvótám a nulová sazba stanovená pro kvóty by měla být uplatňována nepřetržitě pro všechny dovozy dotyčných produktů do všech členských států až do vyčerpání kvót. Nic by nemělo bránit tomu, aby byly členské státy za účelem zajištění účinnosti společné správy těchto kvót oprávněny čerpat z objemů kvót potřebná množství odpovídající skutečným dovozům. Komunikace mezi členskými státy a Komisí by se měla uskutečňovat, pokud možno, elektronickou cestou.
          (7) Od 1. července 2008, kdy vstoupila prozatímní dohoda v platnost, do posledního dne použití nařízení Rady (ES) č. 1215/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté [4], se vývoz vína z Bosny a Hercegoviny uskutečňoval podle čísla kvóty 09.1515 stanovené ve výše uvedeném nařízení. Toto nařízení se proto použije ode dne 1. ledna 2011.
          (8) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Pro vína dovážená do Unie pocházející z Bosny a Hercegoviny, která jsou uvedena v příloze, se otevírá dovozní celní kvóta s nulovou celní sazbou.
          2. Nulová sazba se použije za těchto podmínek:
          a) dovážená vína jsou provázena dokladem o původu zboží podle protokolu 2 prozatímní dohody a dohody o stabilizaci a přidružení;
          b) dovážená vína nevyužívají vývozních subvencí.
          Článek 2
          Celní kvótu uvedenou v článku 1 spravuje Komise v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.
          Článek 3
          Členské státy úzce spolupracují s Komisí, aby zajistily dodržování tohoto nařízení.
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 8. dubna 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 169, 30.6.2008, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 328, 15.12.2009, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Celní kvóty pro vína dovážená do Unie pocházející z Bosny a Hercegoviny
          Pořadové číslo | Kód KN [1] | Dělení TARIC | Popis | Objem roční kvóty (v hl) [2] | Clo v rámci kvóty |
          09.1528 | 22041093 | | Jakostní šumivé víno, jiné než šampaňské nebo Asti spumante; jiné víno z čerstvých hroznů, v nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry | Od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 a v následujících letech: 12800 | Osvobození |
          22041094 | |
          22041096 | |
          22041098 | |
          22042106 | |
          22042107 | |
          22042108 | |
          22042109 | |
          ex22042193 | 19, 29, 31, 41 a 51 |
          ex22042194 | 19, 29, 31, 41 a 51 |
          22042195 | |
          ex22042196 | 11, 21, 31, 41 a 51 |
          22042197 | |
          ex22042198 | 11, 21, 31, 41 a 51 |
          09.1529 | 22042910 | | Jiné víno z čerstvých hroznů, v nádobách o obsahu přesahujícím 2 litry | Od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 a v následujících letech: 3200 | Osvobození |
          22042993 | |
          ex22042994 | 11, 21, 31, 41 a 51 |
          22042995 | |
          ex22042996 | 11, 21, 31, 41 a 51 |
          22042997 | |
          ex22042998 | 11, 21, 31, 41 a 51 |
          [*] Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, považuje se popis produktů pouze za orientační a působnost preferenčního režimu se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno "ex", určuje se působnost preferenčního režimu současně zněním kódu KN a odpovídajícím popisem.
          [**] Na žádost některé ze smluvních stran mohou být svolány konzultace za účelem přizpůsobení kvót převedením množství z kvóty pro položku ex220429 (pořadové číslo 09.1529) na kvótu pro položky ex220410 a ex220421 (pořadové číslo 09.1528).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.