Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 348/2011 ze dne 8. dubna 2011 , kterým se provádí nařízení (ES) č. 560/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Pobřeží slonoviny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 348/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 348/2011
          ze dne 8. dubna 2011,
          kterým se provádí nařízení (ES) č. 560/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Pobřeží slonoviny
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 560/2005 ze dne 12. dubna 2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Pobřeží slonoviny [1], a zejména na čl. 11a odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dne 12. dubna 2005 přijala Rada nařízení (ES) č. 560/2005.
          (2) Vzhledem k vývoji situace v Pobřeží slonoviny by měl být změněn seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedený v příloze IA nařízení (ES) č. 560/2005,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Subjekty uvedené v příloze tohoto nařízení se vyjímají ze seznamu obsaženého v příloze IA nařízení (ES) č. 560/2005.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 8. dubna 2011.
          Za Radu
          předseda
          Martonyi J.
          [1] Úř. věst. L 95, 14.4.2005, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          SUBJEKTY PODLE ČLÁNKU 1
          1. | SIR (Société Ivoirienne de Raffinage) (státní rafinérský podnik) |
          2. | Port Autonome d’Abidjan (státní podnik spravující abidžanský přístav) |
          3. | Port Autonome de San Pedro (státní podnik spravující přístav v San Pedru) |
          4. | CGFCC (Comité de Gestion de la Filière Café et Cacao) (Rada pro správu odvětví kávy a kakaa) |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.