Nařízení Komise (EU) č. 349/2011 ze dne 11. dubna 2011 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiku pracovních úrazů Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 349/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 349/2011
          ze dne 11. dubna 2011,
          kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiku pracovních úrazů
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [1], a zejména na čl. 9 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 1338/2008 stanovilo společný rámec pro systematické vypracovávání evropské statistiky o veřejném zdraví a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
          (2) Podle čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1338/2008 je pro stanovení údajů a metadat, které se mají poskytovat o pracovních úrazech zahrnutých v příloze IV uvedeného nařízení, a pro stanovení referenčních období, intervalů a lhůt pro jejich poskytování zapotřebí přijmout prováděcí opatření.
          (3) S důvěrnými údaji zasílanými členskými státy Komisi (Eurostatu) by se mělo nakládat v souladu se zásadou statistické důvěrnosti stanovenou nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice [2] a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů [3].
          (4) V souladu s článkem 6 nařízení (ES) č. 1338/2008 byla provedena a vyhodnocena analýza nákladů a přínosů.
          (5) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro evropský statistický systém,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Definice
          Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
          a) "pracovním úrazem" jednotlivá událost při plnění pracovních úkolů, která vede k poškození tělesného nebo duševního zdraví. Slovní spojení "při plnění pracovních úkolů" znamená při výkonu zaměstnání nebo v průběhu doby strávené v práci. To zahrnuje dopravní nehody, ke kterým dojde při plnění pracovních úkolů, avšak nikoli dopravní nehody, ke kterým dojde během přesunu z místa bydliště na pracoviště a zpět;
          b) "smrtelným pracovním úrazem" úraz, který vede ke smrti oběti v průběhu jednoho roku od úrazu;
          c) "hospodářskou činností zaměstnavatele" hlavní "hospodářská" činnost místní jednotky podniku, v němž zaměstnanec pracuje;
          d) "věkem" věk oběti v době úrazu;
          e) "druhem poranění" fyzické následky pro oběť úrazu;
          f) "zeměpisným umístěním" územní jednotka, v níž k úrazu došlo;
          g) "velikostí podniku" počet zaměstnanců (v přepočtu na plný pracovní úvazek) pracujících v místní jednotce podniku, v němž zaměstnanec pracuje;
          h) "národností oběti" státní příslušnost;
          i) "počtem dnů pracovní neschopnosti" počet kalendářních dnů, během nichž zaměstnanec není schopen pracovat v důsledku pracovního úrazu;
          j) "místem výkonu práce" obvyklé nebo, případně, občasné místo/pozice, na kterém se zaměstnanec v době úrazu zdržoval;
          k) "pracovním prostředím" pracoviště, pracovní prostory nebo celkové prostředí, v němž k úrazu došlo;
          l) "pracovním procesem" hlavní druh práce nebo úkolu (všeobecné činnosti), který zaměstnanec vykonával v době úrazu;
          m) "specifickou tělesnou činností" konkrétní tělesná činnost, kterou zaměstnanec vykonával v okamžiku, kdy se úraz stal;
          n) "hmotným činitelem souvisejícím se specifickou tělesnou činností" nářadí, předmět nebo nástroj, který zaměstnanec používal, když se úraz stal;
          o) "odchylkou" poslední událost, která vybočila z normálu a vedla k úrazu;
          p) "hmotným činitelem souvisejícím s odchylkou" nářadí, předmět nebo nástroj, který sehrál roli při abnormální události;
          q) "stykem – způsobem poranění" způsob, jakým byl zaměstnanec poraněn (tělesné poranění nebo duševní trauma) hmotným činitelem, který zranění způsobil;
          r) "hmotným činitelem souvisejícím se stykem" předmět, nářadí nebo nástroj, se kterým zaměstnanec přišel do styku, anebo způsob, jakým došlo k poškození duševního zdraví.
          Článek 2
          Požadované údaje
          1. Členské státy předají Komisi (Eurostatu) mikrodata o osobách, které během referenčního období utrpěly úraz při plnění pracovních úkolů, a s nimi související metadata. Seznam proměnných, které mají být předávány Komisi (Eurostatu), stejně jako označení, zda se jedná o povinnou nebo nepovinnou proměnnou, a první rok, za který se údaje předávají, jsou uvedeny v příloze I.
          2. Poskytování údajů o pracovních úrazech osob samostatně výdělečně činných, vypomáhajících rodinných příslušníků a studentů je dobrovolné.
          3. Poskytování údajů o pracovních úrazech, které jsou podle vnitrostátních právních předpisů důvěrné, jak je uvedeno v příloze II, je dobrovolné.
          4. Údaje o pracovních úrazech, k nimž došlo během referenčního roku, by měly pocházet pokud možno z registrů a jiných správních zdrojů. Pokud to není možné, mezery v pokrytí údajů lze odstranit pomocí odhadování a přisuzování, i když bude založeno na údajích získaných průzkumem a nikoliv z konkrétních případů.
          Článek 3
          Referenční období
          Referenčním obdobím je kalendářní rok, ve kterém byly úrazy oznámeny příslušným vnitrostátním orgánům.
          Článek 4
          Metadata
          1. Zároveň s poskytovanými údaji předávají členské státy Komisi (Eurostatu) každoroční ověření a aktualizaci metadat.
          2. Metadata se předávají v souladu se standardní šablonou stanovenou Komisí (Eurostatem) a zahrnují položky uvedené v příloze III.
          Článek 5
          Předávání údajů a metadat Komisi (Eurostatu)
          1. Členské státy zasílají údaje a metadata v souladu se standardem pro jejich výměnu stanoveným Komisí (Eurostatem), a to do osmnácti měsíců po skončení referenčního období.
          2. Údaje a metadata se Komisi (Eurostatu) předávají v elektronické podobě, prostřednictvím jednotného kontaktního místa v Komisi (Eurostatu).
          Článek 6
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 11. dubna 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 70.
          [2] Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164.
          [3] Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          SEZNAM PROMĚNNÝCH
          Evropská statistika pracovních úrazů (ESAW) – proměnné pro fázi I a II
          Proměnné | Specifikace | První rok předávání údajů |
          Evidenční číslo případu | Jedinečné evidenční číslo sloužící k identifikaci každého jednotlivého záznamu a zajišťující, aby každý záznam představoval samostatný pracovní úraz. Předčíslí zvoleného formátu evidenčního čísla musí být tvořeno čtyřmi číslicemi roku, ve kterém byl úraz oznámen příslušným vnitrostátním orgánům. | 2013 |
          Hospodářská činnost zaměstnavatele | Čtyřciferný číselný kód podle klasifikace NACE Rev.2. [1] | 2013 pro odvětví A a C – N NACE Rev.2 2015 pro odvětví B a O – S NACE Rev.2. |
          Povolání oběti úrazu | Dvouciferný číselný kód podle klasifikace ISCO-08. | 2013 |
          Věk oběti úrazu | Dvouciferné číslo. | 2013 |
          Pohlaví oběti úrazu | Jednociferný kód. | 2013 |
          Druh poranění | Trojciferná verze klasifikace ESAW pro "druh poranění" podle metodiky ESAW. | 2013 |
          Poraněná část těla | Dvouciferná verze klasifikace pro "poraněnou část těla" podle metodiky ESAW. | 2013 |
          Zeměpisné umístění úrazu | Pěticiferný kód podle klasifikace NUTS. [2] | 2013 |
          Datum úrazu | Číselná proměnná uváděná ve tvaru rok, měsíc, den. | 2013 |
          Čas úrazu | Dvouciferná proměnná popisující časové intervaly v hodinách podle metodiky ESAW. | nepovinné |
          Velikost podniku | Kategorie podle metodiky ESAW. | nepovinné |
          Státní příslušnost oběti úrazu | Kategorie podle metodiky ESAW. | nepovinné |
          Pracovní poměr oběti úrazu | Kategorie podle metodiky ESAW. | 2013 |
          Počet dnů pracovní neschopnosti | Kategorie podle metodiky ESAW. Pro označení trvalé pracovní neschopnosti a smrtelného úrazu se používají specifické kódy. | 2013 |
          Váha dat podle ESAW | Použije se v případě, že členský stát ke sběru údajů o úrazech používá výběrový soubor a/nebo chce korigovat nedostatečné vykazování. Pokud se výše uvedený postup nepoužívá, uvede se standardní hodnota 1. | 2013 |
          Proměnné ESAW pro fázi III týkající se příčin a okolností
          Proměnné | Specifikace | První rok předávání údajů |
          1.Místo výkonu práce | Kategorie podle metodiky ESAW. | 2015 [3] |
          2.Pracovní prostředí | Trojciferná verze klasifikace pro "pracovní prostředí" podle metodiky ESAW. | 2015 [3] |
          3.Pracovní proces | Dvouciferná verze klasifikace pro "pracovní proces" podle metodiky ESAW. | 2015 [3] |
          4.Specifická tělesná činnost | Dvouciferná verze klasifikace pro "specifickou tělesnou činnost" podle metodiky ESAW. | 2015 [3] |
          5.Odchylka | Dvouciferná verze klasifikace pro "odchylku" podle metodiky ESAW. | 2015 [3] |
          6.Styk – způsob poranění | Dvouciferná verze klasifikace pro "styk – způsob poranění" podle metodiky ESAW. | 2015 [3] |
          7.Hmotný činitel související se specifickou tělesnou činností | Čtyřciferná verze klasifikace pro "hmotný činitel" podle metodiky ESAW. | 2015 [3] |
          8.Hmotný činitel související s odchylkou | Čtyřciferná verze klasifikace pro "hmotný činitel" podle metodiky ESAW. | 2015 [3] |
          9.Hmotný činitel související se stykem | Čtyřciferná verze klasifikace pro "hmotný činitel" podle metodiky ESAW. | 2015 [3] |
          Váha dat týkajících se příčin a okolností | Použije se v případě, že členský stát používá ke kódování proměnných o příčinách a okolnostech v rámci fáze III ESAW doplňkový výběrový soubor. Pokud se výše uvedený postup nepoužívá, uvede se standardní hodnota 1. | 2015 |
          [1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).
          [2] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS), (Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).
          [***] Povinně se předávají přinejmenším tři z devíti proměnných
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          SEZNAM PROFESÍ, S NIMIŽ SPOJENÉ ÚDAJE JSOU DŮVĚRNÉ A ZASÍLAJÍ SE NEPOVINNĚ
          Podle klasifikace ISCO-08:
          - 0 Povolání v rámci ozbrojených sil
          - 3351 Pracovníci celní a hraniční kontroly
          - 3355 Policejní inspektoři a detektivové
          - 541 Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy
          a. 5411 Hasiči
          b. 5412 Policisté
          c. 5413 Dozorci ve věznicích
          d. 5414 Pracovníci ostrahy a bezpečnostních agentur
          e. 5419 Pracovníci v oblasti ochrany a ostrahy jinde neuvedení
          Podle klasifikace NACE Rev.2:
          - 84.22 Činnosti v oblasti obrany
          - 84.23 Činnosti v oblasti spravedlnosti a soudnictví
          - 84.24 Činnosti v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti
          - 84.25 Činnosti v oblasti protipožární ochrany
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          METADATA
          V případě potřeby, a má-li to význam pro úplné pochopení údajů ESAW, popisují metadata tyto položky:
          - zahrnutou populaci podle odvětví, popřípadě dílčích odvětví klasifikace NACE Rev.2 a pracovní poměr zaměstnance,
          - informace o profesích/činnostech, s nimiž související údaje jsou podle vnitrostátních právních předpisů důvěrné a nemohou být předávány,
          - procentuální míry nahlašování pracovních úrazů, které se mají použít pro korekci nedostatečného vykazování,
          - pokrytí jednotlivých druhů úrazů podle metodiky ESAW,
          - metodu výběru vzorků – pokud byla uplatněna – použitou při přípravě sběru mikroúdajů,
          - metodu výběru vzorků – pokud byla uplatněna – použitou při kódování proměnných o příčinách a okolnostech,
          - počet smrtelných dopravních nehod a smrtelných nehod v jakémkoliv dopravním prostředku během cesty při plnění pracovních úkolů v případě osob, které nejsou zaměstnány v odvětví H "Doprava" podle klasifikace NACE Rev.2,
          - informace o jakékoliv vnitrostátní zvláštnosti, která je pro výklad a sestavování srovnatelných statistik a ukazatelů zásadní.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.