Nařízení Komise (EU) č. 350/2011 ze dne 11. dubna 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1251/2008, pokud jde o požadavky pro uvádění na trh v případě zásilek ústřic obrovských určených pro členské státy nebo jejich části, kde existují vnitrostátní opatření týkající se nákazy Ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) schválená rozhodnutím 2010/221/EU Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 350/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 350/2011
          ze dne 11. dubna 2011,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1251/2008, pokud jde o požadavky pro uvádění na trh v případě zásilek ústřic obrovských určených pro členské státy nebo jejich části, kde existují vnitrostátní opatření týkající se nákazy Ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) schválená rozhodnutím 2010/221/EU
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na směrnici Rady 2006/88/ES ze dne 24. října 2006 o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury a o prevenci a tlumení některých nákaz vodních živočichů [1], a zejména na čl. 61 odst. 3 uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 1251/2008 ze dne 12. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde o podmínky a požadavky na osvědčení pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh a pro jejich dovoz do Společenství, a kterým se stanoví seznam druhů přenašečů [2], stanoví požadavky pro uvádění na trh, včetně požadavků na veterinární osvědčení, pro přesuny živočichů pocházejících z akvakultury do oblastí, kterých se týkají vnitrostátní opatření schválená rozhodnutím Komise 2010/221/EU ze dne 15. dubna 2010, kterým se schvalují vnitrostátní opatření pro omezení dopadu některých nákaz živočichů pocházejících z akvakultury a volně žijících vodních živočichů podle článku 43 směrnice Rady 2006/88/ES [3].
          (2) Od roku 2008 došlo v některých oblastech Irska, Francie a Spojeného království ke zvýšenému úhynu ústřic obrovských (Crassostrea gigas). Epizootologická šetření provedená v roce 2009 naznačila, že zásadní roli ve zvýšení úhynu hrál nově popsaný kmen nákazy Ostreid herpesvirus-1 (OsHV-1), jmenovitě OsHV-1 μνar.
          (3) S cílem zabránit dalšímu šíření nákazy OsHV-1 μνar bylo přijato nařízení Komise (EU) č. 175/2010 ze dne 2. března 2010, kterým se provádí směrnice Rady 2006/88/ES, pokud jde o opatření pro omezení zvýšeného úhynu ústřic druhu Crassostrea gigas v souvislosti se zjištěním nákazy Ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) [4]. To zavedlo opatření pro omezení šíření uvedené nákazy a je použitelné do 30. dubna 2011.
          (4) Rozhodnutí 2010/221/EU, které bylo nedávno změněno rozhodnutím Komise 2011/187/EU [5], umožňuje členským státům uvedeným v příloze III rozhodnutí ukládat požadavky pro uvádění na trh při přesunu ústřic obrovských do oblastí, kterých se týkají schválené programy dozoru, aby se zabránilo zavlečení nákazy OsHV-1 μνar do uvedených oblastí. Z důvodu jasnosti a zjednodušení právních předpisů Unie by příslušné požadavky pro uvádění na trh měly být stanoveny v nařízení (ES) č. 1251/2008.
          (5) S cílem zabránit zavlečení nákazy OsHV-1 μνar do členských států nebo jejich částí uvedených v příloze III rozhodnutí 2010/221/EU by zásilky ústřic obrovských určené pro využití při chovu nebo pro sádkovací oblasti, a dále určené pro střediska pro odesílání, střediska pro čištění nebo podobná zařízení před lidskou spotřebou, které jsou dovezeny do členských států nebo jejich částí, měly mít původ v oblasti s rovnocenným nákazovým statusem.
          (6) Aby se zajistilo splnění uvedených požadavků, mělo by tyto zásilky doprovázet veterinární osvědčení obsahující nezbytná potvrzení.
          (7) Nařízení (ES) č. 1251/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (8) Je vhodné zavést přechodná opatření, která by členským státům a zpracovatelskému průmyslu umožnila přijmout nezbytná opatření pro splnění požadavků stanovených v tomto nařízení.
          (9) Aby se zabránilo dalšímu šíření nákazy OsHV-1 μνar, mělo by se toto nařízení používat ihned po dni ukončení platnosti nařízení (EU) č. 175/2010.
          (10) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 1251/2008 se mění takto:
          1) V článku 1 se písmeno b) odrážka ii) nahrazuje tímto:
          "ii) živočichů pocházejících z akvakultury určených pro účely chovu, sádkování, rybářské oblasti vysazování a slovu, otevřená zařízení sloužící k okrasným účelům a pro účely doplnění stavů, a dále určených pro střediska pro odesílání, střediska pro čištění nebo podobná zařízení před lidskou spotřebou v členských státech a jejich částech, kde existují vnitrostátní opatření schválená rozhodnutím Komise 2010/221/EU [******];
          2) V čl. 8a odst. 1 písm. a) se doplňuje nová odrážka iii), která zní:
          "iii) příloze III rozhodnutí 2010/221/EU jako podléhající programu dozoru pro jednu nebo více nákaz uvedených v prvním sloupci uvedené tabulky;".
          3) Vkládá se nový článek 8b, který zní:
          "Článek 8b
          Živí měkkýši určení pro střediska pro odesílání, střediska pro čištění nebo podobná zařízení před lidskou spotřebou v členských státech a jejich částech, kde existují vnitrostátní opatření schválená rozhodnutím 2010/221/EU
          1. K zásilkám živých měkkýšů určených pro střediska pro odesílání, střediska pro čištění a podobná zařízení před lidskou spotřebou musí být připojeno veterinární osvědčení vyplněné podle vzoru stanoveného v části B přílohy II a vysvětlivek uvedených v příloze V, pokud živočichové:
          a) jsou dováženi do členských států nebo jejich částí uvedených ve druhém a čtvrtém sloupci tabulky uvedené v příloze III rozhodnutí 2010/221/EU jako podléhající programu dozoru pro jednu nebo více nákaz uvedených v prvním sloupci této tabulky;
          b) patří k druhům uvedeným v části C přílohy II jako druhy vnímavé k nákaze (k nákazám), pro kterou (pro které) je uplatněn program dozoru v souladu s rozhodnutím 2010/221/EU, jak je uvedeno v písmeni a).
          2. Zásilky živých měkkýšů uvedených v odstavci 1 musí být v souladu s veterinárními požadavky stanovenými ve vzoru veterinárního osvědčení a s vysvětlivkami, jak je uvedeno v uvedeném odstavci.
          3. Tento článek se nevztahuje na zásilky určené pro střediska pro odesílání, střediska pro čištění nebo podobná zařízení, která jsou vybavena systémem čištění odpadních vod schváleným příslušným orgánem, který:
          a) ničí obalené viry nebo
          b) snižuje riziko přenosu nákaz do přírodních vod na přijatelnou úroveň."
          4) Příloha II se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          1. Na přechodné období do 15. května 2011 mohou být zásilky ústřic obrovských, které jsou doprovázeny veterinárními osvědčeními vydanými v souladu s částmi A nebo B přílohy II nařízení (ES) č. 1251/2008 před zavedením změn na základě tohoto nařízení a veterinárními osvědčeními vydanými v souladu s přílohou II nařízení (EU) č. 175/2010, nadále uváděny na trh za předpokladu, že budou doručeny na místo konečného určení před uvedeným datem.
          2. Na přechodné období do 1. července 2012 mohou být zásilky živočichů pocházejících z akvakultury, které jsou doprovázeny veterinárními osvědčeními vydanými v souladu s částmi A nebo B přílohy II nařízení (ES) č. 1251/2008 před zavedením změn na základě tohoto nařízení, nadále uváděny na trh za předpokladu, že veterinární osvědčení týkající se nákazy OsHV-1 μνar uvedené v části II uvedených certifikátů se neuplatní a zásilky budou doručeny na místo konečného určení před uvedeným datem.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se od 1. května 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 11. dubna 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 328, 24.11.2006, s. 14.
          [2] Úř. věst. L 337, 16.12.2008, s. 41.
          [3] Úř. věst. L 98, 20.4.2010, s. 7.
          [4] Úř. věst. L 52, 3.3.2010, s. 1.
          [5] Úř. věst. L 80, 26.3.2011, s. 15.
          [******] Úř. věst. L 98, 20.4.2010, s. 7."
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          "PŘÍLOHA II
          ČÁST A
          Vzor veterinárního osvědčení pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury na trh pro účely chovu, sádkování, rybářské oblasti vysazování a slovu, otevřená zařízení sloužící k okrasným účelům a k doplnění stavů
          Část I: Podrobnosti o předkládané zásilce
          EVROPSKÁ UNIE
          Osvědčení pro obchod uvnitř Unie
          I.1. Odesílatel
          Název
          Adresa
          PSČ
          I.2. Číslo jednací osvědčení
          I.2.a. Místní číslo jednací
          I.3. Příslušný ústřední orgán
          I.4. Příslušný místní orgán
          I.5. Příjemce
          Název
          Adresa
          PSČ
          I.6.
          I.7.
          I.8. Země původu
          Kód ISO
          I.9.
          I.10. Země určení
          Kód ISO
          I.11.
          I.12. Místo původu
          Schválené hospodářství akvakultury
          Ostatní
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          PSČ
          I.13. Místo určení
          Schválené hospodářství akvakultury
          Ostatní
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          PSČ
          I.14. Místo nakládky
          PSČ
          I.15. Datum a čas odjezdu
          I.16. Dopravní prostředek
          Letadlo
          Plavidlo
          Vagon
          Silniční vozidlo
          Ostatní
          Identifikace
          I.17. Přepravce
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          PSČ
          Členský stát
          I.18. Popis zboží
          I.19. Kód zboží (Kód HS)
          I.20. Množství
          I.21.
          I.22. Počet balení
          I.23. Číslo plomby/kontejneru
          I.24. Druh obalu
          I.25. Produkty potvrzeny pro:
          Chov
          Zazvěření
          Sádkování
          Zvířata v zájmovém chovu
          Karanténu
          Ostatní
          I.26. Tranzit přes třetí zemi
          Třetí země
          Kód ISO
          Místo výstupu
          Kód
          Místo vstupu
          Číslo stanoviště hraniční kontroly
          I.27. Tranzit přes členské státy
          Členský stát
          Kód ISO
          Členský stát
          Kód ISO
          Členský stát
          Kód ISO
          I.28. Vývoz
          Třetí země
          Kód ISO
          Místo výstupu
          Kód
          I.29.
          I.30.
          I.31. Identifikace zboží
          Druh (vědecký název)
          Množství
          +++++ TIFF +++++
          Část II: Osvědčení
          EVROPSKÁ UNIE
          Uvádění živočichů pocházejících z akvakultury na trh pro účely chovu, sádkování, rybářské oblasti vysazování a slovu, otevřená zařízení sloužící k okrasným účelům a k doplnění stavů
          II. Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          II.1 Obecné požadavky
          Já, níže podepsaný úřední inspektor, tímto osvědčuji, že živočichové pocházející z akvakultury uvedení v části I tohoto osvědčení:
          II.1.1 buď (1)[byli vyšetřeni(1)(2)[72] (1)[24] hodin před nakládkou a nevykazovali žádné klinické příznaky nákazy]
          nebo (1)[v případě jiker a měkkýšů pocházejí z hospodářství nebo chovné oblasti měkkýšů, kde se podle záznamů hospodářství nebo chovné oblasti měkkýšů nevyskytují žádné známky nákazových problémů]
          nebo (1)(3)[v případě volně žijících vodních živočichů jsou podle mého nejlepšího vědomí a svědomí klinicky zdraví];
          II.1.2 nejsou předmětem žádných zákazů z důvodu neobjasněného zvýšeného úhynu;
          II.1.3 nejsou určeni pro likvidaci nebo usmrcování za účelem eradikace nákaz;
          II.1.4 splňují požadavky pro uvádění na trh stanovené ve směrnici 2006/88/ES;
          II.1.5 (1)[v případě měkkýšů byla každá část zásilky podrobena individuální vizuální kontrole a nebyly nalezeny žádné jiné druhy měkkýšů než druhy uvedené v části I osvědčení.]
          II.2 (1)(4)(5)[Požadavky na druhy vnímavé k virové hemoragické septikémii (VHS), infekční nekróze krvetvorné tkáně (IHN), nakažlivé chudokrevnosti lososů (ISA), herpesviróze Koi (KHV), marteilióze (Marteilia refringens), bonamióze (Bonamia ostreae) a/nebo běloskvrnitosti (White spot disease)
          Já, níže podepsaný úřední inspektor, tímto osvědčuji, že výše uvedení živočichové pocházející z akvakultury:
          buď (1)(6)[pocházejí z členského státu, oblasti nebo jednotky, které jsou prohlášeny za prosté (1)[VHS] (1)[IHN] (1)[ISA] (1)[KHV] (1)[marteiliózy (Marteilia refringens)] (1)[bonamiózy (Bonamia ostreae)] (1)[běloskvrnitosti (White spot disease)] podle kapitoly VII směrnice 2006/88/ES.]
          nebo (1)(5)(6)[v případě volně žijících vodních živočichů byli podrobeni karanténě podle rozhodnutí 2008/946/ES.]]
          II.3 (1)(7)[Požadavky na druhy přenašečů virové hemoragické septikémie (VHS), infekční nekrózy krvetvorné tkáně (IHN), nakažlivé chudokrevnosti lososů (ISA), herpesvirózy Koi (KHV), marteiliózy (Marteilia refringens), bonamiózy (Bonamia ostreae) a/nebo běloskvrnitosti (White spot disease)
          Já, níže podepsaný úřední inspektor, tímto osvědčuji, že výše uvedení živočichové pocházející z akvakultury, kteří mají být považováni za možné přenašeče (1)[VHS] (1)[IHN] (1)[ISA] (1)[KHV] (1)[marteiliózy (Marteilia refringens)] (1)[bonamiózy (Bonamia ostreae)] (1)[běloskvrnitosti (White spot disease)] protože patří ke druhům uvedeným ve sloupci 2 a splňují podmínky stanovené ve sloupci 3 tabulky v příloze I nařízení (ES) č. 1251/2008:
          buď (1)(6)[pocházejí z členského státu, oblasti nebo jednotky, které jsou prohlášeny za prosté (1)[VHS] (1)[IHN] (1)[ISA] (1)[KHV] (1)[bonamiózy (Bonamia ostreae)] (1)[ bonamiózy (Bonamia ostreae)] (1)[běloskvrnitosti (White spot disease)] podle kapitoly VII směrnice 2006/88/ES.]
          nebo (1)(6)(7)[v případě volně žijících vodních živočichů byli podrobeni karanténě podle rozhodnutí 2008/946/ES.]]
          II.4 Požadavky na přepravu a označování
          Já, níže podepsaný úřední inspektor, tímto osvědčuji, že:
          II.4.1 výše uvedení živočichové pocházející z akvakultury,
          i) se nacházejí v podmínkách, včetně kvality vody, které nemění jejich nákazový status,
          ii) splňují obecné podmínky pro přepravu zvířat stanovené v článku 3 nařízení (ES) č. 1/2005;
          +++++ TIFF +++++
          EVROPSKÁ UNIE
          Uvádění živočichů pocházejících z akvakultury na trh pro účely chovu, sádkování, rybářské oblasti vysazování a slovu, otevřená zařízení sloužící k okrasným účelům a k doplnění stavů
          II. Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          II.4.2 přepravní kontejner nebo rybářský člun se sádkou byly před naložením vyčištěny a vydezinfikovány nebo dosud nebyly použity; a
          II.4.3 zásilka je označena čitelným štítkem na vnější straně kontejneru nebo, v případě přepravy rybářským člunem se sádkou, v lodním manifestu, s příslušnými informacemi, které jsou uvedeny v kolonkách I.8 až I.13 v části I tohoto osvědčení, a tímto prohlášením:
          buď (1)[„(1)[Volně žijící] (1)[ryby určené] (1)[měkkýši určení] (1)[korýši určení] pro účely chovu v Evropské unii“],
          nebo (1)[„(1)[Volně žijící] (1)[měkkýši] určení pro účely sádkování v Evropské unii“],
          nebo (1)[„(1)[Volně žijící] (1)[ryby určené] (1)[měkkýši určení] (1)[korýši určení] pro rybářské oblasti vysazování a slovu v Evropské unii“],
          nebo (1)[„(1)[Volně žijící] (1)[okrasné ryby určené] (1)[okrasní měkkýši určení] (1)[okrasní korýši určení] pro otevřená zařízení sloužící k okrasným účelům v Evropské unii“],
          nebo (1)[„(1)[Ryby určené] (1)[měkkýši určení] (1)[korýši určení] k doplnění stavů v Evropské unii“],
          nebo (1)[„(1)[Volně žijící] (1)[ryby určené] (1)[měkkýši určení] (1)[korýši určení] do karantény v Evropské unii“],
          II.5 (1)(8)[Potvrzení pro zásilky pocházející z oblasti, která podléhá opatřením ke tlumení nákaz stanoveným v oddílech 3 až 6 kapitoly V směrnice 2006/88/ES
          Já, níže podepsaný úřední inspektor, tímto osvědčuji, že:
          II.5.1 výše uvedení živočichové pocházejí z oblasti, která podléhá opatřením ke tlumení nákaz, pokud jde o (1)[epizootický vředový syndrom (EUS)] (1)[epizootickou nekrózu krvetvorné tkáně (EHN)] (1)[virovou hemoragickou septikémii (VHS)] (1)[infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN)] (1)[nakažlivou chudokrevnost lososů (ISA)] (1)[herpesvirózu Koi (KHV)] (1)[bonamiózu (Bonamia exitiosa)] (1)[perkinsózu (Perkinsus marinus)] (1)[mikrocytózu (Mikrocytos mackini)] (1)[marteiliózu (Marteilia refringens)] (1)[bonamiózu (Bonamia ostreae)] (1)[syndrom Taura] (1)[žlutohlavost (Yellowhead disease)] (1)[běloskvrnitost (White spot disease)] (1)(9)[tuto nově se objevující nákazu: …];
          II.5.2 výše uvedení živočichové smějí být uváděni na trh v souladu se stanovenými opatřeními ke tlumení; a
          II.5.3 zásilka je označena čitelným štítkem na vnější straně kontejneru nebo, v případě přepravy rybářským člunem se sádkou, v lodním manifestu, s příslušnými informacemi, které jsou uvedeny v kolonkách I.8 až I.13 v části I tohoto osvědčení, a tímto prohlášením:
          „(1)[Volně žijící] (1)[ryby] (1)[měkkýši] (1)[korýši] pocházející z oblasti, která podléhá opatřením ke tlumení nákaz“.]
          II.6 (1)(10)[Požadavky na druhy vnímavé k jarní virémii kaprů (SVC), bakteriálnímu onemocnění ledvin (BKD), infekční nekróze pankreatu (IPN) a nákaze Gyrodactylus salaris (GS)
          Já, níže podepsaný úřední inspektor, tímto osvědčuji, že výše uvedení živočichové pocházející z akvakultury
          buď (1)[pocházejí z členského státu nebo jeho části:
          a) kde (1)[SVC] (1)[GS] (1)[BKD] (1)[IPN] musí být oznámeny příslušnému orgánu a zprávy o podezření na ohnisko dané nákazy neprodleně vyšetřeny příslušným orgánem,
          b) kde všichni živočichové pocházející z akvakultury, kteří patří ke druhům vnímavým k dané nákaze (daným nákazám) a jsou dováženi do uvedeného členského státu nebo jeho části, splňují požadavky stanovené v části II.6 tohoto osvědčení,
          c) kde druhy vnímavé k dané nákaze (daným nákazám) nejsou proti této nákaze (těmto nákazám) očkovány, a
          +++++ TIFF +++++
          EVROPSKÁ UNIE
          Uvádění živočichů pocházejících z akvakultury na trh pro účely chovu, sádkování, rybářské oblasti vysazování a slovu, otevřená zařízení sloužící k okrasným účelům a k doplnění stavů
          II. Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          d) buď (1)[která v případě (1)[IPN] (1)[BKD], splňuje požadavky na status oblasti prosté nákazy rovnocenné požadavkům stanoveným v kapitole VII směrnice 2006/88/ES.]
          a/nebo (1)[která v případě (1)[SVC] (1)[GS], splňuje požadavky na status oblasti prosté nákazy stanovené v příslušné normě OIE.]
          a/nebo (1)[která v případě (1)[SVC] (1)[IPN] (1)[BKD] zahrnuje jedno hospodářství, které pod dozorem příslušného orgánu:
          i) bylo vyprázdněno, vyčištěno, vydezinfikováno a ponecháno prázdné po dobu nejméně 6 týdnů,
          ii) stavy byly doplněny živočichy z oblastí s osvědčením od příslušného orgánu o tom, že jsou prosté dané nákazy.]]
          a/nebo (1)[v případě volně žijících vodních živočichů vnímavých k (1)[SVC] (1)[IPN] (1)[BKD] byli podrobeni karanténě za podmínek přinejmenším rovnocenných podmínkám stanoveným v rozhodnutí 2008/946/ES.]
          a/nebo (1)[v případě zásilek, na něž se vztahují požadavky týkající se GS, byli bezprostředně před uvedením na trh po dobu alespoň 14 dní nepřetržitě drženi ve vodě se slaností nejméně 25 promile, do níž během uvedené doby nebyli umístěni žádní jiní živí vodní živočichové druhů vnímavých ke GS.]
          a/nebo (1)[v případě jiker v embryonálním stadiu, na něž se vztahují požadavky týkající se GS, byly dezinfikovány metodou, která je prokazatelně účinná proti GS.]]
          II.7 (1)(11)[Požadavky týkající se druhů vnímavých k nákaze OsHV-1 μνar
          Já, níže podepsaný úřední inspektor, tímto osvědčuji, že výše uvedení živočichové pocházející z akvakultury,
          buď (1)[pocházejí z členského státu nebo jeho jednotky:
          a) kde nákaza OsHV-1 μνar musí být oznámena příslušnému orgánu a zprávy o podezření na ohnisko dané nákazy neprodleně vyšetřeny příslušným orgánem;
          b) kde všichni živočichové pocházející z akvakultury, kteří patří ke druhům vnímavým k nákaze OsHV-1 μνar a jsou dováženi do uvedeného členského státu nebo jeho jednotky, splňují požadavky stanovené v části II.7 tohoto osvědčení,
          c) buď (1)[která splňuje požadavky na status oblasti prosté nákazy rovnocenné požadavkům stanoveným v kapitole VII směrnice 2006/88/ES,]
          a/nebo (1)[v případě zásilek určených pro členský stát nebo jednotka, pro kterou je schválen program rozhodnutím 2010/221/EU, přičemž se jí také týká program dozoru schválený rozhodnutím 2010/221/EU,]
          a/nebo (1)[byli podrobeni karanténě za podmínek přinejmenším rovnocenných podmínkám stanoveným v rozhodnutí 2008/946/ES.]
          Poznámky
          Část I:
          Kolonka I.12: Pokud je to vhodné, použijte číslo oprávnění daného hospodářství nebo chovné oblasti měkkýšů. Pokud se jedná o volně žijící vodní živočichy, zaškrtněte možnost „ostatní“.
          Kolonka I.13: Pokud je to vhodné, použijte číslo oprávnění daného hospodářství nebo chovné oblasti měkkýšů. Pokud se jedná o živočichy určené k doplnění stavů, zaškrtněte možnost „ostatní“.
          Kolonka I.19: Použijte příslušné kódy HS: 0301, 0306, 0307, 030110 nebo 030270.
          Kolonky I.20 a I.31: U množství uveďte celkový počet.
          Kolonka I.25: Pokud jsou živočichové určeni pro účely chovu, zaškrtněte možnost „chov“ pokud jsou určeni pro sádkování, zaškrtněte možnost „sádkování“, pokud jsou určeni pro otevřená zařízení sloužící k okrasným účelům, zaškrtněte možnost „zvířata v zájmovém chovu“, pokud jsou určeni k doplnění stavů, zaškrtněte možnost „zazvěření“, pokud jsou živočichové pocházející z akvakultury určeni pro karanténní zařízení, zaškrtněte možnost „karanténu“ a pokud jsou určeni pro rybářské oblasti vysazování a slovu, zaškrtněte možnost „ostatní“.
          Část II:
          (1) Uveďte podle potřeby.
          (2) Varianta 24 hodin se použije pouze na zásilky živočichů pocházejících z akvakultury, ke kterým musí být na základě článku 8 nařízení (ES) č. 1251/2008 připojeno osvědčení a které mají v souladu s požadavky pro uvádění na trh, jež stanoví směrnice 2006/88/ES, povolení od příslušného orgánu opustit oblast, která podléhá opatřením ke tlumení stanoveným v oddílech 3 až 6 kapitoly V směrnice 2006/88/ES, nebo členský stát, oblast nebo jednotku s programem pro eradikaci schváleným v souladu s čl. 44 odst. 2 uvedené směrnice. Ve všech ostatních případech se použije varianta 72 hodin.
          +++++ TIFF +++++
          EVROPSKÁ UNIE
          Uvádění živočichů pocházejících z akvakultury na trh pro účely chovu, sádkování, rybářské oblasti vysazování a slovu, otevřená zařízení sloužící k okrasným účelům a k doplnění stavů
          II. Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          (3) Použije se pouze na zásilky živočichů pocházejících z akvakultury, kteří byli odchyceni ve volné přírodě a neprodleně přepraveni do hospodářství nebo chovné oblasti měkkýšů bez jakéhokoli dočasného skladování.
          (4) Část II.2 tohoto osvědčení se použije na druhy vnímavé k jedné nebo více nákazám uvedeným v záhlaví. Seznam vnímavých druhů je uveden v části II přílohy IV směrnice 2006/88/ES.
          (5) Zásilky volně žijících vodních živočichů mohou být uváděny na trh bez ohledu na požadavky uvedené v části II.2 tohoto osvědčení, pokud jsou určeny pro karanténní zařízení, které splňuje požadavky stanovené v rozhodnutí 2008/946/ES.
          (6) Aby mohly být schváleny pro dovoz do členského státu, oblasti nebo jednotky, které jsou prohlášeny za prosté VHS, IHN, ISA, KHV, marteiliózy (Marteilia refringens), bonamiózy (Bonamia ostreae) nebo běloskvrnitosti (Whitespot disease) nebo které mají program pro dozor nebo eradikaci podle čl. 44 odst. 1 nebo 2 směrnice 2006/88/ES, musí být uvedeno jedno z těchto prohlášení, jestliže zásilka obsahuje vnímavé druhy nebo druhy přenašečů, pokud jde o nákazu (nákazy), na kterou (které) se vztahuje status nepřítomnosti nákazy nebo program (programy). Údaje o nákazovém statusu každého hospodářství a každé chovné oblasti měkkýšů v Unii jsou dostupné na: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm
          (7) Část II.3 tohoto osvědčení se použije na druhy přenašečů jedné nebo více nákaz uvedených v záhlaví. Druhy možných přenašečů a podmínky, za nichž mají být zásilky těchto druhů považovány za druhy přenašečů, jsou uvedeny v příloze I nařízení (ES) č. 1251/2008. Zásilky druhů možných přenašečů mohou být uváděny na trh bez ohledu na požadavky uvedené v části II.3, pokud nejsou splněny podmínky stanovené ve sloupci 4 tabulky v příloze I nařízení (ES) č. 1251/2008 nebo pokud jsou určeny pro karanténní zařízení, které splňuje požadavky stanovené v rozhodnutí 2008/946/ES.
          (8) Část II.5 tohoto osvědčení se použije na zásilky živočichů pocházejících z akvakultury, ke kterým musí být na základě článku 8 nařízení (ES) č. 1251/2008 připojeno osvědčení a které mají v souladu s požadavky pro uvádění na trh, jež stanoví směrnice 2006/88/ES, povolení od příslušného orgánu opustit oblast, která podléhá opatřením ke tlumení stanoveným v oddílech 3 až 6 kapitoly V směrnice 2006/88/ES, nebo členský stát, oblast nebo jednotku s programem pro eradikaci schváleným v souladu s čl. 44 odst. 2 uvedené směrnice.
          (9) Použije se, pokud byla opatření přijata v souladu s článkem 41 směrnice 2006/88/ES.
          (10) Část II.6 tohoto osvědčení se použije pouze na zásilky určené pro členský stát nebo jeho část, která je považována za prostou nákazy nebo pro kterou je schválen program rozhodnutím 2010/221/EU, pokud jde o SVC, BKD, IPN nebo GS, a zásilka obsahuje druhy uvedené v části C přílohy II jako vnímavé k nákaze (nákazám), na kterou (které) se vztahuje status nepřítomnosti nákazy nebo program (programy).
          Část II.6 se použije i na zásilky ryb jakéhokoli druhu pocházející z vody, kde jsou přítomné druhy uvedené v části C přílohy II jako druhy vnímavé k nákaze GS, pokud jsou uvedené zásilky určeny pro členský stát nebo jeho jednotku uvedenou v příloze I rozhodnutí 2010/221/EU jako prostou nákazy GS.
          Zásilky volně žijících vodních živočichů, na něž se vztahují požadavky týkající se SVC, IPN a/nebo BKD, mohou být uváděny na trh bez ohledu na požadavky uvedené v části II.6 tohoto osvědčení, pokud jsou určeny pro karanténní zařízení, které splňuje požadavky stanovené v rozhodnutí 2008/946/ES.
          (11) Část II.7 tohoto osvědčení se použije pouze na zásilky určené pro členský stát nebo jeho jednotku, která je považována za prostou nákazy nebo pro kterou je schválen program rozhodnutím 2010/221/EU, pokud jde o nákazu OsHV-1 μνar, a zásilka obsahuje druhy uvedené v části C přílohy II nařízení (ES) č. 1251/2008 jako vnímavé k nákaze OsHV-1 μνar.
          Požadavky uvedené v části II.7 se nepoužijí na zásilky určené pro karanténní zařízení, které splňuje alespoň ekvivalentní požadavky, jako jsou požadavky stanovené v rozhodnutí 2008/946/ES.
          Úřední veterinář nebo inspektor
          Jméno (hůlkovým písmem):
          Kvalifikace a titul:
          Místní veterinární jednotka:
          Číslo místní veterinární jednotky:
          Datum:
          Podpis:
          Razítko:
          +++++ TIFF +++++
          ČÁST B
          Vzor veterinárního osvědčení pro uvádění na trh živočichů pocházejících z akvakultury nebo produktů akvakultury určených pro další zpracování, střediska pro odesílání a střediska pro čištění a podobná zařízení před lidskou spotřebou
          Část I: Podrobnosti o předkládané zásilce
          EVROPSKÁ UNIE
          Osvědčení pro obchod uvnitř Unie
          I.1. Odesílatel
          Název
          Adresa
          PSČ
          I.2. Číslo jednací osvědčení
          I.2.a. Místní číslo jednací
          I.3. Příslušný ústřední orgán
          I.4. Příslušný místní orgán
          I.5. Příjemce
          Název
          Adresa
          PSČ
          I.6.
          I.7.
          I.8. Země původu
          Kód ISO
          I.9.
          I.10. Země určení
          Kód ISO
          I.11.
          I.12. Místo původu
          Schválené hospodářství akvakultury
          Ostatní
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          PSČ
          I.13. Místo určení
          Schválené hospodářství akvakultury
          Ostatní
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          PSČ
          I.14. Místo nakládky
          PSČ
          I.15. Datum a čas odjezdu
          I.16. Dopravní prostředek
          Letadlo
          Plavidlo
          Vagon
          Silniční vozidlo
          Ostatní
          Identifikace
          I.17. Přepravce
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          PSČ
          Členský stát
          I.18. Popis zboží
          I.19. Kód zboží (Kód HS)
          I.20. Množství
          I.21.
          I.22. Počet balení
          I.23. Číslo plomby/kontejneru
          I.24. Druh obalu
          I.25. Produkty potvrzeny pro:
          K lidské spotřebě
          I.26. Tranzit přes třetí zemi
          Třetí země
          Kód ISO
          Místo výstupu
          Kód
          Místo vstupu
          Číslo stanoviště hraniční kontroly
          I.27. Tranzit přes členské státy
          Členský stát
          Kód ISO
          Členský stát
          Kód ISO
          Členský stát
          Kód ISO
          I.28. Vývoz
          Třetí země
          Kód ISO
          Místo výstupu
          Kód
          I.29.
          I.30.
          I.31. Identifikace zboží
          Druh (vědecký název)
          Množství
          +++++ TIFF +++++
          Část II: Osvědčení
          EVROPSKÁ UNIE
          Uvádění živočichů pocházejících z akvakultury nebo produktů akvakultury určených k lidské spotřebě na trh
          II. Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          II.1 Obecné požadavky
          Já, níže podepsaný úřední inspektor, tímto osvědčuji, že živočichové pocházející z akvakultury nebo produkty akvakultury uvedené v části I tohoto osvědčení:
          II.1.1 splňují požadavky pro uvádění na trh stanovené ve směrnici Rady 2006/88/ES.
          II.2 (1)(2)[Požadavky na druhy vnímavé k virové hemoragické septikémii (VHS), infekční nekróze krvetvorné tkáně (IHN), nakažlivé chudokrevnosti lososů (ISA), herpesviróze Koi (KHV), marteilióze (Marteilia refringens), bonamióze (Bonamia ostreae) a/nebo běloskvrnitosti (White spot disease)
          Já, níže podepsaný úřední inspektor, tímto osvědčuji, že výše uvedení živočichové pocházející z akvakultury nebo produkty akvakultury:
          II.2.1 (1)pocházejí z členského státu, oblasti nebo jednotky, které jsou prohlášeny za prosté (1)[VHS] (1)[IHN] (1)[ISA] (1)[KHV] (1)[marteiliózy (Marteilia refringens)] (1)[bonamiózy (Bonamia ostreae)] (1)[běloskvrnitosti (White spot disease)] podle kapitoly VII směrnice 2006/88/ES.]
          II.3 Požadavky na přepravu a označování
          Já, níže podepsaný úřední inspektor, tímto osvědčuji, že:
          II.3.1 výše uvedení živočichové pocházející z akvakultury nebo produkty akvakultury
          i) se nacházejí v podmínkách, včetně kvality vody, které nemění jejich nákazový status,
          ii) splňují obecné podmínky pro přepravu zvířat stanovené v článku 3 nařízení Rady (ES) č. 1/2005;
          II.3.2 přepravní kontejner nebo rybářský člun se sádkou byly před naložením vyčištěny a vydezinfikovány nebo dosud nebyly použity; a
          II.3.3 zásilka je označena čitelným štítkem na vnější straně kontejneru nebo, v případě přepravy rybářským člunem se sádkou, v lodním manifestu, s příslušnými informacemi, které jsou uvedeny v kolonkách I.8 až I.13 v části I tohoto osvědčení, a tímto prohlášením:
          „(1)[Ryby určené] (1)[měkkýši určení] (1)[korýši určení] pro (1)[další zpracování] (1)[střediska pro odesílání nebo podobná zařízení] (1)[střediska pro čištění nebo podobná zařízení] před lidskou spotřebou v Evropské unii“.
          II.4 (1)(3)[Potvrzení pro zásilky pocházející z oblasti, která podléhá opatřením ke tlumení nákaz
          Já, níže podepsaný úřední inspektor, tímto osvědčuji, že:
          II.4.1 buď (1)[výše uvedení živočichové byli vyšetřeni během 24 hodin před nakládkou a nevykazovali žádné klinické příznaky nákazy],
          nebo (1)[v případě jiker a měkkýšů pocházejí z hospodářství nebo chovné oblasti měkkýšů, kde se podle záznamů hospodářství nebo chovné oblasti měkkýšů nevyskytují žádné známky nákazových problémů];
          II.4.2 výše uvedení živočichové pocházejí z oblasti, která podléhá opatřením ke tlumení nákaz, pokud jde o (1)[epizootický vředový syndrom (EUS)] (1)[epizootickou nekrózu krvetvorné tkáně (EHN)] (1)[virovou hemoragickou septikémii (VHS)] (1)[infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN)] (1)[nakažlivou chudokrevnost lososů (ISA)] (1)[herpesvirózu Koi (KHV)] (1)[bonamiózu (Bonamia exitiosa)] (1)[perkinsózu (Perkinsus marinus)] (1)[mikrocytózu (Mikrocytos mackini)] (1)[marteiliózu (Marteilia refringens)] (1)[bonamiózu (Bonamia ostreae)] (1)[syndrom Taura] (1)[žlutohlavost (Yellowhead disease)] (1)[běloskvrnitost (White spot disease)] (1)(4)[tuto nově se objevující nákazu: …];
          II.4.3 výše uvedení živočichové smějí být uváděni na trh v souladu se stanovenými opatřeními ke tlumení a
          II.4.4 zásilka je označena čitelným štítkem na vnější straně kontejneru nebo, v případě přepravy rybářským člunem se sádkou, v lodním manifestu, s příslušnými informacemi, které jsou uvedeny v kolonkách I.8 až I.13 části I tohoto osvědčení, a tímto prohlášením:
          „(1)[Ryby] (1)[měkkýši] (1)[korýši] pocházející z oblasti, která podléhá opatřením ke tlumení nákaz.“]
          II.5 (1)(5)[Požadavky týkající se druhů vnímavých k nákaze OsHV-1 μνar
          Já, níže podepsaný úřední inspektor, tímto osvědčuji, že výše uvedení živočichové pocházející z akvakultury
          buď (1)[pocházejí z členského státu nebo jeho jednotky:
          a) kde nákaza OsHV-1 μνar musí být oznámena příslušnému orgánu a zprávy o podezření na ohnisko dané nákazy neprodleně vyšetřeny příslušným orgánem;
          +++++ TIFF +++++
          EVROPSKÁ UNIE
          Uvádění živočichů pocházejících z akvakultury nebo produktů akvakultury určených k lidské spotřebě na trh
          II. Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          b) kde všichni živočichové pocházející z akvakultury, kteří patří ke druhům vnímavým k nákaze OsHV-1 μνar a jsou dováženi do uvedeného členského státu nebo jeho jednotky, splňují požadavky stanovené v části II.7 tohoto osvědčení,
          c) buď (1)[která splňuje požadavky na status oblasti prosté nákazy rovnocenné požadavkům stanoveným v kapitole VII směrnice 2006/88/ES,]
          a/nebo (1) [v případě zásilek určených pro členský stát nebo jednotku, pro kterou je schválen program rozhodnutím 2010/221/EU, přičemž se jí také týká program pro dozor schválený rozhodnutím 2010/221/EU,]
          nebo (1)[prošli karanténou za podmínek přinejmenším rovnocenných podmínkám stanoveným v rozhodnutí 2008/946/ES.]
          Poznámky
          Část I:
          Kolonky I.12 a I.13: Pokud je to vhodné, použijte číslo oprávnění daného hospodářství, chovné oblasti měkkýšů nebo zařízení.
          Kolonka I.19: Použijte příslušné kódy HS: 0301, 0302, 030270, 0303, 0306 nebo 0307.
          Kolonky I.20 a I.31: U množství uveďte celkový počet.
          Část II:
          (1) Uveďte podle potřeby.
          (2) Část II.2 tohoto osvědčení se použije na druhy vnímavé k jedné nebo více nákazám uvedeným v záhlaví. Seznam vnímavých druhů je uveden v části II přílohy IV směrnice 2006/88/ES.
          Aby mohly být schváleny pro dovoz do členského státu, oblasti nebo jednotky, které jsou prohlášeny za prosté VHS, IHN, ISA, KHV, marteiliózy (Marteilia refringens), bonamiózy (Bonamia ostreae) nebo běloskvrnitosti (White spot disease) nebo které mají program pro dozor nebo eradikaci podle čl. 44 odst. 1 nebo 2 směrnice 2006/88/ES, musí být uvedeno jedno z těchto prohlášení, jestliže zásilka obsahuje druhy vnímavé k nákaze (nákazám), na kterou (které) se vztahuje status nepřítomnosti nákazy nebo program (programy), pokud zásilka není určena pro zpracovatelská zařízení schválená podle čl. 4 odst. 2 směrnice 2006/88/ES nebo pro střediska pro odesílání, střediska pro čištění nebo podobná zařízení, která jsou vybavena systémem čištění odpadních vod, jenž zneškodňuje dané patogenní původce, nebo ve kterých jsou odpadní vody ošetřeny jiným způsobem, kterým se snižuje riziko přenosu nákaz do přírodních vod na přijatelnou úroveň.
          Údaje o nákazovém statusu každého hospodářství a každé chovné oblasti měkkýšů v Evropské unii jsou dostupné na: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm
          (3) Část II.4 tohoto osvědčení se použije na zásilky živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury, ke kterým musí být na základě článku 8 nařízení (ES) č. 1251/2008 připojeno osvědčení a které mají v souladu s požadavky pro uvádění na trh, jež stanoví směrnice 2006/88/ES, povolení od příslušného orgánu opustit oblast, která podléhá opatřením ke tlumení stanoveným v oddílech 3 až 6 kapitoly V směrnice 2006/88/ES, nebo členský stát, oblast nebo jednotku s programem pro eradikaci schváleným v souladu s čl. 44 odst. 2 uvedené směrnice.
          (4) Použije se, pokud byla opatření přijata v souladu s článkem 41 směrnice 2006/88/ES.
          (5) Část II.5 tohoto osvědčení se použije pouze na zásilky určené pro střediska pro čištění, střediska pro odesílání nebo podobná zařízení v členských státech nebo jejich jednotkách, které jsou považovány za prosté nákazy nebo pro které je schválen program rozhodnutím 2010/221/EU, pokud jde o nákazu OsHV-1 μνar, a zásilka obsahuje druhy uvedené v části C přílohy II nařízení (ES) č. 1251/2008 jako vnímavé k nákaze OsHV-1 μνar.
          Požadavky uvedené v části II.5 se nepoužijí na zásilky určené pro střediska pro čištění, střediska pro odesílání nebo podobná zařízení, která jsou vybavená systémy čištění odpadních vod, který schválil příslušný orgán a který ničí obalené viry nebo snižuje riziko přenosu nákaz do přírodních vod na přijatelnou úroveň.
          Úřední veterinář nebo inspektor
          Jméno (hůlkovým písmem):
          Kvalifikace a titul:
          Místní veterinární jednotka:
          Číslo místní veterinární jednotky:
          Datum:
          Podpis:
          Razítko:
          +++++ TIFF +++++
          ČÁST C
          Seznam druhů vnímavých k nákazám, pro něž jsou schválena vnitrostátní opatření podle rozhodnutí 2010/221/EU
          Nákaza | Vnímavé druhy |
          Jarní virémie kaprů (SVC) | Tostolobec pestrý (Aristichthys nobilis), karas stříbřitý (Carassius auratus), karas obecný (Carassius carassius), amur bílý (Ctenopharyngodon idellus), kapr obecný a kapr koi (Cyprinus carpio), tostolobik bílý (Hypophthalmichthys molitrix), sumec velký (Silurus glanis), lín obecný (Tinca tinca) a jelec jesen (Leuciscus idus). |
          Bakteriální onemocnění ledvin (BKD) | Čeleď: lososovití |
          Infekční nekróza slinivky (IPN) | Pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss), siven americký (Salvelinus fontinalis), pstruh obecný (Salmo trutta), losos obecný (Salmo salar) a (Oncorhynchus spp.), maréna severní (Coregonus lavaretus). |
          Nákaza Gyrodactylus salaris | Losos obecný (Salmo salar), pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss), siven alpský (Salvelinus alpinus), siven americký (Salvelinus fontinalis), lipan podhorní (Thymallus thymallus), siven obrovský (Salvelinus namaycush) a pstruh obecný (Salmo trutta). |
          Ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) | Ústřice obrovská (Crassostrea gigas)" |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.