Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 351/2011 ze dne 11. dubna 2011 , o změně nařízení (EU) č. 297/2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 351/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 351/2011
          ze dne 11. dubna 2011,
          o změně nařízení (EU) č. 297/2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin [1], a zejména na čl. 53 odst. 1 písm. b) bod ii) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 53 nařízení (ES) č. 178/2002 stanoví možnost přijetí vhodných mimořádných opatření Unie u potravin a krmiv dovážených ze třetí země za účelem ochrany lidského zdraví, zdraví zvířat nebo životního prostředí, pokud se nelze s rizikem úspěšně vypořádat pomocí opatření přijatých jednotlivými členskými státy.
          (2) Po havárii v jaderné elektrárně Fukušima dne 11. března 2011 byla Komise informována o tom, že úrovně radionuklidů v některých potravinových výrobcích pocházejících z Japonska, jako například v mléce a špenátu, přesáhly akční hladiny stanovené pro potraviny a použitelné v Japonsku. Tato kontaminace může představovat hrozbu pro lidské zdraví a zdraví zvířat v Unii, proto bylo dne 25. března 2011 přijato prováděcí nařízení Komise (EU) č. 297/2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima [2].
          (3) Nařízení (EU) č. 297/2011 stanoví požadavky na kontrolu před vývozem, kterou provádějí příslušné japonské orgány. Odpovědné japonské orgány stanovily akční hladiny jódu, cesia a plutonia v potravinách. Komise byla o těchto akčních hladinách platných v Japonsku informována dne 17. března 2011, bylo jí však sděleno, že tyto akční hladiny byly přijaty přechodně jako dočasné regulační hodnoty. Japonské orgány rovněž Komisi sdělily, že výrobky, jejichž uvádění na trh je zakázáno v Japonsku, nesmějí být ani vyváženy. Nyní je zřejmé, že tyto akční hladiny budou v Japonsku platné delší dobu. V zájmu zajištění souladu mezi kontrolami před vývozem, které provádějí japonské orgány, a kontrolami hladiny radionuklidů, které se při vstupu do EU provádějí u krmiv a potravin pocházejících či odesílaných z Japonska, by proto bylo vhodné uplatňovat v EU dočasně stejné maximální hladiny radionuklidů v krmivech a potravinách z Japonska, jako jsou akční hladiny použitelné v Japonsku, dokud budou tyto hodnoty nižší než hodnoty EU.
          (4) Tímto nařízením nejsou dotčeny vědecky prokázané úrovně, jež jsou stanoveny v nařízení Rady (Euratom) č. 3954/87 a nařízeních Komise (Euratom) č. 944/89 a (Euratom) č. 770/90 a mají být použity v případě budoucí jaderné havárie nebo při jakékoli jiné radiační mimořádné situaci, jež zasáhne území EU. Toto nařízení používá pro isotopy stroncia hodnoty stanovené v nařízení (Euratom) č. 3954/87, protože v Japonsku tyto hodnoty nebyly stanoveny.
          (5) Vzhledem k tomu, že v současné době existují důkazy o tom, že krmiva a potraviny z určitých oblastí Japonska jsou kontaminovány radionuklidy jódu 131, cesia 134 a cesia 137, a protože nic nenasvědčuje tomu, že by krmiva a potraviny pocházející nebo odesílané z Japonska byly kontaminovány jinými radionuklidy, je vhodné omezit povinné kontroly na jód 131, cesium 134 a cesium 137. Členské státy mohou rovněž dobrovolně provádět analýzy přítomnosti jiných radionuklidů, chtějí-li takové informace o možné přítomnosti těchto jiných radionuklidů shromažďovat. Je proto vhodné uvést v příloze II tohoto nařízení stávající maximální úrovně radionuklidů stroncia, plutonia a transplutonia podle právních předpisů EU nebo jejich akční hladiny uplatňované v Japonsku.
          (6) Je proto vhodné odpovídajícím způsobem změnit nařízení (EU) 297/2011.
          (7) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (EU) 297/2011 se mění takto
          (1) Článek 2 se mění takto
          a) V odstavci 3 se třetí odrážka nahrazuje tímto:
          - "— v případě produktů pocházejících nebo odesílaných z prefektur Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Jamagata, Niigata, Nagano, Jamanaši, Saitama, Tokio a Čiba produkt neobsahuje úrovně radionuklidů jódu 131, cesia 134 a cesia 137 přesahující nejvyšší přípustné úrovně stanovené v příloze II tohoto nařízení. Toto ustanovení platí rovněž pro produkty pocházející z pobřežních vod těchto prefektur bez ohledu na místo vykládky."
          b) odstavec 4 se nahrazuje tímto:
          "4. Vzorové prohlášení podle odstavce 3 je uvedeno v příloze I. Prohlášení podepíše oprávněný zástupce příslušných orgánů Japonska a v případě produktů spadajících do působnosti odst. 3 třetí odrážky se k němu přiloží protokol o analýze."
          (2) Článek 7 se nahrazuje tímto:
          "Článek 7
          Nevyhovující produkty
          Krmiva a potraviny pocházející nebo odesílané z Japonska, jež neodpovídají požadavkům na maximální úrovně stanovené v příloze II, nesmí být uvedeny na trh. Takové nevyhovující potraviny a krmiva musí být bezpečně odstraněny nebo vráceny do země původu."
          (3) Příloha se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.
          (4) Doplňuje se nová příloha II, jejíž znění je uvedeno v příloze II této směrnice.
          Článek 2
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 11. dubna 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 80, 26.3.2011, s. 5.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Prohlášení o dovozu do Evropské unie
          … (*)
          Kód zásilky …
          Číslo prohlášení …
          V souladu s ustanoveními prováděcího nařízení Komise (EU) č. 297/2011, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima
          … (příslušný orgán podle čl. 2 odst. 4)
          PROHLAŠUJE, že produkt … (produkty podle článku 1)
          z této zásilky složené z/ze: … (popis zásilky, produktu, počet a druh balení, hrubá nebo čistá hmotnost),
          která byla naložena v … (místo nakládky)
          dne … (datum nakládky)
          dopravcem … (identifikace dopravce)
          a směřuje do … (místo a země určení),
          a která pochází ze zařízení … (název a adresa zařízení),
          byl sklizen a/nebo zpracován před 11. březnem 2011
          pochází nebo byl odeslán z jiné prefektury než Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Jamagata, Niigata, Nagano, Jamanaši, Saitama, Tokio a Čiba
          pochází nebo byl odeslán z prefektur Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Jamagata, Niigata, Nagano, Jamanaši, Saitama, Tokio a Čiba a byly z něho odebrány vzorky dne … (datum), které byly laboratorně analyzovány dne … (datum) v laboratoři … (název laboratoře) za účelem stanovení úrovně radionuklidů jódu 131, cesia 134 a cesia 137, přičemž výsledky těchto analýz jsou v souladu s nejvyššími přípustnými úrovněmi podle čl. 2 odst. 3. Protokol o analýze je přiložen.
          V … dne …
          Razítko a podpis oprávněného zástupce příslušného orgánu podle čl. 2 odst. 4
          Tuto část vyplní příslušný orgán na stanovišti hraniční kontroly nebo v určeném místě vstupu
          Zásilka byla přijata celními orgány Evropské unie k propuštění do volného oběhu
          Zásilka NEBYLA přijata celními orgány Evropské unie k propuštění do volného oběhu
          (příslušný orgán, členský stát)
          datum
          razítko
          podpis
          (*) Produkt a země původu.
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Maximální úrovně pro potraviny [1](Bq/kg)
          | Potraviny pro kojence a malé děti | Mléko a mléčné výrobky | Jiné potraviny, s výjimkou tekutých potravin | Tekuté potraviny |
          Suma izotopů stroncia, zejména Sr-90 | 75 | 125 | 750 | 125 |
          Suma izotopů jódu, zejména I-131 | 100 [2] | 300 [3] | 2000 | 300 [3] |
          Suma izotopů plutonia a transplutoniových prvků vysílajících záření alfa, zejména Pu-239, Am-241 | 1 | 1 [3] | 10 [3] | 1 [3] |
          Suma všech ostatních nuklidů s poločasem přeměny překračujícím 10 dnů, zejména Cs-134 a Cs-137, s výjimkou C-14 a H-3 | 200 [3] | 200 [3] | 500 [3] | 200 [3] |
          Maximální úrovně pro krmiva [4](Bq/kg)
          | Krmiva |
          Suma Cs-134 a Cs-137 | 500 [5] |
          Suma izotopů jódu, zejména I-131 | 2000 [6] |
          [1] Úroveň použitelná pro koncentráty nebo dehydratované produkty je vypočtena na základě rozředěného produktu připraveného ke spotřebě.
          [2] Aby byl zajištěn soulad s akčními hladinami uplatňovanými v současné době v Japonsku, nahrazují tyto hodnoty dočasně hodnoty stanovené v nařízení Rady (Euratom) 3954/87.
          [3] Aby byl zajištěn soulad s akčními hladinami uplatňovanými v současné době v Japonsku, nahrazuje tato hodnota dočasně hodnotu stanovenou v nařízení Rady (Euratom) 770/90.
          [4] Maximální úroveň se vztahuje na krmivo s 12 % obsahem vlhkosti.
          [5] Aby byl zajištěn soulad s akčními hladinami uplatňovanými v současné době v Japonsku, nahrazuje tato hodnota dočasně hodnotu stanovenou v nařízení Rady (Euratom) 770/90.
          [6] Tato hodnota je stanovena dočasně a je stejná jako pro potraviny, dokud nebudou posouzeny faktory přenosu jódu z krmiv do potravinových výrobků.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.