Nařízení Komise (EU) č. 354/2011 ze dne 12. dubna 2011 o otevření a správě celních kvót Unie pro některé ryby a produkty rybolovu pocházející z Bosny a Hercegoviny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 354/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 354/2011
          ze dne 12. dubna 2011
          o otevření a správě celních kvót Unie pro některé ryby a produkty rybolovu pocházející z Bosny a Hercegoviny
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 594/2008 ze dne 16. června 2008 o některých postupech pro uplatňování Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé a pro uplatňování Prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé [1], a zejména na článek 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé (dále jen "dohoda o stabilizaci a přidružení") byla podepsána v Lucemburku dne 16. června 2008. Dohoda o stabilizaci a přidružení je nyní v procesu ratifikace.
          (2) Dne 16. června 2008 byla uzavřena Prozatímní dohoda o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé [2] (dále jen "prozatímní dohoda"), která byla schválena rozhodnutím Rady 2008/474/ES [3]. Prozatímní dohodou se stanoví brzký vstup ustanovení o obchodu a obchodních záležitostech dohody o stabilizaci a přidružení v platnost. Vstoupila v platnost dnem 1. července 2008.
          (3) V prozatímní dohodě a dohodě o stabilizaci a přidružení se stanoví, že některé ryby a produkty rybolovu pocházející z Bosny a Hercegoviny mohou být v rámci limitů celních kvót Unie (dále jen "kvóty") dováženy do Evropské unie za použití sníženého nebo nulového cla.
          (4) Celní kvóty stanovené v prozatímní dohodě a v dohodě o stabilizaci a přidružení jsou roční a jsou přijaty na neomezenou dobu. Je třeba otevřít celní kvóty na rok 2008 a na následující roky a stanovit společný režim pro jejich správu.
          (5) Touto společnou správou by všem dovozcům v Evropské unii měl být zajištěn stejný a trvalý přístup k uvedeným celním kvótám a celní sazby stanovené pro tyto kvóty by měly být uplatňovány bez přerušení pro všechny dovozy dotyčných produktů do všech členských států až do vyčerpání kvót. Za účelem zajištění efektivity systému by členské státy měly být oprávněny čerpat z objemů kvót potřebná množství odpovídající skutečným dovozům. To vyžaduje úzkou spolupráci mezi členskými státy a Komisí a Komise musí být zejména schopna sledovat tempo, jakým jsou kvóty čerpány a podle toho informovat členské státy. Z důvodů rychlosti a účinnosti by se komunikace mezi členskými státy a Komisí měla uskutečňovat pokud možno elektronickou cestou.
          (6) Kvóty otevřené tímto nařízením by se tudíž měly spravovat podle režimu správy celních kvót, které mají být přiděleny chronologicky podle data přijetí celních prohlášení, a to podle nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství [4].
          (7) Protože prozatímní dohoda vstoupila v platnost dne 1. července 2008, mělo by se toto nařízení používat od téhož dne a mělo by zůstat v platnosti po vstupu dohody o stabilizaci a přidružení v platnost.
          (8) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Na ryby a produkty rybolovu pocházející z Bosny a Hercegoviny a uvedené v příloze, které jsou propuštěny do volného oběhu v Evropské unii, se vztahuje snížená či nulová celní sazba, a to na úrovni a v rámci limitů ročních celních kvót Unie stanovených v příloze.
          Aby se mohly tyto preferenční sazby využít, musí být k těmto produktům přiložen doklad o původu, jak stanoví protokol 2 k prozatímní dohodě s Bosnou a Hercegovinou nebo protokol 2 k dohodě o stabilizaci a přidružení s Bosnou a Hercegovinou.
          Článek 2
          1. Celní kvóty uvedené v článku 1 spravuje Komise v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.
          2. Komunikace mezi členskými státy a Komisí týkající se správy celních kvót probíhá pokud možno elektronickou cestou.
          Článek 3
          Členské státy úzce spolupracují s Komisí, aby zajistily dodržování tohoto nařízení.
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. července 2008.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 12. dubna 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 169, 30.6.2008, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 169, 30.6.2008, s. 13.
          [3] Úř. věst. L 169, 30.6.2008, s. 10.
          [4] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, považuje se popis produktů pouze za orientační a působnost preferenčního režimu se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno "ex", určuje se působnost preferenčního režimu současně zněním kódu KN a odpovídajícím popisem.
          RYBY A PRODUKTY RYBOLOVU
          Pořadové číslo | Kód KN | Dělení TARIC | Popis | Objem roční celní kvóty (v tunách čisté váhy) | Celní sazba v rámci kvóty |
          09.1594 | 03019110 | | Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster): živý; čerstvý nebo chlazený; zmrazený; sušený, solený nebo ve slaném nálevu, uzený; filé a jiné rybí maso; moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání | 60 tun | Osvobozeno |
          03019190 | |
          03021110 | |
          03021120 | |
          03021180 | |
          03032110 | |
          03032120 | |
          03032180 | |
          03041915 | |
          03041917 | |
          ex03041919 [1] | 30 |
          ex03041991 | 10 |
          03042915 | |
          03042917 | |
          ex03042919 [2] | 30 |
          ex03049921 | 11, 12, 20 |
          ex03051000 | 10 |
          ex03053090 | 50 |
          03054945 | |
          ex03055980 | 61 |
          ex03056980 | 61 |
          09.1595 | 03019300 | | Kapr: živý; čerstvý nebo chlazený; zmrazený; sušený, solený nebo ve slaném nálevu, uzený; filé a jiné rybí maso; moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání | 130 tun | Osvobozeno |
          03026911 | |
          03037911 | |
          ex03041919 [1] | 20 |
          ex03041991 | 20 |
          ex03042919 [2] | 20 |
          ex03049921 | 16 |
          ex03051000 | 20 |
          ex03053090 | 60 |
          ex03054980 | 30 |
          ex03055980 | 63 |
          ex03056980 | 63 |
          09.1596 | ex03019980 | 80 | Zubatec obecný (Dentex dentex) a ružichy rodu Pagellus spp. živí; čerství nebo chlazení; zmrazení; sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení; filé a jiné rybí maso; moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání | 30 tun | Osvobozeno |
          03026961 | |
          03037971 | |
          ex03041939 | 80 |
          ex03041999 | 77 |
          ex03042999 | 50 |
          ex03049999 | 20 |
          ex03051000 | 30 |
          ex03053090 | 70 |
          ex03054980 | 40 |
          ex03055980 | 65 |
          ex03056980 | 65 |
          09.1597 | ex03019980 | 22 | Mořský okoun (Dicentrarchus labrax): živý; čerstvý nebo chlazený; zmrazený; sušený, solený nebo ve slaném nálevu, uzený; filé a jiné rybí maso; moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání | 30 tun | Osvobozeno |
          03026994 | |
          ex03037700 | 10 |
          ex03041939 | 85 |
          ex03041999 | 79 |
          ex03042999 | 60 |
          ex03049999 | 70 |
          ex03051000 | 40 |
          ex03053090 | 80 |
          ex03054980 | 50 |
          ex03055980 | 67 |
          ex03056980 | 67 |
          09.1598 | 16041311 | | Přípravky nebo konzervy ze sardinek | 50 tun | 6 % |
          16041319 | |
          ex16042050 | 10, 19 |
          09.1599 | 16041600 | | Přípravky nebo konzervy z ančoviček | 50 tun | 12,5 % |
          16042040 | |
          [1] Od 1. ledna 2010 se kód KN ex03041919 mění na ex03041918.
          [2] Od 1. ledna 2010 se kód KN ex03042919 mění na ex03042918.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.