Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 356/2011 ze dne 12. dubna 2011 , kterým se mění nařízení (EU) č. 447/2010 o zahájení prodeje sušeného odstředěného mléka prostřednictvím nabídkového řízení

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 356/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 356/2011
          ze dne 12. dubna 2011,
          kterým se mění nařízení (EU) č. 447/2010 o zahájení prodeje sušeného odstředěného mléka prostřednictvím nabídkového řízení
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) [1], a zejména na čl. 43 písm. f) a j) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V článku 1 nařízení Komise (EU) č. 447/2010 [2] se stanoví, že sušené odstředěné mléko, které bylo uskladněno před dnem 1. listopadu 2009, je nabízeno k prodeji prostřednictvím nabídkového řízení. V zájmu jasnosti je vhodné stanovit měrnou jednotku, k níž by se navrhovaná cena měla vztahovat.
          (2) V článku 2 nařízení (ES) č. 447/2010 se stanoví, že nabídky do jednotlivých nabídkových řízení je třeba předkládat první a třetí úterý v měsíci. Současná situace na trhu s mlékem a mléčnými výrobky umožňuje omezit počet jednotlivých nabídkových řízení na jedno za měsíc.
          (3) Nařízení (EU) č. 447/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (4) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (EU) č. 447/2010 se mění takto:
          a) V článku 1 se doplňuje následující odstavec, který zní:
          "Navržená cena odpovídá ceně za 100 kg produktů."
          b) V článku 2 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
          "1. Lhůta pro předkládání nabídek do jednotlivých nabídkových řízení končí v 11:00 hodin (bruselského času) třetí úterý v měsíci. V srpnu je to však 11:00 hodin (bruselského času) čtvrté úterý a v prosinci 11:00 hodin (bruselského času) druhé úterý. Pokud je úterý dnem státního svátku, lhůta končí v 11:00 hodin (bruselského času) předchozího pracovního dne."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 12. dubna 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          Neelie Kroes
          místopředsedkyně
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 126, 22.5.2010, s. 19.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.