Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 361/2011 ze dne 13. dubna 2011 o povolení Enterococcus faecium NCIMB 10415 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení DSM Nutritional products Ltd zastoupený společností DSM Nutritional Products Sp. z o.o) a o změně nařízení (ES) č. 943/2005 Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 361/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 361/2011
          ze dne 13. dubna 2011
          o povolení Enterococcus faecium NCIMB 10415 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení DSM Nutritional products Ltd zastoupený společností DSM Nutritional Products Sp. z o.o) a o změně nařízení (ES) č. 943/2005
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat [1], a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje. Článek 10 uvedeného nařízení stanoví přehodnocení doplňkových látek povolených podle směrnice Rady 70/524/EHS [2].
          (2) Přípravek Enterococcus faecium NCIMB 10415 byl povolen v souladu se směrnicí 70/524/EHS jako doplňková látka bez časového omezení k použití u telat do maximálního stáří šesti měsíců nařízením Komise (ES) č. 1288/2004 [3], k použití u výkrmu kuřat a výkrmu prasat nařízením Komise (ES) č. 943/2005 [4], k použití u prasnic nařízením Komise (ES) č. 1200/2005 [5], k použití u selat nařízením Komise (ES) č. 252/2006 [6] a k použití u koček a psů nařízením Komise (ES) č. 102/2009 [7]. Uvedená doplňková látka byla v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1831/2003 následně zapsána do registru Společenství pro doplňkové látky jako stávající produkt.
          (3) V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 ve spojení s článkem 7 uvedeného nařízení byla podána žádost o přehodnocení přípravku Enterococcus faecium NCIMB 10415 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, přičemž bylo žádáno o zařazení uvedené doplňkové látky do kategorie doplňkových látek "zootechnické doplňkové látky". Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.
          (4) Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen "úřad") dospěl ve svém stanovisku ze dne 22. června 2010 [8] k závěru, že přípravek Enterococcus faecium NCIMB 10415 nemá za navržených podmínek použití nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí a že má potenciál zvyšovat konečnou tělesnou hmotnost výkrmu kuřat. Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří Evropské unie pro doplňkové látky, zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.
          (5) Posouzení Enterococcus faecium NCIMB 10415 prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Používání uvedeného přípravku by proto mělo být povoleno podle přílohy I tohoto nařízení.
          (6) Jelikož se tímto nařízením uděluje nové povolení, měla by se v důsledku toho v nařízení (ES) č. 943/2005 zrušit položka pro Enterococcus faecium NCIMB 10415 pro výkrm kuřat.
          (7) Jelikož změny podmínek povolení nesouvisejí s bezpečnostními důvody, je vhodné stanovit přechodné období pro spotřebování stávajících zásob premixů a krmných směsí.
          (8) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Přípravek uvedený v příloze I, náležející do kategorie doplňkových látek "zootechnické doplňkové látky" a funkční skupiny "stabilizátory střevní flóry", se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.
          Článek 2
          Příloha I nařízení (ES) č. 943/2005 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.
          Článek 3
          Premixy a krmné směsi obsahující přípravek Enterococcus faecium NCIMB 10415 označené v souladu se směrnicí 70/524/EHS mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání zásob.
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 13. dubna 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
          [2] Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 243, 15.7.2004, s. 10.
          [4] Úř. věst. L 159, 22.6.2005, s. 6.
          [5] Úř. věst. L 195, 27.7.2005, s. 6.
          [6] Úř. věst. L 44, 15.2.2006, s. 3.
          [7] Úř. věst. L 34, 4.2.2009, s. 8.
          [8] EFSA Journal 2010; 8(7):1661.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Identifikační číslo doplňkové látky | Jméno držitele povolení | Doplňková látka | Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda | Druh nebo kategorie zvířat | Maximální stáří | Minimální obsah | Maximální obsah | Jiná ustanovení | Konec platnosti povolení |
          CFU/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 % |
          Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: stabilizátory střevní flóry
          4b1705 | DSM Nutritional Products Ltd zastoupený společností DSM Nutritional products Sp. Z o.o. | Enterococcus faecium NCIMB 10415 | Složení doplňkové látkyPřípravek Enterococcus faeciumNCIMB 10415 s obsahem nejméně:potahovaná forma (s šelakem):2 × 1010 CFU/g doplňkové látky;jiné formy mikrokapslí:1 × 1010 CFU/g doplňkové látkyCharakteristika účinné látkyEnterococcus faeciumNCIMB 10415Analytická metoda [1]Stanovení počtu mikroorganismů kultivací na žluč-eskulin-azidovém agaruIdentifikace: gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE). | Výkrm kuřat | | 3 × 108 | — | 1.V návodu na použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.2.Použití je povoleno v krmivech obsahujících tato povolená kokcidiostatika: dekochinát, monensin sodný, robenidin hydrochlorid, diklazuril nebo semduramicinát. | 4. květen 2021 |
          [1] Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Evropské unie pro doplňkové látky: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Příloha I nařízení (ES) č. 943/2005 se nahrazuje tímto:
          "PŘÍLOHA I
          Číslo ES | | Doplňková látka | Chemický vzorec, popis | Druh nebo kategorie zvířat | Maximální stáří | Minimální obsah | Maximální obsah | Jiná ustanovení | Konec období povolení |
          CFU/kg kompletního krmiva |
          Mikroorganismy
          E 1705 | | Enterococcus faecium NCIMB 10415 | Přípravek Enterococcus faecium obsahující minimálně: forma mikrokapslí:1,0 × 1010 CFU/g doplňkové látky;granulovaná forma:3,5 × 1010 CFU/g doplňkové látky | Výkrm prasat | — | 0,35 × 109 | 1,0 × 109 | V návodu na použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování. | bez časového omezení" |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.