Nařízení Komise (EU) č. 362/2011 ze dne 13. dubna 2011 , kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku monepantel Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 362/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 362/2011
          ze dne 13. dubna 2011,
          kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 37/2010 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu, pokud jde o látku monepantel
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 [1], a zejména na článek 14 ve spojení s článkem 17 uvedeného nařízení,
          s ohledem na stanovisko Evropské agentury pro léčivé přípravky vyjádřené Výborem pro veterinární léčivé přípravky,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Maximální limit reziduí farmakologicky účinných látek určených k použití v Unii ve veterinárních léčivých přípravcích pro zvířata určená k produkci potravin nebo v biocidních přípravcích používaných v chovu zvířat by měl být stanoven podle nařízení (ES) č. 470/2009.
          (2) Farmakologicky účinné látky a jejich klasifikace, pokud jde o maximální limity reziduí v potravinách živočišného původu, jsou uvedeny v příloze nařízení Komise (EU) č. 37/2010 ze dne 22. prosince 2009 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu [2].
          (3) Monepantel je v současnosti zařazen v tabulce 1 přílohy nařízení (EU) č. 37/2010 jako povolená látka u ovcí a koz, pokud jde o svalovinu, tuk, játra a ledviny, kromě zvířat, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě. Platnost prozatímních maximálních limitů reziduí (dále jen "MRL") pro uvedenou látku stanovených pro kozy končí dnem 1. ledna 2011.
          (4) Evropské agentuře pro léčivé přípravky byla předložena žádost o prodloužení platnosti prozatímních MRL u stávající položky monepantelu použitelných pro kozy
          (5) Výbor pro veterinární léčivé přípravky doporučil prodloužení platnosti prozatímních MRL pro monepantel u koz.
          (6) Položka monepantel v tabulce 1 v příloze nařízení (EU) č. 37/2010 by proto měla být změněna, aby se prodloužily prozatímní MRL u koz. Platnost prozatímních MRL stanovených v uvedené tabulce pro monepantel u koz by měla končit dnem 1. ledna 2012.
          (7) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro veterinární léčivé přípravky,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha nařízení (EU) č. 37/2010 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 13. dubna 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 11.
          [2] Úř. věst. L 15, 20.1.2010, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Položka monepantel v tabulce 1 přílohy nařízení (EU) č. 37/2010 se nahrazuje tímto:
          Farmakologicky účinná(-é) látka(-y) | Indikátorové reziduum | Druh zvířat | MRL | Cílové tkáně | Další ustanovení (podle čl. 14 odst. 7 nařízení (ES) č. 470/2009) | Zařazení podle léčebného účelu |
          "monepantel | monepantel-sulfon | ovce | 700 μg/kg 7000 μg/kg 5000 μg/kg 2000 μg/kg | svalovina tuk játra ledviny | Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě. | antiparazitika/antiparazitika vnitřní |
          kozy | 700 μg/kg 7000 μg/kg 5000 μg/kg 2000 μg/kg | svalovina tuk játra ledviny | Prozatímní MRL platí do 1. ledna 2012. Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě. | antiparazitika/antiparazitika vnitřní" |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.