Nařízení Komise (EU) č. 364/2011 ze dne 13. dubna 2011 , kterým se mění příloha I nařízení Komise (ES) č. 798/2008 a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1291/2008, pokud jde o program pro tlumení salmonel u některé drůbeže a vajec v Chorvatsku v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, a kterým se opravují nařízení Komise (EU) č. 925/2010 a (EU) č. 955/2010 Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 364/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 364/2011
          ze dne 13. dubna 2011,
          kterým se mění příloha I nařízení Komise (ES) č. 798/2008 a kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1291/2008, pokud jde o program pro tlumení salmonel u některé drůbeže a vajec v Chorvatsku v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003, a kterým se opravují nařízení Komise (EU) č. 925/2010 a (EU) č. 955/2010
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě [1], a zejména na čl. 9 odst. 2 písm. b) uvedené směrnice,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 ze dne 17. listopadu 2003 o tlumení salmonel a některých jiných původců zoonóz vyskytujících se v potravním řetězci [2], a zejména na čl. 10 odst. 2 uvedeného nařízení,
          s ohledem na směrnici Rady 2009/158/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí [3], a zejména na čl. 23 odst. 1 a čl. 26 odst. 2 uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 ze dne 8. srpna 2008, kterým se stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení [4], stanoví požadavky na vydání veterinárního osvědčení pro dovoz tohoto zboží do Unie a tranzit přes její území. Stanoví, že zboží, na něž se uvedené nařízení vztahuje, lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat pouze ze třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek uvedených ve sloupcích 1 a 3 tabulky v části 1 přílohy I daného nařízení.
          (2) Definice vajec uvedená v bodě 5.1 přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu [5], nezahrnuje vařená vejce, zatímco definice vaječných výrobků uvedená v bodě 7.3 přílohy I uvedeného nařízení vařená vejce zahrnuje. Proto by ve vzorovém veterinárním osvědčení pro vaječné výrobky stanoveném v části 2 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 měl být rovněž uveden příslušný kód harmonizovaného systému (HS) Světové celní organizace stanovený pro vařená vejce, jmenovitě kód 04.07.
          (3) Pokud jsou vaječné výrobky, na které se vztahuje kód HS 04.07 a které pocházejí z oblasti s veterinárními omezeními, dováženy do Unie, je nezbytné, aby tyto výrobky byly podrobeny vhodnému ošetření za účelem inaktivace původců onemocnění. Za tímto účelem by měla být vzata v úvahu určitá ošetření vaječných výrobků doporučená v Kodexu zdraví suchozemských živočichů Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) jako normy pro mezinárodní obchod a měla by být zahrnuta do veterinárního potvrzení v části II vzorového veterinárního osvědčení pro vaječné výrobky.
          (4) Vzorové veterinární osvědčení pro vaječné výrobky stanovené v části 2 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (5) Nařízení (ES) č. 2160/2003 stanoví pravidla pro tlumení salmonel v různých populacích drůbeže v Unii. Stanoví, že uvedení nebo ponechání třetích zemí, z nichž je členským státům povoleno dovážet uvedená zvířata nebo násadová vejce spadající do oblasti působnosti uvedeného nařízení, na seznamu stanoveném právními předpisy Unie, je podmíněno tím, že daná třetí země předloží Komisi program pro tlumení salmonel poskytující záruky rovnocenné zárukám obsaženým v národních programech členských států pro tlumení salmonel.
          (6) Nařízení Komise (ES) č. 1291/2008 ze dne 18. prosince 2008 o schválení programů pro tlumení salmonel v některých třetích zemích v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 o sestavení seznamu programů dozoru nad influenzou ptáků v některých třetích zemích a o změně přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 [6] schvaluje programy pro tlumení salmonel, pokud jde o salmonely u chovné drůbeže druhu Gallus gallus, jejích násadových vajec, nosnic druhu Gallus gallus, jejich konzumních vajec a jednodenních kuřat druhu Gallus gallus určených k reprodukci nebo na snášení vajec, které dne 11. března 2008 předložilo Chorvatsko.
          (7) Programy pro tlumení předložené Chorvatskem dne 11. března 2008 poskytují také záruky požadované nařízením (ES) č. 2160/2003 pro tlumení salmonel u všech dalších hejn druhu Gallus gallus. Tyto programy by proto měly být také schváleny. Nařízení (ES) č. 1291/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (8) Položka týkající se Chorvatska na seznamu v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 by měla být změněna s ohledem na schválení programů pro tlumení salmonel u všech hejn druhu Gallus gallus.
          (9) Rozhodnutí Komise 2007/843/ES ze dne 11. prosince 2007 o schválení programů pro tlumení salmonel v reprodukčních hejnech druhu Gallus gallus v některých třetích zemích v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 a o změně rozhodnutí 2006/696/ES, pokud jde o některé hygienické požadavky při dovozu drůbeže a násadových vajec [7], schvaluje v souladu s nařízením (ES) č. 2160/2003 program pro tlumení salmonel v hejnech chovných slepic, který předložilo Tunisko. Z uvedeného rozhodnutí ve znění rozhodnutí Komise 2011/238/EU [8] byl program předložený Tuniskem odstraněn, neboť dotčená třetí země program zastavila. Položka týkající se Tuniska na seznamu v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 by měla být změněna s ohledem na toto odstranění.
          (10) Nařízení (ES) č. 798/2008 a (ES) č. 1291/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.
          (11) V nařízení Komise (EU) č. 925/2010 ze dne 15. října 2010, kterým se mění rozhodnutí 2007/777/ES a nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o tranzit drůbežího masa a drůbežích masných výrobků z Ruska přes území Unie [9], se v položce týkající se Izraele (IL-2), ve sloupci 7 tabulky v příloze II zmíněného nařízení, vyskytuje zřejmá chyba, která by měla být opravena. Opravené nařízení by mělo být použitelné ode dne vstupu uvedeného nařízení v platnost.
          (12) V nařízení Komise (EU) č. 955/2010 ze dne 22. října 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o používání očkovacích látek proti newcastleské chorobě [10], se vyskytuje chyba ve vzorovém veterinárním osvědčení pro maso drůbeže (POU) stanoveném v příloze I uvedeného nařízení. Tato chyba se týká položky "Typ úpravy", která je chybně uvedena v kolonce I.28 části I (Podrobnosti o odeslané zásilce) uvedeného osvědčení. Položka "Typ úpravy" se nepoužije pro maso drůbeže, a proto by měla být ze vzorového osvědčení odstraněna. Tato chyba by měla být opravena.
          (13) Je vhodné stanovit přechodné období, aby po opravě nařízení (EU) č. 955/2010 mohly členské státy a dané odvětví přijmout nezbytná opatření pro splnění příslušných požadavků na vydání veterinárního osvědčení.
          (14) Nařízení (EU) č. 925/2010 a (EU) č. 955/2010 by proto měla být odpovídajícím způsobem opravena.
          (15) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Změna nařízení (ES) č. 798/2008
          Příloha I nařízení (ES) č. 798/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Změna nařízení (ES) č. 1291/2008
          Článek 1 nařízení (ES) č. 1291/2008 se nahrazuje tímto:
          "Článek 1
          Programy pro tlumení předložené Komisi Chorvatskem dne 11. března 2008 v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 2160/2003 se schvalují, pokud jde o salmonely ve všech hejnech druhu Gallus gallus."
          Článek 3
          Oprava nařízení (EU) č. 925/2010
          V příloze II nařízení (EU) č. 925/2010 se položka týkající se Izraele (IL-2) ve sloupci 7 opravuje takto:
          a) v řádku pro vzorová veterinární osvědčení "BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP" se datum " 1. 5. 2010" nahrazuje písmenem "A";
          b) v řádku pro vzorové veterinární osvědčení "WGM" se písmeno "A" zrušuje.
          Článek 4
          Oprava nařízení (EU) č. 955/2010
          V příloze nařízení (EU) č. 955/2010 bodě a) části I kolonce I.28 vzorového veterinárního osvědčení pro maso drůbeže (POU) se zrušují slova "Typ úpravy".
          Článek 5
          Vstup v platnost a použitelnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se od 1. května 2011.
          Článek 3 se však použije ode dne 5. listopadu 2010 a článek 4 se použije ode dne 1. července 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 13. dubna 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.
          [2] Úř. věst. L 325, 12.12.2003, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 74.
          [4] Úř. věst. L 226, 23.8.2008, s. 1.
          [5] Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.
          [6] Úř. věst. L 340, 19.12.2008, s. 22.
          [7] Úř. věst. L 332, 18.12.2007, s. 81.
          [8] Viz strana 73 v tomto čísle Úředního věstníku.
          [9] Úř. věst. L 272, 16.10.2010, s. 1.
          [10] Úř. věst. L 279, 23.10.2010, s. 3.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha I nařízení (ES) č. 798/2008 se mění takto:
          a) Část 1 se mění takto:
          i) položka týkající se Chorvatska se nahrazuje tímto:
          "HR – Chorvatsko | HR-0 | celá země | SPF | | | | | | | |
          BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP | | N | | | A | | ST0" |
          EP, E, POU, RAT, WGM | | N | | | | | |
          ii) položka týkající se Tuniska se nahrazuje tímto:
          "TN – Tunisko | TN-0 | celá země | SPF | | | | | | | |
          DOR, BPR, BPP, HER | | | | | | | S0, ST0 |
          WGM | VIII | | | | | | |
          EP, E, POU, RAT | | | | | | | S4" |
          b) V části 2 se vzorové veterinární osvědčení pro vaječné výrobky (EP) nahrazuje tímto:
          "Vzorové veterinární osvědčení pro vaječné výrobky (EP)
          Část I: Podrobnosti o odeslané zásilce
          ZEMĚ
          Veterinární osvědčení do EU
          I.1. Odesílatel
          Název
          Adresa
          Tel.
          I.2. Číslo jednací osvědčení
          I.2.a.
          I.3. Příslušný ústřední orgán
          I.4. Příslušný místní orgán
          I.5. Příjemce
          Název
          Adresa
          PSČ
          Tel.
          I.6.
          I.7. Země původu
          Kód ISO
          I.8. Region původu
          Kód
          I.9. Země určení
          Kód ISO
          I.10.
          I.11. Místo původu
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          Název
          Číslo schválení
          Adresa
          I.12.
          I.13. Místo nakládky
          I.14. Datum odjezdu
          I.15. Dopravní prostředek
          Letadlo
          Plavidlo
          Vagon
          Silniční vozidlo
          Ostatní
          Identifikace
          Odkaz na dokument
          I.16. Vstupní stanoviště hraniční kontroly EU
          I.17.
          I.18. Popis zboží
          I.19. Kód zboží (kód HS)
          I.20. Množství
          I.21. Teplota produktů
          Okolní
          Chlazené
          Zmrazené
          I.22. Počet balení
          I.23. Číslo plomby/kontejneru
          I.24. Druh obalu
          I.25. Zboží osvědčené pro:
          Lidská spotřeba
          I.26.
          I.27. Pro dovoz nebo příjem do EU
          I.28. Identifikace zboží
          Číslo schválení zařízení
          Druh (vědecký název)
          Druh zboží
          Výrobní závod
          Chladírenský sklad
          Čistá hmotnost
          +++++ TIFF +++++
          Část II: Osvědčení
          ZEMĚ
          EP (vaječné výrobky)
          II. Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          II.1 Potvrzení o zdraví zvířat
          Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař, tímto potvrzuji, že vaječné výrobky popsané v tomto osvědčení byly vyrobeny z vajec pocházejících ze zařízení, které je k datu vystavení tohoto osvědčení prosté vysoce patogenní influenzy ptáků ve smyslu definice v nařízení (ES) č. 798/2008 a
          buď
          (1) II.1.1 [v jehož okolí v okruhu 10 km, případně včetně území sousední země, se nevyskytlo ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků nebo newcastleské choroby po dobu nejméně předcházejících 30 dnů.]
          nebo
          (1) II.1.2 [vaječné výrobky byly zpracovány následujícím způsobem:
          (1) buď [tekutý vaječný bílek byl ošetřen:
          (1) buď [při teplotě 55,6 °C po dobu 870 sekund.]
          (1) nebo [při teplotě 56,7 °C po dobu 232 sekund.]]
          (1) nebo [10 % solený žloutek byl ošetřen při teplotě 62,2 °C po dobu 138 sekund.]
          (1) nebo [sušený vaječný bílek byl ošetřen:
          (1) buď [při teplotě 67 °C po dobu 20 hodin.]
          (1) nebo [při teplotě 54,4 °C po dobu 513 hodin.]]
          (1) nebo [celá vejce byla ošetřena alespoň takto:
          (1) buď [při teplotě 60 °C po dobu 188 sekund.]
          (1) nebo [zcela uvařena.]]
          (1) nebo [vaječné melanže byly ošetřeny alespoň takto:
          (1) buď [při teplotě 60 °C po dobu 188 sekund.]
          (1) nebo [při teplotě 61,1 °C po dobu 94 sekund.]]]
          II.2. Potvrzení o zdravotní nezávadnosti
          Já, níže podepsaný úřední veterinární lékař/úřední inspektor, prohlašuji, že jsem si vědom příslušných ustanovení nařízení (ES) č. 178/2002, (ES) č. 852/2004 a (ES) č. 853/2004, a potvrzuji tímto, že vaječné výrobky popsané v tomto osvědčení byly získány v souladu s požadavky uvedených nařízení, a zejména že:
          II.2.1 pochází ze zařízení provádějícího/provádějících program založený na zásadách analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP) v souladu s nařízením (ES) č. 852/2004;
          II.2.2 byly vyrobeny ze suroviny splňující požadavky oddílu X kapitoly II části II přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004;
          II.2.3 byly vyrobeny v souladu s hygienickými požadavky stanovenými v oddílu X kapitole II části III přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004;
          II.2.4 splňují analytické specifikace uvedené v oddílu X kapitole II části IV přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004 a příslušná kritéria uvedená v nařízení (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny;
          II.2.5 byly opatřeny identifikačním označením v souladu s oddílem I přílohy II a oddílem X kapitolou II částí V přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004;
          II.2.6 jsou splněny záruky pro živá zvířata a pro produkty z těchto zvířat stanovené plány zjišťování přítomnosti reziduí předloženými v souladu se směrnicí 96/23/ES, a zejména článkem 29 uvedené směrnice;
          +++++ TIFF +++++
          ZEMĚ
          EP (vaječné výrobky)
          II. Zdravotní informace
          II.a. Číslo jednací osvědčení
          II.b.
          Poznámky
          Část I:
          Kolonka I.8: v případě potřeby uveďte kód oblasti nebo jednotky původu, jak jsou definovány pod kódem ve sloupci 2 části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008.
          Kolonka I.11: název, adresa a číslo schválení zařízení odeslání.
          Kolonka I.15: uveďte evidenční čísla vagónů a nákladních automobilů, jména lodí a, jsou-li známa, čísla letů letadel. V případě přepravy v kontejnerech nebo bednách musí být jejich celkový počet a evidenční číslo a sériové číslo plomby, je-li k dispozici, uvedeny v kolonce I.23.
          Kolonka I.19: uveďte příslušný kód harmonizovaného systému (HS) Světové celní organizace: 04.07, 04.08, 35.02 nebo 21.06.10.
          Kolonka I.28: Druh zboží: uveďte obsah vajec v procentech.
          Část II:
          (1) Uveďte podle situace.
          Úřední veterinární lékař nebo úřední inspektor
          Jméno (hůlkovým písmem):
          Kvalifikace a titul:
          Datum:
          Podpis:"
          Razítko:
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.