Nařízení Komise (EU) č. 366/2011 ze dne 14. dubna 2011 , kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o přílohu XVII (akrylamid) Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 366/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (EU) č. 366/2011
          ze dne 14. dubna 2011,
          kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o přílohu XVII (akrylamid)
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES [1], a zejména na článek 131 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Akrylamid je zařazen jako karcinogenní látka kategorie 1B a mutagenní látka kategorie 1B. Hodnocení jeho rizik proběhlo v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 793/93 ze dne 23. března 1993 o hodnocení a kontrole rizik existujících látek [2].
          (2) Na základě výsledků evropského posouzení rizika se dospělo k závěru, že je třeba omezit rizika pro vodní prostředí vyplývající z použití cementu s obsahem akrylamidu ve stavebnictví a rizika pro jiné organismy vyplývající z nepřímé expozice prostřednictvím kontaminované vody při tomtéž použití. Rovněž byly vysloveny obavy v souvislosti s expozicí pracovníků a jiných osob prostřednictvím životního prostředí kvůli karcinogenní a mutagenní povaze akrylamidu a jeho neurotoxicitě a toxicitě pro reprodukci v důsledku expozice při používání cementu s obsahem akrylamidu v malém i velkém měřítku.
          (3) Doporučení Komise 2004/394/ES ze dne 29. dubna 2004 o výsledcích hodnocení rizik a strategiích snižování rizik pro látky: acetonitril; akrylamid; akrylonitril; kyselina akrylová; butadien; fluorovodík; peroxid vodíku; kyselina methakrylová; methylmethakrylát; toluen; trichlorobenzen [3] přijaté v rámci nařízení (EHS) č. 793/93 doporučilo zvážit omezení uvádění na trh a používání na úrovni Unie obsažená ve směrnici Rady 76/769/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků [4] pro používání akrylamidu v cementu v malém i velkém měřítku.
          (4) Pro akrylamid je stanovena mezní hodnota 0,1 %, která se týká i jiných zdrojů volného akrylamidu během procesu cementování, například z N-methylakrylamidu, jak je uvedeno v doporučení 2004/394/ES.
          (5) Za účelem ochrany lidského zdraví a životního prostředí je proto nutné omezit uvádění na trh a používání akrylamidu v cementu a ve všech prostředcích pro cementování.
          (6) V souladu s ustanoveními o přechodných opatřeních v čl. 137 odst. 1 písm. a) nařízení REACH je nutné změnit přílohu XVII nařízení (ES) č. 1907/2006.
          (7) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 133 nařízení (ES) č. 1907/2006,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 14. dubna 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 84, 5.4.1993, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 144, 30.4.2004, s. 72.
          [4] Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 201.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          V tabulce přílohy XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se doplňuje nová položka 60, která zní:
          "60.Akrylamidč. CAS 79-06-1 | Nesmí být uváděn na trh ani používán jako látka nebo složka směsí v koncentraci rovnající se nebo převyšující 0,1 % hmotnosti v prostředcích pro cementování po 5. listopadu 2012." |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.