Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 371/2011 ze dne 15. dubna 2011 o povolení sodné soli dimethylglycinu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Taminco N.V.) Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 371/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 371/2011
          ze dne 15. dubna 2011
          o povolení sodné soli dimethylglycinu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Taminco N.V.)
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat [1], a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.
          (2) V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení sodné soli dimethylglycinu. Tato žádost byla předložena spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.
          (3) Žádost se týká povolení sodné soli dimethylglycinu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat se zařazením do skupiny doplňkových látek "zootechnické doplňkové látky".
          (4) Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen "úřad") dospěl ve svém stanovisku ze dne 7. prosince 2010 [2] k závěru, že sodná sůl dimethylglycinu nemá za navržených podmínek použití nepříznivé účinky na zdraví zvířat, zdraví spotřebitelů nebo na životní prostředí a že tato doplňková látka může výrazně zvýšit přírůstek hmotnosti a poměr spotřeby krmiva k přírůstku hmotnosti u výkrmu kuřat. Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří Evropské unie pro doplňkové látky, zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.
          (5) Posouzení sodné soli dimethylglycinu prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.
          (6) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek "zootechnické doplňkové látky" a funkční skupiny "jiné zootechnické doplňkové látky", se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 15. dubna 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
          [2] EFSA Journal (2011); 9(1):1950.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Identifikační číslo doplňkové látky | Jméno držitele povolení | Doplňková látka | Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda | Druh nebo kategorie zvířat | Maximální stáří | Minimální obsah | Maximální obsah | Jiná ustanovení | Konec platnosti povolení |
          mg/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 % |
          Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: jiné zootechnické doplňkové látky (zlepšení zootechnických parametrů)
          4d4 | Taminco N.V. | Sodná sůl dimethylglycinu | Složení doplňkové látky:Sodná sůl dimethylglycinu o čistotě alespoň 97 %Účinná látka:N,N-dimethylglycinát sodnýC4H8NO2Na, vyrobený chemickou syntézou.Analytické metody [1]:Pro stanovení účinné látky v doplňkové látce a premixech: kapalinová chromatografie (HPLC) detektorem diodového pole, s detekcí při vlnové délce 193 nm.Pro stanovení účinné látky v krmivech: plynová chromatografie s předkolonovou derivatizací a plamenově ionizačním detektorem (FID). | Výkrm kuřat | — | | 1000 | 1.Bezpečnost: během manipulace se musí používat bezpečnostní brýle a rukavice.2.Minimální doporučená dávka: 1000 mg/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %. | 6. května 2021 |
          [1] Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Evropské unie pro doplňkové látky: www.irmm.jrc.be/eurl-feed-additives
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.