Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 372/2011 ze dne 15. dubna 2011 , kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru a isoglukózy nepodléhajících kvótám do konce hospodářského roku 2011/12

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 372/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 372/2011
          ze dne 15. dubna 2011,
          kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru a isoglukózy nepodléhajících kvótám do konce hospodářského roku 2011/12
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [1], a zejména na čl. 61 první pododstavec písm. d) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle čl. 61 prvního pododstavce písm. d) nařízení (ES) č. 1234/2007 se může cukr nebo isoglukóza vyprodukované nad rámec kvóty podle článku 56 uvedeného nařízení vyvážet pouze v rámci množstevních omezení, jež je třeba stanovit.
          (2) Prováděcí pravidla pro vývoz nepodléhající kvótám, zejména pokud jde o vydávání vývozních licencí, stanoví nařízení Komise (ES) č. 951/2006 [2]. S ohledem na možné příležitosti na vývozních trzích by se však množstevní omezení mělo stanovovat pro jednotlivé hospodářské roky.
          (3) Pro některé producenty cukru a isoglukózy v Unii znamená vývoz z Unie důležitou součást hospodářské činnosti a mimo Unii si vytvořili tradiční trhy. Vývoz cukru a isoglukózy na tyto trhy by mohl být hospodářsky životaschopný i bez poskytování vývozních náhrad. Proto je třeba stanovit množstevní omezení pro vývoz cukru a isoglukózy nepodléhajících kvótám, aby příslušní producenti z EU mohli své tradiční trhy nadále zásobovat.
          (4) Odhaduje se, že pro hospodářský rok 2011/12 odpovídá poptávce na trhu množstevní omezení pro vývoz cukru nepodléhajícího kvótám zpočátku ve výši 650000 tun v ekvivalentu bílého cukru a ve výši 50000 tun sušiny pro isoglukózu nepodléhající kvótám.
          (5) Ceny cukru na světovém trhu se od října 2010 drží na konstantně vysoké úrovni a podle prognóz cen na světovém trhu na základě termínovaných obchodů s cukrem na londýnské a newyorské burze se dá očekávat, že cena na světovém trhu bude i v průběhu roku 2011 a v následujícím období nadále vysoká. Proto je obtížné spolehlivě odhadnout množství, která by byla případně dovážena do Unie. Ze zkušeností z hospodářského roku 2010/11 vyplývá, že určitá množství cukru nepodléhajícího kvótám musela být uvedena na vnitřní trh, aby bylo zajištěno dostatečné zásobování trhu Unie. Proto by mělo být stanoveno, že vývoz nepodléhající kvótám je možný ode dne 1. ledna 2012, přičemž do tohoto data budou k dispozici přesnější informace ohledně aktuální zásobovací situace v Unii.
          (6) Vývoz cukru z Unie do některých blízkých míst určení a do třetích zemí, které poskytují produktům Unie preferenční dovozní zacházení, je v současné době ve zvláště příznivém konkurenčním postavení. Vzhledem k tomu, že neexistují vhodné nástroje pro vzájemnou pomoc v boji proti nesrovnalostem, v zájmu minimalizace rizika podvodu a s cílem zabránit jakémukoliv zneužití ve formě zpětného dovozu cukru nepodléhajícího kvótám do Unie by měla být některá blízká místa určení vyloučena ze způsobilých míst určení.
          (7) Protože u isoglukózy existuje podle odhadu nižší riziko případného podvodu vzhledem k charakteru dotyčného produktu, není nezbytné pro vývoz isoglukózy nepodléhající kvótám omezovat způsobilá místa určení.
          (8) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Stanovení množstevního omezení pro vývoz cukru nepodléhajícího kvótám
          1. Na hospodářský rok 2011/12, tj. od 1. října 2011 do 30. září 2012, v případě bílého cukru kódu KN 170199 nepodléhajícího kvótám množstevní omezení uvedené v čl. 61 prvním pododstavci písm. d) nařízení (ES) č. 1234/2007 činí 650000 tun u vývozu bez náhrady.
          2. Vývoz v rámci množstevního omezení stanoveného v odstavci 1 se povoluje pro všechna místa určení kromě:
          a) třetích zemí: Andorry, Lichtenštejnska, Svatého stolce (Vatikánského městského státu), San Marina, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska [3], Černé Hory, Albánie a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie;
          b) území členských států, která nejsou součástí celního území Unie: Faerských ostrovů, Grónska, Helgolandu, Ceuty, Melilly, obcí Livigno a Campione d'Italia a oblastí Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu;
          c) evropských území, za jejichž vnější vztahy zodpovídá členský stát a která nejsou součástí celního území Unie: Gibraltar.
          Článek 2
          Stanovení množstevního omezení pro vývoz isoglukózy nepodléhající kvótám
          1. Na hospodářský rok 2011/12, tj. od 1. října 2011 do 30. září 2012, v případě isoglukózy kódů KN 17024010, 17026010 a 17029030 nepodléhající kvótám množstevní omezení uvedené v čl. 61 prvním pododstavci písm. d) nařízení (ES) č. 1234/2007 činí 50000 tun sušiny u vývozu bez náhrady.
          2. Vývoz produktů uvedených v odstavci 1 se povoluje pouze v případě, že splňují podmínky stanovené článkem 4 nařízení (ES) č. 951/2006.
          Článek 3
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2012.
          Jeho použitelnost končí dnem 30. září 2012.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 15. dubna 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 178, 1.7.2006, s. 24.
          [3] A rovněž Kosova podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.