Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 378/2011 ze dne 15. dubna 2011 , kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. dubna 2011

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 378/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 378/2011
          ze dne 15. dubna 2011,
          kterým se stanoví dovozní clo v odvětví obilovin platné ode dne 16. dubna 2011
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) [1],
          s ohledem na nařízení Komise (EU) č. 642/2010 ze dne 20. července 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o dovozní cla v odvětví obilovin [2], a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle čl. 136 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 se dovozní clo za produkty kódů KN 10011000, 10019091, ex10019099 (vysoce jakostní pšenice obecná), 1002, ex1005, jiná než hybridní osivo, a ex1007, jiná než hybridy k setí, rovná intervenční ceně platné pro uvedené produkty při dovozu, zvýšené o 55 % a snížené o dovozní cenu CIF platnou pro dotyčnou zásilku. Uvedené clo však nesmí překročit celní sazbu společného celního sazebníku.
          (2) Podle čl. 136 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 se pro účely výpočtu dovozního cla podle odstavce 1 uvedeného článku pro uvedené produkty pravidelně stanoví reprezentativní dovozní ceny CIF.
          (3) Podle čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010 je cenou pro výpočet dovozního cla produktů kódů KN 10011000, 10019091, ex10019099 (vysoce jakostní pšenice obecná), 100200, 10051090, 10059000 a 10070090 denní reprezentativní dovozní cena CIF určená postupem podle článku 5 uvedeného nařízení.
          (4) Je třeba stanovit dovozní cla použitelná ode dne 16. dubna 2011 až do doby, kdy budou stanovena nová dovozní cla a vstoupí v platnost,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Počínaje dnem 16. dubna 2011 jsou dovozní cla v odvětví obilovin uvedená v čl. 136 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 stanovena v příloze I tohoto nařízení na základě údajů uvedených v příloze II.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 16. dubna 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 15. dubna 2011.
          Za Komisi, jménem předsedy,
          José Manuel Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 187, 21.7.2010, s. 5.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Dovozní cla za produkty podle čl. 136 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 použitelná ode dne 16. dubna 2011
          Kód KN | Popis zboží | Dovozní clo [1] (EUR/t) |
          10011000 | PŠENICE tvrdá vysoké jakosti | 0,00 |
          střední jakosti | 0,00 |
          nízké jakosti | 0,00 |
          10019091 | PŠENICE obecná, k setí | 0,00 |
          ex10019099 | PŠENICE obecná vysoké jakosti, jiná než osivo | 0,00 |
          10020000 | ŽITO | 0,00 |
          10051090 | KUKUŘICE, jiná než hybridní osivo | 0,00 |
          10059000 | KUKUŘICE, jiná než osivo [2] | 0,00 |
          10070090 | zrna ČIROKU, jiná než hybridy k setí | 0,00 |
          [1] Pro zboží, které je do Unie dopravováno přes Atlantický oceán nebo Suezským průplavem může podle čl. 2 odst. 4 nařízení (EU) č. 642/2010 dovozce získat snížení cla ve výši:
          - 3 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází ve Středozemním moři nebo v Černém moři,
          - 2 EUR/t, pokud se přístav vykládky nachází v Dánsku, Estonsku, Irsku, Litvě, Lotyšsku, Polsku, Finsku, Švédsku, Spojeném království nebo na atlantickém pobřeží Iberského poloostrova.
          [2] Dovozci může být poskytnuto paušální snížení ve výši 24 EUR/t, pokud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 3 nařízení (EU) č. 642/2010.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Prvky výpočtu cel stanovených v příloze I
          1.4.2011- 14.4.2011
          1. Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010:
          (EUR/t) |
          | Pšenice obecná [1] | Kukuřice | Pšenice tvrdá, vysoké jakosti | Pšenice tvrdá, střední jakosti [2] | Pšenice tvrdá, nízké jakosti [3] | Ječmen |
          Burza | Minnéapolis | Chicago | — | — | — | — |
          Kotace | 253,38 | 208,52 | — | — | — | — |
          Cena FOB USA | — | — | 238,83 | 228,83 | 208,83 | 162,14 |
          Prémie – Záliv | — | 14,64 | — | — | — | — |
          Prémie – Velká jezera | 74,16 | — | — | — | — | — |
          2. Průměry za referenční období podle čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 642/2010:
          Náklady za přepravu: Mexický záliv–Rotterdam: | 17,88 EUR/t |
          Náklady za přepravu: Velká jezera–Rotterdam: | 49,29 EUR/t |
          [1] Kladná prémie 14 EUR/t zahrnuta (čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 642/2010).
          [2] Záporná prémie 10 EUR/t (čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 642/2010).
          [3] Záporná prémie 30 EUR/t (čl. 5 odst. 3 nařízení (EU) č. 642/2010).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.