Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 379/2011 ze dne 18. dubna 2011 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Kiełbasa jałowcowa (ZTS))

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 379/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 379/2011
          ze dne 18. dubna 2011
          o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit (Kiełbasa jałowcowa (ZTS))
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 509/2006 ze dne 20. března 2006 o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality [1], a zejména na čl. 9 odst. 4 první pododstavec uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Žádost o zápis názvu "Kiełbasa jałowcowa" předložená Polskem byla v souladu s čl. 8 odst. 2 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 509/2006 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie [2].
          (2) Komisi bylo v souladu s článkem 9 nařízení (ES) č. 509/2006 předloženo prohlášení o námitce odůvodněné podle čl. 9 odst. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 509/2006. Dopisem ze dne 26. ledna 2010 vyzvala Komise zúčastněné strany, aby přistoupily k příslušným jednáním.
          (3) Jelikož zúčastněné strany dosáhly dohody ve lhůtě šesti měsíců a údaje zveřejněné podle ustanovení čl. 8 odst. 2 přitom zůstaly beze změny, je třeba, aby Komise přijala rozhodnutí.
          (4) Vzhledem k těmto skutečnostem musí být uvedený název zapsán.
          (5) Nebylo požádáno o ochranu uvedenou v čl. 13 odst. 2 nařízení (ES) č. 509/2006,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 18. dubna 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 1.
          [2] Úř. věst. C 158, 11.7.2009, s. 24.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Produkty určené k lidské spotřebě uvedené v příloze I Smlouvy:
          Třída 1.2 Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.)
          POLSKO
          Kiełbasa jałowcowa (ZTS)
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.