Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 380/2011 ze dne 18. dubna 2011 o otevření celní kvóty pro určité množství průmyslového cukru pro hospodářský rok 2011/12

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 380/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 380/2011
          ze dne 18. dubna 2011
          o otevření celní kvóty pro určité množství průmyslového cukru pro hospodářský rok 2011/12
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [1], a zejména na článek 142 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Pro zajištění zásobování nezbytného pro výrobu produktů uvedených v čl. 62 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 za cenu odpovídající světovým cenám je v zájmu Unie pozastavit pro hospodářský rok 2011/12 ukládání dovozních cel na cukr určený pro výrobu uvedených produktů, a to pro množství, které odpovídá polovině její potřeby průmyslového cukru.
          (2) Nařízení Komise (ES) č. 891/2009 ze dne 25. září 2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru [2] stanoví správu celních kvót pro dovoz produktů z odvětví cukru podle článku 142 nařízení (ES) č. 1234/2007 s pořadovým číslem 09.4390 (cukr průmyslového dovozu). V souladu s článkem 11 nařízení (ES) č. 891/2009 je však třeba množství uvedených produktů, pro které se má ukládání dovozních cel pozastavit, stanovit samostatným právním aktem.
          (3) V souladu s výše uvedeným je třeba stanovit pro hospodářský rok 2011/12 objem dovozu průmyslového cukru, na který by nemělo být uloženo dovozní clo.
          (4) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Ukládání dovozního cla na průmyslový cukr kódu KN 1701 s pořadovým číslem 09.4390 v množství 400000 tun se pozastavuje od 1. října 2011 do 30. září 2012.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. října 2011.
          Jeho použitelnost končí dnem 30. září 2012.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 18. dubna 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 254, 26.9.2009, s. 82.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.