Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 381/2011 ze dne 18. dubna 2011 , kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 967/2006, pokud jde o lhůty pro sdělování množství cukru převedených z hospodářského roku 2010/11

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 381/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 381/2011
          ze dne 18. dubna 2011,
          kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 967/2006, pokud jde o lhůty pro sdělování množství cukru převedených z hospodářského roku 2010/11
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ("jednotné nařízení o společné organizaci trhů") [1], a zejména na článek 85 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 17 nařízení Komise (ES) č. 967/2006 ze dne 29. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o výrobu cukru nad rámec kvóty [2], stanoví lhůty, během nichž musí členské státy Komisi sdělit množství cukru, jež byla převedena do následujícího hospodářského roku.
          (2) Odchylně od čl. 63 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1234/2007 byly na základě článku 1 nařízení Komise (EU) č. 848/2010 [3] pro hospodářský rok 2010/11 prodlouženy lhůty, během nichž členské státy určí termín, v němž hospodářské subjekty musí členskému státu sdělit své rozhodnutí o převodu přebytkového cukru.
          (3) Proto by měly být odpovídajícím způsobem změněny lhůty, během nichž musí členské státy Komisi sdělit množství, jež mají být podle článku 17 nařízení (ES) č. 967/2006 převedena.
          (4) Je proto nutné se v případě hospodářského roku 2010/11 odchýlit od lhůt stanovených v čl. 17 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 967/2006.
          (5) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Odchylně od čl. 17 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 967/2006 sdělí členské státy Komisi nejpozději do 1. září 2011 množství řepného a třtinového cukru, jež mají být převedena z hospodářského roku 2010/11 do hospodářského roku následujícího.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Jeho použitelnost končí dnem 30. září 2011.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 18. dubna 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 176, 30.6.2006, s. 22.
          [3] Úř. věst. L 253, 28.9.2010, s. 1.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.