Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 388/2011 ze dne 19. dubna 2011 o povolení maduramicinu amonného alfa jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Alpharma (Belgium) BVBA) a o změně nařízení (ES) č. 2430/1999 Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 388/2011/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 388/2011
          ze dne 19. dubna 2011
          o povolení maduramicinu amonného alfa jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Alpharma (Belgium) BVBA) a o změně nařízení (ES) č. 2430/1999
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÁ KOMISE,
          s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat [1], a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje. Článek 10 uvedeného nařízení stanoví přehodnocení doplňkových látek povolených podle směrnice Rady 70/524/EHS [2].
          (2) Maduramicin amonný alfa, číslo CAS 84878-61-5, byl v souladu se směrnicí 70/524/EHS povolen na dobu deseti let jako doplňková látka k použití u výkrmu kuřat nařízením Komise (ES) č. 2430/1999 [3] a k použití u krůt nařízením Komise (ES) č. 2380/2001 [4]. Uvedená doplňková látka byla v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1831/2003 následně zapsána do registru Společenství pro doplňkové látky jako stávající produkt.
          (3) V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 ve spojení s článkem 7 uvedeného nařízení byla podána žádost o přehodnocení maduramicinu amonného alfa jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, přičemž bylo žádáno o zařazení této doplňkové látky do kategorie doplňkových látek "kokcidiostatika a histomonostatika". Tato žádost byla předložena spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.
          (4) Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen "úřad") dospěl ve svém stanovisku ze dne 9. prosince 2010 k závěru, že maduramicin amonný alfa nemá za navržených podmínek použití nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí a že tato doplňková látka je účinná při tlumení kokcidiózy při výkrmu kuřat [5]. Úřad doporučuje přijmout odpovídající opatření pro bezpečnost uživatelů. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří Evropské unie pro doplňkové látky, zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.
          (5) Posouzení maduramicinu amonného alfa prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Používání uvedeného přípravku by proto mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.
          (6) V důsledku udělení nového povolení podle nařízení (ES) č. 1831/2003 by měla být zrušena ustanovení o maduramicinu amonném alfa v nařízení (ES) č. 2430/1999.
          (7) Jelikož změny podmínek povolení nesouvisejí s bezpečnostními důvody, je vhodné stanovit přechodné období pro spotřebování stávajících zásob premixů a krmných směsí.
          (8) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek "kokcidiostatika a histomonostatika", se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.
          Článek 2
          V příloze I nařízení (ES) č. 2430/1999 se zrušuje položka pod registračním číslem doplňkové látky E 770 týkající se maduramicinu amonného alfa.
          Článek 3
          Premixy a krmné směsi obsahující maduramicin amonný alfa označené v souladu se směrnicí 70/524/EHS mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání zásob.
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 19. dubna 2011.
          Za Komisi
          José Manuel Barroso
          předseda
          [1] Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.
          [2] Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 296, 17.11.1999, s. 3.
          [4] Úř. věst. L 321, 6.12.2001, s. 18.
          [5] EFSA Journal 2011; 9(1):1952.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Identifikační číslo doplňkové látky | Jméno držitele povolení | Doplňková látka (obchodní název) | Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda | Druh nebo kategorie zvířat | Maximální stáří | Minimální obsah | Maximální obsah | Jiná ustanovení | Konec platnosti povolení | Maximální limity reziduí v příslušných potravinách živočišného původu |
          mg účinné látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 % |
          Kokcidiostatika a histomonostatika
          5 1 770 | Alpharma (Belgium) BVBA | maduramicin ammonium alpha 10 g/kg (Cygro 10G) | Složení doplňkové látky:Maduramicin amonný alfa: 10 g/kgsodná sůl karboxymethylcelulózy: 20 g/kgdihydrát síranu vápenatého: 970 g/kgÚčinná látka:Maduramicin amonný alfa C47H83O17NČíslo CAS: 84878-61-5Amonná sůl kyseliny (2R, 3S, 4S, 5R, 6S)-6[(1R)-1- [(2S,5R,7S,8R,9S)-2-[2S,2’R,3’S,5R,5‚R)-3’-[(2,6-dideoxy-3,4-di-O-methyl-β-L-arabinohexopyranosyl)oxy]-octahydro-2-methyl-5’-[(2S,3S,5R,6S)-tetrahydro-6-hydroxy-3,5,6-trimethyl-2H-pyran-2-yl][2,2’-bifuran]-5-yl]-9-hydroxy-2,8-dimethy-1,6dioxaspirol[4.5]dec-7-yl]ethyl]tetrahydro-2-hydroxy-4,5-dimethoxy-3-methyl-3H-pyran-2-octovéprodukovaná při fermentačním procesu kmenem Actinomadurayumaensis NRRL 12515: ≥ 90 %.Přidružené nečistoty:Maduramicin amonný beta: ≤ 1 %Analytická metoda [1]:Stanovení maduramicinu amonného alfa v doplňkové látce, premixech a krmivech: metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) na reverzní fázi s postkolonovou derivatizací vanilinem a detekcí při 520 nm — EN 15781:2009.Stanovení reziduí maduramicinu amonného alfa v játrech a svalovině: metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) na reverzní fázi s tandemovou hmotnostní detekcí. | Výkrm kuřat | — | 5 | 6 | 1.Doplňková látka se do krmné směsi musí zapracovat ve formě premixu.2.Maduramicin amonný alfa se nesmí mísit s jinými kokcidiostatiky.3.V návodu k použití musí být uvedeno: "Nebezpečné pro koňovité.""Toto krmivo obsahuje ionofor: podávání této látky současně s některými léčebnými látkami (např. tiamulinem) může být kontraindikováno."4.Bezpečnost: během manipulace se musí používat prostředky k ochraně dýchacích cest a bezpečnostní brýle a rukavice.5.Držitel povolení naplánuje a provede program monitorování po uvedení na trh ohledně odolnosti vůči Eimeria spp.6.Ochranná lhůta nejméně tři dny před porážkou. | 10. května 2021 | 150 μg maduramicinu amonného alfa/kg jater, kůže a tuku v syrovém stavu; 100 μg maduramicinu amonného alfa/kg ledvin v syrovém stavu; 30 μg maduramicinu amonného alfa/kg svaloviny v syrovém stavu. |
          [1] Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Evropské unie pro doplňkové látky: www.irmm.jrc.be/eurl-feed-additives
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.